Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Tana,
ztra Arnot.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Kdy s konm souzníš

Jarka Bocková je obdivovatelkou koské ušlechtilosti i duše. Koním zasvtila celý svj ivot. Je hrdou majitelkou tí valach, vnuje se jezdeckému umní, podílí se na výrob luxusních sedel. Sama by být konm nechtla, jedin tím nespoutaným, divokým, bez jezdce.

Jarce nevyhovuje stereotyp dnešní uspchané doby. Kadodenní rytmus pizpsobený povinnostem kolem koní jí ale nevadí. Ke koním vzhlíí jako k moudrým bytostem, od kterých bychom se mohli uit...

Pamatuješ si na své první setkání s konm?

Pamatuji se na procházky s mým ddekem, který m jako malou holiku vodil tajn k ohradám s komi v lesoparku, kupoval mi kon na pohledech. Pozdji pišly prázdniny u koní s mojí maminkou, na tohle období vzpomínám velmi ráda. Ale opravdu aktivn jsem se zaala vnovat koním a jako dosplá, kdy u jsem mla syna. Tehdy jsem poznala svého ivotního kon, Nardena, který m provází víc ne 20 let.

Jak láska ke koním ovlivnila tvj ivot – resp. jaké rozhodnutí jsi nap. kvli koním zmnila?

Kdy se podívám zpt, tak jsem k tomu smovala odjakiva, s tím se lovk u narodí. A jsem dlala cokoli jiného, pivedla m cesta tam, kde jsem te, tedy k mým koním. To rozhodnutí bylo hlavn pizpsobit tomu ivot - úpln zmnit ivotní styl. Odsthovat se z msta do domu s pozemkem a zaít budovat svj sen: Avalon Ranch. A pro m znamená Avalon jiný svt, pístav duší, první i poslední domov.

Kdy lovk chová kon, donutí ho to automaticky ít zdravji?

To bezpochyby ano! Pokud chováš kon u sebe doma, potebují mít pomrn velký ivotní prostor. Take to zaíná u u pdy, o kterou je poteba se starat a váit si jí, jak to bývalo v minulosti u lidí na vsi zcela bné. Pda dávala lidem obivu a u koní jako býloravc to platí stále. A postupem asu se stáváš také tak trochu konm. Vlastn to samo vyplyne ze situace. Zapadneš automaticky zpátky do kolobhu pírody a roních období. Jsi kadý den venku nkolik hodin za kadého poasí a stále v pohybu. lovka to zocelí, je odolnjší, zdravjší, víc v pohod a bez stresu. ádný konzumní zpsob ivota, snaíme se být co nejvíce sobstaní a nezávislí. Není to pohodlnjší zpsob ivota, ale rozhodn prospšnjší. Dávám pednost všemu, co vychází z pírody, domácí potraviny, kosmetika, pírodní materiály... tak to cítím.

Jak bys popsala svt z koského sedla?

O nejkrásnjším pohledu na svt z koského hbetu slyšel kadý, co pochopí ale jen ten, kdo to zaije. Sedlo k tomu není nutné, ani ote. Není poteba vlastn nic - a o tom to celé je! Pokud s konm souzníš, zmní se vaše vzájemné vnímání, stane se tvou souástí. K je pedevším partner. Dá ti svou sílu. Je to úasný pocit. Poskytne ti to ivotní nadhled, oporu, vytrvalost, ale i ohromný relax v pírod. Kon m nauili hodn vcí o mn samé, o vztazích, o ivot. Pomohli mi pekonat mnoho pekáek. I kdyby stál celý svt proti vám, kon vás nikdy nezradí. Vdy k nim budu pistupovat s pokorou a úctou.

Pouíváš pi dorozumívání s komi nkteré poznatky Montyho Robertse?

Nejsem vyhranna na uritého trenéra. M. Roberts a P. Parelli jsou asi nejznámjší pro širokou veejnost. Ale existuje mnoho dalších lidí, kteí vystoupili v umní s komi na nejvyšší vrchol: K. F. Hempfling, A. Nevzorov, J. F. Pignon, M. Luraschi, J. C. Dysli, P. Karl, B. Branderup a mohu jmenovat dál a dál... Kadý z nich t ním ze svého uení ovlivní, co pouíváš ve svém pístupu. Mla jsem tu est nkteré poznat i osobn a nesmírn si toho váím. Základ veškeré práce s komi stojí na vzájemné dve a respektu.

Jedni tvrdí, e jsou kon velmi inteligentní zvíata, která se asto uí i sami, bez cizí pomoci. Jiní íkají, e kon jednají pouze instinktivn. Co si myslíš ty?

Kon jsou nesmírn inteligentní, stupe inteligence se liší u kadého jedince. Sami se uí hierarchii ve stád, sociálním vztahm mezi sebou, uí se poznávat nebezpeí. K tomu vyuívají svj instinkt. lovk je pro kon vlastn predátor, proto vzájemné souití není vbec snadné. K nepemýšlí jako lovk a z toho vychází vtšina nedorozumní. V první ad jedná tak, jak mu velí instinkt a na základ svých zkušeností. Pokud ale kon správným zpsobem vzdláváme, dokáe se díky své inteligenci nauit neskutené vci. Staí misti znalí jezdeckého umní byli schopní nauit kon nejtší pvky, které vycházejí z jejich chování ve volnosti. Myslím, e je to dostatený dkaz koské inteligence. Lidé pracující s komi se musí opt nauit pouívat svj instinkt, co jsme tak trochu zapomnli... to zase kon uí nás.

