Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Teodor,
ztra Nina.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Mariánské Lázn a Miroslav Horníek


Pijmte tento lánek jako vzpomínku na Miroslava Horníka k jeho výroí. (red)

 

Kdy jsme z domova vyjídli na relaxaní týden do Mariánských Lázní, bylo léto pesn v pli. Plán na novináskou ást této etapy dovolené u jsem mla dávno promýšlený, tšila jsem se.

 

Mariánské Lázn jsou plné nádherných památek, zajímavých píbh, historie tu dýchá z kadého lázeského domu, z kadé sochy, pomníku, tryská z kadého léivého pramene.

    

 

Vybrala jsem si Miroslava Horníka. Pro? Já vlastn ani nevím. Vzpomnla jsem si, jak jsem rok ped tím stála u jeho pamtní desky na lázeském dom Svoboda. Vdla jsem, e tu pobýval mnoho let, vdy ve stejnou dobu, ve stejném pokoji, e tu psával své povídky. A tak jsem si ekla: Co kdybych prošla Mariánskými Láznmi v jeho stopách… Co tu ml nejradji? Kam chodíval?

 

 

Pamtní deska M.Horníka na lázeském dom Svoboda

 

Vzala jsem si na pomoc jeho knihu „Vyznání Mariánským Lázním“, a hned jsem si podtrhla jednu z prvních vt - „Pro mne se toto msto vznáší, miluji to msto v lese a les ve mst…“

 

 

Nejradji tu chodíval jen tak, bez cíle, odnikud nikam. Urit ale taky sedával na nkteré z mnoha laviek v parcích, moná i na té v zákoutí u sochy J. W. Goetha a jeho Ulriky, kde tak ráda s knihou sedávám i já. Urit, jako kadý, ochutnával a pil vodu ze zdejších lázeských pramen. Ale kde pesn? Nevdla jsem.
 

 

    

J.W.Goethe a jeho Múza


U doma msíc dopedu jsem pemýšlela, koho se zeptat, a pak m to napadlo. Teba v tom lázeském dom pracuje nkdo, kdo si na nj pamatuje- njaký vrátný, lázeská, spolupacient- vdy tam jezdil 26 let, rok co rok, na msíc. A tak jsem jen tak, nazdabh, napsala do lázeského domu a napjat ekala, jestli se nkdo ozve.

 

 

Lázeský dm Svoboda

 

A pedstavte si, ozval se. Pan primá MUDr. Pavel Knára! Napsal, e byli kamarády, a e si se mnou o nm velmi rád popovídá, má na nj spoustu krásných vzpomínek. Má fotografie, dopisy, obrázky, Miroslav Horníek mu daroval nkolik ze svých koláí, jimi se zabýval v posledních letech ivota.

 

Pan primá mu vnoval i jednu z kapitol své kníky „Jak jsem potkal lidi“, v ní vzpomíná na své slavné pacienty. A tak jsme se sešli.

 

Pan doktor Knára vyprávl a mn ped oima vyvstával Miroslav Horníek- ne umlec, herec, spisovatel, ale Miroslav Horníek- lovk. Dozvdla jsem se o jeho povstné hlce, která v rukojeti skrývala štamprliku, o jeho toulkách nádhernou krajinou skítk a rusalek v nedaleké chránné krajinné oblasti Kladská, krajin rybník, rašelin, divokých kachen.

 

 

Chránná krajinná oblast Kladská


Vzpomínal na pátelská posezení se starousedlíky i pravidelnými hosty, na grilovaky, pi kterých se dlouho do noci vyprávly píbhy z umlecké brane. Pan primá mi prozradil, co jsem nevdla. Kdysi v proslulých Hovorech H se pan Horníek zmínil, e miluje ervené víno.

 

A od té doby, a pišel kamkoliv, všude ho uctívali erveným. Jene to byla jen umlecká nadsázka, která se hodila do píbhu, ve skutenosti ml rád bílé, ale to málokdo vdl.

 

A tak s panem primáem sedávali spolu na terase jednoho z lázeských podnik, popíjeli bílé a povídali si o ivot dlouhé hodiny. Klasickým vtípkem pana Horníka bylo, e svou útratu platil zásadn dvoukorunami. Na rady léka u moc nedal, Kíový pramen, který ml doporueno pít, sice obas ochutnal, ale jinak… Navzdory svému pomrn vánému zdravotnímu stavu se ale doil vysokého vku 85 let.

 

Velkou pýchou Mariánských Lázní je Zpívající fontána na lázeské kolonád. Uchvátila i Mistra, v jednom rozhovoru se piznal, e ho dojala k slzám. Sedl a napsal nádherný dvoustránkový text „Vyznání vod“. Nikde jsem ho nemohla najít, pan primá ho ale ml, ofotil ho a vnoval mi ho. Tady je krátký úryvek:

 

„.. Je cosi milostného v tchto místech, génius jeho kout, síla, která dává Goethovi zapomenout na jeho vk, síla, která dává prstm Chopinovým schopnost tkát nná krajkoví hudby, síla, která dává tryskat vodám zdejších pramen. ivým a ivotodárným vodám a která tu zvedá i Tvoji vodu v opojných a opojených kivkách, fontáno…“

 

 

Zpívající fontána

 

Pan Horníek kadoron poádal improvizované Hovory H i v místním divadle. Bylo vdy beznadjn vyprodáno a pamtníci dodnes vzpomínají.

 

Na koené pohovce v kancelái pana primáe se vršily mé poznámky, obas nkdo zaukal a lékaská pée samozejm dostala pednost ped mou zvdavostí. Pokala jsem chvilku na chodb a pak poslouchala dál.

 

„Byl to velký umlec, miloval lidi, miloval ivot a miloval Mariánské Lázn,“ zakonil své vyprávní pan primá. S úctou schovává vci, pipomínající mnohaleté pátelství, dáreky, které mu Mistr vnoval.

 

 

Svj text jsem nazvala „Mariánské Lázn oima Miroslava Horníka“. Pan šéfredaktor ho pejmenoval a uznávám, e vymyslel název daleko, daleko hezí. lánek vyšel v asopise Doba senior koncem prázdnin pod názvem „Kde nechal srdce Mistr Horníek“.

 

Eva Procházková

Zobrazit všechny lánky autorky

 

 Komente
Posledn koment: 29.01.2019  22:44
 Datum
Jmno
Tma
 29.01.  22:44 Anna
 16.11.  14:46 anna
 15.11.  18:17 Ji Plpn stopa Miroslava Hornka
 14.11.  15:56 EvaP
 10.11.  10:05 Von
 10.11.  09:46 Hilda
 10.11.  07:20 Karla I.
 10.11.  04:28 Jitka