Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Dominik,
ztra Kristin.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Velké tajemství pohoí Bucegi
 
Nejvýznamnjší událost, o které nám nikdo nic neekl

„Pokud skuten existuje nco, co by mohlo lidstvo vysvobodit z jeho minulosti plné otroctví a zbavit ho cizí nadvlády, pak to jsou záhadné tunelové systémy v nitru pohoí Bucegi.“

 
 
Velmi skrovné, ale dechberoucí informace, které doposud pronikly na veejnost, otesou základy souasn platných paradigmat. V pípad objev v pohoí Bucegi nejde pouze o úloišt nepedstaviteln obsáhlých znalostí o velmi peliv utajovaných djinách Zem a lidstva, ale také o fyzické dkazy. Dkazy o vysoké úrovni znalostí stavitel objektu a stejn tak i o pouitých mimozemských technologiích, které daleko pekraují meze naší pedstavivosti.  
 

Následující vícedílné resumé událostí, které se odehrály ped více, ne deseti lety není pouze shrnutím zejm doposud nejvýznamnjších objev tohoto století, ale také zdokumentováním toho jak se ze skrytého zákulisí snaí „ješt-vládci“ pouít všechny prostedky aby zabránili zveejnní tchto nález. Souasn také uvidíme, e existují ješt poád schopní a odvání lidé, ochotni nasadit i vlastní ivot aby se plány mocných neuskutenily.
 
echny informace v tomto lánku pochází z knihy „Transylvanian Sunrise“ a jsou ješt potvrzeny z rzných dalších, na sob nezávislých, pramen.
 
(Poznámka. pekl.: jedná se tedy o peklad pekladu – z anglitiny do nminy a z ní do eštiny.)
 
Struné shrnutí historie objevu

Pomocí moderních špionáních druic, které mohou proskenovat i podpovrchové vrstvy zem, objevili v roce 2002 Ameriané v pohoí Bucegi zvláštní dutiny. Detailnjší prozkoumání ukázalo, e se v tchto místech nachází obrovský, umle vytvoený sál v podob polokoule – o prmru 100 metr a vysoký 30 metr. K síni vede pístupový tunel, který zaíná v nitru hory, je od zemského povrchu vzdálený zhruba 60 metr a má „zapeetný“ vchod umlou energetickou bariérou. Ze sálu pak vedou ti podzemní velmi dlouhé tunely.
 
A e nejenom chodba, která vede podivn klikat do sálu, ale i sál samotný je opatený dmyslnými fyzickými i energetickými ochrannými zaízeními. Ani s pokroilou vrtnou technologií se Amerianm nepodailo prorazit ochranný pláš a energetickou bariéru. Pi tchto pokusech dokonce zemelo nkolik mu za nevyjasnných okolností. Otevít pístup do tunelu a do sálu se podailo a s pouitím nefyzických nástroj. V síni pak našli vdci velmi vysplá technická zaízení, která zdaleka pesahují naše souasné monosti.

 
 
Krom jiného bylo pak moné se v sále podívat na holografické (3D) filmy z rzných vdeckých oblastí, které by mohly pispt k rozšíení našich znalostí enormním zpsobem. Jeden z holografických projekních program pojednává o doposud utajované historii lidstva, pitom se ukazuje, e naše oficiální djiny jsou oividn zmanipulované a z velké ásti livé.
 
Po zdlouhavých a místy zejm velmi emocionálních rozhovorech mezi Ameriany  a rumunskými úady, kterých se posléze úastnil i Vatikán, byla uzavena ada dohod. Nutno poznamenat, e vše probíhalo pod masivním nátlakem Amerian, a rumunská strana byla nakonec pinucena dret objev v tajnosti.
 
Nkterým úastníkm przkumu objektu se nicmén podailo pedat anonymn a v omezeném rozsahu informace veejnosti. Poznatky, které máme k dispozici, pochází od rumunského insidera, který také napsal nkolik velmi zajímavých knih, peloených i do anglitiny.
 
Podivná návštva jednoho z vlivných len Skupiny Bilderberg

Koncem kvtna 2003 zavolal Caesara Brada jeho nadízený, generál Obadea, a sdlil mu, e se s ním chce setkat vysoce postavená osoba ze zahranií. Caesar byl velice pekvapený tím, e k nmu vbec nkdo, nato cizinec, získal pístup. Byl technickým editelem oddlení Zero (department Zero, DZ), nejutajenjšího útvaru v rámci rumunské tajné sluby (SRI), o kterém vdla jen hrstka lidí. DZ zaloil Nicolae Ceaușescu  a postaral se i o velmi dobré vybavení. Jednalo se o malou skupinu lidí, která mla za úkol zkoumat všechny nevysvtlitelné události, odehrávající se v zemi. Útvar se také dále zabýval parapsychologickými tématy a z nich vyplývajícími monostmi získání informací. Pro toto oddlení byly vypracovány speciální postupy získávání nových spolupracovník a výcvikové programy.
 
Caesar Brad byl na základ mimoádných událostí pi jeho porodu pod dohledem oddlení DZ ji od svého narození. Ve vku 10 let ho zaadili do programu zvláštního výcviku, pi kterém byly prohloubeny a dále rozvinuty jeho transcendentální schopnosti. Byl sven do pée ínského lékae, pod jeho vedením se dostal na vysokou spirituální úrove a vyvinul se v integrovanou osobnost. Brzy poté byl ji poven dleitými úkoly. (Celá první ást knihy ‘Transylvanian Sunrise’ se zabývá fascinujícím vývojem Caesara vetn jeho neobvyklého narození).
 
Jediné, co se Caesar z telefonátu s nadízeným dozvdl, bylo, e návštvníkem je nkdo, kdo patí k vyšší italské šlecht a který je i význaným lenem zednáské lóe. Zárove ovládá rumunštinu a je dobe obeznámen s pomry v Rumunsku, na které má také silný finanní vliv.
 
