Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jchym,
ztra Petra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Svatí Cyril a Metodj

Brati se narodili v Soluni: Metodj v roce 815, Konstantin na pelomu let 826/827, o dalších pti bratrech se zprávy nedochovaly. Otec Lev byl druhým nejvýše postaveným úedníkem Byzantské íše. Matka Marie pocházela z poetné skupiny Slovan, která zde ila vedle Makedonc a ek. Cyril a Metodj byli seznamováni s národní i kulturní rozmanitostí zem. Proili podobné dtství: by kadý jiný, oba vychováni ke vznešenosti, píli a sluebnosti. K víe v zodpovdnosti a v pokoe.

 

 

KONSTANTIN-CYRIL
Mladší - nadaný, vnímavý, citlivý. Pro mimoádné školní výsledky zaal v Caihradu studovat literaturu a jazyky, filozofii a teologii. Za podpory výtených uitel si osvojil více obor. Pro Konstantina byl jazyk základem, z nho jeho národ erpá, a proto chtl proniknout do gramatiky a slovesné skladby kadého, který si osvojoval. Ministr císae ho vyzval, aby se uil s vladaovým synem. Svou vlídností a ueností si Konstantin brzy vydobyl pívlastek Filosof, tj. Svtec, který rozumí dokonalosti ivota. Nabídku dvorského satku odmítl. Aby dvr svého filosofa, který chtl odejít do ústraní, neztratil, doporuil ministr císai vysvtit jej na knze a jmenovat bibliotekáem v nejvýznamnjší knihovn chrámu sv. Sofie v Caihradu.


Konstantin pesto dvr opustil a ukryl se v kláštee. Byl vypátrán, a proto byl nucen vrátit se ke dvoru: zde ešil spory. Jako císav diplomatický vyslanec psobil v Bagdádu i na Krymu. S bratrem nalezl ostatky sv. Klimenta ímského, nebo si velmi váil jeho vzdlanosti. O nálezu napsal pojednání formou archeologické zprávy s popsanou badatelskou metodou a dokumentací. Díky jazykovým znalostem rozluštil znaky na íši-poháru krále Šalamouna z chrámu sv. Sofie. Vnoval se modlitb a vd.


Na ádost kníete Velkomoravského Rastislava, aby kní, povolaní z Caihradu, šíili na moravském území kesanství, císa odpovdl kladn a Konstantina vyzval, aby se zaal pipravovat na tuto misi. Ten poslechl, by ji tehdy vdl o své nemoci (pravdpodobn tuberkulóze). Vytyil si zpístupnit kesanství všem, tj. i prostým lidem a omezovat nmecký náboensko-politický vliv, který pod záminkou christianizace na území Velké Moravy upevovali nmetí kní. - Dle legendy: Konstatntin se nejdíve bránil, e misi bez písma, které Moravané nemají, neme pijmout: písmo e je dar, který nikdo jiný nemá právo vytvoit. Císa ho proto vyzval k modlitb a bude-li vyslyšena, písmo vytvoí. Tak se stalo. - Konstantin skuten Glagolici sestavil (z ní pozdji odvozené písmo bylo k jeho poct nazváno Cyrilicí).


METODJ-METOD
Dle dochovaných podobizen byl mohutné postavy, impozantního patriarchálního zjevu i v dob stáí. Vynikal strategií a diplomacií. Po letitém úadu unaven politickými spory na císaském dvoe rozhodl se odejít do kláštera na Olympu. Na píkaz císae musel však doprovodit bratra na misi k Chazarm. Aby byl starší bratr podízen mladšímu, nebylo obvyklé, ale Metodj vše konal s pokorou v srdci. Po návratu z mise odmítl císav návrh stát se biskupem, a pijal úad opata v kláštee Polychrom.


