Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vladislav,
ztra Doubravka.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

ena, která spoítala cenu svtového míru: Je obscénní, kolik utrácíme za zbran

Milí tenái, pedkládáme vám velmi zajímavý lánek/rozhovor, na který jsme pi brouzdání internetem narazili. Uvádíme jej zde v plném znní i s oznaením zdroje. Na uvedeném webu najdete další velmi zajímavé informace. 
Václav idek, redakce 

Klimatické zmny, terorismus, migrace, propast mezi bohatými a chudými a kyberválka. To jsou hlavní hrozby dnešního svta. A ádná zbra s nimi nezatoí, zdrazuje ena, kterou tikrát nominovali na Nobelovu cenu míru. Scilla Elworthyová zná i cenu míru v penzích – sama ji toti spoítala. „Myslíte si, e je svt rozdlený? Zkuste si ít ve studené válce,“ vzkazuje Elworthyová ve velkém rozhovoru pro Radio Praha.

Zpsob myšlení, který ovládal naši výchovu po 3000 let, pivedl lidstvo na pokraj vyhlazení. Pišel as nastolit rovnováhu mezi muskou a enskou inteligencí, míní Scilla Elworthyová. | Zdroj: Archiv Scilly Elworthy

Scilla Elworthyová vede celoivotní kampa proti válce a konfliktm. Tikrát ji nominovali na Nobelovu cenu míru za její práci pi Oxford Research Group, která rozvíjela dialog mezi britskou vládou a aktivisty za jaderné odzbrojení.

A napsala také knihu The Business Plan for Peace: Building a World Without War (Podnikatelský plán pro mír: Budování svta bez války). Povídali jsme si po jejím vystoupení na Meltingpot, diskusním fóru festivalu Colours of Ostrava.   

Oxford Research Group jste zaloila v 80. letech. To byla doba závod v jaderném zbrojení. Byly tenkrát vci jasnjší, kdy na jedné stran stál Sovtský svaz a na druhé USA a jejich spojenci?
Svým zpsobem ano, pece jen to byla studená válka. Ale zuila jsem kvli nedostatku demokracie. Britská vláda potají pijímala rozhodnutí budovat nové systémy jaderných zbraní, viz Trident, ani by to konzultovala s parlamentem. Naprosto nedemokratické. A m to pobuovalo. Mla jsem malou dceru a strachovala se o její budoucnost. 

Je dnes tší elit té takzvané hybridní válce, kterou Rusko podle mnoha lidí vede proti Západu?
eknu to takhle: hlavní hrozby, kterým dnes elíme, zbran nevyeší. Mám na mysli klimatické zmny, terorismus, migraci, propast mezi bohatými a chudými a kyberválku. S niím z toho vám zbran a stely a letadla nepomohou. ádný typ zbran na tohle nestaí.

Proto je obscénní, e te po celém svt utratíme (zhluboka se nadechne) 1,686 miliard dolar (ron) za militarizaci, akoli u 10 nebo 11 miliard dolar by zajistilo istou vodu a hygienu kadému dítti na planet.  

A ješt nco jsem zjistila, kdy jsem Podnikatelský plán pro mír psala. Propoítala jsem, e celosvtová prevence války by pišla na pouhé dv miliardy dolar. 

Zpsob myšlení, který ovládal naši výchovu po 3000 let, pivedl lidstvo na pokraj vyhlazení. Pišel as nastolit rovnováhu mezi muskou a enskou inteligencí, míní Scilla Elworthyová. | Zdroj: Archiv Scilly Elworthy

Jak jste na to íslo pišla? Zdá se neuvitelné, e jde vyíslit cenu za desetiletou prevenci války.
Nejdív jsem se soustedila na politická opatení a strategie, které brání vypuknutí války. Nemluvím tu o odstraování následk nebo o tom, e se na místo pošle OSN. Mluvím o prevenci, jako prevence rakoviny, prevence obezity…

Vzala jsem 25 strategií, o nich vím – za 45 let praxe, odshora a úpln dol –, e fungují. Jinými slovy: pokud tyto strategie uplatníte, zabráníte válce. A já tyto strategie vzala, spoítala jejich cenu a promítla je do období deseti let. Výsledek byl dv miliardy.  
Výchova plná násilí 

