Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Milena,
ztra Milo.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Symbolem eských luh a háj je toti osmika
 
Symbolem eských luh a háj je osmika na konci zlomových letopot naší historie, nyní konících rokem 2018; rád bych uvedl pt píbh z tchto dramatických let našich djin...
 
Historie v rukách hlupák bývá nkdy té hysterická, ani ne tak vlivem djinných událostí, ale spíš její prezentací úelových politolog, pro které je hlavním úkolem zkreslovat skutenosti. Proto volím jen pár píbh, které se udály mimo sféru mé fantazie a z ní plynoucích fabulací…
 
Symbolem eských luh a háj je toti osmika na konci historických letopot, zatím konících rokem 2018; rád bych uvedl z tchto dramatických období našich djin pt píbh a jeden nedokonený, zveejnných nedávno na internetových novinách http://www.rukojmi.cz/

 

Rok 1918
Zmatek kolem vzniku SR zaal u koncem íjna 1918, kdy byla v Praze na nároích zveejnna nóta vídeského ministra zahranií hrabte Adrássyho prezidentu USA Wilsonovi o ochot zahájit okamitá jednání o pímí. Nóta byla pijata veejností jako faktická kapitulace Rakousko-Uherska a stala se bezprostedním podntem k vystupování manifestací za zízení samostatného státu.
 
Vládl ponkud zmatek a rozpaky; všichni chtli samostatnost eskoslovenska, jen nevdli, co bude chtít Masaryk, který zatím pobýval ve Washingtonu. Republiku nebo snad království i dokonce neutralitu…? A mezitím se 28. íjna 1918 ped polednem shromádil dav u sochy sv. Václava na Václavském námstí, aby si vyslechl památná slova: “Jsme svobodní. Zde u stup pomníku eského kníete písaháme, e chceme této svobody se státi hodnými, e ji chceme hájiti svými ivoty.“
 
 
                                                       Jaroslav Rošický, Josef Scheiner, Isidor Zahradník... Zdroj: Fefík
 
Tak znl kratiký projev z úst pekvapeného poslance – doktora Isidora Zahradníka, jeho
nkdo z nadšených Praan náhodn poznal na chodníku, zvedl na ramena manifestant, kteí se s šokovaným filozofem a teologem vydali na pochod za samostatnost eskoslovenska. Knz a od roku 1907 i íšský poslanec se v ele rozjásaného doprovodu dostal a na nádraí císae Františka Josefa, dnešním Hlavním nádraí Praha, aby tamním zamstnancm oznámil pevzetí vlády Národním výborem.
 
A ješt stail odeslat telegram: „eskoslovenský stát se práv ped sochou sv. Václava prohlásil. Já jako zástupce elezniní správy naizuji, aby se znaky bývalého rakouského státu saly, úadovalo se esky, provoz udroval normáln a zastavil se dovoz voz do Vídn a do Nmecka.
 
A tím se stal náhodný a po chodníku v klidu kráející poslanec historicky první eskoslovenským ministrem eleznic. Knihovník ádu premonstrát na Strahov a inspektor velkostatku v Hradištku u Štchovic. Naped byl agrárník, pozdji poslanec za Republikánskou stranu eskoslovenského venkova. Ministrem eleznic SR však byl jen asi pl roku.

 

Masaryk 28. kvtna 1918, kdy byl dotázán na shromádní ech a Slovák v Chicagu na pvod financí, je byly potebné k vybudování nového státu: „Revoluce, pi ní by se pedkládaly úty, byla by pro dti a ne pro rozumné lidi.“
Sám T. G. Masaryk o pár dn pozdji ve Washingtonské deklaraci vyhlásil samostatnost eskoslovenského národa a 14. listopadu tého roku jej i bez nho zvolilo Revoluní Národní shromádní prvním prezidentem eskoslovenské republiky. A 21. prosince 1918 se Masaryk vrátil triumfáln do Prahy, aby hned píští den pronesl na Hrad své první poselství k Národnímu shromádní. Jeho moudrost by mla být pro dnešní politiky velmi pouná; napsal té velmi dleitou vtu, která má trvalou platnost: „Jeíš, ne Caesar, to smysl našich djin a demokracie…“ Vzpomínání na T.G. Masaryka…
 
To se u v Rusku bojovalo o carské zlato; hodnota pokladu byla odhadována na cenu kolem jedné miliardy rubl. Tedy mj. v cizích mincích a ve zlatých prutech. Zajímavá fakta jsou jako kamínky do mozaiky. V roce 1918 vstoupilo do eskoslovenských legií v Rusku kolem 61 tisíc voják, padlo 4 112 eských legioná. V té dob se jednalo o nejlépe vycviené a nejstatenjší vojáky v Rusku.
 
