Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jindich,
ztra Lubo.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 

Psí maturita
 
Problémy na nás s Danem dolehly, kdy jsem mli splnit to, pro jsem to psisko vlastn dostal. V kadém mysliveckém sdruení musel být pedepsaný poet lovecky upotebitelných ps. Dan se ml stát jedním z nich. Ale jak, to u nikoho nezajímalo!
 
Zajíce, srní nebo kocoura bral a aportoval i dohledával docela dobe. U zajíce to nebyl vbec problém. Kdy se povedlo zajíce chybit a Dan byl daleko na odvolání, ml to Matj spoítané. Tak dlouho ho hnal, a dohnal a pinesl. Úpln jinak to ale bylo u pernaté. Ml jsem dojem, e nkdy dostal poádný náez za slepice. S odporem drel v mord to, co jsem mu tam dal. Poponést kousek baanta nebo sojku bylo nad jeho síly. Doufal jsem, e se to asem poddá.

Nepodalo. Dan se kvli mojí osob snail se mohl pekonat averzi k peí, ale nikdy se mu to nepovedlo! Vdy jen tak na krátkou a nejnutnjší dobu. Proto ty zkoušky v nás budily hrzu. Usnesení spolenosti však bylo nesmlouvavé. Zkusíte to a hotovo! Jim nešlo o neúspch, ten by padl na moji hlavu. Ostudy jsem se však nebál. Natolik byl Dan inteligentní.
 
Jedním z problém, který se vyvrbil hned na zaátku, byla skutenost, e pes neumí poádn plavat. To, co pedvádl ve vod, kam se také nijak nehrnul, byl spíš pi jeho velikosti moský píboj, ne pijatelný pohyb ve vod.
 
Naším uilištm se stal Nový rybník. Tam nás nikdo nevidl. Nejdív šlo o to nauit Dana vbec dobrovoln jít do vody. Musel jsem jít píkladem. Jiného nezbylo. Snad jenom obava o ivot pána zpsobila, e se nakonec odváil i tam, kde u ztrácel pod nohama dno. Vydreli jsme se tak poctiv chodit koupat a Daneek se ukázal být velice chápavým i nadaným ákem. Jeho plavecký styl se bhem trnácti dn upravil natolik, e a ne reprezentaní, pro práci ve vod by mohl být pro komisi docela pijatelný. Do vody u šel bez rebelií a zdálo se, e i dokonce rád!
 
No a pišlo to. Aport kachny. Fra starostí. Za prvé – Danv odpor k peí a pak – kde sehnat kachnu! Uil se adept psí maturity aportovat peván kozlík. Kdy nebyl, tak i kus klacku. Jejda, to bylo nco jiného, ne odporná koule mokrého peí! Pak pišla bída na ohae. Od kolegy z ervených Janovic jsme dostali pravou divokou kaenu. S ohromným sebezapením se Dan pece jen nechal pesvdit, e aport provedl skoro podle pedpisu. Jen bylo vidt, jak se mu hned nesmírn ulevilo, kdy jsem kaenu odebral. Bylo v tom i kus výhody. Nijak se s tím aportováním nemaloval. Koukal to mít co nejdíve za sebou.
 
Tak pišel den, kdy jsme za doprovodu pana íhy, holie z Janovic ervených pijeli na zkoušky do Janovic Uhlíských. První disciplinou byla voda. Komisa, starší, ale velice zkušený a ohleduplný pán, hned vdl, jak to s námi vypadá. „Nech ho koukat na ostatní, pjdete jako tetí.“ Kdy na nás pišla ada, hodil kachnu na hladinu. Dan vypálil jako bomba. Plaval dobe, hlavu dost vysoko nad vodou, ádné velké vlny, jene ne ke kachn! Peliv prohlíel okolní hlá. V tu chvilku mi došlo. Jestli tam je jediný kus klacku, mám ho u nohou!
 
Laskavý komisa m uklidnil. „Neboj se hajnej, ádnej klacek tam není. Nejste sami, kdo by na to mohl doplatit. To jsme vyistili!“
 
Moc jsme mu s Danem dkovali za první body do hodnocení. Zkoušky jsme neudlali pro nesplnní úkolu pi aportu a dohledání pernaté. Ale pesto jsme s Danem zaili mnoho krásných chvilek v okolí Vickovic.
 
Antonín Suk
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 28.07.2017  12:41
 Datum
Jmno
Tma
 28.07.  12:41 Vendula
 27.07.  22:39 Alena
 27.07.  06:11 Bobo :-)))