Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Erika,
ztra Richard.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Sny si lovk musí plnit

Rozhovor Radky Zadinové s Renatou Šindeláovou

Renata Šindeláová je ena jako kadá jiná. Má manela, dceru, práci a hlavn své sny. A sny si lovk musí plnit, jak sama íká. Proto si nedávno zaloila nakladatelství Literární strom, ve kterém si letos v íjnu vydá vlastní román Jen jeden svt. Je trochu jiný ne ty pedešlé, které vtšinou vyšly v nakladatelství Petra, víc mystitjší, hloubavjší a v jistém smru dost pekvapivý. Je v nm vlastn namíchané všechno: tajemno, váše, láska, závist, naptí i touha.

O em kniha bude?
Jednou z hlavních postav je ezoterika Bianka, kterou na samém zaátku nakne noviná Daniel z vrady. tená pak zptn poznává, jak se vše odehrálo od okamiku, kdy se Bianka poprvé potkala s obtí, Mílou Proškem, jemu pedpovdla smrt. V píbhu sehraje dleitou roli realitní maklé Tomáš, kterému Bianka padne do oka, a Proškova promiskuitní asistentka Lucka.

Pro práv "Jen jeden svt"? Jak t název napadl? 
K názvu m inspirovaly dv hlavní myšlenky, které jsou v píbhu dleité. Ta první je, e krom svta, který vnímáme fyzicky, existuje ješt jiný, duchovní. Ta druhá, e akoliv fyzicky ijeme na jedné planet, jednom svt, kadý si ve skutenosti vytváíme svým jiným pohledem na vc svou vlastní vizi svta.

Svou roli v knize tedy sehrálo mimosmyslové vnímání, meditace a nadpirozeno... Nakolik máš ty sama dvee do tohoto svta otevené?
Myslím, e na úplnou škvíreku. Jen tak málo, abych si uvdomovala, e existuje mnoho vcí, které nelze vysvtlit pouze logikou. Meditovat se vlastn teprve uím. Ale vidím na sob, e to funguje. Nejen e se cítím lépe já sama, ale také se mi vše lépe a snadnji daí.

Co ti meditování pináší a kam t - krom napsání románu – dovedlo?
Pomáhá mi v kadé oblasti ivota. Jsem díky nmu klidnjší, vyrovnanjší a následn pak i celkov odolnjší, psychicky i fyzicky. Práv i díky meditacím jsem v sob vbec našla odvahu zaloit si vlastní nakladatelství nebo teba organizovat kurzy tvrího psaní, postavit se ped skupinu lidí a mluvit.

Pée o nakladatelství urit obnáší moe práce. Jak to asov zvládáš?
Dosud jsem to dlila pl na pl se svým zamstnáním. Pracovala jsem na zkrácený úvazek. V souasné chvíli ale vidím, e do toho budu muset jít naplno. Co je dobe, moc se na to tším.  Splním si toti konen svj dávný sen, e je psaní mou hlavní pracovní náplní. A sny si lovk musí plnit.

Do jakého literárního ánru knihu Jen jeden svt adíš? 
Spoleenský román. Trochu mystický, lehce erotický a s kriminální zápletkou. 

Co myslíš, e tenám pinese?
Doufám, e hlavn zábavu. Ale krom toho samozejm také i zamyšlení.

Co dalšího ve svém nakladatelství chystáš?
Krom beletrie pro dosplé se chci vnovat dtské literatue. Pokraovat v tom, co jsem zaala u Portálu gamebookovou knihou "Ztraceni v rudolfinské Praze". Kníka má velký úspch, líbí se dtem i dosplým, je to skuten škola hrou, všechny to baví, dtí mají vtší motivací íst. V píštím roce bych chtla vydat další gamebook, tematicky zamený na pírodu a ekologii, jeho pracovní název je "Tapovi pátelé zachraují planetu". "Ztraceni v rudolfinské Praze" pibliovali dtem eskou historii.

Plánuješ te víc psát nebo se budeš vnovat víc nakladatelské práci? 
Obojí zárove. Chci tvoit i vydávat. Nejen vlastní díla, pestoe ádné autory nehledám, mám své vlastní kon. Mezi nimi dceru Adrianu, která také zaala psát. Její první kniha ze starovkého Egypta "Kráska pichází" vypráví o souasné dívce, která dostala píleitost osobn poznat královnu Nefertiti. Je to skvlý historický román, a e to neíkám jen kvli píbuzenství, dokazuje vysoké hodnocení románu na databázi knih. Pes 90 %, to u o nem svdí.

Ukázka z románu Jen jeden svt:
Bianka vystoupala po duhových schodech na stn své meditaní místnosti a stanula ped kovovou bránou. Otevela ji a spatila nádhern rozzáený tunel. Z oslniv bílého svtla vystoupila postava. Pibliovala se k Biance. Zaínala ji rozeznávat, byl to Míla Prošek.
„Vy?“ zeptala se ho pekvapen.
editel kývl. „Pišel jsem vám íct, e vám nic nevyítám...“
 
 
Foto: Radka Zadinová (vlevo Renata Šindeláová, vpravo Adriana Šindeláová)
 
Radka Zadinová
* * *
www.literarnistrom.cz


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma