Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Patrik,
ztra Oldich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Dravci pod ochranou zákona
 
Nebute, lidi, hluší
a nastavte uši
chceme vás na mou duši
upímn varovat
V+W

 
ijí mezi námi, víme o nich a moná je i potkáváme na ulici. Jsou nenápadní, od ostatních lidí se píliš neliší a kdy, tak spíše lepším odvem a luxusními vozidly, ale modlíme se, abychom s nimi nemuseli pijít do styku, nechceme-li pijít o peníze i sebeúctu.
 
Kdo e to je? Podvodníci, zlodji a loupeníci? Ne, ti nás sice pipravují o majetek také, ale o n mi te nejde. Jednak jich není tolik a jednak se obvykle dost nadou, riskují svobodu a nkdy i ivot a nejsou pod ochranou paragraf. Naopak ti o nich mluvím, nejsou ádní zloinci, ale uhlazení a dstojní obané, konající písn podle zákon a vyhlášek, které si sami vytvoili a ustrašený parlament schválil.
 
Nevím, je-li to vbec pípustné. Kdy se napíklad skupina njakých firem dohodne na stejných prodejních cenách, je to nezákonné kartelové spolení a Úad pro ochranu hospodáské soute povinen zasáhnout. A tohle snad není takové spolení, nota bene povýšené na zákon tmi, kdo se ho dopouštjí, aby tak byli beztrestní?
 
Ano, jsou to právníci. Tedy ne snad všichni, ale zejména advokáti, právní poradci, exekutoi a notái. A ty, co tí ze smrti lidí a bolesti pozstalých snad ani nelze nazvat dravci, ale spíše slovem, které zní v eštin tak odporn, e se je neodváím napsat a radji je nahradím anglickým scavengers.
 
Sice se i mezi nimi najdou tací, kteí pekroí meze zákona a jsou za to dokonce nkdy i pokáráni, ale to je jiná, mnohem menší mnoina chamtivc, jim nestaily legální statisíce a chtli víc a hned. Chci ale te poukázat na pehnané, ba pímo nemravné ástky, které si ti opatrnjší, tím zkrouceným paragrafem chránní dravci, nárokují zcela legáln.
 
eská televize informovala o nehorázných ástkách, na které si pijdou pi exekucích advokáti, jejich odmna je odvozena od hodnoty dluhu. Akoliv práce, i výkon jejich sluby je stejný, a se jedná o pípad za dva miliony nebo pár stovek, dostane se jim asto za pl hodiny práce i desetitisíc.

Pipadá mi to práv tak nepochopitelné, jako kdyby napíklad honorá za reportá z výlovu teboských rybník odvisel ne od jejího rozsahu a kvality, ale od potu centný ulovených šupiná.
 
Nejde ale jen o exekuce a ddická ízení. Stejn neurvale vám me být naútováno i  1 700 K za pouhou hodinu právní porady, jak se stalo mé sousedce. A opt v souladu se zákonným sazebníkem právních slueb!
 
Uváím-li, jakou práci musí za takové peníze vykonat léka, uitel, inenýr, i dokonce emeslník, zpní se mi krev. Také u chápu, pro se prmrná mzda v esku dostala na úrove v celé ad profesí tko dosaitelnou a pro ped kadou právnickou fakultou v naší zemi stojí kadoron dlouhé fronty (ped tou plzeskou donedávna snad kilometrové).

Dobrý úmysl té výše zmínné veejn prospšné spolenosti a její projekt má po mém soudu jen mizivé vyhlídky na úspch. Stojí proti nmu jednotná, jednolitá a nerozborná ze právník všeho druhu a soudc i s jejich nejvyšším orgánem.
 
Vím, o em mluvím, protoe jsme se synem práv absolvovali ddické ízení po mé zesnulé manelce. Notá si vyútoval za ti krátká jednání a píslušný konený dokument osmnáct tisíc. Byl to pro mne šok – zrudnul jsem ve tvái a nebýt syna, málem jsem spadl ze idle, zatímco moderním strništm porostlou tvá pana notáe pokivil jen malý pohyb rt, co snad ml být náznak úsmvu.
 
Kdy jsem se napil vody ze sklenky, kterou mi pohotov podal jeho henchman a trochu se uklidnil, poloil ped nás otevený šanon se zákonem . 358/1992 Sb. o notáích a jejich innosti a s vyhláškou . 196/2001 Sb. o odmnách a náhradách notá a správc ddictví. Ovšeme zase stejný trik – procentní sazba z tzv. základu ddictví, tedy celkové ceny bytu, pozemku a ástky na manelin bankovním útu, nikoliv jen z ásti ddné (a i to by bylo stejn nestoudné).
 
Na mou otázku po logice takového ustanovení se mi dostalo jen dalšího úsmvu a lehkého pokrení širokých muných ramen. Pedal jsem tomu vousatému hadovi vyplnný a podepsaný šek, syn sebral výsledek jeho práce a opustili jsme kancelá. Kdy se za námi zavely dvee, zaslechli jsme ješt pár tlumených slov k jeho  koncipientovi a krátký smích. Pedstavil jsem si, jak si pitom po zpsobu starých lichvá spokojen mne své pstné silné ruce, opálené tropickým sluncem kdesi na Havaji. Hroznýš královský, pohledný, s tlem zeštíhleným ve fit centru, ale jeho konto zato te, po pození nebohé koisti, nabude znan na objemu.
 
Take jediná rada je, vyvarovat se jakéhokoliv styku s tmito dravci a nepadnout jim do spár a vyhnout se ddickým ízením. Radji vas darujte své majetky potomkm a nedopuste, aby je oškubal notá. Z dar potomkm v první skupin, t.j v pímé linii, je da nulová, vzor darovací smlouvy si stáhnete zdarma z internetu a na matrice vašeho msta nebo obecního úadu zaplatíte jen poplatek za ovení podpis.
 
Kdyby mi byl nkdo tohle vas poradil, mohl jsem si te za ty peníze dovolit vyléení kyle moderní neinvazivní metodou. Klasický zpsob u mne toti, v dsledku vku, nepichází v úvahu. Take se holt ke své smrti dobelhám o francouzských holích, zatímco si pan notá me do nové sezóny poídit novjší typ bavoráka, nebo dokonce mercedes.
Inu, „homo homini lupus“, jak íkají Maai.

 
Ludk opka
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 11.09.2017  15:11
 Datum
Jmno
Tma
 11.09.  15:11 ferbl
 11.09.  06:17 Bobo :-)))
 10.09.  19:46 Von