Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Tereza,
ztra Havel.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Nelegální nabízení ohroených outlo turistm v Thajsku

Na dovolené v exotických zemích se mohou turisté setkat s lecjakými lákavými nabídkami. Velmi asté je focení s „roztomilým zvíátkem“. Kdo by odolal… A vidina nadšených reakcí z takové fotky na Facebooku nebo Instagramu je také velmi lákavá. Ale! Lidé by si mli uvdomit, e zábava je to jen pro n, e nabízené zvíe je velmi pravdpodobn nelegáln odchycené z pírody a e se navíc me jednat o ohroený druh, který je i v dsledku tchto aktivit na pokraji vyhubení!    

***

Na thajském ostrov Phuket se tým záchranného programu The Kukang Rescue Program na vlastní oi pesvdil, e problém vyuívání divokých zvíat pro pobavení lidí za peníze se týká i ohroených a chránných poloopic outlo. Ti jsou na tamních ulicích, pláích a v restauracích stále nabízeni turistm, mezi nimi i echm, k vyfotografování za peníze. Lidé, kteí tyto nelegální aktivity svými penzi podporují, však mnohdy o problému a dsledcích svého jednání vbec nevdí. Z toho vyplývá, e osvta a informování široké veejnosti má pro ochranu outlo i dalších divokých zvíat zcela klíový význam.
 


Focení se s outlonm za peníze
 

Turisté vetn obyvatel eské republiky se na svých cestách pedevším do exotických zemí mohou velmi asto setkat s nabízením divokých zvíat pro pobavení lidí, jako jsou nejrznjší pouliní show, mazlení i fotografování se se zvíaty za peníze. V této dob, kdy jsou sociální sít kadodenní souástí ivota vtšiny lidí a kdy turismus zaívá dramatický rozvoj, je nabízení voln ijících ivoich k vyfocení a sdílení tchto pro mnohé exotických a dobrodruných fotografií na internetu hnacím motorem úbytku divokých populací. To pak v dsledku me vést a k vyhubení celých populací.
 
lenové týmu The Kukang Rescue Program se proto vydali na ostrov Phuket v Thajsku zdokumentovat tamní souasnou situaci nelegálního nabízení ohroených a chránných poloopic outlo pro vyfotografování turistm za peníze. Je všeobecn známo, e tato innost je na Phuketu, jedné z nejznámjších a nejfrekventovanjších thajských turistických destinací, pomrn astá.
 


Outlo v rukou turistky

„Krom poízení dokumentaního videa a fotografií byl proveden i krátký przkum mezi turisty, kteí se o nabízené outlon zajímali. Cílem bylo zjistit, zda vdí, o jaké zvíe se jedná, e jsou outloni ohroení a chránní a e focením se s nimi a sdílením fotografií na sociálních sítích i jinde na internetu podporují ilegální aktivity a ohroují divoké populace tchto primát,“ popisuje prbh a motivace monitoringu František Píbrský, editel organizace The Kukang Rescue Program a terénní zoolog Zoo Ostrava. Podle dostupných informací toti outloni, které obchodníci nabízejí turistm, pocházejí z divoké pírody. „Vtšina dotázaných piznala, e o problému ilegálního obchodu s outloni a o tom, co s sebou nese, nevdí a pokud by vdli, nikdy by se s outlonm nefotili. To nás jen utvrzuje v tom, e snaha o vzdlávání a šíení osvty je pro ochranu outlo i dalších divokých zvíat zcela zásadní,“ vysvtluje Lucie imáová, koordinátorka veterinární pée programu Kukang, terénní zooloka Zoo Olomouc a fotografka, a dodává: „Bohuel však mezi turisty byli i tací, kteí o ohroenosti a chránném statusu outlon vdli, ale byli k problému lhostejní a nejspíš s vidinou nadšených ohlas na svém instagramovém i facebookovém útu si selfie s outlonm i pesto poídili.“
 


Nabízení outlon k vyfotografování
 
Outloni jsou noní jedovatí ivoichové, kterým jsou na erném trhu velmi asto vytrhávány i uštípávány zuby, aby nepokousali budoucí majitele i turisty, kteí se s nimi fotí. Dle odhad se však a 9 z 10 outlo odchycených v pírod ke konenému majiteli nedostane, nebo uhyne pi peprav i v dsledku špatných podmínek zvíecích trh.
 
I pesto, e jsou outloni divocí, noní a jediní jedovatí primáti na svt, ohrouje je pedevším nelegální obchod s domácími mazlíky. Na tuto problematiku upozoruje kampa “I Am Not Your Toy!” (v pekladu „Nejsem tvoje hraka!“), kterou organizace The Kukang Rescue Program spustila v reakci na tento rozšíený problém. Tato celosvtová kampa je zamena proti popularizaci outlo jako domácích mazlík na internetu.
 
Jako souást této kampan a návod, jak se vyhnout nevdomému podporování mnohdy ilegálního vyuívání divokých zvíat na cestách do exotických oblastí, vytvoil záchranný program Kukang leták „Zodpovdný turismus“.     
 
Partnery záchranného programu Kukang jsou Zoo Ostrava, Zoo Olomouc, Zoo Liberec, Zoo Hodonín a Zoo Wroclaw.
 
Fotografie: Lucie imáová
Kateina Holubová, The Kukang Rescue Program

 

*** 

Zoo Ostrava je hlavním partnerem záchranného programu The Kukang Rescue Program a ji nkolik let jeho aktivity podporuje. Od roku 2016 se na ochran outlo ped ilegálním obchodem podílejí také všichni návštvníci ostravské zoo díky projektu „Koruna ze vstupu“. Od loského podzimu pispívá kadý návštvník ji dvma korunami. Dkujeme!
 
Šárka Nováková,  Zoo Ostrava


Komente
Posledn koment: 29.04.2019  11:09
 Datum
Jmno
Tma
 29.04.  11:09 olga jankov