I kdyby se ta prevence prosadila – nestail by pak jediný šílenec, jako njaký Kim ong-un nebo dokonce njaký Donald Trump, který udlá nco, co nás všechny vystaví riziku globální války?
Samozejm. Musíte uplatnit vyjednávání, která takové jedince zapojí. Jedince, které do jejich postavení dohnaly strach, soutivost, touha vypadat jako silný lovk. A tyto lidi musíte zapojit do dlouhého, dlouhého dialogu, který asto vede zpt do jejich dtství. Pohání je to, jak byli jako dti biti. A pak musíte vypstovat, úpln zespod, systém svta, kde se lidem ukazuje, jak si zajistit bezpeí namísto toho, aby si pipadali zranitelní. 
______________________________________________________
„Potebujeme, aby lidé, které zvolíme, byli píetní, lidští a mli silný smysl pro to, co je dobré a co špatné. “
Scilla Elworthy pro Radio Praha
______________________________________________________

Ale pece nemete Donalda Trumpa nauit, aby byl lepším lovkem, nebo ho na nj pevychovat…
Nemyslím si, e je to nemoné. Ovšem je to hodn strmá cesta. Kdy se na toho lovka podívám, vidím výchovu plnou násilí, kdy ho pimli cítit se malý a nepatrný, a on te musí neustále vyhroovat jiným lidem, aby si sám mohl pipadat dobe.

Takové lidi ve vlád nepotebujeme. Potebujeme to zorganizovat tak, aby lidé, které zvolíme, byli píetní, lidští a mli silný smysl pro to, co je dobré a co špatné. 

Zpt k tm šíleným ástkám, které se utrácejí za zbrojení. Pro to volii tolerují?
Protoe média ijí ze strachu a katastrof. Není obvyklé, e na otvíráku najdete njaký opravdu dobrý, pozitivní píbh. Všechny ty skvlé vci, které se djí, nedostanou prostor. 

Nkteí namítnou, e zbran proti terorismu fungují, e díky zbrojení se terorismus alespo drí na uzd.
Ne. Dejte mi píklad, kdy mohou zbran zastavit terorismus. 

Teba kdy zlikvidujete teroristického vdce míenou stelou. 
Ano, ale mnohem jednodušší a rychlejší by byla prevence u tch mladých mu v madrasách (islámských náboenských školách, pozn. red.) nebo kdekoli jinde, kde je uí dihádu. Jít si promluvit s jejich rodii o tom, pro korán nepotrestá to, co se jejich dti chystají udlat – to je zpsob, jak to zastavit. 

Mui versus eny?

Jsem si jistý, e ást poslucha by na tohle ekla, e lidé, hlavn mui, jsou zkrátka agresivní. e jsou zištní, e pokud mohou, expandují, hromadí území – e kdesi hluboko uvnit nich leí nco, co je nutí se takhle chovat.
Prosím vás! Tohle je tak staromódní zpsob, jak pohlíet na svt. Tenhle zpsob myšlení ovládal naši výchovu po 3000 let. A te jsme na pokraji globálního vyhlazení, a u jadernými zbranmi, nebo kvli tomu, e velké skupiny lidí ztratí monost peít, a proto budou chtít zabíjet jiné lidi.   

Ohrouje nás to všechny. Pišel as, abychom se obrátili smrem k enštjší inteligenci, která je dostupná stejn tak mum jako enám. enská a muská inteligence se musí dostat do rovnováhy. eny by ekly, peván protoe rodí a mají blí k zemi, e vdí, co ivot znamená a jak je vzácný. eny v sob nesou moudrost, které se nikdy nedopává sluchu. A te nastal as, kdy eny picházejí, kdy pozvedají hlasy. Ani by kohokoli ohroovaly, íkají pouze: To, co dláme, je šílené. 

Existují njaké extrémní situace, kdy chápete – ani byste ho nutn promíjela – uití násilí?
Tuhle otázku si sama asto pokládám. A domnívám se, e kdyby nkdo ohrooval moje dít nebo chtl stílet po mojí rodin, chtla bych mu jít vstíc a ze všech sil se pokusila navázat s ním kontakt, mluvit s ním. Jestlie mám ped sebou nco, eho se doopravdy bojím, jako teba kobra – dlouho jsem ila v Africe –,  není dobré couvat. Musíte jednat. Take bych vdycky usilovala o kontakt s tím rozzueným lovkem, snaila se zjistit, kde je pro nj dobro a kde zlo. Není to jednoduché. A riskujete tím ivot. Ale je to lepší ne po všech stílet. 

