Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Luk,
ztra Michaela.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohled z okna


Postupn se poznáváme, zvykáme si na sebe a stáváme se páteli. Je tak na míst, kdo chce (není podmínkou), piblíit ostatním své okolí, své milé, zájmy, pocity atd. Zaali jsme pohledem z okna. Dalším pohledm se však meze nekladou, samozejm v etických hranicích, daných provozem tchto stránek.


Chcete se také zapojit? Je to jednoduché, pošlete text (pípadn i foto) na info@seniortip.cz a my z toho udláme dokument, který se objeví na hlavní stránce v tématickém okruhu - Pohled z okna. Zatím to tak funguje a zde je jeden z dalších pohled - avšak pozor (!) název „Pohled z okna“ je jen penesený...
Tentokrát je to pohled na jednu vesnici…


Je tady krásn, ale pro zdravé dchodce


Touto vtou s manelkou posuzujeme jednotlivé vesnice v širším okolí orlické pehrady.
Pipouštím, e uvedené tvrzení se me jevit jako nepochopitelné. Kdy je nco krásné, zde myšleno vzhled vesnice a její okolí, které vtšinou tvoí mírné kopce na kterých jsou louky, pole a lesy tak je to prost krásné, bez ohledu na dchodce a dokonce na jejich zdravotní stav.


Má to však háek, vesnice není atrakce urená k pohledu, ale je to místo pro ivot a proto to naše posouzení jejího vzhledu a okolí zahrnuje i pohled z této stránky.
Jinými slovy, jak daná vesnice a její poloha je vhodná pro ivot zde, do jaké míry me poskytnou vše potebné k bnému ivotu.


Z tohoto pohledu to ji tak krásné není. Náš názor nevychází z njaké náhodné jediné návštvy. Známe toto prostedí piblin patnáct let, shodou okolností je to shodná doba s našim souasným stavem – dchodc.


Abychom se v dchodu nenudili, poídili jsme si zde chalupu, pesnji eeno poídili jsme si program. Program, který je tak výstin popsaný ve známém filmu „Na samot u lesa“, sestávající z komponent - písek, cement, cihly, fošny, hebíky a to vše nechat projít nkolikrát rukama. Protoe se cítím kutilem a stejn tak manelka nepovauje práci za trest boí, tak jsme si to uili a pi tom i poznali a pi všech pobytech poznáváme ivot v tchto vesnicích.


Patnáct let je krátká doba a o to více je zaráející co vše se za to krátké období zmnilo.
Ubylo autobusových spoj, sníil se poat školák, zemdlské plodiny se zúily na epku, obilí a trávu, pibylo jednoúelových zemdlských stroj, které tak stále s menším potem traktorist ve stále kratší dob pole obdlají, praseák zmizel úpln a kravín má ke stejnému osudu nakroeno.


Pesto, je tady krásn, tak jako to líil Hrušínský v roli doktora ve filmu „Vesniko má stedisková“, kdy se kochal pohledem a sjel ze silnice stejn tak jako Sovák s Kemrem a další v seriálu „Chalupái“, bylo to obojí práv zde v okolí orlické pehrady.


Je to i nyní stejné, jen ta sranda a pohoda se njak vytratila, jen ta vesnika se njak pes den vylidnila je z ní jenom noclehárna. A na ty dchodce. Tch sice také nepibylo, ale rapidn se zvýšil jejich podíl na zdejší populaci. V té naší vesnice, to došlo tak daleko, e tvoí ti tvrtiny stálých obyvatel. Pokud jde o osídlení chalup, tak ji více ne polovina jsou chalupái bez trvalého bydlišt.


Odstranit rozdíl mezi mstem a vesnicí bylo peci heslo a program minulého reimu, tak nechápu pro se v jeho realizaci pokrauje nyní a ješt k tomu tím zvláštním by zejm nejjednodušším zpsobem, odstranním tch vesnic.


Ale abych ten svj popis zakonil optimisticky, tak se na celé podívám pozitivn.
Nakonec co je špatného na tom, e je zde krásn, ale pro zdravé dchodce. Tak tady budou zdraví dchodci, nakonec brzy zejm jen ti dchodci budou mít zájem a schopnost vnímat krásy pírody, mladé generaci vystaí obrazovka poítae, tabletu, mobilu.

 

Má to však opt jeden háek, je zde nový program, tentokrát ne pouze náš, ale celosvtový, nazývá se globalizace. A podle nj nebudou ti dchodci, nato zdraví dchodci, staí se podívat na globalizací stanovený odchod do dchodu, sice je to spoítané, pímo tmi poítai, ale problém je, e píroda a její pírodní zákony kašlou na poítae.


Jaroslav Petík

* * *


Zobrazit všechny lánky autoraKomente
Posledn koment: 04.01.2015  20:48
 Datum
Jmno
Tma
 04.01.  20:48 kusan
 04.01.  11:16 Von