Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vojtch,
ztra Ji.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Barbora a Mikuláš, pedzvst vánoc
 
Svátek svaté Barbory je pedzvstí blíícího se Štdrého dne. Slaví se pouhé dva dny ped svatým Mikulášem.

 
  

Svatá Barbora - Barbora z Nikomédie - panna a muednice, patí ke trnácti svatým patronm, které lidé vzývali ve svých  nejtších chvílích.

Podle legendy byla krásnou dcerou bohatého kupce Dioscura a ila na poátku tetího století v Nikomédii (dnešní Turecko). Otec Barboin byl zapísáhlý nepítel kesan.  V úmyslu chránit Barboru ped vlivy híšného svta a ped nápadníky, zavel ji do ve, kterou postavil vedle jejich domu se vším pohodlím. A tu se stalo, e jeden ze slouících - tajný kesan - obrátil Barboru na víru.   Kdy se o tom otec dozvdl, chtl, aby se dcera víry zekla, kdy odmítla, ze vzteku jí ual hlavu meem. V té chvíli vyšlehl z jasného nebe blesk a otce na míst usmrtil.

 
 

Svatá Barbora je patronkou mnoha emesel a povolání. Nejvýznamnji ji uctívají horníci,kteí jí zasvtili mnoho kostel, kaplí a oltá (nejvýznamnjší u nás je chrám sv. Barbory v Kutné Hoe - mst stíbrných dol), a poádali na její svátek okázalá procesí. V dolech horníci nechávali na její svátek hoet ve štolách pes noc kahany na ochranu ped smrtí a úrazy - Barboino svtlo
 
Jiným zvykem bylo ezání více vtviek a na kadou povsila dívka jméno chlapce,který jí byl sympatický.Vilo se, e se stane nevstou toho jeho jméno je na první rozkvetlé vtvice.
Další variantou "barborek" byla povra, e kolikátý den "barborka" vykvete, v tolikátém msíci potká dívku štstí. hlavn barborky. Dnes se traduje, e vtviky pinesou rodin štstí, pokud vykvetou do Štdrého dne.

Stejn jako v mnoha dalších dnech zimního slunovratu chodily v dávných dobách na sv. Barboru rzné masky. Ve stedovku se prolínaly bujaré oslavy spojené s magií s kesanským uctíváním svtice. Po vsích chodily bíle obleené barborky a nosily dárky. V poslední dob se tento zvyk mnohde oivuje! Pozdji se provozovala divadelní pedstavení o osudu Barbory ( dochovalo se nkolik barokních her o Barboe ze 17. a 18. století ).

V novjší dob se na Barboru ustálil jiný zvyk -  Dti veer dávaly za okno punochu a druhý den ráno - 4. prosince - našly v ní nadílku, pokud byly hodné. Nebo také jen pár brambor i dokonce uhlí, pokud zlobily.
 

* * *

Mikuláš
 
Za místo Mikulášova narození je uvádno pístavní msto Patara  na jiním pobeí Malé Asie, a to nkdy ped rokem 270. Základy kesanské výchovy pijal od rodi, po nich pozdji zddil nemalé jmní, kterého pouíval ke konání skutk milosrdné lásky. V jednom vyprávní se uvádí, e  zachránil ivot námoníkovi, který za bouky spadl z lodi do moe.

V další legend se popisuje, e za zuící boue na moi se námoníci dostali do nesnází a po volání o pomoc se mezi nimi objevil mu, který jim pomáhal s plachtami i lanem. Po bezpeném pistání šli  podkovat do kostela a v místním biskupovi poznali svého zachránce, Mikuláše.

 

V dalším vyprávní se hovoí o Mikulášov pomoci za hladu a v rzném nebezpeí.  Jiná legenda vypráví o tom, jak Mikuláš zachránil ti nevinné vojáky ped popravou, kdy katovi vytrhl u zvednutý me... O Mikulášovi se píše, e byl pokorný a nikdy nevyhledával svj prospch. Rozdával pouení, navštvoval a tšil nemocné, vzn i zajatce. Sytil lané a byl ochráncem dtí, zvláš sirotk, vdov i všech lidí nevinn pronásledovaných. Vystupoval s laskavostí a mírností.
 
Mikulášovy atributy a etné patronáty se týkají uvedených píbh. Nejastji je však znázorován jako biskup, s knihou Písma sv. a temi symbolickými jablky i zlatými koulemi, pipomínajícími, e jeho evangelní láska zachránila ped mravním otroctvím ti dcery, které do zkázy chtl uvrhnout jejich zadluený otec. Mikuláš zemel 6. prosince kolem poloviny IV. století a byl pohben v kostele v Mye. Úcta k nmu se zaala šíit hned po smrti.

 
 

V jihonmecké oblasti byl sv. Mikuláš od stedovku azen  mezi trnáct pomocník v nouzi. Na východ se stal po Pann Marii nejuctívanjším svtcem. Ve stedovku vznikly, podobn jako ke svátku Barbory, tzv. biskupské chlapecké hry. Zaaly v X. století v Porýní na klášterních školách. Pvodn pi nich jeden ák pebíral i s berlou funkci pedstaveného kláštera a jeden den v roce v zastoupení patrona Mikuláše vládl klášteru i škole. Pozdji se v pedveer 6. prosince vytvoila hra s nadlováním, pi které v Nmecku doprovázel postavu Mikuláše eledín Ruprecht, který rozdával dtem dárky, popípad je káral za nesprávné chování.  K tomu úelu se do tradiního Mikulášova doprovodu dostali andl a ert, kteí si podle povahy Ruprechtv úkol rozdlili. Kde byla o tyto návštvníky nouze, dávala se do okna povstná punocha, ve které dti ráno našly vytouené dárky.
 
Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 06.12.2020  21:09
 Datum
Jmno
Tma
 06.12.  21:09 Evussa Fantazie