Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Patrik,
ztra Oldich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Palachv sen o svobodné zemi

Nejen z dvodu zákazu shromaování se v minulosti nkteré pohby staly zárove protestem i politickou výzvou.

Hynek Nmec, syn spisovatelky Boeny Nmcové, zemel na tuberkulózu 19. íjna 1853. Boena Nmcová se prakticky po celou dobu Hynkovy nemoci nacházela v Balašských armotách (poblí Nových Zámk), kde pobývala s manelem a menšími dtmi, zatímco starší synové Karel a Hynek zstávali v Praze pítele Boeny Nmcové, Františka Šumavského. Protoe byl však manel Boeny Nmcové, Josef Nmec, vyšetován státními orgány kvli podezení z revolucionáské innosti, pošta mezi Prahou a armoty byla úedníky zadrena. Z této korespondence vyplývá, e B.N. sice ji v srpnu vdla o tom, e jejího syna Hynka trápí kašel, dochovala se i zpráva, ji psala Johan Muákové (Karolin Svtlé), v ní líí, jak ji mrzí, e neme být s chorým synem, který je nemluvný a "ere v sob mnoho, co mu v jeho chodrob škodí". Bohuel a v polovin íjna se Boen Nmcové dostal do ruky dopis s informací o Hynkov poválivém zhoršení zdravotního stavu. Boena rychle sehnala pjku na cestu a spchala do Prahy, kam dorazila 17. íjna. Syna, jeho léil V. D. Lambl (viz Nymfomanky eské literatury 2.), zastihla na smrtelném loi. Pestoe se jednalo o patnáctileté dít, poheb Hynka Nmce nezstal osobní záleitostní zarmoucené rodiny. Vzbudil pozornost nejen veejnosti, ale také policejních a úedních míst, kterým se nap. nezdálo, e by se museli áci všech šesti tíd vyšší reálky v doprovodu uitelského sboru úastnit pohbu. Okamit vzniklo podezení z demonstrativního charakteru pohbu - kvli otci, ale také kvli smýšlení Hynkova domácího, vlastence Josefa Franty Šumavského, ale také editele Hynkovy školy, Josefa Wenziga, libretistku Smetanovy Libuše, moná e i sami úedníci mli špatné svdomí, protoe jejich cenzura dopis zapíinila, e Boena se za chorým chlapcem vydala tak pozd, bedliv hlídali, zda o tomto politováníhodném a zcela zbyteném zásahu Nmcová nemluví pomlouvan na veejnosti - a došlo k dalšímu vyšetování a ústrkm, které trvaly a do prosince 1853. A potom nejvyšší policejní úad ve Vídni tuto pohební kauzu uzavel.

V beznu 1939 byl výnosem na Praském hrad vyhlášen Protektorát Böhmen und Mähren, který sice pipouštl protektorátního prezidenta Emila Háchu, ovšem pány všeho se stali Nmci - gestapo a nmecký správní aparát. Nacisti nad protektorátem vládli krut, neváhali pouít násilí, zatýkali všechny, kdo se bouili proti jejich moci. eský národ se bránil - vznikl odboj. První protinmecká demonstrace se uskutenila 7. kvtna 1939 pi píleitosti druhého  pohbu významného eského básníka Karla Hynka Máchy. Máchovo tlo bylo pvodn pohbeno v Litomicích, kde skonal 6. listopadu 1836. Do Prahy se v podstat naspch (tsn ped záborem Litomic fašisty) pevezlo po více ne sto letech. Zatímco o litomický hrob mladého básníka se v podstat nikdo zvláš nestaral a prvních deset let po smrti mu chybl dokonce i náhrobek, pevezení Máchových ostatk do Prahy probíhalo s velkou slávou a všemi oficialitami. Nejprve byla rakev vystavena v Pantheonu Národního muzea v Praze a 7. kvtna se konal slavný poheb, jen doprovázel desetitisícový dav, vystavující svou úastí na pohbu svou národní hrdost. Poheb se tak zmnil na demonstraci proti nmecké okupaci. Z chórové kaple vyšehradského chrámu nesl rakev s Máchovými ostatky jako první vpedu básník František Halas a nad básníkovým hrobem pronesli proslov významné osobnosti jako generál Rudolf Medek nebo básník Josef Hora. Dstojné, velkolepé. Jen škoda, e se básník takové pocty dokal a po takové dob - a  zda by se jí vbec dokal, nebýt protektorátu.

 
 
Mí souasníci mi ovšem zajisté dají za pravdu, kdy povím, e nejvtší politický rozruch zpsobila tragická smrt a následn poheb studenta Jana Palacha v roce 1969. Jan Palach svou odvánou obtí, jí sledoval "probuzení lidu této zem", vstoupil do djin. Tento mladý mu se 16. ledna 1969 odpoledne polil u Národního muzea v Praze benzinem a pak se zapálil. To vše z pesvdení, e tak zastaví tehdejší politiku. Drastinost Palachova inu veejnost šokovala a skuten na doasnou dobu zvedla vlnu odporu. Palacha sice nikdo nenásledoval, ale vedly se boulivé diskuse a bhem nkolika dní se v republice objevilo na sedmdesát lidí drících protestní hladovku. Kadý den se na Václavském a Staromstském námstí konaly mítinky, na nich znla hesla "Jan Hus - Jan Palach" nebo "Zrušte cenzuru". Palach zemel na následky zranní 19. ledna a poheb se konal 25. ledna 1969. Palachov památce se pišlo poklonit zhruba 200 000 lidí, kteí vytvoili víc ne kilometrovou frontu. Tím se však vtšina nasbíraných vášní vybouila. Zatímco Palach pro národ dobrovoln obtoval ivot, národ pro nj obtoval cestu na poheb. Emoce pozvolna vychládaly, národ nepovstal a na Václavském námstí se scházela jen úzká skupina, je vzpomínala na studentovu ob a vila v ideály, za n poloil Palach ivot. Palachv odkaz sehrál v tomto boji zásadní roli. Palachv sen o svobodné zemi se nakonec naplnil, ovšem a po dvaceti letech. 

 
Renata Šindeláová
* * *
Kolá © Olga Janíková

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 18.11.2017  10:32
 Datum
Jmno
Tma
 18.11.  10:32 ferbl
 17.11.  17:34 Kamil
 17.11.  17:28 evussa Dkuji, za pipomenut takovch udlost.