Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valdemar,
ztra Vilm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Dnes má svátek Silvestr
 

Kdo byl svatý Silvestr? Narodil se v ím kolem poloviny 3. století. Je patronem - ochráncem zvíat, patronem dobré úrody a patronem za dobrý rok. Knzem se stal v dob pronásledování kesan, nkolik let se proto skrýval v lese, od toho se také odvozuje jméno (silvestris znamená latinsky lesní). Za vlády císae Konstantina pronásledování ustalo a Silvestr byl zvolen ímským biskupem. Zemel 31. prosince 335 v ím. Stejn jako ostatní ivotopisy ranných kesanských svtc je i ten Silvestrv opeden legendami o zázracích.

Podle legendy Silvestr I. vyléil z lepry a následn poktil ímského císae Konstantina Velikého, který mu z vdnosti daroval pozemek. Nyní se na tomto pozemku nachází Vatikán. Podle jednoho spisu Konstantin penechal vládu a svtskou moc Silvestru I. a jeho nástupcm nad ímem, Itálií a nad celou západní Evropou a penesl sídlo ímské íše do Caihradu (Istanbul) a pejmenoval ho na Konstantinopol. Tímto dokumentem dodnes mávají stoupenci Vatikánu. Naštstí je dokázáno, e dokument je falzifikát a pochází a se 7. století.

 

Do Silvestrova ivota spadá také 1. všeobecný nicejský koncil, kde Silvestr také naídil zhotovovat do té doby devné oltáe z kamene. Zemel 31. prosince 335 a je pochován v bazilice sv. Priscilly v ím.

 

O svatém Silvestru toho moc nevíme, ale jedno je jisté. Není patronem bujarých oslav s alkoholovou smrští. Z poátku na jeho poest lidé navštvovali kostel, dkovali za dobré proití uplynulého roku a modlili se za dobrý prbh nového. Veselí a zvyky z pohanských dob však církev nepodporovala. Teprve klesající vliv církve dodal silvestrovské noci vtší význam a jiný zpsob oslav s mnostvím pokrm a pedevším nápoj.

 

Také zvyk jíst o plnoci ovar a ken s jablky pro štstí pochází z 19. století. V ulicích, v restauracích i v domácnostech se organizovaly velkolepé zábavy a show, bohaté hody a stále nákladnjší a velkolepjší ohostroje. Teprve v poslední dob byly nejrznjší pochoutky vystídány nazdobenými chlebíky, obloenými mísami a nejrznjšími slanými a sladkými zákusky. Stoupalo i mnoství vypitého alkoholu. Od konce 19. st. je bným zvykem plnoní pípitek šampaským s páním všeho nejlepšího v nadcházejícím roce.

 
* * *

Zvyk oslavovat konec starého a zaátek nového roku se objevil a v 16. století, kdy podle gregoriánského kalendáe pipadl zaátek nového kalendáního roku na 1. leden. Samozejm i tento svátek ml koeny v pohanských veselicích. Silvestrovské oslavy nabraly na bujarosti a mnohem pozdji a to s nástupem nového tisíciletí na Silvestra 1899, do té doby lidé vtšinou poslední den roku podkovali v kostele za rok uplynulý a 1. ledna se zas modlili za zdar toho nadcházejícího.
  
 
Silvestrovské zvyky
Na venkov díve obcházely stavení chudé eny, kterým se íkalo ometaky, protoe ometaly plotnu, aby v novém roce mla dobrý tah, nepipalovala jídlo, šíila teplo domova a rodiny se drelo štstí. Moná i proto se jedním ze symbol štstí stal kominíek, kteí tento starý zvyk ometaek donedávna dodrovali  a koncem roku obcházeli domácnosti a páli štstí. Rozšíenou povrou, která se mnohde dodruje dodnes, byl strach z prádla povšeného pes silvestrovskou noc, protoe do domu lákalo smrtku.

Vtšina zvyk spojených se Silvestrem (ovar s kenem a jablky, plnoní oka, ohostroj nebo pípitek šampaským) pochází teprve z 19. století.
 
Silvestr je také píleitostí, kdy si dopejeme trochu alkoholu navíc. Akoli je toto "dopání" lidské, pece jenom se nám nkdy projeví v podob pkného bolehlavu.
 
 
V tom pípad pidáváme nkolik praktických rad:
Nic není horšího, ne probuzení po boulivé a spoleensky nároné noci, jako je oslava píchodu nového roku. Mezi lidmi je velmi rozšíené povdomí, e šálek silné kávy postaví na nohy spoleensky unaveného kamaráda. To je ale velký omyl. Kofein podporuje krevní obh, a namísto aby se nám ulevilo, úinky alkoholu se projeví podstatn výraznji. Káva je vhodná a pozdji. Ne se nám uleví, mli bychom radji pít aj bez citronu. 
 

Jak vlastn vzniká kocovina?

Pokud do sebe nalejete víc alkoholu, ne je vaše tlo schopné snést, z neodbouraného zbytku se pes noc vytvoí látka, která doslova otráví vaše buky. Take kocovina je v podstat menší otrava alkoholem. Pokud se probudíte s kocovinou, máte dv monosti. Bu ji necháte pirozen odeznít, co ale bude trvat nkolik strastiplných  hodin, anebo s ní budete bojovat. Zkuste bojovat teba prostednictvím zeleninových šáv i bylinek.

 

erstvá zelná šáva
Vynikající prostedek, který pomáhá pekonat kocovinu tém okamit. K píprav mete pouít ervené i bílé zelí. Z poloviny stedn velké hlávky pipravíte v odšavovai asi jeden šálek šávy.


Šáva z ervené epy
Obsahuje organické minerální soli, které obnovují tkán, poškozené konzumací alkoholu. Mete si ji naedit mrkvovou šávou nebo šávou z listové zeleniny, aby to chutnalo líp. I kdy to není ádná pochoutka, je to pro oslabená játra to nejlepší, co jim mete dodat.

 

Zeleninový koktejl
Nápoj, namíchaný ve stejném pomru ze šávy ze zelených fazolových lusk a šávy z rajat, vám pome také ozdravit silvestrovskou nocí zdevastované tlo. Pro pípravu šávy ze zelených lusk se doporuují celé lusky i se stopkami. Do mixeru i odšavovae je dobré pidat malé mnoství vody.

Z bylinných aj doporuíme teba  mátu peprnou, hemánek pravý, kopivu, ale divy umí dlat i zelený aj.  

Jan Kareta

 

 Komente
Posledn koment: 03.01.2022  09:09
 Datum
Jmno
Tma
 03.01.  09:09 Von
 02.01.  10:49 Evussa