Proto vlády spojeneckých stát (Francie, Velké Británie, USA a dalších…) plánovaly eskoslovenské legionáe ponechat na Rusi a vytvoit z nich jádro intervenních sil, které by zasáhly proti bolševismu. Plynulo to z toho, e eskoslovenské legie kontrolovaly velkou ást Sibie – konkrétn oblast okolo jiního Uralu a byly jedinou dobe organizovanou silou v Rusku. Velitelem protibolševických sil v té dob byl eský generál Jan Syrový, zárove velitel celého s. armádního sboru v Rusku.
 

Rok 1938
Nikdo z análních urnalist nepizná, e jimi úelov nejvíc v tisku a televizi frekventovaným je pakt Ribbentrop-Molotov, a proradn pitom zamlí, e naped ta vbec byla nejzrádnjší Mnichovská dohoda, neboli Mnichovská zrada i Mnichovský diktát mezi Nmeckem, Itálií, Francií a Velkou Británií o odstoupení pohraniních území eskoslovenska Nmecku.
Byla sice formáln dojednána 29. záí 1938 v Mnichov, avšak a poté byla ve všech jazykových verzích podepsána po plnoci 30. záí 1938, tedy dnes je 80. výroí tohoto aktu…
Nejen však píšící demagogové o této dohod zámrn lou; filmový reisér Petr Zelenka, známý svým stupidním pedvolebním klipem „Pemluv bábu“ z roku 2010, natoil posléze i nový film „Ztraceni v Mnichov“, který na základ píbhu jedné vdecké pednášky rozkrývá pohled ech na události mnichovské dohody.
Zelenka sám se prý snaí pinést alternativní pohled, spoívající pedevším v tom, e tvrdí, e mnichovské události byly velkým vítzstvím eské diplomacie a nejvtším pršvihem celého „Mnichova“ byl kýovitý mýtus, který kolem nj vznikl. Hovoil o tom s Danielou Drtinovou na DVtv.
 

German ambassador, Hans-Adolf von Moltke, Polish leader Józef Pisudski, German propaganda minister Joseph Goebbels and Józef Beck, Polish Foreign minister ...

Zelenka šokuje, kdy odmítá, e by mnichovská dohoda byla tragédií. „Mnichov skuten nebyl tragédií, bylo to velké diplomatické vítzství. A kdybychom jej dokázali pochopit tím tvrím, diplomatickým zpsobem, tak bychom se z nj mohli radovat dodnes,“ dodává Petr Zelenka.
 
Podle nj se v roce 1938 ve skutenosti Nmecku nikdo v eskoslovensku bránit nechtl. „Byl to náš nejvtší obchodní partner. Tady ily ti miliony našich nmeckých spoluoban, take by to byla i obanská válka, ješt k tomu,“ dodává. V rozhovoru pro T pidává další pecku odpovdí na otázku:
íká se, e eši si spíše pipomínají své prohry ne svá vítzství, byl-li ale Mnichov jednou z našich nejvtších historických proher, pro podle vás po tomto tématu po revoluci nikdo nesáhl?
 
„Moná proto, e šlo o obrovské diplomatické vítzství. V íjnu 1938 se z problematického národa, zmítaného obanskou válkou, stala pijetím mnichovského „diktátu“ ob nmecké expanze. Zaali jsme vítzit v psychologické válce, ve které do té doby vítzil Hitler. Vedlejším ale zcela zásadním efektem bylo, e jsme o sedm let pozdji neprohráli válku po boku Nmecka, jako Slovensko nebo Maarsko, ale naopak stáli na stran vítzných mocností…“
 
 

Chamberlain s Hitlerem; po návratu z Mnichova Chamberlain vzhlédl k davm a pronesl ješt vtu: „Pátelé, toto je podruhé v naší historii, kdy byl z Nmecka na Downing Street pivezen estný mír. Vím, e to je mír pro naši dobu.“ 
 
(Nic o tom, e šlo o naši typickou vlastnost vyránk, co naped dlali zbrojnici pro Hitlera a alibistickou akcí Anthropoid jsme pak nechali zastelit jednoho Heydricha za tisíce vyvradných civilist v Lidicích, Leácích i ve vznici Pankrác a jinde…)
 
Marn jsem hledal v Lidových novinách další lánek eské afghánské muslimky Petry Procházkové, v nm by zmínila Mnichov nad ránem 30. záí 1938. Ani vidu, ani slechu, za to ped dvma týdny v tom samém plátku zarputile psala o napadení Polska Sovtským svazem, tedy 17. záí 1939, resp. skoro a rok po tragickém Mnichovu. 

