Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Nora,
ztra Drahoslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

ínský Nový rok


5. února zaíná podle ínského kalendáe rok vepe. ínský kalendá má svj poátek v roce 2637 p.n.l. naízením lutého císae svým astronomm, aby znovu urili svtové strany a stanovili nový poátek nebeského kalendáe.


ínský kalendá je pravdpodobn nejstarší na svt a stále se pouívá v ín, Taiwanu, Japonsku a v Koreji.


Západní kalendá je odvozen od pohybu Slunce - ínský od pohybu Msíce. Proto se také setkáváme s názvem ínský lunární kalendá. Msíc je velmi silné nebeské tleso, které má v našem ivot vliv na spoustu vcí. Msíc ídí píliv a odliv. íané vili hodn v jeho sílu a vliv na pozemský ivot a tak kalendá odvodili práv od nho.


ínský rok zaíná obvykle na pelomu ledna a února. Kadý rok má v kalendái k sob piazeno zvíe podle ínského zvrokruhu. Jsou to: myš, buvol, tygr, králík, drak, had, k, ovce, opice, slepice, pes a vep. Tato zvíata urují dvanáctiletou periodu, která se kombinuje s další ptiletou periodou. V period se stídají základní elementy: devo, ohe, zem, kov a voda.


Nco o základních elementech

Devo reprezentuje tvrí sílu a pedstavivost. Vlastnosti jsou krása, cudnost a fantazie. Devo ídí játra a oi. Oblíbené barvy:modrá a zelená. Tento prvek patí ránu a jaru.


K ohni patí krása, štstí a radost, ale me být také spojen s utrpením, horkem a jasnovidectvím. Ohe vládne srdci a krvi. Oblíbené barvy: barvená. Tento prvek patí k poledni a létu.


Zem zastupuje úspšnost, vytrvalost, pelivost a strategické myšlení. Zem vládne slezin a ústm. Oblíbená barva je lutá. Tento prvek patí k odpoledni a nejteplejším letním dnm, akoliv ovlivuje všechny další prvky po celý rok.


Vlastnostmi kovu jsou rozhodnost a ambicióznost. Kov reprezentuje sílu a tvrdohlavost. Kov ídí plíce a pokoku. Oblíbená barva je bílá. Tento prvek patí veeru a podzimu.

Voda reprezentuje plodnost a sílu. ivel voda ovládá ledviny a uši. Oblíbené barvy jsou erná a tmav modrá. Tento prvek patí noci a zim.


Jak u bylo uvedeno, kadému ínskému roku je piazen zvíecí symbol - v roce 2019 je to Vep.


ínský Nový rok je nejvýznamnjším svátkem ían na celém svt bez ohledu na to, odkud pocházejí jejich pedkové. Je rovn známý jako svátek lunárního Nového roku, nebo na rozdíl od gregoriánského kalendáe vychází z lunárního kalendáe. Svátek je velmi jásavou událostí hlavn proto, e je asem, kdy lidé pestávají pracovat a scházejí se s rodinou a páteli.


K ínskému novému roku se váe mnoho legend a tradic. Jednou z nejslavnjších legend je legenda o Nienovi, mimoádn krutém a zlomyslném zvíeti, o nm íané ví, e v pedveer Nového roku poírá lidi. Aby jej zahnali, pipevují lidé na dvee dvojverší na erveném papíe, zapalují pochodn a v prbhu noci odpalují ohostroje, nebo Nien se prý bojí ervené barvy, svtla ohn a hlasitých zvuk. Následujícího dne asn zrána, kdy zavládne atmosféra triumfu a nového ivota, nebo se zdailo Niena odehnat na celý nový rok, se nejoblíbenjším pozdravem stává kung-hsi ili "blahopeji". Tebae oslavy ínského Nového roku obecn vzato trvají pouhých nkolik dní, piem propukají v pedveer Nového roku, svátek sám ve skutenosti trvá ti týdny. Zaíná dvacátého tvrtého dne dvanáctého lunárního msíce, tedy onoho dne, kdy údajn všichni bozi vystoupí na nebe, aby vzdali úctu Nefritovému císai, který je nejvyšším taoistickým bohem, a podali mu zprávu o tom, jak si jednotlivé domácnosti vedly. Podle tradice rodiny ctí tyto bohy pálením rituálních papírových penz, aby tak pokryly jejich cestovní výdaje. Jiným rituálem je potírání úst Kuchyského bka, jednoho z putovních boh, rozpuštným cukrem, aby si lidé zajistili, e podá Nefritovému císai píznivou zprávu nebo alespo zstane zticha.


K dalším rituálm patí "jarní dvojverší", které se rozvšují po celém dom. Jarní dvojverší jsou papírové svitky a tvrtky, které jsou popisovány poehnáními a nadjnými slovy, jako je napíklad "mnoho štstí", "bohatství", "dlouhý ivot" a "jarní as". Papírové tvrtky se zpravidla pipevují vzhru nohama, nebo výraz "vzhru nohama" v ínštin zárove znamená "píchod".


