Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

O muském pechodu, neboli andropauze


Muský pechod doprovází poruchy erekce, riziko infarktu i nové partnerky


O muském pechodu, neboli andropauze, se píliš nemluví. Jedním ze stejních píznak andropauzy je pitom sníený sexuální apetit, doprovázený poruchami erekce. V souvislosti s tím hrozí mum také infarkt myokardu. Sexuolog a gynekolog MUDr. Pavel Turan ve svých komentáích objasuje, pro k tmto poruchám dochází, jak je mohou mui ešit i jak me ena poznat, e je její mu v pechodu.


Muský pechod doprovází pokles sexuální výkonnosti i deprese

Projevy pechodu u mu, stejn tak jako u en, jsou znan individuální. Na nkom není skoro poznat, e se v tomto kritickém období nachází, na nkom je to naopak vidt a píliš. Obecn k píznakm muského pechodu patí pokles fyzické, psychické i sexuální výkonnosti, pocit ztráty energie i chuti do ivota, sklon k depresím, náladovost, nervozita, nespavost, podrádnost a podobn. Jedná se o opravdu pestrou paletu píznak. U mu však, na rozdíl od en, nastupuje pechod pozvolnji. Sexuální ivot v pechodu a po nm pak závisí na celé ad faktor. Nezáleí pouze na tom, zda dotyný v pechodu práv je, ale i na celé ad onemocnní, kterými v tomto období znaná ást lidí trpí.


Cévy v penisu mají prmr jen 1 mm, proto odchází jako první

V intimní oblasti se u mu v pechodu objevuje pokles sexuálního apetitu a ješt astji se pak setkáváme s poruchami erekce. Nejastjší bývají pípady, kdy se erekce dostaví, ale nevydrí dlouho. Setkáváme se však i s pípady, kdy se erekce bu nedostavuje vbec, nebo jen velmi slabá. Erekce je toti závislá i na celé ad dalších faktor, z nich má v tomto období asi nejvtší význam pokles testosteronu a zhoršená funkce cév. S vkem a v závislosti na ivotním stylu, který mu vede, dochází u nj k usazování plát cholesterolu a jiných látek, co zhoršuje prokrvení. A pokud tomu tak je, cévy v penisu to vtšinou odnesou jako první. Dvod je prostý. Jedná se o cévy koncového charakteru, stejn tak, jako i cévy na srdci. Penilní cévy mají ale jen kolem 1 mm v prmru, zatímco ty na srdci 3-5 mm. Problém s erekcí tak nemusí pedstavovat pouze uritou nepohodu, ale me být i varovným píznakem toho, e mui do 3-5 let hrozí infarkt myokardu. Proto je vhodné pokles erekní schopnosti nebrat na lehkou váhu a nesmiovat se s tím, e to patí k vku. K dalším významným faktorm, oslabujícím erekní schopnost patí samozejm narušená psychika, kdy mu pod vlivem hormonálních zmn pociuje náladovost se smrem k depresi.

K celkov lepšímu pocitu, snazšímu se vyrovnání s pibývajícím vkem i chybjící energií a chutí do ivota mum dopomohou rzné pírodní preparáty typu Sarapis pro mue i enšen forte plus, které nemají vedlejší úinky a je vhodné je uívat dlouhodob. Pokud to k úprav stavu nestaí, zlepšení funkce cévní výstelky je pak moné dosáhnout i rznými zpsoby pod vedením lékae. Jedním ze zpsob je pouívání tablet s inhibitory fosfodiesterázy typu 5, z nich nejznámjší je ona slavná modrá tableta. Velice dobrou zkušenost máme i s novým zpsobem léby poruch erekce pomocí speciální rázové vlny, kdy dochází k novotvorb cév a zlepšení erekce a prokrvení penisu.

 

Mui v pechodu mají asto nové partnerky

Pro mnoho mu je typické, e v období pechodu, neboli andropauzy, mají také novou partnerkou. Obvykle mladšího vku. Dvod je opt více. Jedním z nejznámjších je fakt, e si mui mladší enou dodávají sebevdomím a ujišují se tak, e jsou stále atraktivní a ješt nepatí do starého eleza. Vedle mladší partnerky si pipadají sami mladší a tím tak podvdom zahání a potlaují strach ze stárnutí. Velmi astým dvodem je však pocit nespokojenosti v pvodní rodin. Obvykle se krize v partnerství projeví po odchodu dtí z rodiny, zvlášt v pípadech, kdy se s partnerkou soustedili jen na výchovu dtí a jinak ili spíše jen vedle sebe, ale prakticky nemli spolený ivot. Najednou zstanou se enou doma sami, nemají si co íct a neumí trávit as spolen. ena navíc obvykle prochází pechodem také, co doprovází potíe s partnerským sexem jako takovým. Jako prevence je nutné si uvdomit, e je nutné peovat i o svj partnerský vztah.


V pechodu pome upravení ivotosprávy

Obecn lze íci, e je pro mue jejich pechod stejn nároný, jako pro eny, a doprovází jej ada nepíjemností, a po fyzické i po psychické stránce. Aby byl mu fit a cítil se dobe, ml by proto v první ad upravit svou ivotosprávu. Nejlepší doporuení je aktivní pohyb, nekouit, dodrovat pitný reim a preferovat stravu bohatou na zeleninu a nenasycené tuky. Jednoduše dlat vše proto, aby si udreli pimenou tlesnou hmotnost, dostatek aktivní svalové hmoty a niší hladinu cholesterolu.


S autorem komentáe, gynekologem a sexuologem MUDr. Pavlem Turanem hovoila


Jana Kamárová (Skivánková)Komente
Posledn koment: 12.12.2014  14:56
 Datum
Jmno
Tma
 12.12.  14:56 Von
 12.12.  13:38 Ferbl
 12.12.  07:40 Ivan
 12.12.  07:38 Ivan
 12.12.  07:03 LenkaP