Okamit vycítil, e návštvník je schopen vyvíjet nátlak a dokáe siln ovlivovat. Zárove také zaznamenal, e cizinec je obklopen podivným tmavým mrakem s nepíjemným vyzaováním, který zakrýval jeho pravé úmysly. Caesar se na setkání peliv pipravil pomocí hluboké meditace.

Vysoce postavený píchozí byl na místo setkání dopraven vrtulníkem SRI. Byl vybran obleen, ml sebevdomé arogantní vystupování a budil dojem, e je zvyklý vydávat píkazy. Pedstavil se jako Signore Massini a pistoupil rovnou k vci. Neobvykle oteven sdlil Caesarovi, e je Velmistrem jedné z nejdleitjších zednáských lóí v Evrop  a patí k vedení Skupiny Bilderberg.
 
Massini mu sdlil, e existují dva druhy lidí: jedni, kteí mají urité vlohy a silnou osobnost, a další, co je vtšina, kteí jsou manipulováni a ovládáni. On e pichází jako zástupce nejvyššího ádu svobodných zedná a má velký zájem na tom aby jejich schzka byla úspšná. Chtl se s Caesarem setkat osobn, protoe na nj velmi zapsobily Caesarovy psychické schopnosti a pouze jeho (Massiniho) znaný politický vliv mu umonil dostat se pes utajení a ochranný val útvaru DZ.

Zárove také vysvtlil, e Skupina Bilderberg není zednáskou lóí a má podstatn významnjší vliv. Zednái jsou pouze zástrkou a skutená moc je na daleko vyšší úrovni, ne je 33. zednáský stupe. S neuvitelnou oteveností popsal Massini skryté cíle tajných spoleností a nkteré jejich hrzné metody, pomocí kterých si zajišují a udrují moc nad lidstvem. Nabídl Caesarovi lenství ve Skupin a dal jasn najevo, e by tím mohl získat nemalé výhody. Pestoe na Caesara zapsobil Massini siln negativn, místy pocioval a odpor, podailo se mu toto rozpoloení ped svým protjškem skrýt.
 
Satelity Pentagonu s tajným špionáním vybavením

Satelity Pentagonu, které provádly geodetický przkum a byly také vybaveny tajnou bionickou technologií a detektory šíení vln, objevily v roce 2002 v urité oblasti pohoí Bucegi zvláštní dutinu. Prázdný prostor vypadal jako by ho njaké inteligentní bytosti v nitru hory prost vyízly a rozhodn se nejednalo o jeskyni.
 
Detailní satelitní zábry odhalily dv vtší energetické uzávry, tvoené umlou energií. První blok byl jako energetická stna a uzavíral vchod do tunelu, který vedl do velké sín v nitru hory. Druhá uzávra byl ochranný štít v podob polokoule ve velkém sále.
 
Massini o tomto zjištní povdl Caesarovi a podlil se i o informaci, e v podzemí se nachází nco velmi dleitého. Oividn znal i podrobnosti, které se týkaly nálezu, a vdl, e v síni ve form polokoule je nejmén jeden objekt, který má pro svobodné zednáe podstatný význam. Tunel a sál se nacházely v urité poloze vi skalním formacím známým jako „Babele“ a „Sfinga Bucegi“.

 
 
Dvoje v Iráku

Tým z Pentagonu zjistil, e energetická bariéra ve tvaru polokoule v sále má stejnou strukturu a formu jako ta, která byla nedávno pedtím objevena v Iráku v okolí Bagdádu. Krátce po nálezu vypukla v Iráku válka (druhá válka v Zálivu), Ameriané získali pístup k nejvtší záhad v regionu a zajistili si nad objektem kontrolu, ani by Iráané cokoliv tušili.
 
Massini vysvtlil Caesarovi, e tyto objevy souvisí s tajuplnou historií Zem a djinami tajných organizací, ke kterým patí. Kdy si amerití odborníci pi svém výzkumu povšimli zejmé podobnosti obou podzemních staveb, u Bagdádu i v pohoí Bucegi, velmi to znepokojilo Massiniho a jeho zednáskou lói, zpoátku tém propadli panice. Dvodem byl fakt, e vtší a komplexnjší stavba se nachází na rumunském území. Zejm mli informace, e by Rumunsko mohlo sehrát dleitou roli pi svrení tchto reptiliánských tajných spoleností, které kontrolují svt a udrují ho v otroctví. Dále bylo eeno, e v pohoí Bucegi se nachází energetická pyramida, pro lidské oko neviditelná, která psobí jako ochrana okolí hory a má i za úkol steit utajené vdomosti dokud nepijde as, aby vyšly najevo.
 
Caesar vdl, e Massiniho neme jenom tak jednoduše odmítnout, protoe ml v úmyslu pokusit se získat co nejvtší kontrolu nad dalšími postupy. Spolen s americkými specialisty zajistilo zvláštní oddlení  Zero oblast, zaali s przkumem a chystali se zahájit vrty.
 
Massini velmi rychle obstaral nejmodernjší vrtnou soupravu, poskytnutou americkou armádou. Tento veejnosti neznámý pístroj byl schopen lehce provrtat i nejtvrdší skálu. Nevelké zaízení by pomocí siln ionizovaného plazmatu a urité rotace magnetického pole dokázalo skálu doslova roztavit. Od soupravy neodlétal ádný prach ani odpad, ale osoby, které s ní pracovaly, musely mít ochranný oblek.
 
Po marných pokusech provrtat se z boní strany do tunelu, který vede k sálu – nepodailo se to ani s utajovanou armádní technologií, se rozhodli zkusit prorazit energetickou bariéru, která byla asi 60 – 70 metr od vchodu. Uvidli tam kratší chodbu, podobnou tunelu metra s dokonale hladkými stnami, která byla zakonena masivní kamennou bránou, zapeetnou neviditelnou energetickou bariérou. Pi pokusu dostat se k brán zemeli ti lenové prvního speciálního oddílu na okamitou srdení zástavu, protoe pišli do kontaktu s energetickou zábranou. Jeden z Amerian z vedoucího týmu, který se uzávry pouze lehce dotknul, se ze stejného dvodu také zhroutil, podailo se ho ale ješt oivit.
 
Kadý pedmt z anorganického materiálu, který byl hozen na neviditelnou stnu, se v miku rozpadl na prach, organická hmota byla odmrštna nazpátek – pokud nemla uritou vysokou frekvenci.
 
Pekonání první energetické bariéry

Za velmi úinnou energetickou uzávrou, která zapíinila smrt tí lidí, byla masivní kamenná vrata. V boní stn, mezi bariérou a bránou, byl rozeznatelný tverec (cca. 20 x 20 cm) vtesaný do rovnostranného trojúhelníku. Trojúhelník smoval jedním z vrchol vzhru.
 
Po nešastných událostech vstoupil Caesar do stavu meditace, aby zjistil, co se pihodilo. Pitom pocítil uritý druh propojení s energetickou bariérou, jakoby vzájemné sympatie. Poté se dotknul lehce rukou povrchu uzávry a pocítil lehké mravenení na ki. Oividn pro nj energetický štít nebezpený nebyl a neublíil mu. Tloušku bariéry odhadl na jeden centimetr. Caesar se rozhodl pokraovat a opravdu se mu podailo štítem projít. Pítomní amerití dstojníci byli všichni naprosto zmateni. Caesar to vysvtlil autoru knihy Transylvanian Sunrise, Radu Cinamarovi, který ml pozdji monost v doprovodu Caesara vstoupit do podzemí:
„Ti, kteí komplex vybudovali, povaovali zejm první energetickou uzávru za hlavní ást ochrany proti vniku nepovolaných. Bariérou neme proniknout nikdo, kdo nemá vysoce rozvinuté a na obecné blaho orientované vdomí. Aby bylo moné ochranou projít, musí mít lovk uritou osobní frekvenci. Štít nerozbila ani jaderná zbra.“
 
Pak se Caesar dotknul tverce v trojúhelníku a mohutná kamenná vrata se tiše a lehce odsunula do zdi po levé stran. K pekvapení všech pítomných zmizela souasn i energetická bariéra a otevel se pohled do obrovské a dlouhé místnosti, která byla pozdji nazvána Velkou galerií (chodbou).
Akoliv nikde nebyly vidt ádné zdroje svtla, byla Velká galerie dokonale osvtlená. Pozdjší analýza ukázala, e stny jsou ze syntetického materiálu a místy i organického. Mly barvu oleje a házely namodralé a nazelenalé odlesky.
 
Testy ukázaly, e pestoe pi doteku psobily stny mkce, nemohly být poškrábány ani jinak poškozeny. Vzdorovaly veškerým pokusm ezání nebo vrtání. Vdci se ješt pokusili vystavit je úinkm ohn, ale plameny byly a mystickým zpsobem pohlceny a na zdech po nich nezstalo ani stopy.  Amerití specialisté potvrdili, e materiál, ze kterého stny jsou, je fascinující kombinací organických a anorganických látek.
 
Po zhruba 300 metrech odboovala chodba oste doprava a vepedu bylo vidt modré svtlo, které bylo odrazem od energetického ochranného štítu sálu.
 
Diplomatický nátlak a vynucené dohody

Caesar byl první, kdo do sín nahlédl:
„Bhem toho jak jsme se blíili ke konci chodby, doufal jsem, e se mi podaí otevít i druhou uzávru. Kdy jsem tam ale došel, byl jsem ohromen. Chodba ústila do obrovského sálu v nitru hory a pede mnou se tyil ochranný energetický štít ve tvaru polokoule, který pokrýval tém celý sál a všechny pedmty, nacházející se uvnit. Nádhera stavby byla nepopsatelná. Ale v ten moment, kdy jsem se chystal zjistit jakým zpsobem se dostat dovnit, mne zastihnul telefonát ze základny. Zprávy, které jsem uslyšel, všechno velmi zkomplikovaly. Došlo k neekané události a ta rozmetala veškeré plány, vetn tch Massiniho.“
 
Poradce Národní bezpenostní rady USA obdrel písn tajný fax, e energetická bariéra v „dvojeti“ u Bagdádu, kterou Ameriani nemohli doposud pekonat, byla najednou aktivována a zaala pulzovat na vysoké frekvenci.
 
„Nejvíce pekvapující na té informaci bylo, e se ped „bagdádským“ štítem objevil hologram, který ukázal nejdíve Evropu, poté Rumunsko, zamil se na pohoí Bucegi a ukázal Velkou galerii a polokulový štít v tamjší síni, který také siln pulzoval. Bylo zejmé, e ob dv ochranné energetické bariéry byly mezi sebou njaký zvláštním zpsobem provázané, aktivace v jednom míst vyvolala i aktivaci u „dvojete“. Kdo ví, moná existuje v podzemí celá sí podobných objekt, které jsou rozmístné po celém svt. Špatná zpráva byla, e byl o všem informován americký prezident a ten navázal diplomatický kontakt s Rumunskem. Tím byla naše operace bhem nkolika minut prozrazena.“
 
Rumunská vláda do té doby nebyla informována zámrn – aby se zamezilo pípadnému politickému ovlivování.
 
Pedstavený Caesara, generál Obadea, byl povolán do Bukurešti k podání vysvtlení. Ji pedtím se Caesar s Obadeou dohodli, e celou záleitost po pravd vyloí, vetn vztahu mezi Caesarem a Massinim, jenom nemli jasno v tom, na koho se mají obrátit, aby jejich plány nebyly zmaeny.
Ameriané se stáhli na svoji základnu a vchod do podzemí steily rumunské speciální jednotky.
Protoe americká vláda po rumunské poadovala, aby jí byla svena kontrola nad komplexem a veškerými operacemi s tím svázanými, zaalo rumunské vedení reagovat ponkud nervózn a chaoticky. Amerití generálové byli z Rumunska odvoláni do Washingtonu k neodkladnému setkání.
 