 
 
Je zde teba však za „zapomntlivou“ Procházkovou jen dodat, e ten jí poplivaný SSSR sice obsadil v letech 1921 a 1939 Polsko, ale pouze jím anektované území patící tehdy Ukrajin. Zámrn liv opomíná skutenosti, které vedly k tomuto aktu… Rovn nic o tom, e polský velvyslanec v Nmecku Józef Lipski byl ji 20. záí 1938, dokonce ješt ped podepsáním Mnichovské dohody, té nejvíc kolaborantské, pozván Hitlerem do jeho sídla v Berchtesgadenu.
 
Všichni dnes o ní ale mluví málem jako o nejzrádnjší úmluv svta, co je pídomek, který si pln zaslouí Mnichovská dohoda podepsaná a 30. záí 1938. Nebýt však dávno pedtím podbízivé iniciativy ze strany Polska k nacistickému Nmecku, nebyl by ani Procházkovou zmiovaný pakt Ribbentrop – Molotov. Byl to polský ministr zahranií Józef Beck, jen toti podepsal smlouvu o pátelství s Hitlerem u poátkem roku 1934. Prosplo to nacistickému Nmecku dostat se z mezinárodní izolace, do ní upadlo po nacistickém uchvácení moci a poáru íšského snmu.
 

Rok 1948
Podmínky následující americké lichvy byl jasný. Za kadý pjený dolar nkolik cent úroku; proto kadý stát v programu Marshallv plán byl nucen odsuzovat komunismus a socialismus - co byl dvod, pro eskoslovensko tento plán odmítlo. Jan Masaryk ješt doufal, e plán pijmeme, avšak nejistý ekl:
„Pokud Evropu rozdlí na ovce a kozly a budou mi íkat, e jsem kozel, tak já se pirozen za kozla zatím nepovauji, take pokud nebude njaká jednotnost mezi státy, pak tedy to naše postavení bude velmi obtíné. Ale pokud jsem zahraniním ministrem, neme být nikdy diskuse o tom, e bychom se njakým zpsobem exponovali proti Sovtskému svazu…“
 

as oponou trhnul a u se ví dozajista, e za smrtí Jana Masaryka byla britská tajná sluba SIS - Secret Intelligence Service. A hned se našly hlasy análních novináských Petrák a spol., e Jan Masaryk pece zradil ideály Západu, kdy se dal ke Gottwaldovi, a dostal tak zaslouen, co proto; z okna ernínského paláce ho toti patrn shodil úedník ministerstva zahraniních vcí Jan Bydovský na píkaz britské tajné sluby SIS. Bydovský se k podílu na vrad Jana Masaryka doznal v lednu 1950 poté, co byl pt msíc vznn.
 

Napsala o tom Václava Jandeková ve své nové knize "Kauza Jan Masaryk – nový pohled". Spisovatelka a badatelka ze Kdyn na Domalicku dokonila knihu, v ní pináší nové informace o moném pozadí smrti politika Jana Masaryka. Jeho bezvládné tlo našli 10. bezna 1948 na nádvoí ernínského paláce v Praze. Mlo to vypadat jako sebevrada, ale podle archiv to byla vrada...
 

Rok 1968
Zapomnli brati Klikové, hrdinové krvavého Majdanu, e tvoili souást sovtské okupaní armády v eskoslovensku z 21. srpna 1968? Kdypak se omluví za svého otce okupanta, vrného len KSSS a píslušník KGB…
 
Omluvili se brati Klikové za svého otce Vladimira Rodionovie Klika, který byl sovtský okupant eskoslovenska v letech1968 a 1980; sotva se vrátil z kazašské stepi, musel do Mimon. Otec bratr Klik byl toti pilotem sovtské okupaní armády. Jako vrný len Komunistické strany Sovtského svazu a píslušník KGB putoval dle píkazu své KSSS od posádky k posádce, kam bylo zapotebí. Proto se jeden syn narodil v Blorusku, druhý v Kyrgyzstánu. (Majdan 2014)
A  tch agent CIA v Praze, co si o nich štbetali u i vrabci na stechách Hradan a Letné, nešlo však o ty praské pamtihodnosti, nýbr o vojenské letišt a Letnou, resp. sídlišt postavené pro sovtské letce v severoeské Mimoni. Nejdív je obývali eši, po osmašedesátém Sovti. Pro jejich dti tady ministerstvo vnitra SSR  postavilo gymnázium, které zdobilo písmeno „G“, kdysi oznaovalo Gagarinovu školu, do ní chodili i brati Klikovi….
 
