Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jak mne “walking” uzdravil a na nohy zas postavil


U je to tém šest let, co jsem psal lánek o zázrané léb dvou kouzelných hlek, jejich správné pouívání se nazývá “nordic walking”. Vzhledem k tomu, e tento sport je mezi seniory ím dál více populární myslím, e nebude na škodu si lánek a nkterá pravidla pipomenout, a teba takto pomoci i dalším lidem se zdravotními potíemi.


* * *


„Nordic walking“ je druh sportu, který je dnes velmi populární a rychle se stal masovým sportem. Pstuje ho na tisíce lidí. Nap. v parcích v Nmecku potkáváme jednotlivce, ale i celé skupiny en a mu s hlkami, psobící jakoby nkam spchali, ale iv mezi sebou komunikujících, smjících se. Jedno mají spolené: na všech je vidt, e jim tento zpsob pohybu zjevn dlá dobe a tedy, e zejm ví, pro to dlají.


Ped dvaceti, dvacetipti léty lidé staršího vku chodili v parcích pomalu a dstojn, sváten obleeni, a asto vysedávali na lavikách, aby se neuhnali. Dnes tyto stejné laviky zejí prázdnotou! Lidé toti na sebe radji obléknou pohodlné obleení a sportovní obuv a vydávají se na „procházky“.


Tak jako v Nmecku, tak i v esku vidina dstojn kráejícího penzisty by njak do toho velkého „sportovišt“ vbec nezapadla… Mezi píznivci walkingu se toti na lesních cestách proplétají staí i mladí, ale i cyklisté, bci, bkyn, a dost asto meme vidt mladou maminku, jak bí ve sportovním obleení a ped sebou na stídaku tlaí s partnerem dtský koárek na velkých kolech, speciáln pro tento úel vyrobený. V koárku mají jedno nebo i dv dti a berou tento pohyb jako souást beckého tréninku se zatíením.

 


Zkrátka máte pocit, e zde parky a lesy slouí jako velká sportovišt. Lidé, alespo tady v Nmecku, pišli u ped nkolika léty na to, jak dleitý je pohyb a s ním neodlun spojený sport.


V deníku Právo vyšel kdysi na toto téma zajímavý lánek od paní Oliny Táborské. Já jsem si dovolil z nho vyjmout to nejzajímavjší, co se týká tohoto zázraného sportu nazývaného „nordic walking“, a pipomínám našim tenám – coby informace velice pozitivní…

 


* * *


…Kdy turisté odcházeli, kroutil ten udivený pán pohoršen hlavou. Byli to píznivci nordic walkingu – severské chze. Nepouívají se pi ní hole lyaské, ale speciální. Úchyt na jejich konci zpevní palec a zápstí, take pomáhají udrovat tlo bhem chze ve správné vzpímené poloze. Gumové kryty na hrotech hlek zase usnadují chzi na asfaltovém, betonovém nebo jiném tvrdém povrchu. Lokty pohybujeme podél tla, boky a ramena dríme v jedné rovin. Nekolébáme se v bocích a nevytáíme trup.
Pi této chzi vydáme a o 40 % víc energie a odlehíme kloubm.


Lidový sport

Tento jednoduchý „recept“ nejen na zhubnutí, ale i na posílení fyzické kondice, dali svtu finští lyaští bkai. Aby si udreli i v lét formu, zaali provozovat tzv. pole walking, co je chze s upravenými holemi na podporu paí. Z toho se vyvinul nordic walking a rozšíil se z Finska, kde je pímo lidovým sportem, i do jiných ástí Evropy.


Meme pi nm, stejn jako pi klasickém bhu na lyích, uvést do pohybu a 90 % sval. Má ovšem tu výhodu, e se dá provozovat všude a po celý rok. Navíc je to sport
vhodný pro kadou vkovou skupinu.


Je drahý tak, jak si sami uríme

Pán na Blatinách se mýlil, jestlie povaoval provozovatele nordic walkingu za finanní hýily. Je to sport na peníze stejn nároný jako turistika. Jen za hlky zaplatíme nco navíc.


eský trh nabízí širokou škálu nordic walking holí, od jednodušších a levnjších, urených pro zaáteníky, a po vysoce kvalitní a extrémn lehké vyrobené z karbonu i z hliníkových slitin pro výkonnostní sportovce.