Následovaly dny plné dramatických zvrat. Caesar popsal Raduovi prbh tohoto období takto:
„Národní nejvyšší obranná rada CSAT (Rumunska) byla svolána k neodkladnému zasedání. Vtšina len byla otesena tím, co se dozvdli, ale ve vztahu k nám (útvar DZ) se zvedla vlna sympatie a generál obdrel z jejich strany širokou podporu. Bylo rozhodnuto, e budeme pokraovat v przkumu. Diplomatická krize však vyešena nebyla, amerití vojáci opustili zemi, ale vdci a specialisté se svými pístroji zstali. Domnívali jsme se, e budeme mít klid na práci a já jsem se radoval, e nebudu muset pedstírat plnní pání a podmínek Massiniho a svobodozednáské elity. Bohuel vliv a nátlak této elity byl velmi silný, pouili diplomatické kanály.
 
Poté, co bylo rozhodnuto, e se bude ve výzkumu pokraovat a ídit ho bude DZ, jsem projekní síni navštívil ješt nkolikrát a s naším speciálním týmem jsme katalogizovali pedmty, které tam byly.
 
Brzy jsme ale zaznamenali protichdné signály z ad politik. Píkaz stíhal píkaz a navzájem se rušily, místy úpln, jindy ásten. To všechno nasvdovalo tomu, e v uritých kruzích panuje silné naptí a odehrávají se tam rzná dramata. Zabezpeeným telefonátem jsem sdlil první výsledky našeho zkoumání a to byla zejm ta jiskra, která vedla k výbuchu celého sudu.“
Nejvyšší rada obrany svolávala jedno zasedání za druhým. Vtšina rady chtla tyto fantastické objevy v rumunském pohoí oznámit celému svtu, menšina byla kategoricky proti, emoce stoupaly a nkteí lenové odcházeli z jednání. Prezidentovi poradci picházeli a odcházeli a prbn pedávali rad erstvé informace z diplomatických kanál.
 
Kdy byli amerití diplomaté informováni o tom, e Rumunsko má v úmyslu uinit ped celým svtem dleité prohlášení, vypuknul obrovský zmatek a nkteí z nich propadli panice. Rumunský prezident vedl dlouhé hovory s Bílým domem a do Bukurešti byla poslána americká delegace.

Všechny penní pevody, dohody a smlouvy mezi Rumunskem a mezinárodními finanními instituty byly zablokovány, rumunské Ministerstvo obrany uvedlo do stavu pohotovosti dstojníky a mezi zúastnnými panovalo rozrušení a zdšení, ani by byl znám pravý dvod takového naptí.
Diskuze mezi rumunskými a americkými pedstaviteli probíhaly velmi oste, kielo se a vyhroovalo.
 
Rumunská strana chtla objev zveejnit, doloit snímky a dkazy a vysvtlit souvislosti. Mla v úmyslu pozvat pední vdce z celého svta, aby se podíleli na výzkumu a studiu nález. To, co bylo ale nejdleitjší a co chtli Rumuni odhalit, byla pravda o raných djinách lidstva a poukázat na to, e souasná oficiální historie je zfalšovaná. Stejn tak se chtli podlit i o fakta, která bohuel zatím ješt poád zstávají utajená.
 
Ameriané však na tyto zámry areagovali velmi oste, protoe uveejnní by v okamiku zniilo jejich moc a svtový vliv; ješt he, uvrhlo by to jejich spolenost i hospodáství do nepedstavitelného chaosu a moná i celý svt. Oficiální zdvodnní USA znlo, e chtjí zabránit vypuknutí paniky a nepokoj v celosvtovém mítku.
 
„Moné sociální nepokoje a patrn i pímé dopady lí a manipulací, které se odehrávají po mnoho staletí, na vládnoucí elity a obzvlášt svobodozednáské organizace v oficiálním stanovisku chybly.“
 
Speciálními diplomatickými kanály se ozval i pape a nabádal k uválivosti a zdrenlivosti ve vztahu ke kroku, který by ml pro lidstvo natolik zásadní význam. Papee kontaktovali Ameriané, protoe doufali, e v nm získají spojence a pome jim zabránit zveejnní, které by mlo bezpochyby dopad i na moc Vatikánu a dvru kesanských vících.
 
Pape ale pekvapiv nezaujal jednoznanou pozici, poadoval pouze peliv zváit klady a zápory a pislíbil poskytnout rumunské vlád urité dleité dokumenty z vatikánského archívu.

Dle slov Caesara bylo brzy poté uzaveno nkolik dohod:
„Nakonec, po mnoha hodinách jednání a konzultací, byla uzavena smlouva o spolupráci s pesnými formulacemi, které zajišovaly vyváenost zájm obou stát. Pape se zavázal, e Rumunsku zpístupní dleité podklady, které potvrdí i objevy v pohoí Bucegi. Po celodenním rokování byl podepsán konený dokument mezi Rumunskem, Vatikánem    a USA. Vatikán a USA souhlasily se spoluprací za pesn urených podmínek. ást dohody spoívala v tom, e Rumunsko bude v urychleném ízení pijato do NATO.  A Rumunsko muselo zveejnní odloit na pozdjší dobu.“

Pro Massiniho a jeho organizaci tato dohoda znamenala, e ztratili vliv na další prbh událostí. Pro Caesara, e se bude moci dále zabývat nálezy a získá v tomto smru podporu, na druhou stranu se musel vzdát svého plánu zveejnit výsledky své práce.

 
 

Pesto se ale našla cesta, aby mohly být informace o objevu, alespo ásten, zpístupnny lidem. Caesar umonil svému píteli Raduovi návštvu komplexu a i nkteré objekty uvnit vyzkoušet.
 
