Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Monika,
ztra Emil.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jak se krteek opravdu dostal do kosmu
 
Kdy Zdenk Miler posadil svého, generacemi dtí tak milovaného, krteka do rakety, netušil, e by se nco takového mohlo stát doopravdy.
 
Kdy mi na chat u mé kolegyn a pítelkyn Evy Stíovské na Slapech utekl pejsek Rozinka do protjší chaty, netušila jsem, e navštívil „krtekovy“ – Milerovy.
 
Kdy jsem se poprvé setkala s Indirou Feustelovou, manelkou amerického astronauta, s ním se krteek dostal do vesmíru, ješt se nezdálo, e povedeme dialog peván eský.

 
Akoli jméno Indira dává tušit tatínkv indický pvod, z mamininých úst slýchala o myšce, která vaila kašiku a další íkánky i pohádky ve zpvavém moravském náeí. Malá Indira znala eštinu i od babiky Reny Pojerové v maminin rodném Znojm, nicmén ila a vyrstala na opaném kontinentu. Tam se také seznámila s Andrewem Feustelem, geologem a pozdji astronautem NASA. A práv ona mu na jeho vesmírné mise „pibalila“ i malý kousek eska; jako nanejvýš precizní ena inu svj nápad nejdíve prodiskutovala s eskými astronomy z Ondejova – a s radostí pijala jejich návrh. Tak se v kvtnu 2009 dostaly do raketoplánu Atlantis s Andrew Feustelem také Písn kosmické od Jana Nerudy a eská vlajka. Napodruhé ho pak o dva roky pozdji na palub Endeavouru provázel práv krtek. A tak asi nikoho nepekvapí, e u se pemýšlí, co s sebou Andrew vezme na misi tetí…
Indira si letos splnila svj velký sen: absolvovala kurz eského jazyka na Univerzit Karlov, jak prozradila novinám pi setkání v Akademii vd, kam ji doprovázeli i oba synové, v jejich ilách tudí také koluje ást eské krve.
 
Mete prozradit, jak se Vaše maminka dostala do Ameriky?
Kdy se moje maminka Alena, rozená Pojerová, potkala s Vijay Bhatnagarem, který tehdy pracoval v eskoslovenské akademii vd, zamilovali se do sebe na první pohled a v roce 1965 se vzali. Protoe satek s cizincem v té dob umooval dostat se za hranice eskoslovenska, odsthovali se do Nashvillu v Tenesee, kde jsem se narodila já. Mj mladší bratr Samir pišel na svt ve francouzském Toulouse, ale vyrostli jsme v Kanad v ontarijském Cornwallu, kam jsme se pak pesthovali.

Jak se v americko-indicko-eské rodin mluvilo?
Maminka íká, e jsem jako tíletá hovoila tymi jazyky: s maminkou esky, s tatínkem hindštinou, francouzsky s kamarádkou v Toulouse ve Francii a anglicky s rodii té kamarádky.
  
Vaši synové od vás také slýchali eské íkanky. Rozumjí esky?
Jak dvaadvacetiletý Ari, tak o dva roky mladší Aden rozumjí základním eským frázím. Ovšem po našem úasném pobytu v eské republice v letech 2009 a 2011 se mne ptal v té dob šestnáctiletý Aden, jestli by mohl esko navštívit úpln sám. Strávil nádherných šest týdn s rodinou a páteli, velmi si prohloubil zájem o esko a zdokonalil se v eštin. Oba chlapci te (rozumj v kvtnu) se mnou strávili dva týdny v Praze, Plzni, Znojm a Brn, a taky absolvovali ptihodinový polosoukromý kurz eštiny na Univerzit Karlov, pesn na Ústavu jazykové a odborné pípravy. Aden by tady chtl rok studovat eštinu, jakmile dokoní studium na McGillov univerzit v Montrealu.

