Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Hrzy lovenství
 
Po africkém kontinent (jak skoro denn vidíme na televizi a teme v novinách) se potulují bandy nestvr v lidské podob, které vradí, znásilují eny, amputují lidem rty, prsy a pohlavní údy a vypalují jejich domovy. Ponvad stupe jejich bestiality je nepijatelný i ivlm, které ve jménu moci nebo bohatství i jen udrení se na ivu, jsou ochotni loupit a pálit domovy svých obtí, doplují své tlupy únosem dtí, které indoktrinují strachem a kultivováním jejich nejhorších pud. Jinde jinak moná celkem normální lenové své spolenosti povaují za normální akt spravedlnosti ukamenování znásilnných en (eny – pokraovatelky ivota – jsou obzvlášt asto terem násilí, ale ani ony neunikly virusu krutosti lovka k lovku: nikdy nezapomenu prvody en pochodujících ulicemi eských mst a doadujících se trestu smrti pro Miladu Horákovou). A chceme-li nahlédnout do kuchyn skoro vdecky zritualizovaného procesu násilí, staí otevít si knihu vzpomínek nkterého z peivších vz nacistických nebo komunistických kriminál a koncentrák.
 
Trochu by pomohlo, kdybychom si mohli namlouvat, e  vlny násilí, které se za posledních sto let pevalily pes naši planetu, jsou novodobým a pechodným úkazem. Historie bohuel mnoho dkaz na podporu takové iluze nenabízí. K Vánocm jsem dostal dárkem od editele slánského gymnazia Václava Beneše Tebízského (ped sedmdesáti roky i „mého“ gymnázia), Dr. Milana Dundra, nkolik kníek o Slaném. Zvláš mne zaujaly „Legendy ze Slaného a Slánska“, moná i proto, e autorem knihy je Jindich Hulinský a já se ped víc ne sedmdesáti roky producíroval po Slaném, nkdy ve spolenosti mimoádn hezkého studenta stejného píjmení jako Jindich, a stejného roníku jako já (on chodil do tídy B), oba s dlouhými vlasy (jeho byly uhlov erné), oba v erných širácích (íkalo se nám potápky), hlavn proto, e nacisti potápky nenávidli, oba frajersky odfukující cigaretový kou. Nebylo by mile hejivé, kdyby Jindich Hulinský byl píbuzný mého dávného kamaráda? Knihu – fotoreprint pvodního vydání z roku 1931- vydala Knihovna V. Štecha ve Slaném. Hulinského kniha, bohuel, dkazy  na podporu iluzí nenabízí. Naopak.
 
První dv kapitoly mají titul „Slánští kališníci. Dv historické rty z patnáctého vku.“ Zaínají lyricky: „O nedlním dni 5. kvtna léta Pán 1420, který byl výroním dnem památky sv. Gotharda, biskupa a muedníka, probudilo se krásné jitro nad mstem Slaným i celým jeho pvabným okolím; ranní slunko vesele vycházejíc, zvedlo se nad „vrchem slaným“ a rozptýlilo lehké mlhy nesoucí se po údolích a hájích, tráva leskla se tpytnou rosou a z mladých smrin a jedlin prohlédala sví zele prvního jarního rozpuku. Skivánci, tepotající se v nedohledné výši, pli svou ranní píse a z hlubších temných hvozd hory slánské, z luí a vzdálenjšího „vršku krkavího” u Ovár ozývaly se hlasy eulek; poínalo krásné ráno v boí pírod.” Dokonalé ráno pro kadoroní „slavnost poutní”, kterou slánští obané (po upálení Jana Husa se pevánou vtšinou piznali k jeho uení) pouili k významné církevní oslav: „nastolení nov dosazeného plebána, pi ní posloueno býti mlo úastníkm po prvé tlem pod zpsobou obojí.” Ale dvacátá léta 15. století nebyla pokojná léta. O duši národa se rvali stoupenci papee a následovníci Husovi, kteí se po smrti ikov rozdlili na Tábority, Kališníky a Sirotky a sváeli se mezi sebou. trnáct dní po svatogothardské pouti ti nejmladší slánští konšelové vytáhli s nkolika sty zbran nejschopnjších oban na pomoc Praze, ohroené kíovou výpravou krále Zikmunda. Zikmund po poráce pod Vyšehradem odtáhl 24. kvtna k Staré Boleslavi a jeho stoupenec Václav Zajíc z Hasenburku vyrazil ke Slanému, které mu – díky neúmyslné zrad a šíení livých zpráv, e Zikmund se zmocnil Prahy – padlo do klína. Pro katolickou stranu to bylo významné vítzství. Tak významné, e do Slaného pitáhl i Zikmund, papeský legát a praský arcibiskup a zaalo provování pravovrnosti slánských obyvatel. Tém všichni se pihlásili ke katolické víe. S výjimkou plebána Ambroe a souseda Vaka. Ti byli pivedeni do chrámu sv. Gotharda a zatímco vítzové niili všechno pipomínající obady pod obojí, bylo jim pohroeno,e nezeknou-li se „bludného uení”, budou potrestáni smrtí upálením. Nezekli se, „ped vraty hbitova postavena hranice a na ní ped zraky ustrašeného obyvatelstva spáleni muenníci slánští otec Ambro se sousedem Vakem…” Zikmund a jeho vojsko se ve Slaném dlouho neoháli a vláda msta se vrátila do rukou kališník, jejich duší byl fará Kišan.

 
 
Historie se opakovala, jen v trochu jiné podob: Slaný dobyli – úskokem (po jedenácti dnech obléhání pedstírali, e odtáhli a v noci se vrátili) Táborité a Sirotci, kteí pišli ztrestat své umírnné spoluvrce: „Bhem jediné hodiny vtáhla valná ást obléhajícího vojska do vnitra zrazeného msta, které octnuvši se v rukou nepátel, hned na více stranách bylo zapáleno. Kvílení zvon, kik z ulice do ulice prchajících oban, náek ranných a plá en mísil se v zuivý kik a vítzný jásot nepátel. Nastalo zuivé ádní proti bliním…suroví a zdivoelí „bojovníci boí” neznali milosrdenství, rozptýlivše se po všech ulicích a prostorách msta ubíjeli, pálili a drancovali napoád…Nkteí velící panoši…uchýlili se do ve kostela sv. Gotharda. Ta okamit obklíena, holavinami naplnna a zapálena. Farái Kišan i s stídníkem svým Václavem ze Zvíkovce vyvleeni z budovy farní a vreni na hranici pi fortn hbitovní…”
 
Mnoho jsme se nezmnili – jen místo hranic, na kterých umelo pár desítek lidí, jsme zídili plynové komory, v nich jsme zavradili miliony.
 
Josef ermák
* * *
Kolá: Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 25.04.2017  17:53
 Datum
Jmno
Tma
 25.04.  17:53 ferbl
 25.04.  10:38 Von