Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Norbert,
ztra Iveta,Slavoj.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Písloví Šalomounova
 
KNIHA PÍSLOVÍ
 
Nejstarší památkou izraelského mudrosloví je kniha PÍSLOVÍ, souást Bible. eský název vystihuje pesn, e jde o sbírku „písloví“ (H. mišlé). Hebrejský koen m-š-l má však ješt druhý význam „vládnout“. Tato písloví jsou tedy víc ne nap. naše eská písloví, v nich vidíme jen ukázky lidové moudrosti. Jsou to „mocné“ výroky, je je mono proti nkomu mrštit, a u k jeho dobru nebo k jeho zlu.
 
Obsahov je pro Písloví píznaný jejich optimizmus, který jakoby nebral zetel na ivotní skutenosti: dobro bude odmnno, zlo bude potrestáno. Bohatství a blahobyt neminou lovka spravedlivého a zboného. To odpovídá vyšší zákonitosti. Proto rzná „písloví“ ukazují cestu, po ní lovk tohoto cíle dosáhne. Zdrazuje se ovšem na prvém míst báze Hospodinova vedoucí k pravé moudrosti, a tím k plnosti ivota.
 
Písloví Šalomouna, syna Davidova, krále Izraele, jak poznat moudrost a káze, jak pochopit výroky rozumnosti, jak si prozírav osvojit káze, spravedlnost, právo a pímost, aby prostoduší byli obdaeni chytrostí, mladík poznáním a dvtipem. Bude-li naslouchat moudrý, pibude mu znalostí, a rozumný získá schopnost porozumt písloví a jinotaji, slovm mudrc a jejich hádankám.

 

• Ovocem svých úst se kadý nasytí, skutek rukou se lovku vrátí.
• Mu bude chválen pro svá prozíravá ústa, kdeto ten, kdo má zvrácené srdce, upadne v pohrdání.
• Nkdo rozdává a pibývá mu stále, kdeto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek.
• Zlý zaruen nezstane bez trestu, kdeto potomstvo spravedlivých bude ušeteno.
• Moudrému dej a bude ješt moudejší, pou spravedlivého a pibude mu znalostí.
• Nedomlouvej posmvai, aby t nezaal nenávidt! Domlouvej moudrému a bude t milovat.
• Kdo napomíná posmvae, dojde pohany, kdo domlouvá svévolníku, poskvrní se!
• Poátek moudrosti je: Sna se získat moudrost, za všechno své jmní získej rozumnost.
• S nikým nemj spory bez dvodu, jestlie se proti tob nedopustil zlého.
• Nechystej nic zlého na svého bliního, který s tebou dviv bydlí.
• Neodpírej dobrodiní tm, kteí je potebují, je-li v tvé moci je prokázat.
 
 

• Shovívavý oplývá rozumností, kdeto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost.
• Kadé trápení je k uitku, ale pouhé mluvení vede k nedostatku.
• Jen srdce zná hokost vlastní duše, ani do jeho radosti se nikdo cizí neme vmísit.
• Jdi z cesty mui hloupému, nebo na jeho rtech poznání nenalezneš.
• Dlouhým ekáním zemdlívá srdce, kdeto splnná touha je stromem ivota.
• Kdo šetí hl, nenávidí svého syna, kdeto kdo jej miluje, trestá ho vas.
• Kdo chodívá s moudrými, stane se moudrým, kdeto tomu, kdo se pátelí s hlupáky, se povede zle.
• Ké bys jen chodil po cest dobrých a bedliv dbal na stezky spravedlivých. Nebo zemi budou obývat pímí a zstanou v ní bezúhonní. Ale svévolníci budou ze zem vyati, vrolomní budou z ní vyrváni.
• Kdo se radují, kdy páchají zlo, jásají nad zhoubnými proradnostmi, jejich cesty jsou kivolaké, jsou neupímní na kadém kroku.
• Ze zpupnosti vzniká jen hádka, kdeto u tch, kdo si dají poradit, je moudrost.
 
 
 
• Svévolník bude sraen zlem, je páchá, kdeto spravedlivý má útoišt i pi smrti.
• Vlídná odpov odvrací rozhoení, kdeto slovo, které ubliuje, popouzí k hnvu.
• Jazyk moudrých pináší dobré poznání, kdeto ústa hlupák chrlí pošetilost.
• Radostným srdcem zkrásní tvá, kdeto trápení srdce ubíjí ducha.
• Lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska, ne z vykrmeného býka a s tím nenávist.
• Plány selou bez spolené porady, kdeto pi mnoství rádc se uskutení.
• lovk má radost, kdy me dát odpov, jak je dobré slovo v pravý as!
• Lepší je maliko se spravedlností ne mnoho výtk s bezprávím.
• Pýcha pedchází pád, domýšlivost klopýtnutí.
• Je lépe být poníeného ducha s pokornými, ne se dlit o koist s pyšnými.
 
 
• Prozíravost je zdrojem ivota tm, kdo ji mají, ale kárat pošetilce je pošetilost.
• Lepší je shovívavý ne bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele msta.
• Jako vzácný kámen je úplatek v oích dárce, kamkoli se obrátí, má úspch.
• Pohrka zapsobí na rozumného víc ne na hlupáka sto ran.
• Radji potkat medvdici zbavenou mláat, ne hlupáka s jeho pošetilostí.
• Radostné srdce hojí rány, kdeto ubitý duch vysušuje kosti.
• Svévolník po stran pijímá úplatek, tak pevrací stezky práva.
• Kam vejde svévolník, vchází opovrení a potupa s hanbou.
• Bez poznání neme být nikdo dobrý, kdo je zbrklý, heší.
• Poslechni radu, pijmi trest, abys byl napíšt moudrý.
 


• Je ctí pro mue upustit od sporu, kdejaký pošetilec jej však rozpoutává.
• Svévolník je chtivý zlého, v jeho oích nenalezne slitování ani pítel.
• Kdo ped kikem nuzného si zacpe uši, bude také volat a odpov nedostane.
• K je strojen pro den boje, ale vítzství je u Hospodina.
• Kdo hledí vlídným okem, bude poehnán, nebo dal ze svého chleba nuznému.
• Zasv u chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani kdy zestárne.
• Nepátel se s hnvivým lovkem a s muem vzntlivým se nestýkej, a se nepizpsobíš jeho stezkám a nenastraíš léku své duši.
• Nebu mezi tmi, kdo dají druhému ruku, kdo se zaruují za pjku, nemáš-li ím splatit; pro ti má nkdo vzít pod tebou lko?
• Nedomlouvej hlupákovi, nebo pohrdne tvou prozíravou eí.
• Ber si k srdci napomenutí a pozorn naslouchej výrokm poznání.
 
Pevzato z Bible podle ekumenického vydání z roku 1985
 
Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 12.10.2016  10:38
 Datum
Jmno
Tma
 12.10.  10:38 kusan