Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Albna,
ztra Daniel.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Hora která léí

 
Nejvyšší hora moravskoslezských Beskyd - Lysá hora má v sob njaký magnet, kterým láká lidi k návštv. Pro tam lidi chodí i opakovan? Odpov je jednoduchá, prost má své kouzlo. Na Lysou horu se dá jít nkolika cestami, take nemusíte šlapat stále po stejné. Na horu mete vyjet i na kole asfaltovou silnicí. Ti, kterým u zdravíko moc neslouí mohou vyuít i autobusovou dopravu.
 
Zaátkem záí bylo na vrcholu Lysé hory nezvykle rušno. Konala se zde významná  událost - po 37 letech se znovu otevela Bezruova chata. Pvodní chatu  nechal Klub eských turist  (KT) postavit za ástku okolo 600 tisíc korun. Základní kámen stavby byl poloen v roce 1933 a slavnostn otevena byla v roce 1934. Nešastná náhoda však zpsobila, e chata  v roce 1978 vyhoela. Píina poáru není známa, pravdpodobn jí byla vadná elektroinstalace.

 
Po další desetiletí chatu na nejvyšším vrcholu Beskyd pipomínaly jen sutiny. Dnes ale opt stojí na pvodním míst a za jejím vybudováním stojí opt KT.
 

Pro piblíení okolností jejího obnovení jsme si dohodli setkání s lovkem z nejpovolanjších - s vedoucím technické sekce KT panem Jiím  Stejskalíkem, který celou stavbu i koordinoval. Je krásný íjnový den a my sedíme uvnit v píjemném prostedí interiéru Bezruovy chaty a povídáme si (pan Stejskalík první zleva):

„Realizovat stavbu nebylo vbec jednoduché. Nápad obnovit chatu vznikl nkdy v 90.letech. Netušili jsme co nás eká. Byla to jednak náronost projektu, problémy s ekologickými aktivisty, nároná jednání s ochránci pírody (vliv stavby na ivotní prostedí ), mnící se legislativa a v neposlední ad nedostatek financí. A kdy u se zdálo, e turisté získali poslední razítko, vyhlásilo ministerstvo ivotního prostedí vrchol Lysé hory za ptaí oblast a muselo se zaínat takka nanovo. Ale nevzdali jsme to a dnes si íkám, e kdy jsme pekonali pekáky spojené s obnovou Bezruovy chaty, tak u zvládneme naprosto všechno“ vypráví pan Stejskalík.
 
Vzpomínal s úsmvem jak ho potkal 97leý pan Maršálek a volal na nj: „Ty chachare, tak kdy u bud ta Bezruka“? Se zaujetím hovoil o restaurování starého vodovodu bezvýkopovou metodou. O zámrech jak pitáhnout do hor dti, i o shánní financí na stavbu. Z pvodn plánovaných 56 mil. korun nakonec chata pišla na zhruba 32 mil.
 
„Velmi nám pomohla veejná sbírka, dary, finanní pomoc krajského úadu, ale i ady dalších mst a obcí. Lidé nepispívali jen penzi, dobrovolníci z ad turist zde odpracovali tisíce brigádnických hodin a také firmy nabídly práci zdarma. Lidí, kteí na obnovu chaty pispli, byly doslova tisíce. Vyhlásili jsme rzné akce jako nap. -  Vystup na svj vrchol -- po celé republice byly pochody, kde se platilo startovné, to bylo jako píspvek  na stavbu. Pispívatelé byli doslova z celého svta. Volala mi stará paní z Bruselu, vyslovila obdiv a ptala se jak mohou pomoci. Ujistil jsem ji, e pome jakákoliv malikost. Zaali prodávat za jedno euro eské knihy a za vytenou ástku jsme poídili dvoje dvee. Lidé darovali palety cihel, dladic, kachliek do koupelen.

Kadá koupelna v chat je jiná, protoe jsme kachliky dostali od rzných dárc. Vyhlásili jsme kampa chceš se podívat z Lysé svým oknem (?) – daruj okno. Pak si postupn lidé zaali kupovat lavice, stoly, idle. Na nich jsou štítky se jmény dárc. Darované jsou i vyezávané znaky mst i reliéfy v interiéru chaty. Zkrátka, kadý pomáhal jak uml i mohl. Velmi si váíme finanních dar, DMS-ek i verbální podpory. Dostáváme dkovné dopisy od turist, kteí si starou „Bezruku“ ješt pamatují, picházejí dkovné dopisy od lidí, kteí pochopili ideu a cíle KT výstavbou nové chaty.“


Je stavba pesnou kopií té pvodní?
„Zvenku je nová turistická chata pesnou replikou pvodního objektu, navíc má jen terasu.
Uvnit však jsou akceptovány všechny moderní technologie nap. ekologické vytápní, s drazem na úspory energie a tepla i moderním ešení odpadních vod. Stavba je postavena  jako nízkoenergetický, technologicky moderní dm. V pvodní chat bylo 25 lek, dnes je kapacita ubytování v nové chat 14 lek. Pokoje jsou se sociálním zaízením.“
 
Co bude se Šantánem, který tak dlouho zajitšoval náhradní oberstvení?
„Po dokonení stavby chaty bude stávající provizorní provozovna Šantán odstranna a okolí bude upraveno a osázeno.“

Jaké jsou vaše další plány?
„Nová chata, krom poskytování klasického servisu pro turisty, se bude vnovat i dtem a mládei. Chceme je dostat od poíta, vysedávání u televize, zkrátka chceme je vytrhnout ze stereotyp a pohodlnosi. Kadé tvrté dít je u nás otylé, dti nesportují a nemají vztah k pírod. V suterénu chaty mají dispozici moderní výukovou místnost, kde je i projekce, kde se nejen pro školy budou promítat filmy o ochran pírody a historii Beskydské oblasti. Chystáme retrospektivní výstavu všech materiál souvisejících s výstavbou chaty.“
 
Navštívíte-li Bezruovu chatu, posedíte a pokocháte se krásnými výhledy, nezapomete nahlédnout a napsat do pamtní knihy. Ped Bezruovou chatou je nov postavena i kaplika, kterou vysvtil biskup ostravsko-opavské diecéze František Lobkowicz. Biskup poehnal také chat i píp.
 
Na závr panem Stejskalíkem vyslovené krédo hovoí za všechno: „Jsme rádi, e lidé picházejí na horu, která léí. Jsme rádi, e si návštvníci váí pírody, která je obklopuje. Chceme, aby ji lidé ctili a starali se o ni. Aby lidé hodn chodili, hýbali se, a tak se starali a peovali o své zdraví.“
 
Ludmila Holubová
 
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 13.12.2015  06:14
 Datum
Jmno
Tma
 13.12.  06:14 Bobo :-)))
 12.12.  22:36 Josef
 12.12.  21:12 kusan
 12.12.  17:49 MilunaH
 12.12.  16:04 zdenekJ
 12.12.  15:25 janina
 12.12.  15:16 Von
 12.12.  14:56 Ludmila
 12.12.  14:38 Ludmila
 12.12.  11:52 Vesuvjana dky
 12.12.  10:55 ferbl
 12.12.  08:57 Von meteorologick stanice
 12.12.  06:33 Kvta Lys hora - omlouvm se
 12.12.  06:30 kvta
 12.12.  02:39 Marta U. Bezruova chata