Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Matou,
ztra Darina.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Na zaátku bylo slovo Achatit (3/3)
 
Kdy jsem ml v prosinci roku 1983 podepsat v Kolín nad Rýnem pracovní smlouvu s panem Hansem Schirmerem, netušil jsem vbec, e bude mj ivotní osud s tímto mimoádným lovkem na více jak dvacet let dost úzce propojen a svázán.
 
Ve vku 80 let se Hans Schirmer rozhodl v roce 1994 firmu prodat, protoe nenašel vhodného následovníka. O 10 let pozdji, kdy byl ji tce nemocný, musel být svdkem zániku své firmy, kterou tak pracn vybudoval. Zemel nkolik msíc pozdji, dne 19.záí 2004 krátce ped svými 90. narozeninami.
 
Poslední rozlouení s panem Schirmerem bylo dkazem toho, jak byl ve své tvrti váen a oblíben. Tak jako on byl celý ivot skromný, tak vypadala i jeho poslední cesta. Za jeho skromnou rakví z jednoduchého deva kráely mstem desítky lidí. Místo kvtin vymalovala jeho vnouata svému milovanému ddekovi na poslední cestu na povrch rakve své obrázky – on si pece kvtiny nepál. V jeho závti bylo toti napsáno, e všichni smutení hosté mají své peníze, za které by mu koupili kvtiny, odeslat na konto jedné dtské nemocnice v Kolín nad Rýnem.
 
Tím koní zajímavý a nevšední píbh lovka, který se - a nechtl - zapsal do djin nmeckého podnikání. Mohl by být pro mnoho mladých lidí píkladem nejen pro své podnikatelské a obchodní umní, ale hlavn pro svj estný charakter.
 
Ondej Suchý:

Firma ACHATIT SCHIRMER musela za dobu své existence udlat svými „výrobky“ radost miliónm lidí po celém svt! Plastiky nástnné, plastiky zdobící poliky a sekretáe domácností, plastiky velkých rozmr, které se staly ozdobou mnoha interiér. Jaké bylo mé pekvapení, kdy jsem si ovil u dcery komika Felixe Holzmanna, e velká plastika Grocka, kterou si z obdivu k tomuto klaunovi pan Holzmann v Nmecku koupil, pocházela z ACHATITu! Dodnes zdobí letní sídlo, které rodina Holzmannova obývá…

Jako milovník cirkusových klaun a filmových komik jsem vdný kamarádovi Václavu idkovi za to, e mi postupn daroval všechny plastiky, které vytvoil nejen on, ale i nkteí jeho kolegové z ACHATITu. Vznikla tak v echách ojedinlá sbírka, která zatím sice zdobí jen mj praský píbytek, ale v budoucnu ji urit píleitostn vystavím, aby ji mohla shlédnout i širší veejnost. Pvodn mla být souástí stálé expozice v šemanovickém kulturním a spoleenském minicentru Nostalgická myš. Bohuel – toto zaízení bylo díky nezodpovdnosti nových majitel dovedeno bhem tí let k zániku, a tak si musí achatitovské plastiky na obdiv veejnosti ješt njaký as pokat.

Mám z toho smíšené pocity: Na jedné stran jsem si vdom, e by všechny ty figury mli mít lidé monost vidt, na druhé stran jsem - jako starý sbratelský „lakota“ - šastný, e je mohu mít stále na oích sám.

Dodaten Ti dnes ješt jednou dkuji, Václave - za Tvé pátelství i za ty klauny!

 
 
Nakonec ješt jedna zajímavost, na které si pan Schirmer velmi zakládal, byl na ni pyšný a je hodná zamyšlení. U firmy pracovalo na 140 zamstnanc z dvaadvaceti a tyiadvaceti národností z celého svta, všichni ili jako jedna rodina, bájen si rozumli a v tom taky spoíval úspch jeho firmy.

Související lánky:
Na zaátku bylo slovo Achatit 1/3
Na zaátku bylo slovo Achatit 2/3
 
Václav idek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


ONDEJ SUCHÝ (16. 9. 1945, Praha) 

Spisovatel, scénárista, texta, karikaturista, redaktor a moderátor eského rozhlasu.

V šedesátých letech pracoval nejprve jako aranér, pozdji jako asistent v s.televizi a  redaktor asopisu pro dti Sedmika. 

Dvacet let byl volným novináem, redigoval humoristickou pílohu Svobodného slova Kvítko, deset let uvádl v s.televizi svj poad Kavárnika díve narozených. 

Napsal na 550 písových text, mj. pro H.Hegerovou, K.ernocha, D.Patrasovou, M. a T.Elefteriadu.  Zajímá se o vše, co se týká poátk kinematografie, filmových, divadelních, cirkusových a kabaretních klaun a komik. Napsal na dv desítky knih a uskutenil adu samostatných výstav kreslených vtip a karikatur, u nás i v zahranií.

 
* * *
Foto ©  z archivu  Hanse Schirmera a Václava idka
 


Komente
Posledn koment: 05.08.2017  16:07
 Datum
Jmno
Tma
 05.08.  16:07 Olga Wister
 24.07.  11:02 Blanka K.
 20.07.  21:50 Renata .
 19.07.  08:31 Vclav idek Podkovn ...
 19.07.  00:07 Jaroslava a Jan
 18.07.  16:09 ferbl
 18.07.  13:58 olga jankov
 18.07.  12:19 KarlaA