Z Velké galeriedo Projekního sálu

Poté, co se podailo získat pístup do Velké galerie (chodby), byla k zajištní vchodu pijata velmi písná opatení. Oní duhovky Caesara a generála Obadey byly oskenovány a uloeny do registru, nikdo se tedy bez doprovodu jednoho z nich nemohl do podzemí dostat, krom toho byl, mimo jiného, nainstalován systém neviditelných laserových „závor“ Po ovení duhovky byla cesta volná. (Rumuni dokázali zabránit tomu, aby byly do registru zaneseny i oní duhovky amerických generál.) A pochopiteln byl vstup chránn  i píslušníky speciálních jednotek jak rumunských, tak i amerických.

Pvodní energetická bariéra, která peetila vchod po tisíce let a nakonec zapíinila smrt tí mu z útvaru Zero, byla deaktivovaná, dokud byla kamenná vrata otevena. Jak byla uzávra vytvoena a na jakém principu pracuje, se zjistit nepodailo.
 
Z neznámých dvod chodba, Velká galerie, po 280 metrech oste zahýbá doprava, stejnou záhadou byl pro vdce i materiál, ze kterého byly stny. Velká galerie odbouje pak ped koncem doleva, ústí do 4 metrové haly, která pechází do ohromného skalního dómu a otvírá nádherný pohled do prostoru, který byl pojmenován jako Projekní sál. Zhruba ve vzdálenosti 7 – 8 metr od vchodu do sálu se zaíná tyit ochranná energetická kupole a brání vstupu. Klene se pes vtšinu sín a vyzauje úchvatné modré svtlo, kterým probleskují svtlé paprsky. Existuje pouze jeden pístup do sálu skrze kupoli, je to brána, která, kdy se blííte ke štítu z Velké galerie, je nejdíve prhledná a pak zmizí úpln. Ochranná kupole budí dojem dokonalé holografické projekce, je ale tvoená pouze energií. Stejn tak jako i první uzávra u vchodu do Velké galerie, odolává vnitní štít jakýmkoliv pokusm – krom místa brány, jím proniknout nebo ho poškodit. Zevnit u není kupole modrá, ale zlat-bílá a vydává velmi píjemné svtlo. Zadní ást polokoule je ohraniena skalní stnou sálu.
 
Projekní sál

V druhé polovin srpna 2003 se Raduovi naskytla úasná píleitost vstoupit do sálu v doprovodu Caesara a uvidt všechno na vlastní oi.

První co ho zaujalo, bylo, e ochranná kupole na druhém konci, proti vstupní brán, konila asi ve výšce 10 metr na skalní stn a tam byly vchody do dalších tí tunel. Souasn se ale od Caesara dozvdl, e ten do tchto tí chodeb pístup nemá, a to na základ striktní dohody mezi Rumuny a Ameriany. Kdy se Radu porozhlédnul po tom obrovském prostoru, získal dojem, e se nachází v úpln jiném svt. Nic z toho, co vidl, neodpovídalo tomu, co do té doby znal.
 
Vpravo i vlevo od vstupní brány uvidl podél stn adu pti velkých kamenných stol ve tvaru T, ádný z nich nebyl niší ne dva metry. Vzhledem k výšce umístili výzkumníci do sálu speciální stativy, pomocí kterých mohli „dosáhnout“ pohledem na povrch stol. V jejich povrchu jsou precisn vyryté zahloubené reliéfy rzných znak neznámého písma a další, které se podobaly starovkému klínopisu. Na deskách stol byly i obecné symboly jako trojúhelníky nebo kruh.
 
Pestoe znaky nebyly namalované, záily fluorescenním svtlem rzných barev a u kadého stolu to byla jiná. Na nkterých se nacházely rzné pedmty, které vypadaly, e mají technické pouití.
Z mnoha tchto pístroj vedly bílé kabely nebo šry k podlaze a mizely ve stíbitých lesklých schránkách na zemi. Bliším przkumem se zjistilo, e jsou extrémn pruné  a velmi lehké. Kolem kabel krouily svtelné impulzy.
Vdycky, kdy se nkdo piblíil k jednomu ze stol, byla aktivována holografická projekce, která se týkala uritého vdního oboru. Trojrozmrná vyobrazení vyvolávala dokonalou iluzi a byla vysoká 2,5 metru.
Projekce se zapínaly automaticky, byly souasn ale i interaktivní a mnily se podle toho jakého symbolu se lovk na desce píslušného stolu dotknul.
 
Holografická DNA-kombinace mimozemských ras a vdecká knihovna

Pi zkoumání povrchu stol vdci zjistili, e jsou potaeny tmavou sklovitou hmotou, která je rozdlená do rzn velkých tverc, obroubených liniemi, které tvoí uritý druh sít, „pavuiny“.

Jeden ze stol obsahoval znalosti z oblasti biologie a promítal obrazy rostlin a ivoich, z nich nkteré a nkteí byli vdcm naprosto neznámí. Dotekem jednoho ze tverc byl vyvolán hologram, který zobrazoval lidské tlo. Kdy se tverce Radu dotknul, náhodn zjistil, e se dívá na holografický model svého vlastního tla. Trojrozmrné zobrazení se soustavn otáelo a pitom zvýrazovalo urité aspekty. Radu poloil prst dovnit tverce a otevel se pohled do vnitního prostoru tla a byly mu ukázány rzné orgány podle toho, jak Radu posunoval prst ve vnitku tverce. Uritými pohyby se dala zobrazení zvtšit a na molekulární nebo atomární úrove:
 
„Myslel jsem, e se mi to snad zdá, ale opravdu jsem uvidl molekulární strukturu, která byla souástí mých jater, mnohokrát zvtšená. Bhem nkolika okamik jsem se dozvdl víc, ne by si mohli souasní vdci pedstavit i ve svých nejdivoejších snech. Hologram také ukazoval uritý druh energetického shluku, který soustavn mnil barvu, zejm na základ zmn, které v mém tle soustavn probíhaly…“
 
Dotknutím se dalších tverc byly aktivovány projekce mimozemských bytostí a jiných planetárních soustav. Kdy se lovk dotknul souasn dvou rzných tverc, byla vyobrazena komplexní vdecká analýza DNA obou ras vetn moností sluitelnosti genotyp. Na postranní lišt se objevil popis k obrazm. Ke konci simulace byly zobrazeny výsledky moného zkíení.
Další projekní programy obsahovaly podrobné informace z oblastí fyziky, kosmologie, astronomie, technologie, architektury, biologie a dokonce i náboenství.