Brati Klikové byli pozdji v ele opozice na Majdanu, chtli mír pro Ukrajinu, pitom starší Kliko jako starosta Kyjeva vykikoval: „Všichni obané Kyjeva, nasedejte do taxík, aut a pijete na námstí Mejdan, podpoit náš boj…“ Po vzoru boxer Klik se dnes ji celý Kyjev promnil v jeden velký ring, plný rowdies, co pouívají hlavn rány pod pás, rány na zátylek a vše, co je nefair, a o em práv boxer Vitalij Kliko, ješt nedávno touící po keslu prezidenta Ukrajiny, moc dobe ví…
 

Rok 1988
Za všechny zmny, co nastaly po roce 1989, je teba zmínit konec podnik, které tvoily základ eského prmyslu. Po staletí budování rovn idovských firem nastala pes odpor údajn špatné Husákovy vlády jejich postupná a ízená likvidace, zstal jen vizovický lihovar a likérka Jellinek; jako by snad platilo to jediné, co nám špikového zstalo, e co ech, to alkoholik...
 
idé postavili základy pro industriální existenci eskoslovenska. Po století úspšné existence idovských podnik nastal jejich krach. Naped holocaust, pak další niení. Jasn, eši sice nezabili jediného ida, za to je rádi cpali do dobyták - smr nacistické vyhlazovací tábory, aby shrábli jejich majetky...
 
Z našeho trhu se tak „poanglicky“ vytratily další podniky, pi jeho zrodu stáli idé. A tak jich u zbývá pouze minimum tch, které kdysi zásluhou idovské vynalézavosti a obchodního ducha pozvedli eskoslovenskou industrializaci na evropskou úrove....

 
 
Brati Gutmannové vybudovali Ostravské doly. Wilhelm Gutmann pocházel z významné rodiny id a zaali podnikat s mladším bratrem Davidem. Jejich firma „Gebrüder Gutmann“ zakoupila vlastní doly v Horním Slezsku. Roku 1873 se podíleli s rodinou Rothschild v ele s baron Salomonem Mayer Rothschildem na vzniku „Vítkovického horního a hutního tístva“ a Severní dráhy. Zamstnávali pes 50 000 lidí. (Dnes se kapitalista Bakala zaslouil o jejich definitivní krach...)
 
Veleslavnou historii karlovarské firmy Moser zaloil Ludwig Moser v roce 1857. Snail se té spolupracovník Tesly a Edisona – idovský vynálezce Emil Kolben pi budování slavné KD. Nakonec zemel v Terezín, spolu s šestadvaceti svými píbuznými, umuenými v jiných koncentrácích…

 
 
Následoval Mayer Mandl a Izak Löwanstein, kteí byli u zrodu odvního prmyslu v Prostjov, první konfekní továrnu zídil v roce 1858 idovský podnikatel Mayer Mandl. Byla to první vtší konfekní továrna nejen v Prostjov, ale v celém Rakousku-Uhersku. V dalších desetiletích vznikaly ve mst nové konfekní závody a krátce ped první svtovou válkou jich bylo zaregistrováno na padesát. Vyváely své zboí do Jiní Ameriky i do Indoíny… V roce 1911 zamstnávaly odvní továrny ji dvanáct tisíc domácích krejích.
V Prostjov se nacházela významná idovská komunita, druhá nejpoetnjší na Morav. Roku 1900 ilo v Prostjov 1 680 id, celkový poet obyvatel byl kolem 24 tisíc. V rámci úspor zavela spolenost Odvní prmysl Prostjov své závody v Ostrav, Uherském Hradišti, Olomouci a Lošticích a Jeseníku. O práci pišlo skoro tisíc zamstnanc. Dluhy ji dosáhly 1,6 miliardy K. Prý kvli levným textilním výrobkm z Asie. Firmu tak ekal insolvenní soud, trapné tahanice a potupná draba. Ješt e se nebude nic rozkrádat, pouze sametov tunelovat… Zavít idy do stodoly, polít benzínem a zapálit…?
 

A dalšé idé? id Weimann postavil v Teplicích sklárny na taené a tabulové sklo, Mandelík u nás zase vybudoval první cukrovary, “král spínacích knoflík” Jindich Waldes zase Koh-i-noor, Zucker Fezko Strakonice a rodina Fürth proslavila republiku ve svt zápalkárnou Solo Sušice… Kdoví, co by dnes íkal pan Moser na to, e u insolvenního soudu v Praze se ocitl i podnik Karlovarský porcelán a skláská spolenost Sklo Bohemia, patící dnes do skupiny výrobc porcelánu a skla kolem Bohemia Crystalex Trading…

Veleslavnou historii karlovarské firmy Moser zaloil Ludwig Moser v roce 1857...

