Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Milena,
ztra Milo.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Advent pro duši
 
Vypadá to, e se období adventního msíce ped Vánoci stalo ním úpln jiným ne asem klidu a rozjímání. Horenat pemýšlíme nad nakupováním dárk a jak stihnout všechnu tu práci, aby byl aspo na ten Štdrý den klid. Úpln zapomeneme na sebe a pod stromeek dorazíme úpln vyerpaní. Co to udlat tentokrát jinak?
 
Bhem nkolika týdn se me zmnit, jak se budete cítit s druhými lidmi i sami se sebou. Tady jsou tyi kroky pro tyi pedvánoní týdny. tyi kroky k tomu, abyste nemli poád pocit, e neustále utíkáte v tsném závsu za svtem, který nelze dohnat. Udlejte z letošního adventu období, ve kterém si pofoukáte duši. Jak na to?
 

1. týden - Pestate si stovat
 

Jen to zkuste chvíli sledovat. Prmrný lovk si postuje asi tak dvacetkrát za den a ani si to neuvdomí. V podstat si postujeme kadému, koho za den potkáme. Zmíníme, kolik máme práce, co nás bolí, kdo se nepkn zachoval a nezapomeneme pidat, eho se bojíme. Po oku pitom sledujeme druhého a tajn doufáme, e je na tom ješt o kousek he ne my. Máme pocit, e tak si budeme moci alespo trochu oddychnout.
 
Jestli vám to pipadá jako njaká hodn zvláštní hra, máte naprostou pravdu. Jako kadé lidské chování i stování má njaký smysluplný dvod. asto je to práv upokojit vnitní úzkost, jak špatn na tom jsme. Všichni vlastníme mozek, který se spolehliv snaí o dv vci – peít a zapadnout mezi ostatní. Není se emu divit, v dob lovc a sbra znamenalo vylouení z tlupy jistou smrt. Mozek se od té doby prakticky nezmnil, take i dnes se snaí o konformitu – být uznávaný a pijatý druhými, zkrátka moc nevyuhovat. Pestáváme ít svj vlastní ivot a ijeme to, co si myslíme, e si o nás myslí druzí.
 
Co takhle ít konen ivot svj? Zante si peliv všímat toho, kdy a o em si stujete. Moná objevíte, e vaše téma je zdraví, partnerství nebo teba peníze. Brzy si všimnete, jak moc si stujete a moná se dostaví pechodný pocit bezmoci, e se tomu nedá zabránit. Dalším krokem je toti vytvoení nového píbhu. Vymyslete si o svém oblíbeném stovacím tématu nco nového, co o nm budete druhým íkat. Nco dostaten obecného na to, aby to byla pravda a bylo to zárove pozitivní.
 
Me to vypadat teba takhle:
“Moje finanní situace se pomalu zlepšuje.”
“Moje zdraví bude urit brzy v poádku.”
“S partnerem o tom zaínáme mluvit.”
 
První týden Adventu pro duši si pestanete stovat. Jakmile pestanete, bude snadné to udret a zanete si všímat velkých zmn, uvidíte.


2. týden – Nevytváet si domnnky
 
Díky prvnímu týdnu zanete být automaticky více pozorní ke svým myšlenkám. A budete si moci všimnout druhého nekalého triku, který má náš mozek ve velké oblib. Neustále se vrhá na druhé lidi a snaí se domyslet, na co asi myslí, a zda si nemyslí nco špatného o nás. Jsou to pesn ty okamiky, kdy se u od rána necítíme dobe a pak staí jedno zdvihnuté oboí od kolegyn, abychom do veera mysleli na to, e jsme urit zase ztloustli nebo, e je ta košile opravdu píšerná. Mozek miluje domnnky.
 
A má to ješt jeden háek. Jakmile zaneme sami sebe pesvdovat o tom, e si kolegyn urit nic špatného nemyslí, mozek vyprodukuje ješt více argument, pro by mohla. Nakonec se naše vlastní myšlenky perou sami se sebou. Koní to pocitem bezvýchodnosti a naptí. Rozhodn nic píjemného.
 
S domnnkami se dají dlat hned dv vci. Kdy jí chytnete na zaátku, máte monost zkrátka jít a u druhého lovka si ji ovit. Me to vypadat teba takhle: “Rozumím tomu dobe, e si myslíš, e mi to nesluší?”. Chce to velkou odvahu, ale okamit to proistí vzduch. Druhého moná tak trochu zaskoíte, ale moná poprvé se dozvíte, co si opravdu myslí. Zpravidla se tak zane dít jedna hodn dleitá vc - zlepší se vaše vztahy, protoe budou zaloené na otevenosti.
 
Pokud u se domnnky opravdu intenzivn rozjedou, sednte si a hote je na papír. Doslova z hlavy vyndejte všechny obavy o tom, e si druzí myslí, e jste tlustí, neschopní, hloupí a nudní. A pak ten papír nechte být. Bte se najíst, protáhnout, napít se vody a zavolejte nkomu, koho máte rádi. Teprve potom se k papíru znovu vrate. Zjistíte pekvapivou vc – budete mít pocit, jako kdyby to psal nkdo jiný ne vy. Má vbec potom smysl domnnky v sob ivit?
 

3. týden – Lelkovat
 
Poslední týden ped Vánoci budete mít asi nejvtší pracovní shon. Moná budete na poslední chvíli nakupovat dárky, moná dohánt pracovní nebo jiné resty. Doslova nebudete vdt, kde vám hlava stojí. Ráda tomu íkám myšlenková tykadla – neustále v mysli odvíjíme nekonená vlákna všech moných variant situací, které nás teprve ekají. Zpravidla se nejdkladnji vnujeme takovým, která by mohla špatn dopadnout nebo nám hodn záleí na jejich výsledku.
 
Je to pesn takový vnitní stav, kdy me opravdu pomoci jediné – na chvíli se konen zastavit. Všimnte si, jak asto pichází pocit, e utíkáte a vaše tlo dobíhá nkde za vámi. Jak asto se stane, e si a veer uvdomíte, e jste skoro nejedli nebo, e vás pekeln bolí hlava. Nkdy je to pocit, jako kdyby vás den na zaátku hodil do míchaky a veer vyplivnul. Vyerpané, a tak trochu zmatené, kam se podl ten as.
 
Tetí týden si najdte jednu innost, která nikam nevede. Koukejte do ohn nebo na ptaí krmítko. Vybarvujte omalovánky nebo navlékejte korálky. Podstatné je, e to nikam nepovede! Vnujte se nemu, v em se vlastn nedá uspt. Dá se to jen dlat. Pozorujte, kam vás vaše mysl vezme. Po deseti nebo patnácti minutách to bude nejhorší, hlava bude dlat všechno pro to, abyste šli nco dlat. Vydrte a uvidíte, co se bude dít potom.
 

4. týden – Dávat a dostávat
 
Z našeho svta – ze vztah i situací – se nám vrací vdy podstata toho, co mu dáváme. Vzpomete si na pípad, kdy jste byli opravdu zklamaní, co se vám vrátilo. Teba vám nkdo neoplatil laskavost, zapomnl na vás nebo chtl pímo ublíit. Jaká byla podstata toho, co jste mu dosud dávali? Moná zjistíte, e to byl strach, jak zareaguje nebo úzkost, zda jste pro nj dostaten dobí. Moná pímo naštvanost, e dláte nco, co jste vbec dlat nechtli. Vrací se nám toti vdy podstata, nikoli zjevná stránka toho, co dláme.
 
Poslední týden Adventu je s dáváním spojený. Tentokrát si pohlídejte, s jakým vnitním pocitem budete dávat. Je jedno, jestli budete pedávat pohlednici, kvtinu nebo snubní prstýnek. Mete podat ruku, pedat vzkaz nebo darovat as. V kadém pípad se ped samotným pedáním nejdíve nadechnte a eknte si: “Daruji to s láskou a vdností.” nebo “Daruji to s klidem a vyrovnaností.” Brzy si zanete všímat, v em je jiné to, co se vám bude dostávat zpátky.
 
 
Albta Protivanská


Komente
Posledn koment: 29.11.2020  22:57
 Datum
Jmno
Tma
 29.11.  22:57 Evussa prima...
 29.11.  12:01 olga jankov