Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Olga,
ztra Boek.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

E-knihy? Já jejich kouzlu propadl…

aneb

Rozhovor s Tomášem Záeckým

Nový thriller mladého autora Tomáše Záeckého Krysí requiem vyšel jako e-kniha díky nakladatelství Lukáš Vik. Tomáš Záecký k tomu íká: "Kvli negativním zkušenostem jsem se rozhodl udlat "jen" e-knihu. Píšu "jen", ale nemyslím si, e by e-knihy byly méncenné. Já jejich kouzlu propadl, poídil jsem si kvalitní teku a musím se pochlubit, e hlavn díky ní jsem letos peetl u 16 knih. To je na m ohromné íslo, vte mi, protoe jak tu rád, tak vbec nestíhám. Ale tenhle šikovný stroj se vejde do kapsy, vezmu si ho kdekoliv, a ejhle, knihy naskakují. Dal jsem si pedsevzetí, e petu 25 knih za rok a nevil jsem, e to zvládnu, ale moná to dokáu. Taky jako e-kniha je Krysí requiem o dost levnjší ne klasická tištná, internetové obchody ji prodávají za 99 K."

Krysí requiem je thriller s prvky fantasy, jeho dj zaíná ve druhé svtové válce, ale zasahuje a do dneška. Pedválený podnikatel idovského pvodu Stanislav Plodiewski peije genocidu svého lidu. Na tichomoském souostroví zaloí komunitu lidí, kteí se navdy zeknou válek, zla a násilí. Projekt Edenie. Malé spoleenství se ale za pl století rozroste v suverénní bohatý stát, který se stane synonymem prosperity, míru a blahobytu v rozboueném jednadvacátém století. Jene je skuten všechno tak ideální? Je minulost mrtvá? Novinái Davidu Kvapilovi se dostane do rukou dkaz, e Edenie má i svou odvrácenou, temnou tvá.

Všechny pedchozí autorovy knihy jsou thrillery: Patnáct minus (2011), Návrat do Longstray (2011), Utopeni ohnm (2015). Velice se však od sebe liší prostedím, postavami i dobou, v ní se odehrávají. 
 
Co mají Tvé knihy spoleného, krom toho, e se jedná o thrillery?
Tch vcí bude více, ale hned m napadlo, e asi nejcharakteristitjším znakem budou zkoušené a nejednoznané postavy. Baví m vdechovat ivot postavám, které se neadí mezi ernobílé ani ánrov typické. Snaím se, aby psobily co nejvrohodnjším dojmem, a proto jim míchám do charakteru kladné i záporné vlastnosti a s jistou mírou zvrácenosti škodolibého autora je obas vystavuju situacím, z nich prost nemou vyjít jako kladní hrdinové, i kdy jim teba takovou roli pisuzuje píbh. Pokud se zamyslím nad svými tymi thrillery, kadý se odehrává v jiné dob i na jiném míst, jejich témata se od sebe dost liší, stejn tak jako vtšina postav – pesto mi pipadají, a to zní paradoxn, práv ony velmi podobné. Druhým typickým rysem mých román jsou zejm konce, alespo to tak na m psobí z ady rzných vzkaz od tená. Jak je nazvat? Nepatí ani mezi dobré, ale ani špatné, pokouším se píbh vdy dotáhnout do bodu, který bych nazval jako reálný konec, v nm ovšem není vyjádeno vše. Líbí se mi myšlenka, e píbh ješt uritou dobu pokrauje v myslích tená.

 
 
Anotace a název knihy Krysí requiem ve mn budí otázku: pro práv "krysí"?
Ze dvou dvod. První je pímý, krysy v románu hrají svou nezastupitelnou a dosti pochmurnou roli. K té se ale tená propracuje a asem. Druhý dvod je symbolický, naráí na to, e v románu zkoumám rzné lidské povahy a jejich chování v mezních situacích. A ukazuje se, e ve vtšin lidí v menší i vtší míe je zastoupen práv i ten krysí prvek. Thomas Hobbes íkal, „lovk lovku vlkem“, já toto mu parafrázovat slovy, e „v kadém lovku je tak trochu krysa“ ve smyslu negativních vlastností, které krysám lidstvo od nepamti pisuzuje – ani bych tvrdil, e jimi skuten disponují, i nikoliv.

Jaká lidská vlastnost je lidstvu nejnebezpenjší?
To je strašn tká otázka. Je hloupost lidskou vlastností? Pak nepochybn ona ruku v ruce s lhostejností. Tyhle dv vci zpsobily a bohuel ješt zpsobí mnoho neštstí a zla ve svt. Kdy jsme u toho zla… Ono by se vlastn dalo stejn tak odpovdt, e nejhorším je schopnost lidí plodit a šíit zlo a cítit z toho uspokojení. Take na tuhle otázku nedokáu jednoduše odpovdt. Moná tch nebezpených a špatných vlastností v sob lidský druh absorboval pespíliš? Zajímavé je, e podobnou otázku jsem si poloil ped psaním prvního konceptu Krysího requiem a byla to jedna z vcí, která m k práci na tomto románu pivedla. Ptal jsem se, jak moc dokáe být lovk zlý na jedné stran, a kolik toho dokáe obtovat, aby zlo zastavil, na stran druhé. A v kostce se dá povdt, e o tom je celých tch asi šest set stránek.

 
Renata Šindeláová
 
Objednat e-knihu Krysí requiem mete pímo u autora za 90 K!
Stránky Tomáše Záeckého
Zdroj foto: kosmas.cz https://pixabay.com/


Komente
Posledn koment: 08.11.2017  13:26
 Datum
Jmno
Tma
 08.11.  13:26 RYFUK
 08.11.  11:41 Jitka