Skutení obi
 
Na otázku ohledn vybudování tohoto komplexu, odpovdl Caesar, e doposud nemají ani pontí, kdo byli jeho stavitelé. „Jediné, co meme usuzovat je, e to byly hodn vysoké bytosti, jinak bychom si nemohli vysvtlit rozmry pedmt a i prostor.“
Je zajímavé, e v Rumunsku byly pi vykopávkách na rzných místech objeveny kostry obích rozmr, o kterých se na internetu dají najít záznamy. Rumunská televize uvedla ji více poad na toto téma.
Dále se u stedu sálu nacházela zhruba 2,5 metru vysoká plošina s pti stupni. Nahoe byla kabina ve tvaru válce z prhledného materiálu, vysoká 3,5 metru a o prmru 1,5 m. Uvnit bylo nkolik komplikovaných pístroj a byly patrné senzory a kovové dráty.

„Došli jsme k závru“, vysvtluje Caesar „e se jedná o zaízení k vysílání mentální energie. Moná o zesilova myšlenek nebo o „stroj na myšlenky“. Oividn mla kabina rozmry, které odpovídaly velikosti jejích tvrc. Kovové senzory nahoe by dokonale sedly na hlav 3,5 metru vysokého lovka, který by byl v kabin usazen. Bohuel se nám zatím nepodailo zjistit, jak zaízení funguje, budeme ale ve výzkumu pokraovat. Poádali jsme USA o speciální pístroje na základ nejnovjších technologií, které by mly brzy dorazit. S jejich pomocí bude moné provádt systematický przkum. Pedpokládáme, e osoba, která bude pipojená k senzorm uvnit válce, bude moci ovládat velkou mentální energii, nevím ale zatím kam bude nasmrovaná.“
 
Ovládací panel

Zhruba o 15 metr dál je uprosted místnosti nco na zpsob ovládacího panelu, celkov ne moc velký, ale opt dost vysoký. Podobn jako ke stolm, musely být i tady pistaveny penosné schody aby bylo moné prozkoumat horní desku. Tam byla znovu ada rzných geometrických symbol, provedených v rzných barvách, které mly zejm funkci ovládacích tlaítek. Krom toho byly na panelu ješt dva podlouhlé potenciometry a uprosted velký ervený „knoflík“, kolem kterého byl kruh tvoený sloitými znaky.
 
Pohyb rozevené dlan nad oblastí erveného „knoflíku“ (Caesar trval neoblomn na tom, aby se knoflík nestlail ani, aby se ho dotkli) okamit spustil velkou holografickou projekci, která ukazovala Zemi z výšky asi 25 kilometr. Byly vidt Karpaty a vedle nich obrovská vodní plocha. Voda proudila níe poloenými oblastmi, pak zaala mizet, a vystoupil zemský povrch. Potom se promítaly obrazy, kde se valily mocné proudy vody, ohromné eky, prýštící z nitra zem na územích, která obklopovala Rumunsko, vetn velkých oblastí Maarska a Ukrajiny. Pozdji bylo ukázáno asové období, kdy bylo prakticky celé Rumunsko zaplavené a nad hladinu vystupovaly pouze ty nejvyšší vrcholy hor. Poté se objevila vyobrazení potenciometr, na kterých se ovládací jezdci posouvaly smrem dol, a následn zaala mizet voda z povrchu; k velkému pekvapení odtékala zpátky do zem v jednom jediném míst na území Rumunska. Východn od oblouku Karpat se objevila velmi tmavá oblast, kterou si neumli pihlíející vysvtlit. Delta Dunaje najednou nebyla a v místech erného moe se zaala vytváet planina smrem ke Stednímu východu.  Poté ale byla holografická projekce naprosto neoekávan ukonena.
 
Promítnuté mohlo být pochopeno jako návod k obsluze nebo také jako varování, protoe bylo moná poukázáno na to, co se stane, pokud bude stlaen ervený „knoflík“, jaká katastrofa by mohla nastoupit.
 
Záhadná amfora

Po stran sálu, za stoly ve form T, byly kovové objekty, které se podobaly anténám. Byly to soustavy kovových ramen sloitých tvar. Nikdo netušil, k emu by mohly být.
Dále v místnosti, asi 10 metr od ovládacího panelu, byl krychlový podstavec (3 x 3 m) s vyhlazeným povrchem zlatavé barvy. Na nm se uprosted nacházela malá, 15 cm na výšku, kupole se štrbinou nahoe. Nádoba, která pipomínala antické amfory, vysoká 50 centimetr, byla umístná ped kopulí.
 
„Obsah amfory byl jedním z nejdleitjších objev“, ekl Caesar. „Osobn si myslím, e to bylo práv to, co se snail získat váený Signore Massini a jeho zednáská elita.“
 
Amfora byla bez ozdob a nápis, zhotovená z naervenalého kovu a nemla ucha. Caesar z ní sundal elegantní víko a nahlédl do nádoby. Uvnit byl tpytivý bílý prášek.
 
„Odebrali jsme vzorek a pedali americkým vdcm k analýze“, vyprávl Caesar. „Odborníci byli velmi zaskoeni, protoe zjistili, e se jedná o neznámou krystalickou strukturu monoatomického zlata. Derivát zlata, který je záiv bílý a jeho atomy jsou uspoádány ve dvourozmrné míce na rozdíl od obyejného zlata, které je luté, a atomy jsou rozmístny v trojdimenzionální míce. Vyrobit takový monoatomický zlatý prášek je velmi obtíené, obzvláš pokud musí být dosaeno vysoké istoty.
 
