Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Svatopluk,
ztra Matj.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Rok Hrabala


Rok 2014 v literárním svt znamená Rok Hrabala.

 

Jeden z nejvýznamnjších eských spisovatel 20. století spatil svtlo svta 28. bezna 1914 v Brn jako nemanelský syn Marie Kyliánové. František Hrabal, pozdjší manel paní Kiliánové a správce mšanského pivovaru v Nymburce, Bohumila adoptoval.


Útšný as dtství Bohumil Hrabal proil v Polné a v Nymburce, kde také na místní reálce v roce 1935 maturoval. Pak ve studiích pokraoval na Právnické fakult University Karlovy v Praze a po uzavení eských vysokých škol v
dob Protektorátu echy a Morava prošel adou profesí, z nich nejbliší mu bylo povolání výpravího v Kostomlatech u Nymburka. Po skonení 2. svtové války svá právnické studia dokonil a získal akademický titul JUDr. Právnické povolání však Hrabal nikdy nevykonával.

 

 


Byl obchodním cestujícím, dlníkem v kladenských ocelárnách POLDI, baliem papíru v praských Sbrných surovinách a od roku 1959 kulisákem v praském Divadle S. K. Neumanna (nyní Divadlo Pod Palmovkou).


V roce 1956 se Bohumil Hrabal oenil s Eliškou, kterou nazýval Pipsi 


Spisovatelem z povolání se stal Bohumil Hrabal teprve v roce 1963. V roce 1965 se stal lenem Svazu eskoslovenských spisovatel a redakní rady Literárních novin. Po roce 1970 nesml nkolik let oficiáln publikovat, psal tedy do samizdatových a exilových periodik.


Hrabal není zavedený jako básník, velkým pekvapením byla prozaikova výrazn lyrická nota. Sbírka Etudy, vlastn básn v próze, to mla pitom tké nejen v roce 1970, ale i po svém napsání v roce 1938. Báse z Hrabalovy první sbírky Etudy, napsané ješt ped válkou, vydané však a v roce 1970.

 

 


Ve výtu míst, která vstoupila do Hrabalova ivota a pímo jej ovlivnila, nalezneme místa bytostn spjatá s Bohumilem Hrabalem jako Praha - Libe a Brno – idenice, která se ráda pyšní s jeho spíznností. Praha zdrazuje zejména fakt, e tvr Libe se mu od poátku 50. let stala domovem a místem velké tvrí inspirace. Sem spadají ti desetiletí Hrabalova šastného manelství s Eliškou, rozenou Plevovou, zvanou Pipsi.

V Brn – idenicích naopak rádi zdrazují, e to bylo práv toto místo, kde Bohumil Hrabal poprvé spatil svtlo svta. Do výtu míst, která se hlásí k Hrabalovi jako k vlastnímu, meme ješt piadit moravské msteko Konice, odkud pochází Hrabalv rod a kde se narodil a vyrostl jak otec František Hrabal, tak strýc Josef Hrabal. Silnou vazbu cítil ješt k mstu Polná, kde František Hrabal a Marie Kiliánová slavili svatbu a maliký Hrabal zde zaal vnímat svt kolem sebe.


„Procházka podle Labe do Píst nebo Kovanic je pro mne nejkrásnjší cestou na svt. Tady klopýtám o svoje mladší a chlapecká léta. Tady pemýšlím a jsem šasten. I kdy jsem rodák z Brna, zde je mj rodný kraj, kde jsem il svj krásný ivot. V Praze se mi asto stýská po Polabí. A tak za šest korun tyicet si kupuji jízdenku Libe – Nymburk hlavní nádraí“
odpovdl Bohumil Hrabal v r. 1956 na otázku, co ho táhne do Nymburka.


V dosplém vku Hrabalovi pirostla k srdci chatová osada Kersko v Polabí, kde zejména od 70. let trávil vtšinu svého asu. Hrabal neml jeden domov, miloval souasn praské pedmstí Libe se všemi jeho zákoutími a hospdkami, Kladno s Poldinou hutí, starý prvorepublikový Nymburk s jeho pozoruhodnými obyvateli, kerské polesí a chataskou osadu ve stínu vysokých borovic.


Bohumil Hrabal il v Pivovaru Nymburk v letech 1919 - 1947. ivot v pivovaru B.H. barvit popsal ve své knize Postiiny, ale rovn ve vzpomínkách Mj pivovárek. Název Postiinské pivo dal nymburskému pivu sám spisovatel a rovn písemný souhlas k uívání znaky.


