Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Mohou za to Holanané, ili Nizozemci
 
V Lidovkách jsem etl o tom, jak jakési sdruení eských vlastenc, s vyloen eským jménem „Creative Copywriters Club“ vyhlásilo boj proti Santa Clausovi, protoe nezapadá do eské kultury. Vadí jim, e je Santa Claus pouíván na reklamách a jako protiútok vytvoili plakát, který zobrazuje, kam prý to povede.
 
Nezapadá to do eské národní kultury. Nemusí to nikam zapadat, je to prost celosvtový fenomén. Ve Finsku bydlí ten dobrý mu nkde u Rovaniemi a jmenuje se Joulupukki, anglicky to u víme, nmecky je to Weihnachtsman, italsky Babbo Natale, španlsky Papá Noel, francouzsky potom Père Noel. Santa Claus bydlí, jak kadé americké dít ví, na Severním pólu.

A víte, kde bydlí švýcarský Mikuláš? V Nmecku, ve Schwarzwaldu. Je to promnlivé ddictví po pedcích, kupodivu stejn jako Dd Moroz, ili dda Mráz se svojí Sngurokou.
V zemích skandinávských to byl kdysi Wintermann, mnil se jen v prbhu as, podle rzných náboenských i svtských vliv.
 
Nemám nic proti tomu, jestlie se chce ta skupina eských vlastenc vrátit ke Sv. Mikulášovi a k Jeíškovi, a pokud k tomu mají  dvody, pramenící z kesanství, mohu to jen uvítat. Ale moc bych se  divil, kdyby tomu tak bylo.
 
Santa Claus je v tom ale vlastn docela nevin. Jeho „narození“ je mono datovat nkdy do let 1773-1774. Tehdy se poprvé psalo v Newyorských novinách o tom, e se sešly rodiny nizozemských pisthovalc, vtšinou protestant, i píslušník církví rzn reformovaných, aby si spolen pipomnly tradiní holandský svátek vlastn  úmrtní den Sinterklaase, Sint Nicolaase, co není nikdo jiný ne náš starý dobrý svatý Mikuláš.
 
Nizozemský rituál s nadílkou malých dárk pro dti do botiek, díve do devák, jak tomu byli vysthovalci zvyklí z Evropy, kde se ji od roku 1557 obdarovávaly hodné dti, se zalíbil i ostatním obyvatelm Nového Amsterodamu, nyní New Yorku. Rozhodli se Santa Clause, Mikuláše, i jak se tedy jmenuje oslavovat také. Stal se také patronem New Amsterdamu, všestrann se to hodilo.  Doposavad ale neml Santa Claus ádnou pesnou  podobu. Ten divný muíek udlaný jakoby ze šišek je viktoriánský Santa a byl otištn v asopise pro dámy, Harper’s Bazaar  v roce 1867.

Protoe tehdejší, stejn jako souasný New York byl tavící kotel, „melting pot“ rzných národností a tím i náboenství, bylo nutno dát mu njakou neutrální tvá, aby se nikdo necítil dotený. Nizozemští emigranti, jak u jsem ekl, vtšinou protestanti, ho tedy pedlali z biskupa na vlídného obtloustlého staršího pána a v prvodech nosili tuto jeho figuru. Mezitím co v Evrop byl a je Sv. Mikuláš odný jako biskup. Vdy byl doprovázen bu ertem a andlem  jako v echách, v Rakousku, nebo v jiním Nmecku ho doprovází knecht (Ruprecht, Krampus, Schmutzli) a nkdy také andl. V Nizozemí piplouvá „Sinterklaas“ na lodi pímo ze Španlska, obleen také jako biskup a je vdy doprovázen nkolika zlobivými pomocníky Zwarte Piety, kteí jsou tmavé pleti. Pvodn to byli praví španlští Maurové. Nedostatek Maur pinutil  Nizozemce se za Maury maskovat.
 
V posledních letech navzdory protestm ochránc lidských práv a houevnatým bojovníkm proti rasismu, kteí volají po zákazu tchto erných sluebník. Také v Anglii se u odedávna slavil Santa Nicolas. Je zajímavé, e mezitím co v Evrop byl Mikuláš kesanský svátek, šlo o biskupa z Miry proslaveného dobrými skutky a  tím, e pomáhal chudým lidem, v Novém svt se tato tradice ím dál tím víc omezila jenom na výmnu dárk, bez náboenského pozadí.
 
