Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Petr,
ztra Svatopluk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Historky obrozenecké - Otec národa


Obas si s potšením pustím „cimrmanovské“ eské nebe. Uvdomil jsem si, e u jsem psal o zrádci národa Sabinovi, milákovi národa, Tylovi, ale schází ješt otec a vdce národa. Ono je v té cimrmanovské nadsázce i nco pravdy. Pro duši eského národa byl ten Moravák, v mládí vzdlávaný pedevším na Slovensku, opravdu otcem zakladatelem, dal jí pevné základy. K vdci národa se ješt dostaneme.


František Palacký (1798 - 1876 ) byl vlastn rodem Valach, nebo vesnice Hodslavice, v ní byl otec uitelem, leí na Valašsku. Pocházel z protestantské rodiny s dávnými koeny, a od dtství mu byla vštpována poctivost a pracovitost. Byl velmi talentovaný, prý u v pti letech plynule etl se staršími dtmi v otcov nuzné škole.


Nikoho asi nepekvapí, e za vzdláním se vydal mladý Palacký na východ od svého rodišt, tedy na Slovensko. Trenín, Prešpurk, teprve pozdji pejmenovaný na Bratislavu. Slovensko a s ním spojená maarská šlechta, to bylo sympatické centrum vzdlanosti. Vtšina slovenských intelektuál tenkrát ješt psala esky, a je tedy úpln pirozené, e práv na Slovensku našel mladý František první inspiraci ke zpracování eské historie. Neml na studie (ukonil jenom stední vzdlání) , ivil se jako vychovatel ve šlechtických rodinách. Našel si spoustu pátel, mladých kamarád a také patrn dost ctitelek ze šlechtických kruh. Jako Dobrovský, i tenhle rodem plebejec ml velký vkus i takt, byl vítán ve šlechtických domech a zdá se, e mnohé enské srdce okouzlil. Ovšem u po své dvacítce si Palacký zaal dopisovat s Jungmanem a srdce ho táhlo do centra všeho eského, do matiky Prahy. Ne se rozlouím s mladikým Palackým, ml bych pipomenout, e jeho talent a touhy se trochu štpily. Ovládal slušn klavír a varhany a velmi touil psát poezii. Kdy ale pítel podrobil jeho verše ostré kritice, uvdomil si, e svou pracovitost a houevnatost asi nejlépe uplatní v historiografii.


V roce 1823 pijídí do Prahy ptadvacetiletý mladík bez pevného zázemí a bez penz, spoléhající se pedevším sám na sebe. Pestoe neabsolvoval ádnou vysokou školu, ovládal pi svém mládí jedenáct jazyk (pesnji samostudiem se poád zdokonaloval), byl respektovaný jako mu vybraných mrav, skvlý spoleník, ale i vyjednava, výborný taneník a zejm i velmi okouzlující mu.


Po píjezdu do Prahy zaal spolupracovat s Dobrovským, odedávna byl pítelem Šafaíka, v eských kruzích v Praze se stal záhy autoritou. Ovšem skoro samozejm zapadl i do kruh vyšších a to mu pozdji mnozí nejen vyítali, ale i závidli. Palacký se ped ticítkou pienil do šlechtické rodiny Miechur, nkdy jenom Mchur. Budoucí tchán byl známý praský advokát, pvodn také jenom mšanského pvodu. Pesto velmi váhal, zda vzít do rodiny chudého enicha. Ovšem patrn láska a Palackého osobní kouzlo udlaly své a Therese Miechurová se stala v roce 1827 paní Palackou. Dodám ješt, e to manelství, zdá se, fungovalo zdárn, pineslo i dv hodné dti a konilo a smrtí paní Therese. Bylo i vzornou ukázkou tolerance, protoe paní Therese byla Nmka a katolika, František ech a evangelík. I to mnohé vypovídá o kvalit otce národa.


V druhé ásti bych se rád vnoval sloitému roku 1848, a tak se ješt pokusím strun vysvtlit Palackého profesní kariéru. Dlouho a úspšn vydlával jako archivá, který velmi peliv tídil a zakládal historické listiny, poizoval z nich kopie. Je dobré si uvdomit, e v tom svt bez kopírek poídil za ivot tisíce runích opis a byly v jeho ivot chvíle, kdy skoro ztrácel zrak. U v roce svého satku zaal vydávat asopis Spolenosti vlasteneckého muzea v echách, který, s jistými peripetiemi, snad vychází dodnes. Postupn se také stal historiografem eských stav, ml zejm dar diplomacie, získával postupn pístup do rzných významných archiv. Byl u vzniku Matice eské (1831) a také vytvoil projekt eské encyklopedie, který ovšem završil a jeho ze Rieger,
vdce národa.


Byly i spory o formu eského jazyka, bylo i drobné hašteení, které nebudu rozebírat. První ást povídání o otci národa bych zakonil konstatováním, e Palacký prakticky od roku 1844 pekládal z nminy své Geschichte von Böhmen, tedy jejich první díl a roku 1848 vyšel esky první díl jeho vrcholného díla
Djiny národu eského v echách a v Morav.


Josef Hejna

***


Zobrazit všechny lánky autoraKomente
Posledn koment: 06.07.2013  22:26
 Datum
Jmno
Tma
 06.07.  22:26 autor
 06.07.  17:48 zdenka
 06.07.  16:37 MilunaH
 06.07.  14:52 LenkaP
 05.07.  13:38 JanaS
 05.07.  12:31 KarlaA
 05.07.  05:03 Jarek