 Hrabalovy hospdky


Královnou letenských hospod byla slavná Sojkova plzeská restaurace na nároí ulice Kamenické a Milady Horákové, díve Belcrediho tída, krátký as Tída krále Jiího VI., pak Obránc míru…


Hrabalovy hospody! To nebylo jen místo, kde se jí a pije, to bylo prostedí, kde se stále nco dje, kde nás kadou chvilku nkdo nebo nco pekvapí; jakési improvizované divadlo „pro všední den“. A pití piva, to byl rituál, obad, zaasté tiše slavnostní.

 

Hospoda mu byla "hlunou samotou", místem "kde se tvoí legendy, kde se tyto legendy vnitn zaokrouhlují a scelují, kde jsou v rámci hry a chlapské euforie stupovány a pehodnocovány, nebo vdy ten, kdo vypráví, musí být petrumfnut tím, kdo vyprávt se chystá."


Nelze nenavštívit hospody hojn navštvované Bohumilem Hrabalem a jeho páteli. Od tch obyejných a po ty vhlasné v Praze, jako je restaurace U Pinkas i svtov proslulá pivnice U Zlatého tygra.


Restaurace U Pinkas zstala klíovým neoficiálním bodem kulturního a spoleenského ivota i v dobách „vzkvétajícího socialismu“. Bohumil Hrabal zde rozdával svá samizdatová díla. U Zlatého tygra v roce 1994 pil pivo Bohumil Hrabal u jednoho stolu s eským prezidentem Václavem Havlem a prezidentem USA Billem Clintonem.

 


Rok 1987 byl pro Hrabala velice smutný. Dva msíce umíral jeho bratr Slávek, soused z Kerska a 31. srpna 1987 zemela jeho milovaná Eliška – Pipsi. Pohbil ji v Hradišku blízko Kerska, kde nechal vytvoit rodinný hrob a pivézt rodie z Nymburka.

 

Kdy zemela jeho ena Eliška „Pipsi“, upadl Hrabal do deprese. Pipadal si velmi opuštný, a proto se obklopil kokami, které mu samotu zpíjemovaly.


Peníze pak utrácel práv za krmivo pro své koií miláky.


Nymburk pedstavoval v Hrabalov mysli místo spokojeného dtství a mládí, místo formování jeho ivotních postoj, vztahu k umní a literatue, místo studií, fotbalu i prvních lásek.

 

Hrabala Nymburk siln poznamenal a Hrabal zase ovlivnil Nymburk, proto krátce po jeho smrti vznikl Klub tená Bohumila Hrabala, Literární kabinet Bohumila Hrabala a Hrabalova stálá muzejní expozice.

 


Hrabalovy knihy se stále vydávají. Na webu http://www.databazeknih.cz/vydane-knihy/bohumil-hrabal-190 je uvedeno 62 titul, ale v nkterých knihách se povídky opakují.

 


Bohumil Hrabal ml zásadní vliv nejen na eskou literaturu 20. století, ale i na eský film.

 


Neobjasnná smrt


Poslední dny ivota strávil Hrabal v nemocnici na Bulovce na ortopedickém oddlení. Zemel po pádu z okna, kdy údajn krmil holuby. Dodnes není jeho smrt objasnna. Objevily se toti spekulace, e by nemuselo jít jen o nešastnou náhodu, ale i o sebevradu nebo dokonce vradu.


Je pohben v rodinném hrob a ve stejném hrob odpoívají také jeho matka „Maryška“, nevlastní otec „Francin“, strýc „Pepin“, ena „Pipsi“ a bratr „Slávek“.

 

 


Hrob Bohumila Hrabala  v Hradišku v lednu 2014 objektivem Milana Richtermoce

 


S pomocí text a fotografií od Milana Richtermoce a internetu
sestavila Janina Svobodová
Komente
Posledn koment: 31.03.2014  09:29
 Datum
Jmno
Tma
 31.03.  09:29 Milan (Ri) Ad: 100 vro B. Hrabala
 29.03.  05:31 Bobo :-)))
 29.03.  01:06 La K.
 28.03.  17:20 Inka
 28.03.  14:55 Karla I.
 28.03.  14:39 Jarka Hrabal
 28.03.  14:36 Jarka Hrabal
 28.03.  14:04 JaninaS
 28.03.  11:26 Vesuvanka dky
 28.03.  11:01 Blanka K. http://prehravac.rozhlas.cz/radiozurnal
 28.03.  10:55 ferbl
 28.03.  10:26 Milan (Ri) Ad B. Hrabal
 28.03.  10:09 Von
 28.03.  09:39 Marta U.
 28.03.  08:39 Blanka B.
 28.03.  07:57 LenkaP