Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Dobroslav,
ztra Norbert.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Na kole po zeleném „divokém” ostrov 
 
Elba je italský ostrov v Tyrhénském moi patící k Toskánsku leící asi 10 kilometr od pobeního msta Piombino. Svojí rozlohou jde o nejvtší ostrov Toskánských ostrov a po Sicílii a Sardinii tetí nejvtší italský ostrov.

 
 
Opravdu jen deset kilometr dlí Elbu od italské pevniny. Za necelou hodinu vás trajekt peveze ze zakoueného Piombina do jiného, podstatn píjemnjšího svta.
Elba je 27 km dlouhá, na nejširším míst 18 km široká. Na map má Elba tvar kaprovité ryby s hlavou na západ. Pobeí tvoí skalní útesy, perušované delšími i kratšími písenými i oblázkovými pláemi.
 
 
Ostrov Elba je obklopen tyrkysovým moem s a neuviteln istou vodou. Na ploše 225 km tvereních se nachází pímoská msteka a osady. Ostrov byl ji v dávné dob osídlení Etrusky znám díky svým nalezištím elezné rudy. Staí ekové Elbu nazývali Aethalia (plamen) podle plamen nad pecemi, kde se vyráblo elezo.
 
Nejvyhlášenjším obyvatelem ostrova byl bezpochyby Napoleon Bonaparte, francouzský císa, který do nuceného exilu na Elbu pišel v kvtnu 1814. Akoliv tu nakonec pobyl jen krátce, pozitivn se podepsal na rozvoji ostrova. Byl iniciátorem mnoha veejných prací, výstavby nových budov, rozvoje dol a ulových lom, nechal stavt nové cesty a uskutenil adu ekonomických a sociálních reforem, které zlepšily ivotní podmínky místních obyvatel. Stihl vydat novou ústavu, zaloit policejní sbor, naídit povinné okování dtí, povinnou školní docházku, postavit dv nemocnice a zakázat vyhazování odpadk z oken.
 
Stopy jeho panování na ostrov jsou opravdu etné - a nejedná se jen o stavební památky, ale teba i o vlajku ostrova -  v erveném píném pruhu na bílém podkladu sedí ti zlaté pilné vely, kterými se Napoleon inspiroval ve svém osobním znaku.  
 
Na veškeré práce ml Napoleon pouhých devt msíc. 26. února 1815 uprchl zpt do Francie. Po poráce v bitv u Waterloo skonil v mén komfortním exilu na ostrov Svatá Helena.
 
Na Elb ve mst Portoferraio je moné navštívit jednu z jeho rezidencí – Palazzina dei Mulini. Toto reprezentativní Napoleonovo sídlo slouilo zejména potebám veejného ivota.
 
Soukromý ivot císae se odehrával pedevším v jeho letní rezidenci, známé jako Villa di San Martino i Villa Napoleone. Ta se nachází na svahu zalesnného kopce Monte San Martino a prý ji nechal postavit, aby dal svým vznitelm najevo, e se z vyhnanství nechystá uprchnout. Tato rezidence byla v dob kdy jsme tam byli v rekonstrukci. Bylo kolem ní pusto a prázdno a tak jsme se ped branou alespo vyfotili :-)
 
Elba je plná panoramatických vyhlídek – tch od moe i tch z výšky. Pkný výhled je i z lanovky jedoucí na nejvyšší horu ostrova  Monte Capanne, vysoké 1018 metr.
 

V pípad pkného poasí je odtud rozhled na zelené a peván kopcovité vnitrozemí ostrova, na msta a msteka rozesetá zejména podél jeho pobeí a samozejm na širé moe. My to štstí nemli. V den kdy jsme se na ni vydali výhledy byly tak do poloviny kopce, nahoe pak bylo poasí horší a pes mlhu byly výhledy pouze omezené.
 
Na kolech jsme projeli celý ostrov - projídli jsme msteky Portoferraio (hlavní msto ostrova), Porto Azzurro s pevností Forte San Giacomo, Capoliveri, pyšnící se vinaskou tradicí, Rio Marina s elezorudnými doly v okolí, Rio nell’Elba, odkud je vidt na 10 km vzdálenou italskou pevninu, Campo nell’Elba, Marciana na úpatí nejvyšší hory ostrova a Marciana Marina.

