Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Martina,
ztra Drahomra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jak vstoupili jsme do NATO
 
Poznámka redakce: Mnozí si pamatujete Vladimíra podle jeho povídek, které vycházely i na SeniorTipu. Smutná zpráva byla, kdy Vladimír po krátké nemoci v roce 2014 zemel. Urit uvítáte ješt jeho další doposud nepublikované lánky z nevydané kníky  "I to se me stát... Aneb neván o váném." 
Václav idek
 
***
 
Naštvali jsme se strašliv! Kdo? No pece Ferda Ajnfach, jeho píbuzní, všichni Ferdové, já a naši kamarádi. Pro? Zjistili jsme, e je nás pesn tolik, jako lenských stát NATO, vetn tch nových! A pitom nás nikdo nepozval do Independence ve stát Missouri, kde se konala velká vstupní sláva. Dobrá, íkáme si, pozvání pijde na slavnostní ples na Hrad, také ke stejné píleitosti. Zase se na nás vykašlali! Pitom kadý z nás mohl krásn reprezentovat jeden z lenských stát! Tak jsme si ekli, a si všichni trhnou nohou, my vstoupíme do NATO sami a taky nikoho nepozveme! 

Uspoádali jsme velkou pípravnou konferenci, kde se mlo rozhodnout, kde tu slávu uskuteníme a jaký bude program. O míst konání bylo rozhodnuto brzo: Chodíme kadý tvrtek spolen do hospody „U Pytlík“ a bylo by od nás vrolomné, kdyby se taková sláva konala nkde jinde. Dále bylo rozhodnuto, e všichni pijdou ve slavnostním erném obleku, bílé košili, pokud mono frakové, s erným motýlkem nebo alespo s parádní kravatou, aby se za ní nemusel stydt ani Václav Klaus. erné polobotky jako samozejmost. 
 
Ferda Cvajfach zajistí na laserové tiskárn vytištní malých vlajeek NATO, které si pipevníme na klopu. Dále bude mít kadý na obleku vlajeku státu, který reprezentuje. Pak byl ješt schválen program. 

Další diskuze se vedla o tom, kdo bude mít slavnostní projev. Volba padla na Krále, protoe vyššího potentáta mezi sebou nemáme. Vstupní ei nových len mají být proneseny v domácím jazyku. 

Ferda Drajfach, pedstavující Polsko a Ferda Fýrfach jako Maar ponkud pobledli a vyjádili se, e jsme cvoci. Ferda Fynffach dostal za úkol pipravit k podpisu slavnostní listiny ozdobené symboly, pedstavujícími základní atributy NATO. Navrhl, e by mohl na titulní stránku namalovat bombardér B-528 nebo Northrop-Grumman B-2 Spirit a teba tank Abrams M1A1. 

Ferda Sexfach, který ctí historii, poadoval, aby na titulní stran byly pedevším historické zbran: ikv palcát, cepy, píky, halapartny a alespo jeden emdih. Trochu nás tím zaskoil, ale potom jsme to vyešili demokraticky: ekli jsme mu, e je blbec. 

Nadešel den D. Vpluli jsme slavnostním krokem k Pytlíkm a náhodní hosté nestaili zírat, pro takoví mezinárodní diplomaté zvolili pro svoje jednání práv ikovskou hospodu. Nakonec se ujednotili, e to bude asi kvli utajení, a e se zcela náhodn stali svdky mimoádné mezinárodní události.

Po slavnostním uvítání dostal slovo Král. Mluvil výten, za jeho projev by se nemusela stydt ani Madlén Ólbrajtová. U mluvil skoro pl hodiny a poád jsme nevdli, o se vlastn jedná. Teprve nakonec nás pekvapil neoekávaným sdlením, e podpisem pedloených listin vstoupíme do NATO. Zvolali jsme ivijó a mnoga ljeta, pipili pytlíkovským pivem, které bylo jako ken, a slovo dostali pedstavitelé eska, Polska a Maarska. 

Všichni u byli pinamazaní, staili to bhem Králova projevu. Bylo tko rozeznat, kdo blekotá víc, jestli Polák nebo Maar. Nakonec jsme jim museli íct, aby toho u nechali. Hostinský, který teprve te se odváil pozeptat na pání, byl vyzván, aby upekl ti husy. Byl objednávkou tak spokojený, e by byl v sále uvítal i samotného nebotíka habeškého excísae. 

Pak došlo k podpism. Ferda Fynffach se vyznamenal! Vyštrachal nkde na pd kroniku Socialistického svazu mládee, rudou hvzdu, srp a kladivo pelepil balícím papírem a na nm vytvoil jakousi potvoru, o které jsme usoudili, e je to jakýsi kíenec mezi bombardérem, ponorkou, obrnným vozidlem a selským valníkem vetn trakae. Nedali jsme ale na sob nic znát a s dstojností diplomatm vlastní jsme kadý podepsali jakýsi zmatený text, který si mohl kadý vykládat po svém jak chtl.
 
Pak jsme setrvali v dlouhých bilaterárních i multilaterárních rozhovorech, které vdy zajímají ob nebo všechny strany. Ješt se nestalo, e bych se v nkterých novinách doetl, e „a setrvali spolu v pátelském rozhovoru pi projednávání záleitostí, které ani jednu stranu nezajímaly“. Nás zajímaly všechny námty. Mluvilo se hlavn o holkách. Hojn jsme pi tom popíjeli. Nakonec jsme zbaštili ty ti husy. Vstoupili jsme do NATO po esku. 

Z prelí zdi se na nás díval zvtšený obrázek. S pívtivým úsmvem Ladv Dobrý voják Švejk.
 
Vladimír Kulíek
* * *
Anotaní foto: Radio Praha
http://www.radio.cz/de/rubrik/gesagt/alles-ueber-das-bier
Kolá: Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 04.06.2017  08:06
 Datum
Jmno
Tma
 04.06.  08:06 ferbl
 03.06.  18:02 Von