Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leona,
ztra Ivona.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pro mám ráda podzim
 
Vracím se k vaším obrázkm na téma podzim a slíbila jsem, e najdu a opráším i starší lánek o podzimu. Maruška (mara) byla tak hodná a pomohla mi obrázky vybrat a zárove je zpracovala do hromadných ukázek. To proto, e aplikace webu neumouje dát  k lánku více jak deset fotografií. Ale komu se obrázky líbí, opakovan se k nim me vrátit a prohlédnout si je ve „vtším“ v „Radíme si“ anebo ve Fotogalerii.
 
Je mnoho lidí, kteí podzimu moc nefandí a nesnáší podzim, ale podzim lze vnímat i pozitivn. Kadý rok na toto téma diskutujeme a tak jsem opt vytáhla své pocity k podzimu. Pojme se podívat na podzim i skrze vaše fotografie a teba se náš vztah k podzimu zmní... 
 

* * *
 
Podzim je nádherné období, zejména pokud se povede jasný a slunený den. Kdy mi nkdo ped nkolika lety ekl, e má rád podzim, tak jsem si myslela svoje. Pece léto, dovolená, koupání, to je to pravé. Jene s odstupem asu jsem si podzim oblíbila pro jeho dstojnost, krásné barvy, a v dnešní hektické dob hlavn pro klid, který podzim symbolizuje. Dny jsou plné laskavého podzimního sluníka, které barví listy strom do nepopsatelného barevného obrazu. Podzimní slunce u nepálí tak jako to letní, ale potšit dokáe úpln stejn, moná ješt víc.  

 
 
Foto Jana Trojanová ( bobo)

Podzimní vyhasínání má v sob cosi posvátného. Snad je to ta pokora, se kterou se píroda odevzdá zim. Lesy se barví do krásných podzimních barev, kontrastn se vyjímají zelené smrky a borovice (alespo u nás na chalup to tak je). Podzim se pozná nejen podle barev, ale také z hlubokého ticha, které neperuší ani ptaí zpv. Energie okolo nás jsou jiné - všude je cítit klid a hluboká podzimní nostalgie, píroda se chystá na dlouhé msíce spánku.
 

Foto František Blabla ( ferbl)

Podzim je také doba, kdy vtšina pták odlétá do teplejších krajin, dny se krátí, píroda se chystá k zimnímu spánku. Snad nejkrásnjší podzim býval na venkov, kde se na polích opékaly na suché bramborové nati brambory. Ten, kdo  jednou ochutnal bramboru z ohýnku, ví, e je  to  pochoutka.
 

Foto Alena Pakostová (ali)

Podzimem také zaalo bujaré veselí - posvícení, které bylo pro celou vesnici spoleenskou událostí. Byla to vlastn oslava ukonení zemdlských prací. Pekly se koláe a zkrátka hodn se jedlo, pilo, hodovalo, tancovalo, lidé mli k sob blíe, mli se rádi. Všimli jste si, e pouívám minulý as? Zkuste mi vyvrátit, e to není minulost…
 

Foto Vladimír Vondráek (von)
 
Toto roní období bylo nejen vyhledávaným tématem básník, ale i dobou pro rzná dtská skotaení. Vzpomínáte jak jsme si pouštli papírové draky,  vlastnorun  vyrobené? Všechny kopce, kopeky, ale i rovinky byly námi obsazeny a nad námi se vznášeli, jak hejna pták naši draci. Kdo by odolal nezavzpomínat si na bezstarostná léta mládí?!
 

Foto inka


Jestlie ve vás také podzim budí sentiment, podpote jej. Brzké západy slunce a dny, které jsou  ješt  teplé, ale u jinak voní, je píjemné trávit rozjímáním o ivot - teba i pi procházkách ztichlou pírodou…
 
K podzimu patí jak u jsem psala nostalgie i blbá nálada. Ale co vám budu povídat, pette si výatky z meil, které jsme si kdysi vymnily s Magdalenou. Jsou také staršího data a mnozí si na n moná pamatují, ale to nevadí jsou o podzimu, jeho náladách a stále aktuální…
 

