Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Oleg,
ztra Matou.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Drby a stípky ze ikovské republiky (8)

Egon Košvara dobrá duše národa

ikov je jednou z nejosobitjších praských tvrtí. Jen kousek od turisty pecpaného centra tu v píjemném nesouladu funguje zm bar, vetešnictví, heren a galerií. Snadno tu narazíte na obchod se zboím z Pákistánu, romskou hospodu, ale i na cukrárnu, kde dopolední smnu postarších dortíká stídá v podveer subkulturní mláde. Ne náhodou se sem proto dnes, stejn jako za první republiky, sthují spisovatelé, výtvarníci i rzní podivíni, díky nim získala tvr svou bohémskou povst.  
 
Tomáš  Malík  a Zuzana Brodilová 

* * *

Po tragické smrti Ivoše Pšeniky uchlastáním v hospod se na celou ulici snesl klid a stal se ivot nájemník jakoby nudný – nic se o nocích nedlo, a na obasné hádky cikán mezi sebou, kdy se vraceli podnapití po pl noci z hospody U Jíš dom. Ale to byla v porovnání s Pšenikovými balada a dalo se vydret. Nikdy šarvátky netrvaly dlouho. Byli to ohleduplní a slušní cikáni s ist romskou kulturou. 

Vdova Alena se uklidnila a spátelila z odnaproti s vdovou Anekou Šmejkalovou – ob mly podobn stejný osud, který je nerozlun spojoval.

Manel Aneky jednoho dne sletl opilý s autem do Vltavy a utopil se - Ivoš Pšenika se také  utopil ale v alkoholu a zemel v hospod pod stolem. Pestoe byl mezi obma enami víc ne dvougeneraní rozdíl, rozumly si bájen. asto vysedávaly spolen ješt za úasti Bohunky Ptákové z vedlejšího domu pi litrové láhvince Svatováclavského vína, za pouhých 19,. Ks. Aneka ze zásady jiné víno nepila, ponvad nebotík byl její milovaný Václav a tak pila tenhle mok z pietních dvod. Svého manela milovala nadevše jako Alenka svého a to je ob nerozlun spojovalo. Svj nevyhasínající zármutek po svém utopeném choti leckdy i sama samotinká utápla ve Svatováclavském vín.

Jediný, kdo se nemohl s klidem v ulici vyrovnat byl ezník Edmund Vaous. Náhlým odchodem Ivoše Pšeniky mu skonila noní „pípšou“ sexuálních orgií, odbývající se stídav na podlaze a válend pod oknem, nebo zase v kuchyni na stole. Válenda byla nejideálnjší – bylo na ní dobe vidt od Edmunda z obýváku, ml to jak na dlani. ivot však pro nj v posledním ase jak by ztratil smysl. Vdy mu to neškodné pozorování na steše ena písným zákazem zarazila a tak u nemohl na steše domu za komínem šmírovat híšné tlo opalující se Aneky.  

Kdy šel po ulici, tak se plouil po chodníku, jako by šlo tlo bez duše. Lidé, co ho znali, se za ním otáeli a jen kroutili beznadjn hlavami. Kam se jen podl ten starý uvanný Edmund, co ádnou enskou na ulici nenechal bez povšimnutí a s kadou se hned jak njaká drbna zapovídal? Doma to taky v posledním ase neml nijak lehké. Nejšastnjší byl, kdy mohl z domu vypadnout nkam ven, ponvad jeho Boka vedla domácnost po linii politicky uvdomlé lenky uliního výboru a její muíek byl tím pádem pod pantoflem. Musel ji ve všem na slovo poslouchat. Pestoe byl zaslouilý penzista pvodu dlnického, tak na nj dopadla tvrdá pst dlnické tídy - pst jeho eny Boeny. Jejich rozdílnost v názorech – on byl snad od narození zapisáhlý antikomunista a ona Boka proletáka – se ím dále více prohlubovala. Snad se nad ním, i kdy byl atheista, Pán Bh smiloval a jednoho dne, aby se u déle netrápil, ho rychle k sob navdy povolal. Zemel krásnou smrtí – zesnul v posteli s blaeným úsmvem na rtech, dríce v rukách staré ušmudlané íslo Playboye.