Je velmi málo informaních zdroj ohledn technologie jeho výroby Popisy procesu je moné najít v nkterých starých textech a v nkolika málo alchymistických pojednáních ze Stedního východu. Vdcm se dodnes nepodailo získat monoatomické zlato tak neobyejn vysokého stupn istoty.  Má mít neuvitelné terapeutické úinky a regenerativní monosti. Jeden americký vdec mi vyprávl, e NASA se o monoatomické zlato velmi zajímá a vnuje nemalé prostedky na jeho výzkum.“
 
Zjevn ml Massini informace o amfoe ješt pedtím, ne se vydal do Rumunska. Caesar byl hodn pekvapen jeho velkým zájmem a snail se zjistit více informací:
„Bylo mi eeno, e látka ve své nejistší form siln stimuluje urité energetické toky a má pozitivní vliv na obnovení bunk, speciáln neuron. Jinými slovy, umouje vlastn omládnutí. Teoreticky by mohl lovk v jednom fyzickém tle ít po staletí, pokud by pravideln a v uritých dávkách uíval tento prášek.“
 
Tím by se ovšem dala také vysvtlit dlouhovkost nkterých historických postav.
 
Skutené djiny naší planety

Na Radua ekala další pekvapení.
Štrbina na vršku malé kupole za amforou slouila k promítání hologram, které se vztahovaly k rzným dleitým a do té doby neznámým skutenostem z velmi dávné historie lidstva, od úplného zaátku. Brzy se v prbhu projekce ukázalo, e Darwinova evoluní teorie je nesprávná. Zem se zaínala vyvíjet neobyejn inteligentními „kroky“ a pomocí velmi hluboké intuitivní syntézy. Radu ml monost poznat ucelenou verzi událostí, které se odehrály ped statisíci lety. Ovšem Caesar ho upozornil, e vzhledem k dohod s USA není povoleno tyto informace zveejnit.

Podle Raduova odhadu je 90% našich djin, které jsou popsané v knihách, livé. Ale mýty a legendy, povaované za výtvory fantazie, odpovídají pravd daleko více. Toto „otoení“ pravdy zpsobilo mnohé problémy a konflikty mezi národy.
 
Vtšina teorií archeolog je také chybná. Není pravdou, e dinosaui vyhynuli pe 65 miliony lety a dávné kontinenty Atlantida a Lemurie neexistovaly.
 
Místy, kdy se objevovaly dleité události, byly na pozadí projekce promítány ješt hvzdné mapy, kde byly zvýraznné urité hvzdy a jejich konstelace. Pokud to lovk porovná se souasnou hvzdnou oblohou, me lehce zjistit, kdy se co odehrávalo. Akoliv se ukázalo, e asové údobí, ukázané hologramem, bylo velmi dlouhé –  statisíce let, násobky cykl precese zemské osy (zhruba 26 000 let), bylo moné odetem ukázaného potu cykl datovat zaznamenané dje. Takovým zpsobem se podailo i urit, kdy byl vybudovaný komplex v Bucegi, ped 50 000 – 55 000 lety.
 
Neekaná odhalení

Lekce, poskytnuté holografickými projekcemi byly dobe srozumitelné, ale souasn také „zniující“, protoe pedkládaly úpln jiný obraz djin ne to, co známe. Ukázaly pravdu o egyptské civilizaci a i jakým zpsobem byly stavny pyramidy. To se ovšem velmi lišilo od toho, co nám vyprávli egyptologové. Bylo najednou jasné, co se opravdu odehrávalo bhem potopy, vysvtleno jak byla pak lidská civilizace znovu vybudována a jak byly pozdji osídleny Evropa, Asie i Afrika. Všechny tyto skutenosti byly píliš šokující, aby mohly být sdleny souasnému lidstvu s jeho zdánlivými znalostmi, vírou a pevládajícím zpsobem myšlení.
 
Hologramy ukázaly vývoj a události a do 5. století n.l. Bu byli stavitelé sálu schopni ji ped 50 000 lety nahlédnout do budoucnosti, anebo, co je pravdpodobnjší, mli monost a do 5. století n.l. aktualizovat databázi. Pro je asovou hranicí 5. století se zjistit nepodailo.
 
V dramatickém sledu obraz byl promítnut i ivot Jeíše Krista a jeho ukiování, které je dodnes mnohými popíráno. Tenkrát se pihodila spousta dalších velmi pozoruhodných událostí, které jsou ješt podivuhodnjší, ne to, co se píše v evangeliu. Projekce také odhalily, e pi ukiování byly pítomny osoby z jiných historických asových období.
 
Hologramy také ukázaly úseky ze ivota zvláštních mimoádných bytostí a jejich spirituální misi na Zemi, které mly „boské“ schopnosti. Tyto bytosti tu ily zhruba ped 18 – 20 000 lety a pracovaly na zlepšení podmínek. V té dob se sociální systém a rozloení lidstva na planet velmi lišilo od toho, co známe dnes. Archeologové, antropologové a historici by museli zásadním zpsobem zmnit svá celková pojetí a pístupy k djinám.
 
Bhem krátké doby se Radu dozvdl tolik dleitých informací o naší minulosti, e by jejich zaznamenání a popis zabraly stovky stran.
 
Ti záhadné tunely

Brzy poté, co skonila poslední projekce a Radu se trochu vzpamatoval z pívalu záitk a informací, upozornil ho Caesar, e je poteba návštvu podzemí ukonit a vydat se zpátky.

Byly tam ale ješt ty obrovské, tajemn psobící vchody do tí záhadných chodeb a byly od nich vzdálené asi 20 metr. Ped kadým ze vstup stál ídící panel, podobný tomu, co se nacházel ve stedu sálu, jenom menší. Z holografických projekcí, které vyvolali z jednotlivých panel, se dozvdli, e ohromné tunely vedou do tí rzných oblastí Zem a jsou dlouhé tisíce kilometr.

Levá chodba vedla k utajenému místu pod písky poušt v Egypt. Do zvláštního objektu mezi Sfingou a Velkou pyramidou, který ješt nebyl objeven.
 