Za vším hledej enu, íká se. Díky vám se tedy v roce 2009 dostaly Písn kosmické vskutku do kosmu. Jan Neruda by byl urit nesmírn šastný. Jak vás zrovna on napadl?
To byl výsledek týmové práce. Zmínila jsem se Andrewovi (Drewovi), e bych opravdu ráda sdílela tak úasnou zkušenost z vdy, techniky a kosmu s lidmi v eské republice. Andrew kontaktoval editele Astronomického ústavu Akademie vd R, dr. Petra Heinzela. A tak to všechno zaalo…

Nyní se Vám podailo absolvovat kurz eštiny na Ústavu jazykové a odborné pípravy Vaší vysnné Univerzity Karlovy v Praze. Co bylo nejzajímavjší? A co nejtší?
Tím, e jsem absolvovala šestitýdenní intenzivní jazykový kurz na Karlov univerzit, se mi splnil sen. Musím íci, e jsem mla jednu z nejlepších uitel na svt! Úasná Eva Loblová byla hodná, trplivá a starostlivá. Celé oddlení UJOP je fenomenální. Zajímaví byli i všichni spoluáci, skuten jsme si rozumli. Sledovali jsme spolen filmy, procházeli se po Vyšehrad – jednom z mých nejoblíbenjších míst v Praze -, chodili na obdy, pikniky a koncerty. A poád zstáváme ve spojení.
 
Kurz se úastní lidé z celého svta. Dokáete se udret, abyste se spolu bavili jen esky?
Pouhých nás šest ve tíd ano. Spoluáci pocházeli z USA, Ruska, Ukrajiny a Švýcarska. Uitelka naše pokroky velmi chválila, protoe jsme se kadým týdnem zlepšovali a bavili jsme se spolu esky.

Není to obtíné, kdy potebujete vyjádit okamitý nápad, myšlenku, emoci?
Vím, e v mém pípad pomohlo, e jsem logopedkou. Jsem zvyklá pouívat ruce, výraz v oblieji a uvdomuji si veškerou neverbální komunikaci, kterou vyuívám u pacient. Pesn to je uím, kdy mají problémy napíklad po mozkové mrtvici. Take kdy mám vyjádit emoci nebo myšlenku, pouiji eská slova, ale také výraz tváe a gesta, abych pedala dál, co mám na mysli.
 
Dají se z Vašeho pohledu porovnat Ameriané, Indové, eši?
Všichni jsme lidé. Rodíme se, ijeme, umíráme. Máme vci spolené i rozdílné, ale všichni touíme po štstí, míru a lásce. Rozdíly v našich kulturách nám dodávají jedinenost, která iní ivot zajímavým a krásným. Jako Kanaanku se všemi mými koeny ze mne dlají všechny tyi rozdílné kultury to, kým jsem. A jsem velmi šastná.

 

Váš mu, jeden z nejzkušenjších astronaut v NASA, pvodní profesí geofyzik, se u chystá na další misi. Tentokrát Vám „odletí“ na pl roku. Jist o nj máte obavy - to stejný strach, nebo se postupn mní? Dá se íci, e je to vlastn „jen“ trochu jiné povolání?
To je skvlá otázka. Pokadé, kdy se Drew vydává do vesmíru, modlím se za nj, aby letl, aby absolvoval skvlou misi a aby se nám v poádku vrátil. Spolu s ostatními astronauty jsou objeviteli pro celé lidstvo. Výsledky vdeckých experiment provádných v kosmu vedou k vyuití v naší pozemské medicín a technologii. Rozum ani nepobere, kolik jsme toho dosáhli za 50 let, co se vydávají lidé do Vesmíru. Za pouhých 50 let! A k objevování je ím dál více…
 
Špitá se, e by ml Andrew za dva roky doplnit posádku na ruské lodi Sojuz, která astronauty dopraví na mezinárodní kosmickou stanici ISS. Vím, e s radostí pijímáte kadou výzvu, nauit se nový jazyk, take ovládáte i ruštinu. Jako logopedka máte navíc velikou praxi v odítání mimoverbální komunikace. A se vám podaí vybrat za nás njakého skvlého posla do vesmíru, a také a vám pomáhá i eština jako mateská e, jak sama íkáte.
Dkuji za píleitost promluvit si o mém pvodu, o naplnní mého snu o zdokonalení eštiny – doufám, e v nm budu pokraovat!
 
Dkuji a na shledanou,
Indira Neustel

 
(Na snímku Indira Feustelová se svými syny, foto S. Kyselová, Akademický bulletin AV R)
 
S paní Indirou Feustel hovoila Marina Huvárová
 
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 18.07.2016  10:54
 Datum
Jmno
Tma
 18.07.  10:54 Pokorn
 18.07.  09:54 ferbl
 18.07.  08:46 Von
 18.07.  08:17 kusan
 18.07.  07:49 LenkaP
 18.07.  07:04 zdenekJ