Opakem Edmunda byla dobrá duše ulice Egon Košvara. Byl to mu v letech ped penzí, vdy pipraven komukoliv pomoci. Jako bývalý skaut byl velmi zdvoilý a v ulici velmi oblíben. Vidl v pírod Boí dílo a miloval zvíata i rostliny. Lidé v ulici mu jinak neíkali ne advokát chudejch, nebo náš Egon. Kdy ml nkdo jakýkoliv problém vyhledal Egona a ten mu vdy uml poradit a to jak v právnických otázkách, tak opravit bojler, auto nebo záchod. Zkrátka byl to talentovaný všeumlec se vším všudy a vdov Anece se, jako jiným vdavkychtivým enám v ulici, moc líbil. Boe mj, takového mue si pála mít, ani jí jeho vtší bíško nevadilo. Jednou si na nho poíhala s nekalým zámrem ho ulovit, kdy se vracel pozd veer z práce dom. Ješt pedtím staila napéct bramborové placky se škvarkama, takové jak dlávala jeho máma.
 

Ty ml Egon moc rád, zvlášt kdy v nich bylo hodn esneku a ona tohle liška podšitá moc dobe vdla. K tomu nakoupila lahvové jedenáctistupové piveko znaky Kozel. Jeliko bydlela v pízemí, nebylo pro ní problém svou ob vas na chodb domu odchytit do svých chapadel a nevin s patinou dávkou úlisnosti zatáhnout do své garsonky. 

„Pane Egone, Egonku, mám strašný problém...“ – naíkajíc mu padla kolem krku a v té chvíli úpln zapomnla na svého Václava. Zámrn ho pidusila svými bujnými prsy, a Košvara heknul a hrklo v nm, jak ve starých pendlovkách. Jen tak tak zalapal po dechu a z jejího objetí se tce vymanil.

„Pedstavte si, e mi nkdo usiluje o ivot a já nemám vbec pontí, kdo to me být. Pojte se podívat! Nco vám ukáu...“ Rychle vzala svou ob za ruku a vtáhla ji co nejrychleji do svého hnízdeka, pitom staila si nepozorovan ješt více rozepnout svou prhlednou blziku. Dvee zapadly a na chodb domu zstala sama jenom silná vn Chanelu jednoho z nejdraších parfému z Tuzexu.

„Pane Egonku, podívejte se, prosím vás, na mj strop v koupeln...vidíte? Je celý popraskaný a nkdo mi pes ty škvíry, kdy se koupu, pouští jedovatý plyn do koupelny, aby mne otrávil. Abyste to uvidl tak musíte pijít, a se budu veer koupat ve van. Mne vám po kadé koupeli bolí tak strašn hlava a toí se mnou svt. Jsem jak opilá...“

