Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valrie,
ztra Rostislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Filipojakubská noc - noc arodjnic


Lidé se ptají, tradice jsou nkomu známé, nebo je rád pijímá, jindy ne, kadý do tohoto svátku vkládá své, ale podstata zstává. Lidé cítí tajemno, chtjí se bavit a o to tady jde. Pichází léto, nejkrásnjší as v roce, as otevírání. 


A jsme u toho. e by v dubnu? Ale ano. Cítíme poátek léta. Nikdo nepochybuje, e 21. bezna nastává úední jaro, je rovnodennost. Slunce putuje pes rovník. 21. ervna kulminuje na obratníku Raka a zaíná léto. 23. záí je opt na rovníku, je rovnodennost, zaíná podzim a 21. prosince kulminuje na obratníku Kozoroha, zaíná zima. Jsou ale v roce ješt i tyi mezidobí. Zima se kloní k jaru, jaro k létu, léto k podzimu a podzim k zim. Tato mezidobí jsou rovn velmi silná a naši pedkové je slavili a vítali. Vzpomete, pro v únoru ctili svátek Hromnic, spojený s píchodem svtla, svcením svíek. Na Hromnice, 2. února se otevírá jarní brána. Nastává zvrat v poasí, dny se delší a píroda spje k jaru. To pravé jaro, je samozejm v den jarní rovnodennosti 21. bezna. Ale na Hromnice u probíhá píprava na toto poátení období.


Podobné to je i 30. dubna, na posvátnou Filipojakubskou noc, kdy se vilo, e arodjnice po prodlání jarní oisty se slétly na svj Sabat, aby oslavily píchod léta. Otevírá se toti na 1. máje letní brána. Jaro spje k létu. Pro úplnost vzpomenu ješt otevírání podzimní brány – Letnice. 10. srpna na Svatého Vavince. „Svatý Vavinec, první podzimec“. No a 1. listopadu na Dušiky, se otevírá zimní brána. I ty se ctí, ale zase trochu jinak. Kadá roní doba si nese své.

Kdo jsou arodjnice a jak probíhá jarní oista? Je v povdomí lidí, e na kadé vesnici díve ily eny se zvláštní schopností, citlivostí. íkalo se jim báby, vdmy, koenáky… Neobejde se bez nich ádná pohádka. Jejich zvláštní schopností byla hluboká moudrost, cit pro poteby jiných a touha pomáhat. Nelenily sbírat léivé byliny a potom je rozdávat k léení lidem i dobytku. Vdly, kdy a co trhat. Byly zvány k porodm, které vedly. Umly poradit v záleitostech lásky, neštstí, byly soucitné a dlaly to rády. Víme zase všichni, jak neblaze se na nich podepsala doba inkvizice, známá z djin jako upalování arodjnic. Monstrprocesy šly napí Evropou a hromadn byly tyto eny nieny. Jejich emeslo bylo vyhubeno. Ješt na konci 19. století nesmly eny studovat, byly umle dreny v nevdomosti a enská doména – porody i ošetování nemocných byla ovládnuta mui. Jen velmi zvolna se vyhrocený stav normalizuje a 21. století u opt patí hledání ztracené enskosti.

A jak to souvisí s ohnm a s pálením? Ohe je symbolem Ducha. Duch v kadém z nás je naše muská síla, naše muská ást osobnosti. Je to aktivita, tvoivost, dávání, práce pro jiné. A Duše? To je zase ena v nás. enská síla. Je to pasivita, nha, pijímání, trplivost, porozumní. Mu a ena v kadém z nás touí po vyrovnání se, po spojení. lovk je zdravý a harmonický, má li od všeho trochu. Aby se dobré vlastnosti mohly projevit, je nutná oista od únavy, jed, negativních pocit, zloby, agrese, chtivosti, závisti. To vše musíme ze svého tla odklidit, spálit, oistit, abychom mohli pijímat to lepší, abychom naerpali novou sílu, oteveli se té svtlejší ásti roku, kterou nám píroda v tuto dobu nabízí. Ohe je vdy oistný, spaluje co není potebné, co u je pekonané, ureno k zániku. Staré zaniká a zánik otevírá cestu novému, zdravému, krásnému. Léto je cesta srdce.

A kdo jsou dnešní arodjnice? No pece všechny eny, které rozdávají lásku, rozdávají zdraví, pohodu a štstí. Jsou to eny léitelky a tmi jsou pece maminky, manelky, partnerky, spoluaky, spolupracovnice, pítelkyn a já nevím jaké ješt tituly mám vypsat. Jsou to ty eny, které pro nkoho nco znamenají, které umí dávat lásku.

Filipojakubská nebo také Valpurina noc z 30. dubna na 1. kvtna je tedy jednou z tajemných nocí, kdy prý mají temné síly vtší moc ne jindy. O plnoci ped sv. Filipem a Jakubem, kdy mohly zlé síly škodit lidem se daly také podle starobylých legend nalézt etné poklady, které této noci opouštly podzemí. Ten, kdo se vydal poklad hledat, se musel vyzbrojit kvtem z kapradí, svcenou kídou, hostií a dalšími ochrannými pedmty. Lidé vili, e v povtí poletuje spousta arodjnic, které se slétají na arodjnickou oslavu - sabat. Proto se této noci íká "noc arodjnic".


Jana Muroová
Komente
Posledn koment: 30.04.2020  07:43
 Datum
Jmno
Tma
 30.04.  07:43 Kamila