Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valrie,
ztra Rostislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

erná zima
 
erná zima je období, kdy vládne noc a mlhavé poasí. Kdy jsou noci nejdelší, jsou si lidé nejbliší, praví jedno lidové poekadlo o zimním období krátkých dní. Nkdy se této ásti roku také íká erná zima. ernou zimou nazývali naši pedkové dobu pedlouhých a šestnáct hodin trvajících nocí a povtšinou kalných a pošmourných dn. Jde o období od svátku Lucie (13. prosince) a nejmén do Tí král.
 
Pojmenování erná zima je nejastji odvozováno také od vlády noci v období kolem zimního slunovratu a pevahy mlhavých dn.
 
Jak o tom pranostiky a lidová tvoivost napíklad praví:
as od svaté Lucie po Ti krále ernou zimou nazýváme.
Teplá a mlhavá erná zima mnohé nemoci mívá.
 
Z tchto známých pranostik je moné se domnívat, e toto  období získalo svj název kvli tmto skutenostem. Pracovní aktivita je znan omezena - na zemský povrch dopadá v této dob vbec nejmén sluneního záení a na evropský kontinent ješt stále proudí relativn teplý a vlhký vzduch od oceánu. Proto bývá pravidlem, e v dlouhodobém prmru pevládá vlhké, kalné a blátivé poasí. I z tchto dvod prý nebylo mono ani o jiné neli pouze o erné zim hovoit.
 
 
Etnografové zaznamenali o tomto období napíklad poekadla:
Adam a Eva - zimy odleva.
Chodí-li Kateina po led, bude koleda na blát.
Svatý Štpán plaví kon.
Ti králové pouštjí vodu na pole.
 
Typickou pedzimní a zimní prací na venkov byla tba deva pro topení, pípadn pro stavební a jiné úely. Hlavn se však mlátilo obilí. Krátké dny, ráz povtrnosti a vánoní svátky pispívaly k tomu, e v období erné zimy pracovní tempo na vesnici znan zvolnilo. V hospodástvích se veškerá innost v podstat  omezovala jen na péi o zvíata.
 
Veerní besedy byly bez televize
Spoleensky velice významnou a svéráznou náplní dlouhých veer spolenosti našich pedk bylo pedevším pedení po chalupách (tzv. pástky, pástvy, pístky), draní peí (draky, oderky, obdrky) anebo sousedská posezení s vypravováním (besedy). Nkdy také spoleenská setkání s obyejovými obady, zábavou, zpvem a tancem (táky).
 
Pi pedení se spádal len
V 18. století se len sušil ješt v peci nebo pímo v komín. Protoe hrozilo velké nebezpeí poáru stavly se „pazderny“, aby v pípad poáru neshoelo celé msto. Všichni hospodái, kteí chtli v pazdern na podzim sušit svj len, byli povinni spolen opatit a dovést devo. Pi sušení a lámání lnu se vdy sešla vtšina en a byla to vdy píleitost probrat „všechny drby“.
 
V zim, kdy skonilo mlácení obilí, pipravily si eny len a daly se do pedení. Pedení se uila ji mladá dvata „místo školy“. Nepedla však kadá ena doma, ale spolen, dm od domu po celou zimu. Ve vyhátých svtnicích se scházely a tak práce lépe ubývala. Jako svaina se podával chléb a asto i sušené ovoce a sudové zelí „aby mly padleny dostatek slin“.
V hoštní se eny navzájem stídaly, kadý den se scházely u jiné. Pedlo se prakticky kadý den krom svátk a dn, kdy to povra zakazovala. Pástky byly mimo práce en pedevším píleitostí ke spoleenské zábav.
 
Veseleji ne o pástkách bývalo pi draní peí (draky, oderky, obdrky) anebo sousedská posezení s vypravováním (besedy). Jestlie pi pástkách hovoily hlavn kolovraty, panovala pi drakách ivá zábava, jí se stejn zúastovali mladí i staí. Lidé byli povriví, vili na rzné duchy, strašidla a rozmanitá pírodní znamení, a proto mly pi veerním vyprávní vedle pohádek a loupených píhod své místo také hrzostrašné, strašidelné historie.
 
Právem se proto íkalo:
Kdy jsou noci nejdelší, jsou si lidé nejbliší.
Krátké dny mnoho zví.
Práce dlouhé zimní veery krátí a ei sladí.
Jedno dobré slovo heje po celou zimu.
 
Proto nelamentujme, e se brzy stmívá. Dlouhé zimní veery pece od pradávna lidi sbliovaly, tak snad to platí i dnes.

Obrázky zdroj:internet
 
Ludmila Holubová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 09.01.2021  23:29
 Datum
Jmno
Tma
 09.01.  23:29 Evussa co bylo, bylo, ale mlo by to pouit
 09.01.  17:46 olga jankov
 09.01.  14:50 Lenkap
 09.01.  14:45 Ludmila
 09.01.  14:14 Karla I.
 09.01.  11:15 Vesuvjana dky
 09.01.  10:39 Jana Hozkov
 09.01.  08:40 Von
 09.01.  08:14 Kvta
 09.01.  08:10 Vclav