Pitom tomto projevu celou dobu Aneka pevn svírala Košvarovu ruku, zahledna mu touebn do oí. Egonek zahlédnul mezi flaškami rzných drahých šampon láhev ne nejlevnjšího koaku a v té chvíli si uvdomil, e se vlastn nechal vlákat do pasti téhle po sexuchtivé enštiny a nejenom to, bylo mu jasné – jeho svdnice byla mimo jiné chorobn chorá paranoidní stihomanka. Po chvíli se mu podailo vytáhnout svou ruku z její a pár krok vystrašen ustoupil dozadu, pitom ješt stail šlápnout na kocoura. Souhlasn a mlky pokyvoval hlavou. Potom rychle vyndal ze své brašny pytlík se sádrou a špachtle. Sádru vodou nervózn rozmíchal a o pekot vylezl na u pipravené hliníkové štafle. Pak ješt rychleji se pustil do zamazávání popraskaného stropu - u aby to ml za sebou. Aneka po celý as stála u nho, pidrovala štafle a touebn k nmu vzhlíela nahoru, jak k Pánu Bohu. Pi kadém zakolísání štaflí, chytila Egona za nohu a ten zaínal být ím dále více nervózní, a se z toho zaal potit na ele. Kdy skonil svou práci, chtl co nejrychleji odejít, v em mu ovšem zabránila vn bramborových placek se škvarkama a esnekem, inoucí se z kuchyn. Neodolal pozvání sexuchtivé vdovy a nechal se s upejpáním vtáhnout ji k pipravenému stolu s talíem plných placek a s vychlazeným Kozlem do kuchyn. Jeho nesmírná láska k cmund zvítzila. Byla silnjší. Cmunda v nm mizela, jak by padala do záchoda a pivo ješt rychleji. Po konzumaci urychlen vstal a hrnul se pekotn ke dveím. Stail pevrátit idli a ješt jednou šlápnout na kocoura. Chudák kocour nevdl, co se v téhle jinak poklidné domácnosti dneska dje, zlostiv prskaje proskoil oteveným oknem na dvorek. Sápající se nahavená Aneka ješt více svá prsa nadmula a snaila Košvarovi vtisknout do ruky usmolenou padesátikorunu. „Egonku!!! Pane Košvara, vdy vy jste dobrá duše národa! Vemte si prosím, prosím pkn, tyhle peníze! Mn to scházet nebude, mám opravdu slušnou penzi a k tomu ješt vdovskou po mém chudákovi Venouškovi - kdybychom to dali dohromady a ili jen tak na hromádce, tak bysme se mli bájen jak prasata v it. Co by nám scházelo. Popemýšlejte o tom, prosím vás!“

Advokáta chudejch u ale pešla trplivost, povolily mu u tak vyšponované nervy a zaal s velmi zvýšeným hlasem.

„Paní Šmejkalová, paní Šmejkalová! Co si myslíte, pro Pána Boha? Všechno si pedstavujete jako Spejbl bitvu u Lipan. Já jsem slušný lovk a jako syn církve a bývalý skaut, jsem hrdý na svou víru. Pracuji pro píchod Kristova království v mém vlastním ivot a i ve svt, který nás obklopuje. Za mou slubu nemohu v ádném pípad od vás peníze pijmout a ani splnit vaše pízemn nízké pudy po sexu. Staí mi vaše bramborové placky se škvarkama a ty byly opravdu výborné. Nezlobte se na mne a nechte mne, milostivá, u prosím pkn odejít dom! Nechte mi ít! Mám doma rybiky a kanárka, ty musím nakrmit a pak ješt mám njakou dleitou práci. A ráno, kdy vy budete ješt spát, musím zase brzo vstávat do práce.“

Pak vyrazil jak neízená dlová koule ze dveí a hned za dvemi narazil a porazil na zem domovní dvrnici Boenu Vaousovou. Ta celou dobu nestydat poslouchala s pilepeným uchem na dveích a všechno slyšela. Bylo vymalováno... Zítra zcela urit bude o tom vdt plka ikovského národa a tamtamy budou opt nemilosrdn hmít.

 
Související lánky: Drby a stípky ze ikovské republiky
Nepátel se nelekejte... - 1
Eva v Adamov rouše - 2
Vykouíme je jak meláky - 3
Pro ikovandy milovaly Toníka paouta - 4
Jak ikovský konstábl zatýkal Paouta - 5
Jak vdova Šmejkalová dlala striptýz... - 6
Taková to byla velká láska...  - 7
Václav idek
* * *
Anotaní kresba: Antonie Kadlasová, akademická malíka
Ilustrace © Miroslav Šesták

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 11.04.2018  08:17
 Datum
Jmno
Tma
 11.04.  08:17 Renata S. :-D
 09.04.  14:57 Vclav idek Mnoho dk poslm ...
 09.04.  11:37 Jana Reichova
 08.04.  22:00 Mara
 08.04.  14:54 ferbl
 08.04.  14:42 Vesuvjana dky
 08.04.  14:01 KarlaA
 08.04.  12:15 Marta U
 08.04.  10:57 Johoz
 08.04.  10:13 Ivanu
 08.04.  07:55 Von