 
 
Z Elby lze dohlédnout na okolní ostrovy Toskánského souostroví. K nejznámjším patí ostrovy Giglio, Capraia, Pianosa i Montecristo, který se stal djištm Dumasova románu Hrab Monte-Christo. Dnes je opuštný a vstup na nj je moný jen se speciálním povolením.
 
Jsme rádi, e jsme se vydali Napoleonv ostrov prozkoumat. Elba skuten stojí za to.  Dnes patí ostrov mezi nejoblíbenjší a nejvyhledávanjší turistické destinace. Je nazýván rájem cyklist. Profil ostrova je kopcovitý ale trasy jsou zvládnutelné. Na své si tu ale pijdou i milovníci vodních sport a rybaení.
 
Velké mnoství turist rzných národností tvoí pocit „babylonu“. Italové to ale neeší, kdy pijde  polední siesta, uliky se vyprázdní a je moné se zde nerušen procházet a obdivovat památky. Vtšina obchod a restaurací se ale zave, turista – neturista – prost je siesta a basta! Bylo docela teplo a my mli chu aspo na zmrzlinu, ale mli jsme smlu,  Italové se tím prost netrápí, polední siestu si nenechají narušit. 
 
Kemp ve kterém jsme se ubytovali  byl pln vybaven. Je situovaný uprosted jiního pobeí ostrova a místo bylo ideální pro naše cyklovyjíky. Kemp se rozkládá v borovicovém háji. Náš mobil home poskytoval naprosté pohodlí. Jedinou nevýhodou je zde pitná voda, která obsahuje velké mnoství eleza a není píliš chutná. Dokonce mnozí z naší skupiny po ni mli dosti velké stevní potíe. Pak nám bylo sdleno, e máme radji pouívat vodu balenou. Poslechli jsme a problémy byly pry.   
 
 
Pohled z mstských hradeb v Capoliveri. Historické centrum Capoliveri tvoí zm úzkých uliek, starých dom, obchdk, restaurací a kaváren.
 
Hlavním mstem Elby je Portoferraio na severním pobeí. Pístav nabízí spoustu zajímavých památek, historickému centru vévodí pevnosti Fort Falcone a Forte Stella. My jsme v pístavu narazili i na zajímavou plachetnici a svte div se – posádkou byli eši.
 
 
Za existenci Elby prý me Venušina perla. Podle legendy o vzniku se bohyni, tyrhénské Venuši, poté, co vystoupila z moské pny, roztíštila její oblíbená perla. O jejích rozmrech si meme udlat nejlepší obrázek z toho, e v místech, kam dopadly stepiny, se ze dna vynoila nejen Elba, ale i Capraia a mnohé další ostrovy, které tvoí dnešní Toskánské souostroví. Pokud tedy budeme vit mýtm…
 
V antice mla Elba název Aithalos, v etin jiskra, a to podle elezné rudy, která k Elb od nepamti neodmysliteln patí. První doly tu vybudovali u Etruskové, ímané zde navíc objevili loiska mramoru a uly. Na Elb je velice specifické geologické sloení, které ovlivuje flóru, faunu, ale té kvalitu místních ervených i bílých vín.
 
Panoramatické vyhlídky na krajinu jsou nádherné. Za jednu z nejpvabnjších scenérií se povauje ta z lanovky, která vede na nejvyšší horu ostrova Monte Capanne. Za pkného poasí je z ní vidt vše jako na dlani – zelené a peván kopcovité vnitrozemí ostrova, msteka jakoby náhodn rozesetá podél jeho pobeí a pochopiteln nekonené moe, na kterém jsou sem tam vidt další ostrvky.
 
 
 
Souhlasím s tvrzením, e ostrov Elba patí k nejmalebnjším ostrovm Stedozemního moe. Pobeí je lenité, skaliska se stídají se zálivy na nich jsou rozesety malé pláe. To vše protkané horami vytváí romantickou scenérii. Kdy nad tím lovk tak pemýšlí, íká si, pro vlastn ten Napoleon odtud utíkal?
 
Ludmila Holubová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky
 


Komente
Posledn koment: 01.06.2018  14:07
 Datum
Jmno
Tma
 01.06.  14:07 Kamila
 01.06.  13:37 Karla I.
 01.06.  11:21 oga jankov
 01.06.  09:48 Mara
 01.06.  08:40 Vesuvjana dky
 01.06.  07:56 zdenekJ
 01.06.  07:05 miluna
 01.06.  06:07 Kvta dkuji