Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Marcela,
ztra Alexandra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pálení arodjnic

Datum 30. dubna vtšin z nás pipomíná pálení arodjnic. Kolem mst a obcí veer zahoely vatry a vypuklo ono tradiní veselí, jemu se íkalo pálení arodjnic. Byla to píjemná zábava, u ní jsme zaili spoustu legrace.

 

Vzpomeme ale doby dávno minulé, kdy v souvislosti s pálením arodjnic o legraci rozhodn nešlo, by podívaná pro diváky na dji pímo nezúastnné to rozhodn byla. Velmi zvrácená podívaná. Ano, mám na mysli období tzv. "Hon na arodjnice", na sklonku patnáctého století  a trvající prakticky do konce 17. století. Toto období mimo jiné patí k  nejtragitjším kapitolám djin spolenosti.

Povry o schopnostech a škodlivé innosti arodjník a arodjnic jsou staré snad jako djiny lidstva a po celou dobu byli provozovatelé magie tu a tam pronásledováni, zvlášt pokud páchali škody. Na druhé stran víra v magii byla hluboce zakoenna a pramenila z neschopnosti ovlivnit urité dje v pírod i spolenosti i prosadit zájmy lidí reálnými, pirozenými prostedky, take sahali k nadpirozeným.

 

A na pelomu feudalismu a rodícího se kapitalismu dostalo pronásledování arodjnic skuten masovou podobu. Do druhé poloviny patnáctého století se procesy s arodjnicemi vyskytovaly mén asto. Byly záleitostí svtských soud i smíšené - církevní a svtské - jurisdikce a nezídka se jednalo o soubh povrených magických metod s travistvím i jinou kriminální inností.

 

Pak se do vedení arodjnických proces zapojila pímo církev svatá katolická prostednictvím svých inkviziních tribunál. Poet obtí je tké zjistit. Odhady historik se pohybují od desítek tisíc do devíti milión, ovšem velmi rozumný odhad je kolem jednoho miliónu vtšinou naprosto nevinných obtí. V Evrop mla zhruba tetinu na svdomí reformovaná evangelická církev, zbytek padá na vrub íma. Luteránství a kalvinismus toti mly zcela odlišné názory na nebe, ale v otázkách pekla a jeho úklad se skvle shodly. Zdá se paradoxní, e k nejkrutjšímu a nejrozšíenjšímu pronásledování dochází v západoevropských zemích práv v pomrn osvícené dob, v snášenlivém duchu renesance a poátk empirického vdeckého bádání.

 

Velkou roli v rozpoutání honu na arodjnice mla nesporn spoleenská situace v evropských zemích, církevní reformace a protireformace, ale pedevším snaha pomocí teroru bránit existující spoleenské pomry a feudální výsady vetn nemalých výsad církve jako nejvtšího feudála. Vyhasínání honu na arodjnice je spojeno pedevším s rozvojem a upevováním kapitalistického výrobního zpsobu, spojeného zárove s rozvojem vdeckého poznání. Nejvtší odpovdnost za snad nejtemnjší stránku djin nese papei ízená inkvizice, pvodn urená k pronásledování jinovrc, odpadlík od víry pravé a kací. Spoluvinicí je i kesanská teologie.

 

Ve druhé polovin patnáctého století mli u otcové teologové v otázce arodjnictví zcela jasno, a aby mohli vyuít inkviziního zpsobu vedení proces, shledali, e arodjové a hlavn arodjnice jsou áblovou sektou, pedstavují nejhorší druh kacíství, protoe útoí pímo na církev svatou. Zaprodání duše áblu ješt nestailo, nutné bylo vytvoení „organizace, tzv. áblova vojska“. Dkazem existence zvláštní a velmi nebezpené sekty mly být mytické reje arodjnic, je obrazotvornost teolog vybavila brzy šokujícími detaily. Jakmile byla takto potvrzena existence áblova vojska, bylo moné pustit se do arodjnic opravdu dkladn. Církevní otcové tak dlouho malovali erta na ze, a se ho sami zaali bát. Mnohde mly arodjnické procesy jasný podtext proces politických nebo byly vedeny s haminými cíli obohatit se. Inkvizitoi a jejich pomocníci nezídka také ukájeli své sadistické choutky. Komu se podobná praxe nelíbila a troufl si kritizovat, zail nezídka na vlastní ki péi o spásu své duše. Nebo „nevit v innost arodjnic je nejvtší kacíství“, jak praví Kladivo na arodjnice.

Období masových arodjnických proces není dsivé jen potem obtí. Jejich nejtemnjší stránkou byl samotný zpsob vedení procesu. Z dráp inkvizice nebylo pro ubohou ob úniku. Jakmile byla jednou v podezení nebo bylo podezení vykonstruováno leny tribunálu byl její osud pedem uren.

 

Jestlie obalovaná vedla špatný ivot, dokazovalo to samozejm její spojení s áblem; byla-li poestná a chovala se píkladn, bylo jasné, e se petvaovala, aby svojí poestností odvrátila podezení ze styk s áblem a z noních cest na rej arodjnic.

 

Má-li pi výslechu strach, je jasné, e je vinna; svdomí ji prozrazuje. Jestlie si poíná klidn, pesvdena o své nevin, je nepochybné, e je vinna, nebo podle názoru soudc arodjnice se vyznaují tím, e lou s drzým klidem.

 

Jestlie se hájí a ospravedluje ped obalobou proti ní vznesenou, svdí to o její vin; jestlie ze strachu a zoufalství ped nestvrností falešných obvinní klesá na mysli a mlí, je to pímý dkaz jejího provinní... jestlie nešastná ena neme muení vydret a divoce koulí oima, znamená to pro soudce, e hledá oima svého ábla; zstává-li se strnulýma oima napjatá, znamená to, e vidí svého ábla a dívá se na nj.

 

Má-li v sob sílu snášet hrzy muení, znamená to, e ji ábel posiluje a e je nutno ji muit ješt víc.

 

Kdy to nevydrí a na muení zeme, znamená to, e ábel ji usmrtil, aby neuinila výpov a neodhalila tajemství.Text:Hana Kuchaová

Ilustrace:Václava Arnoštová

 Komente
Posledn koment: 30.04.2017  10:32
 Datum
Jmno
Tma
 30.04.  10:32 Von