Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valdemar,
ztra Vilm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Neapolský záliv s Vesuvem a pinií

aneb

Láska na první pohled

Snad kadý lovk má svj kraj, který miluje. Me to být rodný kraj nebo jiné místo, kde ije, krajina, kterou poznal pi cestování. Nkdy je naopak magicky pitahován uritým koutem na Zemi, vzdáleným teba i tisíce kilometr od místa kde ije. Tím místem je pro m Vesuv a jeho okolí.


Je to zvláštní náhoda, e Praha, kde jsem se narodila, a Vesuv se nacházejí na stejném poledníku - Praha i Vesuv 14° 25′ východní délky.


Poprvé jsem se s Vesuvem setkala ve svých šesti letech na staré dobové pohlednici Neapolského zálivu.

 

Neapolský záliv zaátkem 20. století (inspirováno dobovou pohlednicí)

 

Prohlíela jsem si tenkrát na návštv u pátel rodi pohlednice z rzných kout Evropy a ze všech nejvíce m zaujal Neapolský záliv s kouící horou, kterou jsem ješt neznala. Zaujal m i strom s korunou, pipomínající deštník - takové stromy jsem u nás nevidla, Zeptala jsem se tatínka na strom i na kouící horu. Tatínek mi ekl, e strom je pinie, druh borovice, která roste v jiních zemích a pak mn vyprávl o Vesuvu a o Pompejích. Pohlednice Neapolského zálivu a tatínkovo vyprávní se mn vryly nejen do pamti, ale i do srdce. Pi pohledu na nástnnou mapu Evropy, kterou jsme mli ve tíd pi hodinách zempisu a djepisu, jsem se nejednou zatoulala k Neapolskému zálivu. Vše spojené s tímto místem m zvláštním zpsobem pitahovalo…

 

Neapolský záliv v noci (inspirováno obrazem arménského malíe Ivana Aivazovského)


Byla to pedevším hudba. Vzpomínám, jak na m zapsobila tarantela "Venezia - Napoli" od Ferenze Liszta nejen melodiností, ale i názvem. Zamilovala jsem si sonáty pro cembalo od Domenica Scarlattiho, italské opery a slavné neapolské písn, které byly v dob mého dtství a mládí populární (nkteré dokonce zpívané i s eskými texty) - to vše ke mn promlouvalo a bylo mi ním hodn blízké.


Moje první setkání s Vesuvem na staré pohlednici a tatínkovo vyprávní na m zapsobilo natolik, e jsem se zaala zajímat o geologii a moji pozornost pitahovaly i vulkány. Mla jsem obrovskou radost, kdy jsme se ve škole uili o tom, e i u nás ped miliony let (ve tetihorách) probíhala sopená innost, která nám tu zanechala krásná a zajímavá pohoí v severních a severozápadních echách - eské stedohoí a Doupovské hory. V západním cípu ech se nachází naše nejmladší sopka z období tvrtohor - nenápadný ediový kopeek Komorní hrka, na jejím výzkumu se podílel i Johann Wolfgang Goethe. Na Komorní hrce meme najít stejnou strusku, jako na Vesuvu, Etn,. Stromboli… Sopeného pvodu je i legendární hora íp, Kozákov, Trosky, a nkteré hory na severní Morav v okolí Bruntálu - Uhlíský vrch, Venušina sopka, Velký a Malý Roudný a ervená hora. Vyhaslých sopek nebo spíše jejich zbytk, bychom našli na našem území mnohem víc.

 

eské stedohoí, Lovoš a Milešovka

 

lounské kopce v eském stedohoí

 

Milešovka


V roce 1998 jsme s dcerou podnikly cestu na Vesuv, Etnu, Stromboli a Vulcano, navštívily jsme i Pompeje. Na Vesuv a Etnu jsme se vydaly ješt jednou v roce 2001, kdy jsme Etnu zastihly pi mohutné erupci. Z obou cest jsem si pivezla spoustu krásných záitk, hlubokých dojm a inspirace.

 

zrození edice, erupce Etny


Výstup na Vesuv byl pro nás úasným záitkem, nádherné pohledy na Neapol, moe a ostrovy, pohled na Pompeje a Sorrentský poloostrov. Poprvé jsem vidla "mladé kamení" - zajímavé útvary ervenavé lávy, nkteré mi dokonce pipomínaly i postavy lidí. Se zatajeným dechem jsme hledly do kráteru a na fumaroly, vystupující z jeho západní stny. Ve stnách kráteru upoutaly naši pozornost vrstvy lávy a tufu, vypovídající o pedchozích erupcích. Geolog zde me íst jako v knize.


Velkým pekvapením byla i vegetace, která se uchytila na mladé láv. Jsou to proslulé lut kvetoucí keíky kruinek a Valeriana rossa s karmínovými kvty, Tuto nádhenou rostlinu jsem vidla poprvé, pozornost upoutaly ostrvky Rumex scutatus a nesmím zapomenout na stíbit šedozelený lišejník Stereocaloun Vesuvianum, který je prkopníkem ivota. Návaznost ivé pírody na neivou. Mnohé další kytiky jsem tenkrát neznala. To vše ve m zanechalo tak silné dojmy, e jsem se o kvtenu Vesuvu zaala podrobnji zajímat a stále pátrám po dalších kytikách, které našly na Vesuvu svj domov a zárove sleduji na nejnovjších fotografiích z internetu, jak postupuje vegetace na jihozápadním svahu k vrcholu a zvolna sestupuje i do kráteru. Své poznatky skládám jako kamínky do mozaiky.

 

rostliny na láv Vesuvu (Valeriana rossa)

 

lávová jeskyka na Vesuvu

 

vlí máky pod Vesuvem


Zajímá m i umní, které se vztahuje k Vesuvu, zejména obrazy malí 18. a 19. století. Obdivuji nádherná díla známých i anonymních umlc , kteí dokázali zachytit jedinenou atmosféru Neapolského zálivu, ivota rybá a lidí ve mst, a také drama erupcí Vesuvu. Zaala jsem pátrat i po dalších osobnostech, které Vesuv zaujal a inspiroval. Mezi nimi byli napíklad Johann Wolfgang Goethe, který byl svdkem erupce v roce 1787 a namaloval akvarel, a Hans Christian Andersen, který vidl erupci vulkánu v roce 1834 a nakreslil skicu, kterou doplnil svoje "Zápisky z cest".


Vesuv i další vulkány probouzejí obdiv, pokoru a úctu k pírod. Jsou to jen malá okénka do velkých laboratoí Zem. Pi erupci se dávají do pohybu všechny prvky Mendlejevovy periodické soustavy, které se taví, reagují spolu a pod obrovským tlakem se derou na povrch, kde se rodí láva a popel, které se stávají základnou pro nový ivot. lovk si práv pi tomto setkání s ohromnou havou energií Zem uvdomí, e je pouze souástí pírody tak jako všechno ivé i neivé. Pro m to je láska na celý ivot a velká inspirace k malování a psaní.


Text a ilustrace:Jana Haasová - Vesuvanka

Náhled do malíské tvorby Jany Haasové
eské stedohoí – obrazy Jana Haasová
Z vernisáe výstavy obraz

Básn - Jana Haasová

Být echem… Jana Haasová, souasná eská malíka a spisovatelka

Další lánky autorky

Komente
Posledn koment: 07.08.2023  13:30
 Datum
Jmno
Tma
 07.08.  13:30 Vesuviana Evusse a Renat .
 07.08.  12:00 Renata .
 06.08.  23:15 Evussa
 06.08.  21:55 Vesuviana Ivan Len
 06.08.  18:25 Ivana Lena
 05.08.  17:12 Vesuviana Lukovi Horkmu, Pemkovi a EvP.
 05.08.  16:31 EvaP
 05.08.  15:46 Pemek
 05.08.  15:18 Ludk Hork podkovn
 05.08.  14:16 Vesuviana vs
 05.08.  13:09 vs
 05.08.  11:29 Vesuviana velk podkovn a pozdrav vem...
 05.08.  10:00 olga jankov
 05.08.  08:38 Von
 05.08.  07:55 Ivan
 05.08.  07:38 Kvta velk podkovn
 05.08.  07:12 caryfuk