Na Moravu pišli oba brati roku 863. K. se zamil pedevším na výchovu kní a šíení víry, Metodj na innost organizaní a správní s velkým smyslem pro strategii. O vztahu bratí svdí ádost Konstatntina ped jeho smrtí: zapísahal Metodje, aby se na Moravu vrátil a pokraoval. Pesto, e Metodj vdl, jak bude práce obtíná, pislíbil. Na území se vrátil po svém jmenování arcibiskupem pro Moravu a Panonii a jako papeský legát pro ešení spor, navíc s povolením vykonávat slovanské bohosluby. Pi prchodu Nmeckem byl zaten a vznn ve švábském kláštee (dva roky). A pape Jan VIII. umonil Metodjovi návrat na Moravu. Rozkvt kesanství, upevování a vliv kesanství i do sousedních slovanských zemí, bohosluby (i pes zákaz) ve slovanském jazyce: dvody, pro které byl Metodj roku 879 povolán do íma. Zde byl obalován pro neposlušnost, s odvodnním, e prohlubuje rozkol mezi východem a západem. Metodj však svou „moravskou“ misi dstojn obhájil. Po návratu na Moravu však musel elit mnoha pekákám. Zemel roku 885.


DÍLO-SPOLENÉ
Mise do Bagdádu, k Chazarm. Práce na území Velké Moravy. Brati, rovnocenní v teologickém vzdlání, peloili z Písma ásti nezbytné pro liturgii. Vytvoili stylisticky jednolitý celek s pevn utváenou terminologií a dokonalou prozodicko-eufonickou stránkou. S vdomím, e texty budou teny nahlas a vazovány do liturgie, aby tená neml potíe s výslovností a s rytmem. Další texty: u Konstantina s duchem básnickým, u Metodje s nábojem prozaicky jasným. Konstantin obhájil potebu slovanské liturgie, Metodj obecnou pravovrnost. Spolen vytvoili výklad o Boí trojici, spisy Sluebník (misál), Trebnik (s formuláem pro udílení svátosti), altá (pro modlitbu církve, shodný se starozákonní knihou), Pateriku: ivoty církevních Otc -duchovní etbu seminaristm.

Cyril ze základu písma ecké abecedy a s uitím znak z jiných písem vytvoil první slovanskou abecedu: g(h)laholici. Psal díla, jejich originály se nedochovaly, hlavn ecky. Krom staroslovnských zlomk jsou známé jeho latinské peklady ímského knihovníka Anastasia. Vytvoil pojednání o ostatcích sv. Klimenta a Hymnus na sv. Klimenta. Ve staroslovnštin napsal pedmluvu ke tyem Evangeliím Proglas, poslední jeho prací byl Scholion (obhajoba biskupského primátu).


Metodjovým nejrozsáhlejším dílem je církevní zákoník Nomokánon-Kormaja kniga: peklad caihradského spisu, významn uzpsobeného moravským pomrm. Menším samostatným dílem je e k soudcm-kníatm. A nejdleitjším dílem právnickým (zásti Cyrilovým) je první civilní zákoník pod názvem Zakon sudnyj ljudem: vyšel z eckého zákoníku Akloga (okolo roku 726) i ze západního ímského práva, s pihlédnutím ke zvykovému právu, tehdy platnému na Morav. Jak dalece se Metodj podílel na pekladu penitenciálu z latinského originálu pro poteby zpovdník z ad slovanských kní, není známo. Pínosem jeho právního díla je vytvoení právního systému církevního i civilního tak, aby zajistilo dokonalou právní autonomii uritého území.


Význam odkazu uenc:
Cyril a Metodj pišli na Moravu v dob, kdy jednota církve byla ván ohroena, a toho si byli velmi dobe vdomi. Snaili se její dvojkolejnosti elit vytvoením pevného, východního centra jako východiska pro misie do oblastí, kde se uíval slovanský jazyk. S myšlenkou vybudovat tzv. tetí kesanskou oblast s duchovním nábojem. Uvdomovali si potebu církve univerzální: se schopností ešit povahu tehdejšího území Evropy jako jednotného kontinentu a s potebou vdomí jednolitého kesanského základu i plurality projevu.


Pro území Velké Moravy a jeho slovanský národ poloil Konstantin základy svébytnosti kulturní, Metodj základy samostatnosti státní. Díky obma bratrm to na území Velké Moravy základ pro jednotné kesanství a duchovnost.


Olga Szymanská

* * *
Zobrazit všechny lánky autorky

 


 Komente
Posledn koment: 05.07.2022  09:36
 Datum
Jmno
Tma
 05.07.  09:36 Vesuviana
 05.07.  08:26 von