Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vojtch,
ztra Ji.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Advent – historie

 

Víte, e dnes je tetí "Adventní nedle" ? Tak tady je opt jeden vzpomínkový lánek. Na adventní vnec je u pozd, ale teba si to uloíte na píští rok.

 

Doba pípravy na Vánoce se nazývá "ADVENT". Toto oznaení pochází z latinského slova "adventus", co znamená píchod. Myslí se zde na píchod Jeíše Krista.

 

První zaátky slavení adventu se objevují v jiní Galii a ve Španlsku koncem 4. století. Od 12. do 13. století se stal advent zaátkem nového liturgického roku, který do té doby zaínal Vánocemi. Adventní doba trvá tyi nedle ped slavností Narození Pán 25. 12.

 

Datum první adventní nedle je pohyblivé. Je to proto, e poslední adventní nedle - tvrtá - pipadá vdy na nedli ped 25. prosincem (který je hlavním vánoní svátkem). A protoe 25. prosinec je kadý rok v jiném dni v týdnu, tak i 1. adventní nedle má kadý rok jiné datum. Advent vdy trvá do plnoci dne 24. 12. ("štdrý veer" je vigilie - pedveer hlavního vánoního svátku). Nkdy se proto stává, e poslední adventní nedle me pipadnout i na Štdrý den. V takovém roce trvá advent vlastn jen ti týdny, i kdy má tyi adventní nedle.

 

Na poátku bylo kolo...aneb historie adventního vnce


Na zaátku byl hamburský pedagog a knz Johann Hinrich Wichern. Chtl udlat radost svým ákm, dtem ze sirotince. Na svátek sv. Ondeje (30. listopadu) roku 1839 zavsil v jídeln kolo od vozu ozdobené 23 svíkami, pesn tolika, kolik zbývalo dn do Štdrého dne. Nápad se rychle rozšíil, první adventní vnec se objevil v kostele v Cáchách, zde u byly pouze tyi svíce symbolizující tyi adventní nedle.

 

Zvyk zdobení adventního vnce k nám pišel z Nmecka koncem 19. století
Adventní vnec, jak jej známe dnes, tedy ten tradiní, ozdobený vtvikami smrku nebo boroviky, se svíkami a mašlemi, spojuje nkolik tradic a symbol. Tvar kruhu je symbolem vnosti, kolobhu v pírod i opakujících se svátk v ivot lovka. Vnec byl vdy uren vítzi, tímto vítzem nad temnotou je Jeíš, jeho narození je v adventu oekáváno.

 

Z pedkesanských dob pipomínají adventní vnec dva zvyky. V zimním období nosili lidé do svých píbytk erstvé zelené vtve a tím poskytovali píjemné bydlení dobrým duchm. Holé vnce ze slámy odhánly zlé duchy a tím zajišovaly poehnání.

 

Pvodní kolo od vozu se pemnilo ve starobylý slámový vnec s opletením z erstvých vtví. Te u jen dozdobit. Podle kesanské liturgie je adventní barvou fialová, poslední adventní nedli však knz obléká roucho rové. Fialová je barvou pokání, pípravy na píchod Krista, pokory a rozjímání, rová barva symbolizuje nadji na blíící se narození Boího Syna. Tomu by mly odpovídat i barvy svící na vnci.

 

Ti fialové, jedna rová
Kadou adventní nedli se jedna svíce zapálí, nakonec se zapaluje svíka rová.
Podle jiné tradice mají být svíky naopak ervené a zlaté, ervená jako pipomínka Kristovy krve prolité za spásu svta, zlatá jako barva ivota a vítzství.

 

A u si adventní vnec koupíte v obchod, nebo se do jeho výroby pustíte doma, urit nebudete litovat. Mete si zvolit i netradiní vnec ze šišek, sušených plod...


Ke klasické adventní pohod patí však neodmysliteln ten „pravý“ z erstvých vtví, který krásn provoní byt a pipraví vás tak na Vánoce.


Tak co? Zkusíme to spolu? Podívejte se jak na to…

pipravte si:
1. Chvojí - nejlépe takové, které po uschnutí neopadává (nap. jedle, tuje, tis apod.).
2. Slamnou kruhovou podloku (nebo polystyrenový korpus).
3. elezný vázací drát, nebo rený vázací provázek.
4. tyi svíky. Barva svíek je na vás.
5. Pomcky k upevnní svíek na vnec – podloky.
6. Stuhy.
7. Rzné oíšky, šišky, sušené pomerane, rzné plody a materiály na dozdobení.
… a ješt potebujete náadí
1. Nky a zahradnické nky na stíhání chvojí.
2. Štípací klešt na drát.
3. K dozdobení je dobrá tavná lepicí pistole.

 

 

  

zdroj: internet

Pro tenáe magazínu SeniorTip pipravila Janina Svobodová

Navštivte také stránky knihovny http://www.jkk.estranky.cz/

 

* * *

Zobrazit všechny lánky autorky

 

Advent je tytýdenní období ped Vánoci

Adventní nedle v roce 2018:
První adventní nedle - elezná nedle - byla 2. prosince
Druhá adventní nedle - bronzová nedle - byla 9. prosince
Tetí adventní nedle - stíbrná nedle - je dnes 16. prosince
tvrtá adventní nedle - zlatá nedle - bude 23. prosince

 Komente
Posledn koment: 13.12.2020  22:06
 Datum
Jmno
Tma
 13.12.  22:06 Evussa ..je dobr znt, pro.