Jak vnímáš filmové scény, v nich kon umírají?

Odmala m fascinovaly píbhy o koních, a u knihy nebo filmy. Vdy v nich bylo i nco smutného nebo tragického, co jsem obreela. U filmových scén upímn breím vdycky, ale protoe znám z praxe i zákulisí natáení, vím, e je to jen film. Mnohem he vnímám napíklad válené dokumenty, které popisují skutené událostí, pi kterých umíraly sta tisíce koní. Kon se významn podíleli na historii lidstva a také za to zaplatili svými ivoty. Samostatnou kapitolou jsou pak reportáe o týraných zvíatech... smutný obraz, eho je lovk ve své krutosti schopen.

Co koské dostihy? Sleduješ je nebo je spíš povauješ za trápení zvíat?

Dostihy jsou jen jedním z odvtví koského sportu. Pro dostihy jsou chována plnokrevná plemena koní, u kterých je preferována rychlost. Takový k je tvrd trénován jako sportovec-atlet. Kon baví bhat, ale dostihy se poádají pro lidi a v prvé ad se kolem dostih toí velký byznys. Vytrénovat kvalitního dostihového kon je umní a je to pro majitele hodn drahé, take chce také svj vklad zpt. V tom je tento svt pro kon velmi nemilosrdný. Já osobn dostihy obas sleduji, tradin kadý rok Velkou národní a vdy si peji, aby všichni kon i jezdci dobhli v poádku a zdraví.

Kdyby ses mla v píštím ivot narodit konm, tak jakým?

Konm bych se narodit nechtla, nemají s lidmi práv lehký ivot. Take pokud nkdy konm, tak jedin tím svobodným.

To protoe jsi i svobodomyslný lovk. ivot s komi ti ale rutinu pinesl. Dláš opakující se innosti, problémem je zejm dovolená...

Pée o kon sice je kadodenní opakující se rutina, ale na druhou stranu jsem si sama sob svým pánem, a to mi vyhovuje. Navíc práce s komi, a u ze zem, z ruky nebo ze sedla je pokadé jiná, vdy pináší nové poznání, i sebemenší pokrok, kadý jejich úspch je pínosem i pro m. Stejn jako kdy uím lidi jezdit, mám radost z jejich pozitivních výsledk. Tohle všechno ti dává dvod, pro to dláš, máš svj smysl ivota. Bereš to víc jako své poslání ne práci. A dovolená? Tu neznám. Pouze takovou, kdy jsem jezdila pracovn do zahranií i s komi a mla jsem to štstí se podívat k moi a zacválat si na pobeí na písené plái. Ale kdy je ti práce koníkem, tak vlastn ani dovolenou nepotebuješ.

O kolik koní se momentáln staráš a kolik asu denn ti starost o n zabere?

Momentáln mám své ti valachy a kadý mi zabere celkov cca 1-2 hodiny denn. ít s komi je pomrn nároné a to nejen asov a fyzicky, ale u bych si to za tch x let neumla pedstavit jinak. Nejvtší odmnou je pro m jejich spokojenost a radost ze ivota.

Posledních pár let se ivíš vyrábním luxusních sedel na míru – jsou tato sedla prost jen hezí, nebo tu jde o nco víc?

Avalon Saddlery je krom trénování koní a jezdc jednou z našich inností a já se podílím na jejím chodu. Krom originálního emeslného zpracování klademe draz hlavn na funknost a individuální poteby koní a jezdc. Pouíváme nejkvalitnjší materiály, které poskytují záruku ivotnosti pro zákazníka a technologie výroby spluje jak profesionální kritéria pro jezdce, tak poskytuje optimální ortopedické vlastnosti pro maximalní kontakt a komfort koní.

 

Kdyby kon dokázali mluvit, co by nejspíš lidem vzkázali?

Kon k nám promlouvají neustále. Staí je chvíli pozorovat, podívat se jim hluboko do oí. Pak zaslechneme, jak šeptají. Oni nám vidí hluboko do duše. Nelze ped nimi nic pedstírat, niím je obelhat, vše ihned odhalí a podle toho reagují. Pokud jim oteveme své srdce, dokáí vyléit naše dávné jizvy a bolesti. Uí nás klidu, rovnováze, vrací nám odvahu a ztracené sebevdomí, odbourávají naše ega. Vidí naše myšlenky a cítí naše emoce. Nememe ped nimi nic skrývat, schovat svj charakter za njakou masku. Vidí nás takové, jací doopravdy jsme. Násilím ani strachem s komi nic nezmeme, jenom se zatvrdí nebo uteou. ivot s komi vám dává monost stát se lepším lovkem. V tom vidím jejich poselství.

 
Renata Šindeláová 
 
Web Avalon Sadllery
sedla, chovatelské poteby, poradenství, jezdecká škola
Fotografie z archivu Jarky Bockové
Autor fotografií: Honza Fuík

Zobrazit všechny lánky autorky
 


Komente
Posledn koment: 07.03.2019  13:57
 Datum
Jmno
Tma
 07.03.  13:57 ferbl
 06.03.  08:31 Von
 05.03.  15:32 Vesuvjana
 05.03.  07:10 Mara