Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 

Nebyli jsme svatí

ím jsme starší, tím astji se nám vybavují vzpomínky na mládí, k nim patí  samozejm i  škola. Vzpomínáme na kantory, ale i na rzné humorné historky, které se ve škole pihodily.

V sedmé tíd jsme mli fyzikáe, který nám nahánl strach svojí nevypoítatelnou náladovostí. Nikdy jsme nevdli s jakou náladou vejde do tídy. Jednou pišel a záil jako sluníko. Tehdy se nás zeptal, jestli víme, který jazyk na svt je nejkrásnjší. Nechápali jsme tuto otázku v souvislosti  s fyzikou. Po chvilce mlení sám odpovdl: "No pece italština, je to lahodná  a melodická e, nejslavnjší opery jsou zpívány italsky". Patrn byl den ped tím na italské opee, která v nm ješt doznívala a zanechala výbornou náladu. Celá hodina plynula pohodov. Ale nkdy stailo málo, aby se rozzuil. Teba jen hlasité smrkání. To pak zaval: "Kterej gauner tady troubí jako slon, kdy vykládám?"

Druhý fyziká nás doprovázel jako tídní uitel po ti roky studií na gymnáziu (tenkrát to byla ješt jedenáctiletka). I on byl náladový. Pi výkladu nové látky vyadoval naši  spolupráci a tu a tam poloil otázku, jak by to i ono dopadalo, kdyby.....  Oekával, e se budeme hlásit se svými úvahami.  asto se stávalo, e  nikdo tlapku nezvedl a fyzikáova  nálada klesala pod bod mrazu.
 
Kdy se hodn rozzuil, zaal svým kvtnatým slovníkem:
"Já tady vykládám pro lampy, bavím se tu sám se sebou, a vy chodíte do školy  jen proto, e je tu ústední topení a sranda...
Dtiky, já vás posypu nebo vy u tady budete pologramotný…
Ty jsi tady pro ozdobu, vod tebe jsem neslyšel klapnout hubou u vod února...
Já vám tady letos všem pomakám krky, e se nestaíte divit...
Vo co tam fyzikáln jde? Ty toti pro samý krafání zapomínáš na fyziku...
S tebou je e, e je lepší s kozou tancovat...
To povídej tomu, co ere seno, ale mn ne...
Takhle jste si pedstavovali pípravu na maturitu, vy rošáci mizerný. Maturita není taková krafanice... 
Máte eí jak vopice a práce nikde..."
Samozejm, e jeho zloba vyvrcholila sázením kulí, které naštstí do klasifikace nepoítal.

Svými  humornými prpovídkami dokázal obohatit i výklad:"Atomový reaktor je domeek, v tom domeku dva stoleky. Na jednom  je mistika a v ní uran 235 a na druhým mistika s plutoniem. Mezi nima je kadmiová ty."
Na mj dotaz, podle eho urují geologové stáí hornin, odpovdl: "Kdy tam jsou uranový atomy, tak se dá spoítat, jak ta vopiárna tam dlouho leí."

Mohla bych pokraovat dál. Mám (a nejen já) celý slovníek tchto nezapomenutelných výrok, nkteré byly ješt drsnjší. I pesto všechno jsme mli fyzikáe rádi, byl to výborný kantor. Pi našem pomaturitním setkání po deseti letech jsme mu pedítali jeho prpovídky a on se jen smál a íkal, e mu tohle tou všude a e  u si ani nepamatuje co všechno íkal.

V naší tíd byla obas snaha ním uitele oblafnout. Obtí se stala djepisáka. Probírali jsme zrovna Petra Chelického,  kdy se spoluák Honza  s výrazným hereckým talentem bhem výkladu pihlásil s tím,  e ho zaujal v njakém asopise lánek o rzných sektách té doby, z nich jedna mla název "termonukleární". ekl to s tak vánou tváí, e o pravdivosti jeho slov nebylo pochyb. Djepisáka se zatváila udiven a  odpovdla,  e o niem takovém neví a e je to njaké divné, kde by se v té dob vzal název termonukleární.
Honza se toho chytil a zareagoval. "Já jsem byl také udivený názvem termonukleární. Co by lidi tenkrát k tomu vedlo a kde by k tomu pišli, vdy nemli ani pontí o atomech. Ale fakt, v tom asopise to bylo. Kdybych si jen vzpomnl co to bylo za asopis."
 Termonukleární sekta, opakovala djepisáka a nevícn krila rameny,
Honza na to: "Já tomu taky nechtl vit, byl jsem z toho paf, kdy jsem to etl. Jestli ten asopis najdu, tak vám ho pinesu, abyste si to mohla peíst".  Celý jeho projev byl tak pesvdivý a pokraoval by dál, ale uitelka ho nakonec perušila  slovy, e náhody jsou nkdy neuvitelné.

Pi jedné hodin zempisu jsem se pedvedla i já. Zempisá ekl, e bude naped vykládat a koncem hodiny nkoho vyzkouší. Probírali jsme tehdy prmysl na Slovensku, a kantor se mimo jiné zmínil jednou vtou o výrob kyseliny octové. Jednou z maturitních otázek z chemie byly organické kyseliny, a tak jsem dostala bleskový nápad. Pihlásila jsem se a rozpovídala podrobn výrob kyseliny octové. Vzala jsem to pkn zeširoka, popsala technologii a chemickou reakci vetn vzorc. Mluvila jsem iveln a uitel se do mého projevu se zájmem zaposlouchal. Najednou zazvonilo a nkdo v zadní lavici zvolal "hurá!".  Kantorovi to došlo a ekl s úsmvem: "Tak to byla pkná lest. Pokejte, píští hodinu vám to bohat vynahradím", a vynahradil - zkoušel celou hodinu.

Na školní píhody ráda vzpomínám, ale také je ráda tu. Kdo napíše další?

 
Jana Haasová - Vesuvanka
* * *
Náhled do malíské tvorby Jany Haasové
eské stedohoí – obrazy Jana Haasová
Z vernisáe výstavy obraz
Básn - Jana Haasová
Být echem… Jana Haasová, souasná eská malíka a spisovatelka
Další lánky autorky


Komente
Posledn koment: 09.05.2017  21:32
 Datum
Jmno
Tma
 09.05.  21:32 Vesuvjana ferblovi a Ludmile
 09.05.  16:26 Ludmila
 09.05.  15:09 ferbl
 08.05.  20:50 Vesuvjana Ivan Len
 08.05.  20:04 Vesuvjana panu Pokornmu
 08.05.  20:01 Ivana Lena
 08.05.  19:41 Pokorn
 08.05.  10:22 Vesuvjana Ludmile, Karle A., Bobo, Kvt, Von
 08.05.  09:22 Von
 08.05.  07:27 Kvta
 08.05.  06:16 Bobo :-)))
 08.05.  05:55 KarlaA