Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilona,
ztra Bla.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála lásky
 
Dnes to bude velmi jednoduché – nedovedu si toti pedstavit lovka, který by lásku nepovaoval za chvályhodnou. Všichni filozofové, etici, psychologové i básníci se u dávno shodli na tom, e bez lásky se prost nedá ít. Dokonce je jasné, e bez lásky by naprostá vtšina z nás nebyla vbec na svt, nebo bychom nebyli ani poati, ani zrozeni, ani vychováni! Láska je fantastický fenomén, umí hory penášet i procházet aludkem a pináší i takové paradoxy, jako e – láska nehnvaná není milovaná! Láska, to nejsou jen písmena, jak se nám snail namluvit text jedné starší písn. A e bez lásky ít je souení, to vdli u textai za první republiky. Náš po všech stránkách vynikající reisér Zdenk Podskalský si dal dokonce tu práci a zjistil, e slovo láska je nejfrekventovanjším slovem v eských písových textech a mám to od nj z první ruky! Moná e kadý neví, e láska znamená pro Poláka a Polku klacek a k ješt zajímavjším asociacím pak svádí, kdy to krásné slovo peloíme do jazyka anglického a pete ho náš Róm!
 
Láska má tolik podob, e je ani nemohu spoítat – a to mám mat-fyz. fakultu! Ješt díve ne se propracuji k vychvalování lásek s velkým L, bude moná dobré si pipomenout nkteré zajímavé druhy tohoto citu, z nich nkteré chválit je na pováenou nebo i nemoné. Tak teba láska mateská, která se bohuel nkdy zvrhne a v lásku opií, nebo zavreníhodná láska k alkoholu. Zajímavá je ale láska k sexu bez lásky a další u jednoznan chvályhodné lásky - k hudb a k umní vbec, k pírod a zvíen zvlášt. Zvláštní kategorií jsou pak – láska k lovku, k lidem, láska k národu a k vlasti. Do této kategorie se dokonce na adu let adila na pední místo láska k Sovtskému svazu, vrcholící kadoron v listopadu – msíci zosteného eskoslovensko-sovtského pátelství. Z tch pohnutých as se zachovala i pkná anekdota. Pi pohledu na všechny ty vlajky a hesla se zahraniní návštvník v jednom z pedlistopadových listopad patiným tónem diví: „Vy ale musíte ten Sovtský svaz milovat!“ A našinec - také patiným tónem – lakonicky odpovídá: „Ano, musíme!“
 
Tém kadý poznal lásku nebeskou, která je jak nné pohlazení, ale asi i lásku pekelnou i zhrzenou, která spíše doheje ne zaheje, take to tak njak jaksi není ono. Kadý jedinec druhu homo sapiens vtšinou nejdíve pozná lásku platonickou, i kdy tento termín znamenal prý ve starém ecku nco jiného, ne dnes. Sem patí první pedškolní a školní „lásky“, které si snad kadý proívá a do puberty. Objektem našich sn to nemohlo vadit, protoe se to vtšinou vbec nedozvdly. Nkteí nešastníci pak jinou ne platonickou lásku nepoznají za celý svj ivot.
 
A te mi drte palce, pouštím se na velmi tenký led. Jako další stupe pichází práv v té pubert sebeláska typu já a já. Sexuologové íkají, e se v tchto pípadech nikdo nemusí za nic stydt, naopak, e je to dobrá a bezpená píprava pro další ivot. Myslím, e to mohu potvrdit.  
 
Mé zaátky „opravdových lásek“, tedy takových, e o mých citech objekty mé lásky alespo tušily, se datují do éry gymnaziální. Další fázi mých milostných zaátk asi u s pedstihem nejlépe popsal Bohumil Hrabal v Oste sledovaných vlacích. V jeho Milošovi Hrmovi jsem se doslova poznával! Tedy co se týe této problematiky... Pesto jsem na lásku nikdy nezanevel a jako vyhlášený lenoch jsem si za svou partnerku pro manelství vybral kolegyni z práce. Pro bych hledal nkde bhví kde, e? Další druh lásky - láska manelská - vydala dva plody, dcerku a synka. Nyní pozor, led pode mnou se dále ztenuje! Nejsem sebevrah a také se nechci vymlouvat na obezliky typu – není lásky bez nevry a árlivosti, a jak jsou pak ty usmiovaky sladké. Prost, njaké ty techtle-mechtle za tch tém ticet let  na obou stranách byly, techtle urit, mechtle moná, ale pesto ta láska manelská nám vydrela tak jak se patí, a do skonu jednoho z partner. C´est la vie! Nesmím ale skonit smutn, a tak to napravím. Zásluhou svého syna jsem poznal maminku jeho studentské lásky a s tou nyní proíváme krásnou lásku penzist. Studentská láska tch našich potomk nevydrela, ale naše drí u šestadvacet let let jak helvetská víra! A nedá mi to, abych neskonil krásnou pikantérií. Protoe si má nová ena ponechala své pvodní jméno, chtli na nás pi vyizování ádostí vdt, í jméno ponesou naše dti! Neudreli jsme se a sdlili úednici, e na plození potomk u máme ti náhradníky - své dosplé dti, take máme u nkolik vnouat!
Na závr – poslední slogan - láska je láska! A tu opravdovou Lásku s velkým L chvalme neustále a pokud mono ješt astji!
A ješt douška – moná literární rekord. Do jediného láneku se mi tu podailo „nacpat“ slvko láska – vetn této poslední vty – devtaticetkrát! Doufám, e to nevadí – tím spíše, e pítel František to s houevnatostí sob vlastní zakulatil na tyicítku!
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 03.05.2019  01:38
 Datum
Jmno
Tma
 03.05.  01:38 Ivan
 02.05.  17:33 Von
 02.05.  15:18 ferbl
 02.05.  12:56 pepa
 02.05.  11:39 Jana Reichov
 02.05.  08:43 Von
 01.05.  22:32 Mirek
 01.05.  06:31 Mara
 01.05.  00:18 olga jankov