Záitek

Výatky z meil Magdaleny a Ludmily 
 
Magdalena píše…
Nedávno se mi stala podivná vc. Vracela jsem se z vesnice dom do pkného údolíka, na jeho konci bydlíme. A jak jsem tak sestupovala z kopce, mla jsem najednou velmi intenzivní pocit, e nkam zmizel rok mého ivota, respektive, e jsem ho vbec neproila. 
... loského roku jsem stála pesn na tom samém míst jako letos a fotila krásn zbarvené stromy v údolí. Dole po cest tehdy projídl traktor, den byl jak vymalovaný, nádherný. To samé se mi stalo letos. Den jak vymalovaný, stejn barevné stromy, já na stejném míst jako loni, traktor na stejném míst... A já se najednou zarazila, mla jsem pocit, e jsem ten rok vbec neproila, e je stále ten stejný podzim jako ped rokem, stále ten stejný okamik zastavení. Nebyl to vbec!!! píjemný pocit. A tak se u týden ptám, co se za ten rok vlastn stalo v mém ivot zvláštního a odpovídám si, e nic a kdybych ho neproila vbec o nic bych nepišla, take je vlastn úpln jedno, jak dlouho ješt budu ít a e je fakt, e nezáleí na délce ivota, ale na jeho náplni, jak praví klasik, v tomto pípad K. apek. 

 
Ludmila píše…
...myslím, e jsem na tom práv úpln stejn. Já se nacházím v podobném nedobrém duševním rozpoloení jako ty. Urit víš o co jde. Není to patologické, ani na sebevradu, ale je to takový nepíjemný, neuspokojivý pocit. Asi nám ivot utíká mezi prsty a je nám to líto a neumíme s tím nic udlat. Urit je to zpsobeno i tím roním obdobím a pak také, co si budeme povídat - vkem. 
Je to zvláštní, pece podzim je nádherné, barevné období, je radost se dívat po okolí, tak pro práv v tomto krásném období na nás chodí takové chmurné myšlenky? Neumím to tak dobe vyjádit jako ty, moc pkn jsi to napsala? Myslím, e je to docela téma na zamyšlení pro všechny. Urit mnoho lidí cítí toté a potší je, e v tom nejsou sami...

 

Malování ve Windows na téma podzim
 
Magdalena píše…
Chtla jsi abych o tom všem napsala lánek.
… a tak tady sedím a snaím se myšlenky trochu dokulatit, ale nedaí se. Vím e mj psaný projev má znané nedostatky, radji kreslím a vyjaduji se obrázky. Je mi jasné, e poutavý lánek na dané téma dohromady nedám. Prost na to nemám. Kdybych mla, rozepsala bych se o ase a prostoru, o relativit, zamotala bych do toho i podzim ivota a jeho silné barvy a smysl. Ale a bych napsala cokoliv, vdy takové úvahy zstanou jen tko uchopitelnou myšlenkou, ním, co se jen mihne a u eho máte na okamik pocit, e jste pochopili, abyste v záptí okamit zjistili, e vám poznání opt uniklo. 
A to je celé. Nezbývá mi ne doufat, e ten, kdo proil podobné pocity jako já, pochopí co jsem se snaila íci.

 
***
 
Tak, to je ta vzpomínka a te je ada na vás. Vyjádete se - Pro se vám líbí  - nelíbí podzim? A vyjádíte své pocity, udláme bilanci. Teba to s tím podzimem pro nás tak špatné také nebude.
 
Ludmila Holubová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 14.11.2017  05:38
 Datum
Jmno
Tma
 14.11.  05:38 Viktor
 13.11.  18:29 Mirka
 13.11.  13:42 oga jankov
 13.11.  13:12 Vendula
 13.11.  09:38 zdenka
 13.11.  07:24 Karla I.
 12.11.  21:22 Jitka
 12.11.  16:46 Bobo :-)))
 12.11.  16:20 Karel
 12.11.  15:54 miluna
 12.11.  15:38 Mara
 12.11.  11:44 DuanH
 12.11.  10:28 Vesuvjana dky :-)))
 12.11.  09:57 Von
 12.11.  06:18 zdenekJ
 12.11.  00:20 Kvta :-)))