Dnes u lidi tolik nepohání ideologie, jako eknme v 80. letech, kdy jste vedla kampa proti jaderným zbraním. Hodn mladých lidí stranická politika moc nezajímá, zato je zaujmou jednotlivé problémy. Pomáhá vám to ve vašem boji s válkou a mírové kampani?

Naprosto. Przkumy, které zkoumaly hodnoty mileniál, lidí narozených v letech 1980-2000, zjistily, e dávají pednost… (odmlí se) Napíklad kdy jdou na pracovní pohovor, ptají se víc po lidech – Jak zacházíte se svými zamstnanci? –, po smyslu – Budete respektovat mj smysl ivota? – a po planet – Jak se chováte k planet?

Take dávají pednost tmto otázkám ped tím, kolik dostanou zaplaceno. Co je úasné. Protoe jestlie na pohovoru pokládají tyhle otázky a pak eknou „Pardon, ale vaši nabídku nepijmu, protoe vám nezáleí na potebách lidí.“, je to velká vc. 

Rozdlený svt? Vrate se do studené války

Jste pi pohledu do budoucnosti optimistická? Víte, e lidstvo se promní a bude mírumilovnjší?
Vím tomu. A myslím si, e to má hodn co do inní s emancipací en. Poprvé za 3000 let se hlasu en naslouchá. A pekvapuje m, e jsme ješt nemli revoluci. Skuten. Pekvapuje m, e jsme nedaly prchod svému obrovskému vzteku pramenícímu z toho, jak se s námi po 3000 let zacházelo.
­­­____________________________________________________
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
„Svt není zoufalé místo. Není hrozivý; jde jen o to, e média vykreslují všechno jako dsivé. Jene svt takový není. Rozhlédnte se kolem sebe, a uvidíte spoustu ohleduplných, soucitných a naslouchajících lidí. Stavte na nich. “
 Scilla Elworthy pro Radio Praha
____________________________________________________
Nicmén to, co dláme te, má velkou sílu, pestoe to není ozbrojené. Nemííme na mue zbranmi, protoe by to nefungovalo. My víme, e by to nefungovalo. Místo toho nabízíme moudrost, kterou kadý ve svt potebuje. A nesmírn rády ji budeme sdílet s vámi a se všemi mui, kteí jí rozumí. Je jich spousta. Pibývá jich víc a víc. 

Kampa za mír vedete u 45 let. Co vnímáte jako svj nejvtší úspch?
Spíš vidím všechnu práci, kterou je ješt teba udlat. Nemyslím si, e bych dokázala nco tak svtoborného.

Ale co dlat mohu, je šíit osvtu prostednictvím toho, co píšu a íkám – a podlit se s mladými lidi o své pesvdení, e svt není zoufalé místo. Není hrozivý; jde jen o to, e média vykreslují všechno jako dsivé. Jene svt takový není. Rozhlédnte se kolem sebe, a uvidíte spoustu ohleduplných, soucitných a naslouchajících lidí. Stavte na nich. 

Hodn lidí íká, e dnešní svt je hlavn rozdlený – s Trumpem a brexitem a tolika dalšími vcmi, jako píklon ke krajní pravici v nkterých oblastech Evropy… Souhlasíte s nimi, e svt je dnes rozdlenjší ne v minulosti?
Jestlie si myslíte, e je te rozdlený, vrate se do studené války a zkuste si v ní ít. Nemohla bych tu takhle sedt v míst, jakým bývalo (socialistické)eskoslovensko, a tímhle zpsobem si s vámi povídat. O tohle, (co te máme),nechceme pijít kvli idiocii lidí v Bílém dom nebo lidem v Severní Koreji. Jsou nevysplí, jsou to obti a my máme v moci nahradit je lidmi, jim je vlastní rozum a soucit.

* * *

Peetli jsme za vás  na portálu iRozhlas
Zdroj - https://www.irozhlas.cz/


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma