Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Drahoslav,
ztra Vladislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jak Britové slaví Vánoce?
 
Vánoce jsou v Británii nejoblíbenjší svátky a zahrnují tradice, které jdou staré stovky let. Mnoho vánoních zvyk, které vznikly v Británii, byly pijaty i ve Spojených státech.
 
Vbec první vánoní pohlednice byla poslána v Anglii ve tyicátých letech devatenáctého století a tato tradice se stala nedílnou souástí pípravy na Vánoce. Více ne miliarda vánoních pání je poslána ve Velké Británii kadý rok, výtek mnoha z nich pipadne charitám. Doma si pak lidé vystaví pání po celém dom, je jich tolik, e je vyvsí všude mon po stnách; já je zase pipevním na provázek a rozvsím kolem oken v obýváku. Dneska však pošt konkurují pání posílaná pes internet. Pekvapilo m, e v Anglii si sousedi nepejí Veselé Vánoce, tak místo toho pár dní ped Vánoci obhnu všechny domy v sousedství a hodím jim vánoní pání do schránky.
 
Vánoní dekorace mají ješt starší pvod ne vánoní pání. Cesmína, bean a jmelí jsou spojeny s rituály, které sahají a do temného dávnovku. (Zvyk líbání pod snítkou jmelí je odvozen ze staré pohanské tradice.) Vánoní strom se v Anglii poprvé objevil v královské domácnosti – zaveden královnou Charlottou, manelkou krále Jiího III., a popularizovaný princem Albertem, manelem královny Viktorie, v roce 1840.
 
Obrazem Vánoc viktoriánské Anglie  je román Charlese Dickense Vánoní koleda. Kniha, zveejnná dne 17. prosince 1843, mla okamitý úspch, piem prvních 6000 kopií pvodního tisku bylo vyprodáno ješt do Vánoc. Divadelní, televizní a filmové adaptace románu jsou i nadále stejn populární v Británii, tak ve Spojených státech.
 
Kadý rok (od roku 1947) msto Oslo v Norsku vnuje Westminsteru v Londýn velký vánoní strom, který stojí na Trafalgarském námstí na památku anglicko-norské spolupráce bhem druhé svtové války. Zde se také kadoron zpívají vánoní koledy.
 
U britských dtí jsou v této dob velmi populární pantomimy – pipravené školou jako vánoní pedstavení pro rodie. Mj syn, který jednou hrál krále Heroda, se stal velmi populárním a od té doby se mne pak rodie ptali, zdali jsem Herodova matka.
 
Štdrý den probíhá v Británii jinak ne jak jsem byla zvyklá z dtství. Na Štdrý den povsí dti punochu na krbu nebo na svou postel, aby ji Santa Claus (také se mu íká Vánoní Táta), naplnil dárky. Dárky pro rodinu, jsou umístny pod vánoní stromeek a rozbalují se a ráno na Boí hod vánoní.
 
V ten den chodí rodiny spolen na vánoní bohosluby. Vánoní obd se skládá tradin z peeného krocana, husy nebo kuete s nádivkou a peenými brambory. Pak následuje biskupský chlebíek a vánoní pudink s planoucí brandy.(Pudink je obvykle pipraven týdny pedem a je obvykle míchán kadým lenem rodiny a pi tom si kadý nco peje.) Pozdji v prbhu dne me být servírován vánoní dort – bohatý peený ovocný dort s marcipánem, moukovým cukrem a polevou.
 
Štdrý den je provázen tradiním „taháním“ vánoních výbušných cracker, které vymyslel v roce 1846 londýnský peka. Cracker je pestrobarevná papírová tuba, zkroucená na obou koncích, která obsahuje slavnostní klobouk, hádanky a hraky i jiné malikosti. Kdy je cracker taen dvma lidmi, vybuchne a jeho obsah z nj vypadne.
 
Další tradicí vánoního odpoledne je poselství královny národu; je vysíláno v rádiu, televizi a na internetu.
 
U nás doma se slaví vánoce po anglicku. Musím íci, e se mi po eských vánocích ze zaátku dost stýskalo. Hlavn teba návštvy betlém v praských kostelech, píprava štdroveerní veee, dárky ji na Štdrý veer. A hlavn ekání na stromeek, který se zdobí a o Vánocích, zatímco u nás doma, stejn jako ve vtšin anglických domácností, je stromeek ji vyzdobený od zaátku nebo poloviny prosince. Jako stromek pouívám vršek tisu ped naším domem, který kadý rok odezávám. Protoe nechci riskovat, e tsn ped Vánocemi me snit a pak bych mla problémy na ten tis vylézt, snaím se to vdy udlat na zaátku prosince, kdy bývá ješt poasí píznivjší. V Anglii se jako vánoní stromeek borovika nepouívá, ale smrek ano a pak plno druh dalších odrd stíbrných a jiných smrk vetn tis, a v nkterých zahrádkástvích se dokonce prodávají stromky ivé s tím, e po vánocích si je majitelé mohou zasadit do zahrady a ony by tam mly dále rst. Ale mohu íct, e nikomu z mých pátel, kteí si tento ivý smrek koupili, se to nikdy nepodailo. Úspšný rst se po pesazení tchto smrk nekonal.

 
 
Velké mnoství Anglian té vánon zdobí venkovní zahradu a mají vše krásn osvtlené, take kdy se lovk o Vánocích projede kolem rodinných domk pipadá si jako v pohádkovém ráji. asto se poádají soute, kdo má nejlépe vyzdobenou zahradu.
 
Se skonením vánoních svátk na Ti krále sundávají té Angliané vánoní ozdoby. Existuje povra, e na ty, co neuklidí po Vánocích, se snese neštstí. A tak mohu jen vzpomínat na moje školní období, kdy jsme mezi sebou v druhé polovin ledna diskutovali, zdali máme ješt doma vánoní stromeek, a jak jsme bojovali za to, abychom si ho ješt njaký týden mohli ponechat.
 
Martina Roe
* * *


Komente
Posledn koment: 21.12.2017  09:25
 Datum
Jmno
Tma
 21.12.  09:25 ferbl
 20.12.  14:09 oga jankov
 20.12.  09:39 Von