Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Josef,
ztra Svtlana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Mládí, budi pozdraveno

To nejcennjší, co jsem si odnesl z rodné zem, kdy jsem z ní ped skoro sedmdesáti lety utíkal, byly verše eských básník. Ponvad jsem si je odnášel jen ve své hlav, nelaskavý as jich hodn poztrácel. Ale ješt mi v pamti zachoval hrst verš a citát Fráni Šrámka, básníka mládí, básníka milostných setkání, básníka toho, co je v nás zvláš pkného. Jako: "V nejtišší cestice v lukách pokám si na tebe - bude Ti dobe v mých rukách - pijdeš do nebe…" Ml jsem est zahrát si amatérsky (ale se skvlým souborem) v jeho he "Léto", která koní slovy: "Léto, budi pozdraveno..." Ta ti slova mi létala hlavou, kdy jsem 24. bezna na televizi sledoval pochod hlavn mladých Amerian (ale mladí lidé pochodovali i v desítkách jiných míst po celém svt) jenom výzvu doslovu "Léta" jsem trochu pozmnil na: "Mládí, budi pozdraveno."

Mládí, které pozdravuji, je mládí chlapc a dvat, kteí a které 24. bezna 2018 svým pochodem dali svtu - ale hlavn "National Rifle Association (NRA)" a americkým politickým stranám na vdomí, e nehodlají neinn pihlíet k vradní svých spoluák a spoluaek lidmi, kteí by nikdy nemli mít pístup k zbraním, asto vojenského kalibru. Pochod byl inspirován zavradním 17 student a vychovatel na Marjory Stoneman Douglas School v Parkdale, Florida. Ti, kteí vradní peili, se zavázali, e nepipustí, aby se nco podobného opakovalo, e politici, kteí svým vyhýbavým postojem a nkdy obranou ARA nesou spoluzodpovdnost za smrt jejich kamarád a kamarádek, to pocítí v píštích volbách v listopadu.

Nkolik pochodujících udlalo krátké projevy. V tch projevech byl ješt cítit smutek nad ztrátou kamarád, ale také odhodlání dovést bitvu sotva zaatou k vítznému konci.

Zcela se shoduji s jedním z komentátor, e zatímco mnozí lenové kongresu i senátu mluví jako dti, projevy student byly obsahem i formou vysoké úrovn. Moude nebyli pedstavitelé politických stran k mikrofonu pozváni.

Díval jsem se na pochodující studenty vtšinu dne a vzpomínal na dva pochody, jich jsem se úastnil v eskoslovensku: pochod na Praský hrad krátce pedtím, ne prezident Beneš pijal komunistické ultimatum, a druhý o nkolik msíc pozdji, kdy jsme po svém vystoupení na sokolském slet odcházeli z cviišt, a kdy jsme se blíili k tribun, na které u sedla komunistická vláda, jsme všichni bez povelu odvrátili hlavu od tribuny.

V obou pípadech jsme vdli, e bojujeme válku cti, e unavená Evropa a Amerika kvli komunistickému pui v eskoslovensku nevypoví válku Sovtskému svazu, jeho nynjší prezident Putin rozdmýchává ohníky po celém svt, ale proti jeho Rusku prezident Trump dosud nevyhlásil sankce, odhlasované americkým senátem ped nkolika týdny.

Všecko, co chtjí dnešní amerití aktivisté, je mít, co má prakticky kadý civilizovaný stát na svt: být osvobozeni od strachu z násilí umonného zákony dovolujícími koupi zbraní i lidem,v jejich rukou se stávají vraednou zbraní. A USA jsou dosud svobodnou zemí, kde si obané mohou zvolit svoji vládu, i kdy v posledních prezidentských volbách nebyl prezident Trump zvolen volii (kandidátka Clintonová obdrela o ti miliony hlas víc ne Donald Trump, který se stal prezidentem díky volebnímu systému, dovolujícímu nkterým americkým státm pipsat všecky hlasy kandidát,kteí v tchto státech nedostali nejvtší poet hlas, kandidátovi, který se umístil na prvním míst.)

 

NRA samozejm zná fakta, ale popírá, e by prodej zbraní ml se smrtí desítek, a dnes u stovek student, nco spoleného. Za to me mentální choroba. Kdy jim eknete, e jiné zem mají stejné problémy. Kdy jim eknete, e Austrálie a Izrael mly podobné zákony o prodeji zbraní, jaké mají dnes Spojené státy, a kdy je zmnily, poet zastelených oban šel rapidn dol, navrhnou teba vyzbrojit nkteré uitele (co zvýší prodej zbraní). A mimochodem, o sobotním pochodu student napsaly kdo, e to byl "karneval". Bylo tch 17 mrtvých v Marjory Stoneman Douglas School ástí karnevalu?

Tm, které jsem na televizi vidl pochodovat, bych chtl íci, e jednou, a budou staí, unavení a obolení, vzpomínka na jejich pochod v nich vyvolá dobrý pocit, e ve vném sporu mezi dobrem a zlem stáli na stran dobra.

Foto Wikipedie https://de.wikipedia.org/wiki/Schulmassaker_von_Parkland

 
Josef ermák
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 01.04.2018  21:27
 Datum
Jmno
Tma
 01.04.  21:27 Josef ermk
 31.03.  02:36 Ivan
 30.03.  22:08 Mara
 30.03.  11:54 Vclav
 30.03.  10:38 Von
 30.03.  09:38 oga jankov