Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Teodor,
ztra Nina.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Krásná bláhová Diana
 
Lady Diana, princezna z Walesu, vychovatelka, která "ke štstí pišla", proila svj rozporuplný ivot bhem 36 let. Ocitla se na vrcholu i na dn. Proila lásku i nenávist. Oplývala strhujícím kouzlem osobnosti, schopností pirozeného a oteveného chování, umním jednat s lidmi. Své okolí však pesvdila pedevším svou upímnou dobroinností, s jakou se dokázala zasadit za práva trpících, a tato její vlastnost také zpsobila, e 31. srpna 1997 plakal celý svt.
 
Narodila se 1. 7. 1961 jako Diana Frances Spencerová. Coby dívce z lepší rodiny (rod jejích pedk údajn sahá hloubji do historie ne rod královské rodiny) se jí dostalo vzdlání na elitní internátní škole. Píliš velké citové zázemí však v rodin nemla, nebo pišla na svt po smrti svého bratra a cítila se zodpovdná za to, e musí tuto ztrátu rodim nahradit - rodie se navíc rozvedli.
 
V jejích devatenácti letech se zaalo proslýchat, e by se mohla stát manelkou tehdy ticetiletého následníka trnu, prince Charlese. Tehdy byla vychovatelkou, ale také citlivou a plachou dívkou, kterou okolnosti vtáhly do velkého svta, plného petváky a senzacechtivých noviná. Svatba se s plnou parádou konala 21. ervna 1981 a Diana se postavila do nelehké role princezny z Walesu. Protoe se bránila nkterých zvyklostem královského dvora a projevovala city na veejnosti, elila neustálé kritice dvora. Mezi lidmi však práv tímto pístupem získávala stále vtší popularitu. Postupem asu se ukázalo, e zájem veejnosti se obrací mnohem astji k ní ne k samotnému princi Charlesovi.
 
Svou královskou povinnost, dát trnu ddice, splnila hned dvakrát. Porodila monarchii dva syny, Williama a Henryho. Pokud jí to dovolili, vychovávala je tak trochu po svém. Pedevším se svými dtmi chtla trávit co nejvíc asu. Vymínila si, aby ji smli doprovázet na pracovních cestách. A nedovolila, aby ti dva mli zvláštní úlevy a pednosti. Pála si, aby synové nevyrstali stranou, ale naopak aby co nejlépe poznali ivot obyejných lidí. Sama se z toho dvodu úastnila všech školních aktivit (nejznámjší jsou zábry na becký závod rodi, který Diana vyhrála). Úsmvnou píhodu však vypráví také íšník jedné anglické restaurace. Jeden z Dianiných syn se prý v restauraci podivoval, e o n není postaráno nadstandardn, ale pouze tak, jako by pišli obyejní lidé, a ne královská rodina. Diana se na syna otoila a pokárala ho zhruba stylem: "Jestli chceš, meš dostat nadstandardní královský pohlavek."
 
A co Diana a dobroinnost? Zlí jazykové tvrdí, e Diana jen dlala, co se od ní oekávalo, prý by tak jako ona jednala kadá ena, vyuívající pouze moc. Dovoluji si oponovat. Všechno co Diana dlala, dlala - jako správný Rak - se srdcem na dlani, jako jedna z prvních se neštítiv dotýkala nemocných s AIDS, dopisovala si s mnoha nemocnými a pedevším se angaovala na tolika "frontách" dobroinnosti, nap. v boji proti pouití nášlapných min, e to zkrátka musela dlat s láskou. Tak dlouho a aktivn se nikdo nedokáe petvaovat.
 
A zatímco tolik své lásky dávala svtu, sama psychicky trpla. Její manelství se odvíjelo ponkud jiným smrem, ne by si sama pála. Princ Charles jí nedokázal dát tolik psychické podpory, kolik by potebovala, naopak se jí stranil, árlil na její úspch a utíkal do nárue Camilly Parker Bowles. Dianiny psychické trable zpsobily nejprve bulimii a pozdji se vyhrotily natolik, e se Diana rozhodla pro rozvod. Toto rozhodnutí vyadovalo spoustu síly, musela vdt, e je to pro ni skuten krizová situace.
 
K rozvodu došlo v roce 1996 a o princezn se záhy zaalo šuškat, e se znovu zamilovala. Jejím vyvoleným se stal multimilioná Dodi Al Fayed. Láska však netrvala dlouho. Milenci spolen zahynuli v noci z 30. na 31. sprna 1997, kdy jejich auto narazilo do pilíe jednoho paíského tunelu. Spekulace o zinscenování vrady britskými tajnými silami se nepotvrdily, ani nevyvrátily. Vinu nakonec odnesl idi Mercedesu, ítící se údajn opilý a píliš velkou rychlostí. Dianina smrt však psobí rozruch dodnes, objevují se nové a nové verze nehody.

O Dian, této okouzlující en, výjimené osobnosti, hodné obdivu, bylo mnoho napsáno i zfilmováno. Její ivotopis nap. sepsal Andrew Morton. Jeho první kniha "Diana: Její pravdivý píbh" odstartovala sérií událostí, které vedly k Dianin rozvodu. Pozdji vnoval Dian ješt knihu: "Diana: Její nový ivot". Velmi zajímavý dokument o Dianin ivot zase vznikl v Británii v roce 1998, jeho eskou verzi vysílala eská televize pod názvem "Diana, královna srdcí".
 
Renata Šindeláová
* * *
Zdroj fotografie: http://www.ceskatelevize.cz/  https://pixabay.com/

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 01.07.2018  16:31
 Datum
Jmno
Tma
 01.07.  16:31 Renata .
 01.07.  13:12 olga jankov
 01.07.  12:56 Vesuvjana dky
 01.07.  07:41 Vclav