Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Patrik,
ztra Oldich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Sonja Baová
 
V úterý 20. února  zemela v Torontu legenda kanadského veejného ivota, Sonja Baa. Narodila se do "historické švýcarské rodiny, která si nezadala s ádnou". Jednomu z jejích dávných pedk se na konferenci, která v roce 1648 skonila mírem Westfálským, podailo pesvdit Habsburky, aby uznali nezávisost Švýcarska (Švýcarsko se prohlásilo nezávislým mnohem díve, ale Habsburkové to odmítali pijmout jako historickou skutenost). Její otec, George Wettstein, mladý právník na zkušené v Paíi, pracoval pro obhájce idovského dtojníka francouzské armády, Alberta Dreyfuse, nespravedliv odsouzeného vojenským soudem pro velezradu k degradaci a k doivotnímu vyhnanství. Pozdji - lánkem o výmn vz - urychlil rozšíení agendy erveného kíe v o blasti ochrany válených zajatc; v roce 1943 zaloil ve svém mst Rotary Club.
 
Sonjin otec zastupoval zájmy Baovy rodiny ve svt, a kdykoliv nkdo z Baovy rodiny pijel do Švýcar, bydlel u jejích rodi. Pár rok ped válkou pijel na pracovní návštvu se svým otcem a jeho spolupracovníky i hodn mladý Tomáš. Ponvad vedle domu Sonjiných rodi bylo pkné sákování, rozhodl se, e si zasákuje. A vyklopil se. Sonja ho oprašovala. Ale opravdu se setkali a po válce, kdy Tomáš pijel z Kanady, kam pesídlil na jae v roce 1939 se skupinou zamstnanc z mateského podniku ve Zlín a poloil základy k vybudování prmyslového stediska v ontarijské Bataw. (Na lodi, která na jae 1939 vezla zamstnance do Kanady, byl tehdy také dvouletý - a dosud velmi statný - Alexander Havrlant a jeho rodie). Píbh Sonji a Tomáše je jednou z nejpknjších variací na téma "boy meets girl" (chlapec potká dve). Vzali se v roce 1946, usadili se v Torontu - a tak zaala podivuhodná odysea esko-švýcaraké dvojice v zemi, kterou si Tomáš vyvolil, ponvad v jeho oích se v ní prolíná kulturní ddictví Evropy a dravá podnikavost Spojených stát.
 
Bylo to neobyejn úspšné manelství. Jejich tyi dti si vedou skoro stejn zdatn jako jejich rodie: syn Tomáš Jií pevzal vedení Baových podnik a jedna z dcer se provdala za jednoho z magnát kanadského ekonomického ivota.
 
V projektech, kde pracovali spolu, Tomáš a Sonja byli partnery, kteí se ídili heslem, e láska a obchod se nemají míchat dohromady. A oba byli stoupenci zodpovdného kapitalismu. Tomáš Baa a Baova rodina vidli obchod a podnikání jako veejný závazek pispívat vytvoením hospodáského rozvoje k blahobytu lidstva po celém svt.
 
Tomáš - kapitalista se sociálním svdomím - syn moravského ševce (v deváté generaci) zaloil podnik, jemu bylo dáno stát se nejvtším rodinným obchodem na svt (4,700 prodejen a 60 továren na boty v ticeti zemích).
 
Sonja v Tomášovi našla zalíbení (krásné slovo s biblickou ozvnou) nejen proto, e byl mladý a pkný a ml hezké chování, ale také proto, e od mládí obdivovala lidi, jejich ivot ml úel, a Tomáš chtl vylepšit svt uskutenním snu svého otce: obout kadého mue, enu a dít na svt.
 
Její instinkt pro módní pemny a nemalé podnikatelské nadání byly pro jejich spolený cíl nemalým pínosem. Oba byli pesvdeni, e obané demokratických zemí mají mravní povinnost dát své talenty do slueb svých komunit, a akoiiv její úspchy v obchodní sfée jsou pozoruhodné (zasedala - vedle Bata Company - ve správní rad spoleností tak významných jako Alcan Aluminum Limited, Canada Trust a Canadian Commercial Corporation), pesto ponkud blednou ve srovnání s výsledky její innosti lidumilné.
 
Její práce v charitativních organizacích v oborech vzdlání, zdravotnictví a ivotního prostedí má sotva obdobu. Zastávala funkce pedsedkyn National Design Council, pedsedkyn a estné pedsedkyn World Wildlife Fund Canada (organizace, která vdycky mla speciální koutek v jejím srdci), byla pedsedkyní Governor´s Council, North York General Hospital, The Council for for Business and Arts Canada, zakládající pedsedkyní Bata Shoe Museum v Torontu, pedsedkyní organizace Junior Achievement (mimoádn se pro tuto organizaci exponovala v Rusku, kde Junior Achievement má pl milionu len). Zastávala funkci v Trustee Art Gallery of Ontario.a významné funkce v Shastri Indo-Canadian Institute, organizaci zaloené  tehdejším kanadským guvernérem Rolandem Muchine French Schoolrem pro výmnu pofesor mezi Indií a Kanadou,v Council for Canadian Unity, Canadian Club of Toronto a Girl Guides World Finance Committee, byla zakládající lenkou Toronto French School a byla Governorem of York University.
 