Další, po pravé stran, pokrauje k podobnému místu jako je Bucegi v nitru jedné z hor v Tibetu. Podzemní komplex je tam o trochu menší a jednodušší.
 
Tento tunel má odboku, její rameno vede pod rumunskou upou Buzau, u jihovýchodního výbku Karpat, a pak do zaízení v Iráku poblí Bagdádu. Další chodba, která z tunelu odbouje, spojuje Bucegi s oblastí poušt Gobi v Mongolsku.
 
Tetí, prostední tunel, ukrývá – podle Caesara, velmi zásadní tajemství a Ameriané trvali drazn na tom, aby i utajené zstalo. Jediné, co mohl Caesar íct, e vede skrze zemskou kru do nitra planety.
 
Pi bilaterálních jednáních mezi Rumunskem a USA bylo rozhodnuto vypravit expedici  a tunely prozkoumat. Výprava sestávala z vysoce kvalifikovaných odborník, šesti Amerian a deseti Rumun. Vedení bylo sveno Caesarovi a zaátek expedice byl naplánován na konec záí 2003. Více se tenkrát na toto téma Radu ji nedozvdl.
 
V knihách Radua Cinamara jsou ješt další doplující informace o tchto tunelech. Ty mu mohly být pedány, protoe ve vysokých politických kruzích Rumunska byli lidé, kteí nesouhlasili s dohodou s USA, za kterou oividn stáli Svobodní zednái. Rumuni se snaili tímto zpsobem elitu zastavit.
 
Varování a výhrky

V roce 2009 uvedla soukromá rumunská televize, Antena 1, poad na toto téma. Po skonení vysílání obdrel reportér anonymní výhrný telefonát:
Reportér: „Haló, dobrý den.“
Anonym: „Varujeme Vás, bute velmi opatrný! Pestate se zabývat pohoím Bucegi a podávat o nm informace!“
Reportér: „Kdo jste?“
Anonym: „Tyto informace musí zstat utajené a nesmí být zveejnny. Zapletl jste se do nebezpené hry, jste mladý a máte rodinu…  V této zemi je spousta jiných vcí a událostí, o kterých mete hovoit.
Reportér: „Kdo jste?“
Anonym: „Nepejte si nás poznat nebo být od nás vyslýchán! To je vše, co jsem chtl íci.“
Na poad se ješt poád mete podívat na Youtube, bohuel, pouze v rumunštin (moná by se mezi tenái našel nkdo, kdo by video dokázal peloit). Nemalá ást poadu je vnována nálezu koster obr.
 
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=PF0yep0llF4
 
Doslov
Koncem záí 2003 byla Raduovi zvláštním kurýrem doruena zpráva, e me zabezpeeným telefonem mluvit s Caesarem. To byl tehdy jejich poslední rozhovor. Z telefonátu se Radu dozvdl nkteré další podrobnosti, hlavn o uritých ástech rumunsko-americké dohody. Caesar mu také sdlil, e se brzy vydává na plánovanou expedici, o které neví, jak dlouho bude trvat. Na závr se ješt zmínil, e Radu má nyní u dostatek informací, aby mohl o Bucegi napsat knihu.
 
 Caesar byl pesvden, e veejnost má právo dozvdt se pravdu. Kniha byla vydána koncem roku 2004 pod názvem “Viitor cu cap de mort“ (anglický peklad “Transylvanian Sunrise“ byl publikován 2009). Okamit po vydání byl nakladatel zaplaven  a bombardován emaily a telefonáty, ve kterých bylo poadováno více informací o Raduovi. Nkteré pocházely od bývalých vysoce postavených píslušník tajných slueb a ti urité události popsané v knize potvrdili. Pravá identita Radua nikdy najevo nevyšla, akoliv se kolem nj vyrojila ada spekulací.
 
V íjnu 2004 ml Radu monost se ješt jednou s Caesarem setkat a obdrel informace  o výprav do tunel, která trvala 9 msíc. Caesar mu také sdlil, jaké pozdviení zpsobila Zpráva z expedice v nejvyšších kruzích elit.
 
„Caesar mi také ekl, e bylo vytvoeno nkolik skupin, které mají za úkol sestavit databázi informací a praktických pokyn, aby byl lidstvu usnadnn pístup k neuvitelným objevm, odhalených v prbhu expedice. Zárove mi sdlil, e stejn tak existují i další skupiny, které se velmi snaí získat veškeré informace o nálezech a hlavn kontrolu nad nimi. Massiniho Caesar ji nikdy nepotkal, zjistil ale, e Massini a další dva lenové svtové zednáské elity mli nkolik dleitých rozhovor s jistými rumunskými  a americkými politiky. Díky tomu byli následn jak generál Obadea, tak i Caesar, vystaveni velmi silnému nátlaku. Nehled tedy na pozitivní efekty objev expedice, „bitva mezi dobrem a zlem“ se znan vyostila. Celý píbh se stal daleko komplexnjším a obsahoval i prvky, podléhající nejvyššímu stupni utajení. Sice jsem nkteré informace od Caesara obdrel, nemohu je ale ješt zveejnit. Jsem ovšem pesvden, e pijde doba „velkého odhalení“ a jak nkteré náznaky napovídají, nebude to trvat ji dlouho.“
 
Zprostedkoval: Petr Zabensky
 
Další literatura a odkazy:
Radu Cinamar napsal v letech 2005 – 2009 ješt další ti knihy:
12 zile – O inițiere secret / Transylvanian Moonrise: A Secret Initiation in the Mysterious Land of the Gods;
Misterul din Egipt – Primul tunel / Mystery of Egypt – The First Tunnel;
Pergamentul secret – Cinci tehnici inițiatice tibetane / The Secret Parchment: Five Tibetan Initiation Techniques

Tyto knihy jsou pokraováním Transylvanian Sunrise.
The Hall of Records
Bucegi Mountains, Romania, The Mysteries
The Mysteries of the Bucegi Mountains, Romania
 
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=IaNOjSR0E4A 
 
 
 

Komente
 
 Datum
Jmno
Tma