Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Gizela,
ztra Patrik.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Krmte ptáky, nebo vyhynou

V posledních desetiletích dochází pedevším v dsledku lidské innosti (industrializace, uívání pesticid, kácení les atd.) k masovému vymírání zvíat a ztrát biodiverzity na celé planet. Vymírání se týká savc, moských ivoich, hmyzu i pták. Nkterým ivoichm pome u jen zásah vyadující rozsáhlou zmnu a nový pístup spolenosti k pírod, ale mnohým ptákm me pomoci kadý z nás. Jak? V první ad celoroním pikrmováním. Pro a jak, to se dozvíme v inspirativní publikaci Krmíme ptáky - ale správn, kterou vydalo nakladatelství KAZDA.

Publikace plná obrázk a návod nás v první ad nejprve seznámí s aktuáln katastrofálním stavem. Jist neslyšíte poprvé, e zatímco vrabci byli v sedmdesátých letech 20. století hromadn likvidováni jedy, v souasné dob u jde o druh, který potebuje naši ochranu, aby se nedostal do erveného seznamu druh ohroených. Kdy se nad tím zamyslíte, moná si vzpomenete, e zatímco díve vám pod okny poletovala celá hejna tchto pvc, te abyste je po koviskách vyloen hledali. Nmetí ornitologové ve výše uvedené knize uvádjí, e vrabc na území nmecka ubylo od 70. let a o 80 procent.

Podobn je tomu ovšem i s dalšími ptáky. Autoi knihy se zamýšlejí nad všemi dvody, které to zpsobily, a není velmi píjemné si pipustit, e v koneném dsledku za tento stav meme jednoznan my, lidé. A to i my, kteí to nezapíinili pímo, my toti pispíváme svou ignorací. A samozejm e si tím podezáváme i vtev sami pod sebou, protoe i nás píroda iví, i my ji potebujeme ne jen k rekreaci; a píroda nám me být uitená jen do té doby, dokud v ní funguje rovnováha. Kadý jednotlivý vymelý druh pitom v potravním etzci ovlivní ivotaschopnost dalšího ivoišného druhu - a tak se vymírání postupn šíí, jako by to byla nákaza. A nám se v koneném dsledku také nevyhne. Ochranou ivotního prostedí chráníme vlastn i sebe.

V knize "Krmíme ptáky - ale správn" se dozvíme, e zatímco díve se tradovalo, e ptáky staí pikrmovat pouze pi mrazech a souvislé snhové pokrývce, nyní ji takové krmení zdaleka nestaí. V pírod je toti mnohem mén potravy ne dív, výrazn ubylo hmyzu a také semen (místo pestrobarevných luk plných kvtin s rznými semeny jsou dnešní krajiny plné jednodruhov osázených polí i pouze travnatých luk, které se asto seou, rostliny nevysemení). Ptáci v souasné dob zkrátka potebují pikrmovat minimáln od asného podzimu a do zaátku léta, tém tedy po celý rok - na podzim a v zim kvli poteb tukových zásob, je zabraují umrznutí, na jae kvli zvýšené poteb mnoství potravy pi krmení mláat. ím ptáky krmit a jak (na jakých krmítkách), nám v knize poradí odborníci. Ne vdy jsou zcela vhodné lojové koule v síce, naprosto nevhodné je pikrmování našimi potravinami (nap. peivem, by ztvrdlým), tmi mete ptákm naopak ublíit.

Celá publikace je logicky a pehledn uspoádaná, dobe se v ní orientuje. Dozvíte se obecné zajímavosti, vyplývající ze statistik a dlouhodobých sledování, ale také spoustu konkrétních rad. Kadý dvojlist je doplnn minimáln jedním, ale asto spíše více barevnými obrázky, ke kterým nechybí popisky. Milovník pírody se tedy vyloen kochá (a také si zane srovnávat, jaké z vyfotografovaných druh ji spatil u svého krmítka). Pevn doufám, e kniha pinese praktický uitek, reálnou odezvu v podob vzniku mnoha nových krmítek po celé naší republice.

A pokud by vás náhodou zajímalo, jak moc jsou ptáci inteligentní, pette si ješt tento lánek: Vdecky oveno. Ptáci jsou chytí!
 
Renata Šindeláová

Berthold Peter, Mohrová Gabriele
Krmíme ptáky – ale správn; vydalo nakladatelství Kazda v r. 2018
Zdroj foto, objednávky: knihykazda.cz
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 26.02.2019  12:22
 Datum
Jmno
Tma
 26.02.  12:22 Renata .
 26.02.  08:35 Mara
 25.02.  17:31 zdenekJ
 25.02.  13:44 Vesuvjana dky
 25.02.  11:47 Jitka