„Výška hlek by mla být 0,68 x výška postavy. Pi rovn postavené holi by mla pedloktí a pae piloené k tlu svírat pravý úhel,” íká Miroslav Karda z eské asociace nordic walkingu. Zaáteníkm doporuuje, aby si poídili hlky ješt o nco kratší.


Zlepší kondici, posílí svalstvo


* nordic walking zvyšuje tepovou frekvenci o 5-7 tep za minutu (bná chze pedstavuje piblin 130 srdeních tep za minutu, chze s holemi a 147 tep za minutu, tepová frekvence se zvyšuje a o 13 %)
* zvyšuje tlesnou spotebu kalorií díky pohybu s holemi o prmrn 20 % ve srovnání s normální chzí
* me zvýšit tlesnou spotebu kalorií a o 46 %
* uvoluje svalové naptí v oblasti zádových a ramenních sval
* zvyšuje významn pohyblivost pátee
* zapojuje do pohybu a tím také posiluje 90 % sval v tle
* šetí klouby a kolena
* sniuje zát kolen u osob s nadváhou
* spaluje a 400 kalorií za hodinu (proti pouhým 280 kaloriím pi normální chzi)
* dodává díky pohybu s holemi jistotu na hladkém a klouzavém povrchu
* zlepšuje kondici, posiluje svalstvo horní ásti tla a nohou a zlepšuje celkovou pohyblivost a krevní obh.


Kam pro radu


Kdo má zájem si severskou chzi vyzkoušet a netroufá si na to sám, me vyhledat nkteré z akreditovaných center nordic walkingu. V eské republice je jich mnoho a postupn vznikají další. Jejich instruktoi zájemcm vysvtlí zásady správného zacházení s holemi a poradí jim s výbrem holí.


I tyto speciální hlky si tam mohou zakoupit. “Jejich kvalita je velmi dleitá pro toho, kdo se chce severské chzi vnovat soustavn,” zdrazuje Miroslav Karda.


Kvalita hlek je dleitá


Madlo: Mlo by dobe leet v ruce, být nad poutkem asi ti a tyi centimetry prodlouené a v tomto míst lehce ohnuté.


Poutko: Má pevn spojovat ruku a hl a kdykoli umonit uvolnní hole. Nesmí zabraovat cirkulaci krve a mlo by se dát lehce od hole oddlit, chceme-li se teba napít.


Trubka: Me být z hliníku, karbonu, smsi karbonu a sklolaminátu, jednodílná nebo teleskopická. Kdy teleskopická, tak na základ rozloení sil a pevnosti dvoudílná. Nastavovací mechanismus délky by ml udret zatíení vyšší ne 60 kg na hl.


Špika/talíek: Špika z tvrzené oceli, talíek by ml být vymnitelný a voln otoitelný.


* * *

 


Co dodat? Vlastní zkušenost…


Budu upímný: Já sám jsem se smál své en, která walking dlala u tyi roky, a asto jsem si ji v parných létech dobíral otázkou: “Tak co, jdeš zase lyovat?“ Vbec jsem nedbal na její rady, e bych ml ve vlastním zájmu s ní také „bhat“.


Ale co se nestalo! V tom ase u mne nastala váná zdravotní situace, kdy mi hrozilo, e nebudu moci u vbec chodit z dvodu ucpání il i cév v obou nohách.
Pední chirurg specializované chirurgie v Kolín na Rýnem mi doporuil, e musím svj kritický zdravotní stav, zapíinný dlouhodobým vysedáváním u poítae, rozehnat pohybem, a hlavn omezit mou poítaovou práci. Nejprve e musím zaít malými dávkami chze, které musím postupem asu stále více a více zvyšovat. Na chirurga, alespo dle mého mínní, to byla opravdu neobvyklá rada, která mne skuten pekvapila, ponvad sám ze své zkušenosti vím, e chirurgové nejradji “drí v ruce skalpel a hned všechno eou“. Operaci mi navrhoval jen v pípad, kdyby u nic jiného nepomohlo.


A tak jsem zaal s chzí s holemi. Nejprve na krátké vzdálenosti, které jsem den ode dne zvtšoval. Zaal jsem 50ti metry a u o nkolik týdn pozdji jsem dokázal ujít bez problém 5 km - jak se íká - „jedním vrzem“. Bylo to pro mne velmi pekvapivé zjištní, a dnes u provozuji walking tém denn v délce a 10 km a nebo šlapu denn 20 a 40 km na kole! Snaím se tyto dva sporty stídat. Je paradoxní, e jsem kdysi musel pro sport – vrcholové maratónské plavání – sportování zanechat, a o ticet let pozdji mi jiný sport – walking -navrátil zdraví!


Ješt bych k tomu dodal, e ped více ne deseti lety m zaala velice bolet ramena a léka uril diagnózu, e mi zarstá vápnem pouzdro levého ramenního kloubu. Pravou ruku jsem mohl pouze pedpait, výš jsem s ní nepohnul. Léka zkoušel všechno moné, masáí a elektrolébou poínaje a léky proti bolestem kone.


U jsem se zaal smiovat s tím, e budu muset s touto zátí ít a do konce svého ivota, a co se nestalo – mj stav se najednou zaal pozvolna zlepšovat – a to opt díky walkingu! Dnes mohu bez jakýchkoliv bolestí pravou rukou krouit a rameno se uzdravilo! Kdybych to na „vlastní ki“ neproil, nevil bych…


lánek paní Oliny Táborské v “Právu” mi vnukl myšlenku, e bych si neml nechat tuto svoji ivotní zkušenost sobecky pro sebe a e musím pokusit o tom nco napsat. Moná bude nkdo v podobné situaci, jako jsem byl já ped mnoha msíci, a má rada mu pome k uzdravení nebo alespo ke zmírnní bolestí i potíí. Vdy ucpávání cév a il postihuje vtšinou lidi, kteí mají sedavé zamstnání, a tch je „díky“ poítaové technice dnes velmi mnoho.

Tuto zkušenost mi také potvrdil 92letý Josef Netwig, kterého jsem asto potkával v mstském parku v Kolín nad Rýnem. Tento „mladík“ provozoval walking kadý den u mnoho let a nemohl si ho vynachválit. Pan Netwig se ovšem nespokojil jen s walkingem a mimo toho ješt denn cviil gymnastiku na terase svého domu.


e tento druh sportu je kladným pínosem pro zdraví a svdí mnoha lidem ukazuje i ten fakt, e zdravotní pojišovny v Nmecku platí bez problému svým pojištncm zaškolovací kurzy walkingu.


Pi jedné z dívjších návštv Prahy jsem se sešel s lékakou a specialistkou na cévní choroby v Praze, s paní MUDr. Helenou Procházkovou, které jsem svj píbh vyprávl. A tak jsem paní doktorku na úplný závr poádal o její odborný názor na walking, který tenám Senior Tip rád pedkládám.

 

 

* * *


MUDr. Helena Procházková o walkingu:


Ano, souhlasím s tím, e severská chze (pesný gramatický peklad by znl trochu kostrbat, vrame se tedy k zavedenému termínu nordic walking) je aktivita velice zdravá. Ona kadá pohybová aktivita – bná chze, chze na bícím pásu, bh, cviení v jakékoliv form pomáhá zvyšovat výkonnost, obratnost, zlepšuje fyzický i psychický stav. Souasn významn sniuje a na polovinu riziko uzávru tepen dolních konetin a významn sniuje riziko srdení nedokrevnosti, cukrovky a obezity. Pravidelným cviením se zlepšuje metabolizmus tuk, sniuje se hladina cholesterolu, zvyšuje se vyuití kyslíku ve svalech. Pi cviení dochází k adaptaci metabolizmu sval na vyšší spotebu kyslíku, zvyšuje se obsah oxidaních enzym. Prtok krve se pesouvá k nejzatíenjším svalovým skupinám. V delším asovém období pak dochází k rozvoji kolaterál, co jsou nov vytvoené tepny, které obcházejí úseky zúené nebo uzavené. Tyto náhradní cévy se postupn rozšiují a funkn nahradí uzavené úseky. Tím se ke svalm opt zvýší písun krve a tím i písun kyslíku a opt se prodlouí vzdálenost, kterou je pacient schopen ujít, ne se vyerpá zásoba kyslíku pro svalové buky.


Je mnoho studií, které potvrzují tyto pozitivní efekty. Napíklad v jedné studii sledovali, jak se léba chzí a pravidelné sledování rizikových faktor aterosklerosy (hladina cukru a cholesterolu), projeví u nemocných se zuováním a uzávrem tepen dolních konetin. Sledovali nemocné, kteí mli prokázaný pokles tlaku krve nad kotníkem a nebyl jim proveden ádný výkon, který by tepny rozšíil (angioplastika). Tmto nemocným ped zahájením sledování provedli test bezbolestné vzdálenosti chze na bícím pásu. Zjistili tak výchozí vzdálenost, kterou byli nemocní schopni ujít do té doby, ne se vyerpá zásoba kyslíku pro svalové buky. Tento test pak byl proveden po 3 a 6 msících sledování. Pacienti pravideln 4x týdn trénovali chzi bu na bícím pásu, nebo bnou chzi v okolí bydlišt.

 

 

Sledování dokonilo 57 z pvodních 93 pacient. 37 sledování perušilo (nkteí pro zhoršení zdravotního stavu a nutnost výkonu k rozšíení tepen, nebo jiné onemocnní, nebo ztratili zájem o další trénink. U tch 57 pacient se pi kontrolních testech na bícím pásu zjistilo, e po 3 msících se prodlouila vzdálenost bezbolestné chze na 187% a po 6 msících na 240% ve srovnání se vstupní vzdáleností. Myslím, e tento údaj je jasný. Pravidelnou chzí se prodlouila vzdálenost chze bez bolesti na více ne dvojnásobek.


Kdy provedli souhrn výsledk z více studií, zjistili, e pi léb ízenou rehabilitací byly výsledky v prodlouení vzdálenosti chze daleko lepší, ne výsledky u nemocných, kteí jen uívali léky.


Jedna vc je však dleitá, a to vle k tomu být zdráv, vle k tomu, sám se piinit o to uzdravit se. Ve studiích, které hodnotily poty nemocných, kteí absolvují doporuený cviební program jsou údaje, e napíklad v Nmecku absolvuje trénink jen 30% pacient, 34% má jiné choroby, které jej znemoní a 36% odmítá cviit, v USA celý program dokoní 73% nemocných. U nás jsou výsledky blíící se tm nmeckým. Myslím, e tato ísla také hovoí srozumiteln.


Našlo by se mnoho „dvod“ k tomu zstat sedt a jen se litovat. Pacient se zúením cév by klidn mohl íct „doktore, dlej nco, a m ty nohy nebolí kdy chodím“. Zrovna tak je ale jist hodn dkaz a moností k tomu, aby takto postiený lovk ekl „chci sám nco udlat, abych se uzdravil“. Já si myslím, e druhá varianta je rozumnjší. Je dobe, e se stále více lidí zajímá o rekreaní sport, a je to prostá turistika nebo nordic walking, cyklistika nebo lyování. Kadá pohybová aktivita je dobrá k zlepšení fyzické kondice, udrení nebo zlepšení zdraví a tím ke zlepšení kvality ivota.


Tak – hurá pro hlky a jdeme na to!


Pozn. redakce: Aby toho nebylo málo, tak zítra pidáme další zkušenost s „nordic walking“.
Bude to lánek: áry-máry-fuk aneb Kouzelné hlky


Václav idek

* * *
Zobrazit všechny lánky autoraKomente
Posledn koment: 14.03.2014  05:11
 Datum
Jmno
Tma
 14.03.  05:11 Vclav idek
 13.03.  23:21 La K.
 13.03.  17:59 Inka
 13.03.  17:20 Jaroslava Pechov
 13.03.  12:03 wiki
 13.03.  11:27 Von
 13.03.  11:24 Von
 13.03.  11:23 Von
 13.03.  10:18 marta
 13.03.  07:07 LenkaP
 13.03.  05:45 Cirad P. Nen to drah...
 13.03.  05:05 Betilav K. Dobr pklad...