Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Náš zákazník, náš pán?
 
Tento propaganí slogan vymyslel jeden z našich nejúspšnjších podnikatel, Tomáš Baa, a promnil v zásadu, ji jeho prodejny na celém svt ctily a dsledn dodrovaly.
 
ekal jsem tedy, e i ty velké obchodní etzce, které k nám po roce ´89 vtrhly a zpsobily tak bankroty stovek malých obchodník, se budou chovat podobn. Zejména pi vstupu do neznámého prostedí, teritoria, jeho obyvatele, kteí je do té doby znali jen z vyprávní, chtli promnit ze spotebitel v zákazníky.
 
Nu, zpoátku se tak skuten dlo. Tedy nemyslím, e bychom se byli stali jejich pány, ale pece jen se snaily rzným zpsobem, asto takka i rznými reklamními triky, lidi pilákat. A dluno piznat, e se jim to povedlo. Po otevení svých super- a hypermarket zahájily a zavedly systém kontaktu se zákazníky pes informaní stny se schránkami na pipomínky a dotazy.
 
Tak tomu bylo i v supermarketu spolenosti Tesco, který ped pár lety vyrostl ve vršovickém Edenu. Máme to k tomuto gigantu asi ti sta metr, a tak jsme hned po jeho otevení rozmnoili ady jeho zákazník, pro n nejene zavedl zmínná tabla s informacemi a schránkami, ale v prodejních prostorech byl navíc pult s dvma pracovnicemi, kde zákazník dostal potebnou informaci i radu, zda to i ono zboí mají, nebo kde je najde.
 
Pozdji ale zmizelo nejen informaní tablo se svou schránkou, ale i tento záchranný bod. Oboje bylo nahrazeno pracovnicí za pultem reklamací mimo prodejní prostor, kde si ovšem musíte odstát nkdy znanou frontu, ne se vám té kýené odpovdi dostane. Dalším krokem ke zvýšení obratu bylo zízení klubové karty, na kterou jsou klientovi pipisovány body podle jeho nákup, za n pak obdrí slevové kupóny. Tedy podobn jako to dlala u ped válkou nákupní drustva VDP a Vela. To sice nepináší ádné ohromující úspory, ale dnes i pár desítek korun kadého, a zejména dchodce, potší.
 
Pro znaný úspch byl tento poin, jak se dnes íká, upgradeován zízením kreditní klubové karty, na ní klient nemusí za nákupy na míst platit, a navíc za n sbírá dvojnásobný poet bod. Myšlenka to také není nová. A na ty bonusové body se tímto zpsobem, takzvan „na kníku“, nakupovalo u za starého Rakouska i v pedválené republice. Obchodník zapisoval nákupy dvryhodného klienta do jeho úvrového deníku a ten je na konci týdne nebo msíce, tedy „po výplat“, zaplatil.
 
Výhodou pro kupujícího je, e k nákupu nepotebuje ani hotovost, ani platební kartu a dluh uhradí najednou, na konci msíce a organizace si tím zase zajišuje, e klient nebude nakupovat jinde.
 
A te se konen dostávám k tomu, pro podezívám tyto obí obchodní spolenosti ze ztráty jakéhokoliv ohledu k zákazníkovi jako individuu. K davm, ke klientstvu jako mnoin, promlouvají ve svých letácích, katalozích a tv-reklamách jazykem zlatým a sladkým, ale jednotlivec je pro n zanedbatelnou jednotkou a v pípad, e nco ádá, nebo se mu cosi nelíbí, je to jen potíista a obtíná veš.
 
Pro sebe jsem v tom vidl hlavn výhodu, e bych nemusel pouívat tak asto svou Maxkartu a ušetil si tak nemalé bankovní poplatky. Proto jsem ped nkolika týdny, mezi prvními, poádal o získání úvrové karty a v pedloeném dotazníku uvedl veškeré poadované osobní údaje. Tedy od jména a data narození, pes adresu a telefon a po rodné íslo.
 
Pak jsem ekal, a mi za slíbené dva týdny karta dojde. Kdy se tak nestalo ani po tech týdnech, poádal jsem pracovníka, u nho jsem ádost podal, o vysvtlení. Ten nahlédl do svého notebooku a s pokrením ramen prohlásil, e dvodem je moje stáí. Kartu pidlují pouze zájemcm ve vku do sedmdesáti let.
 
To se mne dost dotklo, protoe to mi pi podávání ádosti nebylo sdleno, a tak jsem vedení vršovického Tesca napsal dopis, v nm to pokládám za diskriminaci. Pokud za tím stojí obava z náhlého úmrtí starého klienta a nezaplacení útovaného nákupu, nabídl jsem otevení tzv. svolení k inkasu z mého bankovního útu ve prospch Tesca. Dopis jsem podal prostednictví pracovnice za pultem reklamací a ekal na stanovisko vedení poboky. Kdy jsem je nedostal ani za další ti týdny, urgoval jsem ji dalším dopisem, pedaným tentokrát pes podatelnu, ale s tým výsledkem – odpov nedošla ani po msíci. To u mi bylo naprosto jasné, jací lidé ve vedení stojí.
 
Takovou ignoranci chápu jako ono urálivé gesto s pstí a vztyeným prostedním prstem. Zvdav, zda je to celopodnikový zvyk, od nmecké centrály a po poslední prodejnu v celé Evrop, nebo jen nov zavedená politika marketu v Edenu, poslal jsem na údajné generální editelství Tesco a. s. eská republika protest, e takové jednání, bez pedchozího upozornní na vkové omezení, pokládám za neoprávnné získání svých dvrných a zneuitelných osobních údaj a poadoval  jejich okamité vymazání.

 
 
A co myslíte, e se stalo? Nic, jen doporuený dopis se mi vrátil s poznámkou, e adresát  na uvedeném míst nesídlí, a adresu jsem našel v nejnovjším vydání Zlatých stránek. Uinil jsem ješt poslední pokus a zavolal jeden z Tesco market, a kdy jsem se pekvapiv dovdl, e ústední vedení všech jejich prodejen v esku je práv ve vršovickém Edenu, kruh se uzavel a já to vzdal. Do Nmecka pece psát nebudu, za to mi ti „obchodníci“ nestojí.

A tak jediné, co mohu udlat, je, e tento povzdech zveejním, aby si i ostatní lidé uvdomili, e pro tyto giganty nejsme nic jiného ne bezejmenný dav a zdroj jejich zisk.
 
Ludk opka
* * *
Fotokoláe © Marie Zieglerová a Olga Janíková

Zobrazit všechny lánky autora  


Komente
Posledn koment: 22.03.2017  09:25
 Datum
Jmno
Tma
 22.03.  09:25 Von
 22.03.  09:23 Von
 22.03.  06:24 Bobo :-)))