Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jakub,
ztra Anna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Dubnoví patroni

SVATÝ  VOJTCH   asi * 957 + 997;  svátek 23.dubna
 
Svatý Vojtch pocházel z rodu Slavníkovc, rodu, vyvradného pro jeho odstedivé snahy Pemyslovci. Po studiích v Nmecku se vrátil Vojtch do ech, aby se stal biskupem praským po zemelém prvním biskupu,  nmeckém Dtmarovi. V zemi panovaly volné mravy a to pimlo Vojtcha, aby echy pechodn opustil. Vrátil se do Prahy a s dvanácti mnichy, s nimi zaloil benediktinské opatství v Bevnov, odkud potom odcházeli misionái a mniši na Moravu, do Polska a Uher a dokonce a na Kyjevskou Rus. Mravní nedostatky v echách však trvaly dál a tu Vojtch odešel znovu; nakonec se uchýlil do Polska, kde na misii u pobaltských Prus byl zavradn.
Vojtchovi se pipisuje zásluha o naši nejstarší náboenskou píse "Hospodine pomiluj ny, Jezu Kriste ulituj ny!"
 
Patron
Svatý Vojtch je patronem eské zem.
 
Pranostiky
O svatém Vojtchu ped zimou pod stechu. Vojtíšek – koíšek. O svatém Vojtchu chladno dobyteti i lovku. Po svatém Vojtchu bude zase ejchuchu. Na svatého Vojtcha bývá v polích ješt malá potcha. Ale také: o svatém Vojtchu na poli najdeš útchu. Vojtšské lny a jemeny nejlepší bývají. Na svatého Vojtcha kdy prší, švestky se neurodí. Bouky ped Vojtchem, dešt o ních.
 

* * *
 
SVATÝ  JIÍ  * v 3.století  + 303-305; svátek 24.dubna
 
O ivot svatého Jií mnoho nevíme. Pesto se dokal všeobecné obliby.Zemel za Diokleciánova pronásledování kesan v Nikomedii (dnešní Turecko), kde byl muen a sat.  Je patronem Moskvy, nejprestinjší ruský ád nese jeho jméno a podobn tomu je i v jiných státech. Také u nás je svatému Jií zasvcen románský chrám na Praském hradu i rotunda na hoe ípu, Plenikv chrám na Vinohradech a mnohde jinde. nijak neubralo. Pokud se týká draka, tedy podle legendy obané lybijské Silendy byli  trápeni drakem tak dlouho. dokud ho Jií nezabil (cestou do Svaté zem) a zachránil tak tamní princeznu.
 
Patron
Jií  je patronem Benátek a Janova, té Anglie, Nmecka, Portugalska, Katalánie, ecka a Ruska. Té opevnných sídel a stráných míst, voják, jezdc, zbrojí a rytíských ád. Svatý Jií je také patronem ezník, ale i koní a dobytka.  Je patronem skaut stejn jako artist, pocestných a chovanc chudobince. Dále je patronem rolník, horník, sedlá, ková a bedná.
Ochrauje proti pokušení a proti válenému nebezpeí.
Pimlouvá se za dobré poasí a pomáhá proti moru, horece a koním chorobám.Na svatého Jií bývalo dokonce tradicí, e sluhové smli mnit pána.
 
Pranostiky
Svatý Jií zvítzil nad saní, zvítzí i nad zimou. Jak mráz uvidí Juru, opustí kadou uru.  Co Martin pipraví, to Jií odplaví. Ondej mosty staví, Jií je odplaví. Na svatého Jií rodí se jaro. Svatý Jií k létu míí.O Jiím odcházejí zbojníci do hory. Fiala rsti neme, a jí Jií pome. Udatný rytí Jií, k máji nám jasný den šíí. Panuje-li na svatého Jií píznivé poasí, tu lze oekávat, e potrvá a do konce msíce. Svatý Jií zahajuje pastvu dobytka. Svatý Jií uiví krávy tyi. Do svatýho Jií nebojte se hada ádnýho. Na svatého Jií vlaštovky ji hýí. Na svatého Jií vylézají hadi a štíi. Mráz ji neuškodí, co po Jiím chodí.Schová-li se na svatého Jií vrána do ita, poehnané léto k nám pak zavítá.Ale také: Od svatého Jií bývá ješt dvanáct mraz. Co do svatého Jií vyroste, to po nm pomrzne. Na svatého Jií nepohoda asto víí.    Je-li na svatého Jií teplo, bude po nm ošklivo. Kehotají-li áby ped svatým Jií, vští zimu. Jak dlouho abka ped Jiím víská, tak dlouhom po Jiím zima plíská. Svatojiské kvty sklízí mráz. Kdy je na Jiího mráz, bude i pod kovím oves. Je-li na svatého Jií u zelená píce, pijde zima u o Martin.
 
Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma