Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Erotické sny
 
Polote si ruku na srdce. Kdo z vás nkdy nenahlédl do snáe, kdo netouil po vysvtlení, co který sen znamená. Jsou sny, které pi probuzení zapomenete, a jiné naopak ve vás doznívají silnou intenzitou. Do této kategorie patí erotické sny. ím to je, e lovk ve spánku proije nco nereálného, vzdáleného nebo naopak souasného a krut bolestného? ím to je, e se lovk ve spánku vzruší, ani by k tomu dal njaký podnt. A jak se po probuzení k takovému snu zachovat? Vychutnat si jej, nechat ho v sob doznívat nebo se k nmu otoit zády a chovat se k nmu macešsky. Vím, e existují lidé, kteí by se za takový sen stydli jako za nco nízkého, neetického. Lidstvo se odpradávna snailo pijít na to, co sny znamenají a co se jim snaí íct. Za tím úelem sestavují snáe. Dochovaly se i snáe starých ek, existují autentické papyry ze starého Egypta, které vysvtlují erotickou symboliku sn.
 
Historikové kalifornské Berkeley University se na základ zkoumání shodli na tom, e vynálezci, objevitelé umlci a intelektuálové mají asto erotické sny. Ke stejnému závru došla britská profesorka psychologie Kaye Wellingsová. Ano vedoucí pracovníci, úspšní podnikatelé a kreativní lidé mají sny o sexu mnohem astji ne ostatní lidé. Ale takhle jasné a pímoaré sny nejsou, nedají se v ádném pípad takhle pímoae vykládat.
 
Sigmund Freud nám v podtextu íká, e sex je motorem celého lidského konání. Ano, ale to se netýká erotických sn. Vtšina z nich podle nj ádný význam obvykle nemá. Dají se vysvtlit jako stav naší duše. Odhalují lidskou psychiku. Ale naopak sexuální podtext vidl ve snech naprosto obyejných. Na základ svých bádání umístil sny, asto na první pohled zmatené a nesmyslné, do oblasti nevdomí, v nich se skrývají pudy a touhy. Freud studoval a odhalil úlohu nevdomí. Zabýval se dlouhodob jeho analýzou a došel k pesvdení, e cesta k nmu vede prostednictvím sn. Pikládal nevdomí dleitou úlohu. Avšak jeho závry nebyly jednoznan pijaty, vedou se o nich spory.  Ale nepochybn nás pivedl k otázkám, které si klademe o významu a smyslu sn a zamyslet se nad rolí, jakou hrají v našem ivot i o monosti nahlédnout jejich prostednictvím do nevdomí.

 
 
Pokud se nám zdá erotický sen, nikdy si nemyslíme, e je to jen tak, pokadé se nad tím zamyslíme, zkoumáme a snaíme se dopídit, co nám tím naše psychika chce íct. Nkdy si odpovíme snadno, dáme zelenou našemu pání, ale tak snadné to zase není. Nejspíš nám chce naše psychika nco sdlit, ale my si to vysvtlíme po svém. Nebereme v potaz, e sen obsahuje dleité informace o našem podvdomí, v nm jsou uloeny naše, touhy, radosti i negativní vlastnosti a hlavn vztahy k jiným lidem. A ptáme se sami sebe, jaký je význam toho daného snu? V lepším pípad si odpovíme sami nebo se podíváme do snáe. A navíc, máme-li nkoho dvrného pro ruce, svj sen mu svíme. Tím to obvykle koní. Ze svých sn si ádné pouení nebereme. Své sny, obzvlášt erotické sny, pokládáme za nco, za bychom se mli stydt a v realit se za n i stydíme. Jsme schopni se k nim navenek nepiznat, chovat se k nim jako k parazitm, jako k nemu nepístojnému, nedstojnému. Stojí za zamyšlení, co nás k tomu vede. Zda výchova, spolenost nebo obojí. Na druhé stran bych jim tak velkou dleitost nepikládala, jen bych se k nim chovala jako k nemu pirozenému, co mnohdy nejde ovlivnit.
 
Závrem by bylo mono shrnout na základ výzkumu historik kalifornské Berkely a britské profesorky Kay Wellinsové: kdo eroticky sní, má více potencionálu a šarmu. Take se, moji milí, dívejte na své sny tímto profesionálním hledákem a nestyte se za n a radujte se z nich.
 
Marta Urbanová

* * *
Kolá © Marie Zieglerová
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 17.02.2017  06:03
 Datum
Jmno
Tma
 17.02.  06:03 Bobo :-)))
 16.02.  17:44 zdenekJ
 16.02.  09:37 Von