Z posledního moná mlel i vršovický Koh-i-noor. Jeho idovští ddicové se úspšn pihlásili o svá práva. Rozsudek vykl Mstský soud v Praze. Souasným majitelm praské spolenosti Koh-i-noor naídil, aby vrátili polovinu pozemk pod firmou a vzácné obrazy. Majitele by mla zmnit také slavná Slena s patentkou, obraz malíe Františka Kupky. Výši ástky, kterou stát Waldesm dluí, nikdo zatím nezná, pohybuje se v ádu miliard. 
 
První dny roku 2009 nebyly šastné pro zamstnance Solo Sušice, jediného tradiního eského výrobce zápalek. Z firmy muselo odejít na šedesát pracovnák. Výroba se 170letou tradicí ze Sušice sice zmizí, znaka Solo sirkárna a. s., ale zstane v názvu transformované obchodní spolenosti, její prodaná výroba se pesunula do Indie...
 
idovský obchodník Bernard Fürth se stal roku 1840 spoleníkem truhláského tovaryše výrobce první fosforové zápalky Vojtcha Scheinosta a roku 1843 vlastníkem celé sušické výrobny zápalek. Vnuk Bernarda Fürtha jménem Ernst zahájil modernizaci výroby sušických zápalek. V roce 1913, kdy došlo ke spojení všech sirkáren v monarchii do jediné s názvem Solo, se stal jejím generálním editelem. Zemel ve francouzském koncentraním táboe v Drancy v lednu 1943.
 
idovské podniky u nás zkrátka peily dv svtové války, holocaust, hospodáské krize a je paradoxem, e první idovští nositelé kapitalistických prvk v ekonomice SR nakonec doplatili po roce 1989 na globalizaci a neviditelnou ruku trhu Evropské unie.
A  pak nemjte idy rádi. Já si naivn myslel, e jenom francouzská revoluce poírala svoje dti…
 

Rok 2018
Co pát do vínku pro esko v tomto roce?
Pokud se nestane prezidentem této zem opt Miloš Zeman a premiérem eské vlády Andrej Babiš, bezkonkurenní vítz voleb, jeho hnutí ANO získalo 78 mandát, zatímco druhá ODS pouze 25, bude to pro esko katastrofa…
 
Snad se však v roce 2018 u nebudou odehrávat následující podvody, by se hned zkraje roku stalo legální, e Hannig, Hilšer, Hynek, Kulhánek a Topolánek zstávají ádn zaregistrovaní jako kandidáti na prezidenta R, tebas nkteí poslanci i senátoi podpoili dva, anebo dokonce ti z nich… Na rozdíl od tch, co sbírali 50 tisíc podpis a bda, aby mezi nimi byl jeden lovk podepsaný dvakrát, Polákov partice kluk, co spolu mluví, stailo, aby mrkli na své kámoše z mokré tvrti a bylo vydláno. Pestoe soudci na poátku tvrdili, e by to byl podvod...
 
„U kdy jsem stanovisko ministerstva vidla, pomyslela jsem si, e se nejspíše nkdo zbláznil a me nkoho udlat hodn nešastným. Není pochyb o tom, e kadý zákonodárce má pouze jeden podpis,“ reagovala nkdejší ústavní soudkyn a senátorka Eliška Wagnerová, která byla jediná nesmlouvaná a zásadová…
 
„Situace, aby podpoili dva nebo dokonce ti uchazee, je zcela nepijatelná… Pokud bychom pipustili praxi podpory více kandidát, mohlo by dojít k situaci, e by tu v takovém pípad mohly být desítky, nebo konce stovky kandidát,“ nastínil pravdu pokrytecký soudce zpravodaj NSS Josef Baxa.
 
A jak to bude v roce 2018 s benci…?
 
Inu, jak pravím v úvodu tohoto mého novoroního rozjímání; historie bývá nkdy té hysterická, ani ne tak vlivem djinných událostí, ale spíš její prezentací úelových politolog, pro které je hlavní zkreslovat skutenosti. Proto jsem uvedl jen pár signifikantních píbh, které se objektivn udály mimo sféru mé fantazie a z ní plynoucích fabulací…
 
Betislav Olšer
 


Komente
Posledn koment: 12.01.2018  14:08
 Datum
Jmno
Tma
 12.01.  14:08 Jaroslav