V pedveer lunárního Nového roku se ti lenové rodiny, kteí ji neijí spolen snaí vrátit se dom a zúastnit se bohaté veee. Toho dne rodinní píslušníci dávají v ervených obálkách starším lenm rodiny a dtem "šastné peníze" a zstávají vzhru celou noc, aby pivítali Nový rok. íané ji dlouho ví, e kdy celou noc ped Novým rokem nepjdou spát, budou jejich rodie ít déle. Proto po celou noc nechávají rozsvícená svtla - nejen proto, aby jako v dávných asech odehnali Niena, ale jako omluvu pro nejvtší rodinnou sešlost. Nkteré rodiny dokonce po plnoci poádají náboenské obady, aby uvítali ve svých domovech boha Nového roku, co je rituál, který je asto spjatý s odpalováním ohostroj.


Prvním a nejdleitjším krokem ínského Nového roku je projevení obadné pocty pedkm. Dále se vzdává pocta bohm, rovn pichází projev úcty mladších len rodiny starším. Lidé se sváten obléknou a navštvují pátele, sousedy a píbuzné, aby si vymnili pání kung-hsi faisai, co znamená "pání všeho nejlepšího a radostného". Je to rovn píleitost k usmíení a zapomenutí hádek.


Jednou ze zajímavých podívaných v prbhu svátku ínského Nového roku je draí a lví tanec. Hlavy tchto obávaných zvíat údajn zahánjí zlo a vznešené pohyby taneník jsou velkolepou široce oblíbenou podívanou.


Druhý den ínského Nového roku je dnem, kdy se vdané dcery vrací do domu svých rodi. Pokud se jedná o novomanelky, musí je doprovodit jejich manelé, kteí pinášejí dárky rodinám svých en. Podle legendy je tetí den lunárního Nového roku dnem, kdy myši vdávají své dcery. Toho dne by lidé mli jít spát brzy, aby myši mohly poádat své svatební obady.


tvrtého dne se zaíná schylovat ke konci oslav. Odpoledne lidé pipravují úlitby, aby uvítali návrat Kuchyského bka a jeho suity z cesty ke dvoru Nefritového boha. Návrat Kuchyského bka vyznauje konec svobody od nadvlády boh. Odsud se bere i oblíbené ínské písloví: "Nikdy není dost brzy na to poslat bohy pry a dost pozd na to vyzvat je k návratu."


Pátého dne oslavy ínského Nového roku skoro koní. Z oltá se odstraují všechny úlitby bohm a ivot se vrací k normálu. Konen devátého dne jsou ped chrámy nebo na jejich nádvoích vystaveny rzné úlitby, kterými se oslavují narozeniny Nefritového boha, který se údajn narodil hned po plnoci devátého dne.


Jako v pípad všech ínských svátk hraje i v prbhu oslav ínského Nového roku významnou roli jídlo. Zejména veee bývají nezvykle pepychové. Mnohá z jídel pipravených v tomto ase se podávají proto, e jsou povaována za symboly štstí. Napíklad ryba znamená "mám dost na utrácení", výhonky esneku znamenají "vný", ípa pedstavuje "optovné spojení". Rovn se pipravuje oberstvení, které symbolizuje urité významy, jako pudinky i nákypy z mouky a lepkavé rýe, o nich lidé ví, e jim pome k postupu v zamstnání a k prosperit. Lidé ze severní íny mají rovn zpravidla knedlíky, které vypadají jako zlaté stevíky a mají pomoci tm, kdo je sní, pivolat peníze a bohatství.


Svátek ínského Nového roku není jenom nespoutanou zábavou, ale svj nezanedbatelný vliv neztratily ani urité negativní pedsudky a tabu. Lidé napíklad ví, e bhem prvních pti dní lunárního Nového roku se nesmí zametat podlaha, nebo byste mohli omylem vymést štstí a bohatství z domu. Nepízniv se pohlíí i na neslušnou e a hovory o smrti. Kdy se rozbije mísa i talí, musí se co nejrychleji íci sui sui ping an, co znamená "pokoj po celý rok". Tyinky a oltání svíce ínského bka štstí Josse musí hoet po celý den a noc, aby zajistily dlouhovkost, a v nkterých domácnostech se schovávají noe a nky, aby nkdo omylem neodízl nebo neodstihl "nit štstí."

 

Karla Adamcová

* * *
Zobrazit všechny lánky autorky

  

Komente
Posledn koment: 06.02.2019  09:03
 Datum
Jmno
Tma
 06.02.  09:03 Dita
 05.02.  19:27 Von
 05.02.  17:17 KarlaA
 05.02.  15:54 ferbl
 05.02.  13:46 Vesuvjana dky
 05.02.  13:10 miluna
 05.02.  10:03 zdenekJ
 05.02.  09:07 Lenka