Ale zpt k historii Santa Clause. Mezitím co ten pvodní holandský Sinterclaas jezdil na bílém koni, na kterém jezdí i v souasném Nizozemí, vymysleli  Ameriané svoji alternativu dopravního prostedku, a tak se vydává Santa Claus na své cesty na saních, taených osmi soby. Hlavním jeho pomocníkem je sob s erveným nosem, jménem Rudolf. To ásten pevzali i Finové.Ale stále ješt nebyla ustálena definitivní podoba  tohoto štdrého mue. A nkdy kolem Vánoc v roce 1930 se objevil  první obrázek, jak prý asi ten Santa Claus opravdu vypadá. K vytvoení této figurky byla prý pouita tvá  pensisty, bývalého zamstnance firmy Coca Cola. Postupn se podoba staíka zdokonalovala, a dostal souasnou podobu, tak jak jí vídáme na všemoných  reklamách.
 
Je pochopitelné, e se všeho chytli chytí obchodníci na celém svt, všude, kde existuje nabídka a poptávka - a vyuili a vyuívají pedvánoního asu k tomu, aby udlali co nejlepší obchody.

Ruku na srdce: kdybyste mli njaký obchod, teba s hrakami, také byste se radovali nad mnostvím prodaného zboí, ne? Za zmínku stojí jedna skutenost: mezitím co se v echách a Nmecku slavíval  Mikuláš jako pedzvst Vánoc a dti jsou obdarovávány jen menšími dárky, oechy, sušenými švestkami, je tento svátek v Nizozemí velkým svátkem, kdy pichází Sinterklaas s ernými Petry, dti musejí pednášet básniky a pak jsou odmnny, jak je to v dnešní dob zvykem, pehnanou spoustou vcí. Vánoce se slaví s dárky a v posledních letech. Stromeek má ale skoro kadý, hodn dlouho ped Štdrým veerem a a do Zjevení Pán, ili Tí král, co je, jak všichni víme, 6. ledna.
 
Ješt vám napíšu jednu malou zajímavost o vzniku vánoních pohlednic. Za to zase mou zase  pro zmnu Angliané.
 
Bylo to v prosinci roku 1843, kdy Sir Henry Cole neml moc velkou náladu psát svým pátelm kadému zvláš  vánoní a novoroní pání. Poádal proto svého pítele, ilustrátora, o zhotovení vánoních pohlednic s textem Merry Christmas and a Happy New Year to you. John Callcott Horsley, jak se jeho pítel jmenoval, se tohoto úkolu rád ujal a Sir Henry Cole, který vlastnil litografický  ateliér a tiskárnu, nechal zhotovil podle Horsleyho návrhu tisíc pohlednic, které nechal ješt run kolorovat. Prodával je za tehdy horentní cenu, 1 šilink za kus.
 
Na aukci  v prosinci 2005 byla jedna tato pohlednice vydraena za  9000 pounds. Take za zvyk, posílat vánoní pohlednice, mohou Angliané.  Sir Cole  vbec netušil co zpsobí, jaký bude mít jeho nápad úspch - a e na tom i s ilustrátorem dokonce oba pkn zbohatnou, a po nich spousty jiných lidí. Nahoe  mete onu pohlednici vidt.
 
Tak se stále zbyten nerozilujte nad tím, e vás nkdo ním ovlivuje. Odkudkoliv a ímkoliv. Co proti tomu dlat? To je jednoduché:  Nedejte se, jak kdysi ekl F. L. Rieger, pi jiné píleitosti. Jste-li pevného charakteru a hlavn, máte-li z dtství hezké vzpomínky na Mikuláše a na Vánoce, budete je vdycky slavit pkn po svém, vy, a snad  i vaše dti a vnuci.
 
I kdy nkteré vci asem nenávratn zmizí. Také rád nostalgicky vzpomínám na to, jak jsme s manelkou kadoron chodívali ztichlou noní Prahou na plnoní mši, pkn pšky, z Vinohrad a do chrámu sv. Jakuba na Starém Mst. Tramvaje nejezdily, bylo krásné ticho a nkdy dokonce i sníh napadl.
 
Bylo by jist dobré zbavit ty krásné svátky všech komerních nános, ale to není vbec snadné. Je to na jen nás a v nás. Není poteba poádat njaké akce.
 
Proto: Peji hezký mikulášský veer a o Vánocích pokoj lidem dobré vle. Abych vás pozlobil, pikládám jednu z prvních amerických vánoních pohlednic, pkn kýovitou. To byly asy.
 
K. A. Pokorný, Holandsko
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 07.12.2016  08:06
 Datum
Jmno
Tma
 07.12.  08:06 ferbr
 06.12.  09:39 Von
 06.12.  08:45 Mirka