A také byla estným kapitánem kanadského námonictva (poktila jednu lo) a lenkou správní rady Royal Military College v Kingstonu (mimochodem vidla - nejen z vojenského, ale i hospodáského hlediska obrovský význam Arktidy, kudy v budoucnosti moná povede nejdleitjší obchodní cesta na tomto kontinent.
 
Zajímavý byl její pohled na školství: domnívala se, e v bývalých komunistických zemích (ale nejen v nich) se nevnuje dost pozornosti základním ekonomickým potebám. Vidla pasivitu mladých lidí ve vytváení vlastních osud. Píliš spoléhají na vládu, e jim zamstnání opatí, místo aby se dívali kolem sebe a hledali píleitost pro uplatnní svých talent a své energie. Po jejím soudu pracovních píleitostí bude v budoucnosti ubývat a iniciativa jednotlivc ve vytváení vlastní hospodáské základny bude tím dleitjší.
 
Nejviditelnjším památníkem Sonjina ivota bude zejm Bata Shoe Museum v Torontu. Sonja zaala boty sbírat u ve 40. letech a v 70. letech prostory, kde se boty skladovaly, byly peplnné. Sonja pišla s nápadem postavit museum obuvi a pro ne Bata Shoe Museum. Sonja byla pesvdena, e je to znamenitý nápad. Ale pesvdit o tom rodinu nebylo snadn. Ješt tší ovšem bylo pesvdit Sonju, aby se nápadu vzdala. Sonja se nevzdala, a protoe dovedla vyhrávat i prohrané bitvy, vyhrála. A Toronto je o jeden šperk bohatší. Ale nebylo to snadné: najít pozemek ve stedu Toronta (pár ulic na západ od skvostné koncertní sín nesoucí jméno jiné moravské rodiny - Koerner, která do Kanady pišla u v roce 1939), zajistit financování nejen na zakoupení pozemku a stavbu budovy, ale i na nákup bot prakticky všech dob a v desítkách zemí a zajistit chod musea ne na msíc, ne na rok, ale na desetiletí. V roce 1979 byla zaloena Bata Shoe Museum Foundation, a museum, navrené proslulou firmou Moriyama and Teshima, bylo slavnostn oteveno v roce 1995.
Sonja si urila ješt jeden úkol. Odkoupila od Baovy spolenosti kolem Batawy 1 600 akr pdy, kde plánovala vybudovat prmyslové a rezidenní stedisko.
 
Sonja vidla svt z mnoha úhl. Svt chudých, kteí mli co dlat, aby njak propluli ivotem, i svt bohatých a mocných. Na svých cestách se setkala s prezidenty a pedstaviteli stát a posbírala skoro všechny pocty, které svt me nabídnout. Mezi nimi také Officer of the Order of Canada, Shoe Person of the Year (1988), Woman of the Year (North York Chamber of Commerce), McClure International Service Award, Canadian Business Hall of Fame, CESO Award for International Development, B’Nai B‘rith Humanitarian Award, Silver Medal of the United Nations Environmental Programme. A sedm nebo osm estných doktorát od kanadských a amerických univerzit.
 
Její pedstavou štstí (vedle toho kehkého, osobního, romantického štstí, o kterém – básník Adolf Heyduk napsal, e je "muška jenom zlatá" je být uitená, plánovat nové projekty, vylepšovat svoje okolí, pomáhat lidem. Milovala pírodu ("píroda je zázrak"), tisíckrát pi pohledu na noní nebe pocítila, jak nepatrný je kadý z nás tváí v tvá Vesmíru, ale vila  ("náboenství je nejintimnjší osobní záleitostí kadého lovka"), e v nádhee Vesmíru a v tajemství ivota je skrytý úel nad naše chápání (v této filosofii je v dobré spolensti: Einstein, Churchill). Všichni máme povinnost slouit ivotu,chránit naši planetu a nikdy se nepoddat... Nádherný lovk, Sonja Bata. Majetek a jméno Baovy rodiny jist pomohly, ale ta tvrí jiskra je Sonjina. Stejn jako ivotní filosofie. Stejn jako stálost cíle...

 
Josef ermák
* * *
Foto: Facebook Nadace Tomáše Bati a Wikipedia

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 22.03.2018  20:12
 Datum
Jmno
Tma
 22.03.  20:12 Josef ermk
 07.03.  18:26 Von
 07.03.  11:29 oga jankov
 07.03.  10:54 Vclav Podkovn