Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valrie,
ztra Rostislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Kdy se ekne "pí"


14. bezna se po celém svt slavil Mezinárodní den Ludolfova ísla

Pokud aspo obas potebujete spoítat objem nebo obvod jakéhokoliv kruhu, bez tohoto znaménka se neobejdete. Ludolfovo íslo, známjší jako malé ecké "pí", nedává spát matematikm po více ne dv tisíciletí.


3,14 je, jak známo, pouze velmi hrubý odhad. Generace matematik se snaily o pesnjší výpoet. Trvalo a do dnešní doby, ne mohl být uren pomr mezi obvodem kruhu a jeho prmrem uren a na milión desetinných míst.

 

Skutenost, e pomr obvodu kruhu k jeho prmru je konstantní je známo u nkolik tisíc let. Kdy lidé toto poznali se u nedá zjistit. Nejstarší hodnoty tohoto pomru byly zejm zjištny mením.

 

V egyptském rhindském papyru, který je datován do roku 1650 p. n. l., je uvedeno, e 4(8/9)2 = 3,16 jako hodnota pro "p" . Zdá se, e první teoretický výpoet provedl Archimédes (287-212 p. n. l.). Po Archimédovi následovali další. Byl mezi nimi Ptolemaios (cca 150 n. l.), který došel k výsledku 3,1416, stejn jako al-Khwarizmi (cca 800) o tém 700 let pozdji. Al-Kashi (cca 1430) ze Samarkandu spoítal "p" u na 14 desetinných míst a holandský matematik Ludolph Van Ceulen (1540-1610) dokonce na 35 míst. Práv po Van Ceulenovi je toto íslo v nkterých zemích oznaováno jako "Ludolfovo".
(3,14159265358979323846264338327950288)

 

Ludolph Van Ceulen, renesanní nmecký matematik

 

* 28. ledna 1540 v Hildesheimu
+ 31. prosince 1610 v Leidenu

 

Ludolph van Ceulen se narodil 28. ledna 1540 v Hildesheimu v Nmecku. Zejm neml univerzitní vzdlání, protoe jeho rodie si nemohli dovolit mu je zaplatit.


Vyuoval šerm a matematiku v Delftu. V roce 1594 si otevel šermískou školu v Leidenu. V roce 1600 se dostal na technickou školu tamté. V posledních deseti letech svého ivota tam rovn vyuoval aritmetiku a pevnost. Napsal adu prací, z nich jedna z nejdleitjších byla "O krunici".

 

Van Ceulen je proslulý svým výpotem p (pí), jednoho z nejstarších ísel (konstant) v matematice. Toto íslo uruje, kolikrát se prmr krunice vejde do jejího obvodu. Van Ceulen spoítal toto íslo na 35 desetinných míst. Pouil k tomu mnohostn, který ml 262 stran. Strávil nad tím vtšinu svého ivota. Toto 35místné p má vyryto i na svém náhrobku. íslo se po nm v Nmecku, u nás a v nkterých jiných zemích nazývá "Ludolfovo íslo".
Van Ceulen zemel 31. prosince 1610 v nizozemském Leidenu.

 

Bhem evropské renesance se otevel nový svt matematiky. Mezi prioritami bylo hledání nových vzorc pro výpoet Ludolfova ísla. Vzorce byly postupn nalezeny a pak u šlo pouze o to, kolik asu byl kdo ochoten tmito výpoty strávit. V roce 1699 Sharp dospl k 71 správným místm, v roce se 1701 Machin dostal k magickým 100 desetinným místm.
V roce 1737 pijal Euler pro Ludolfovo íslo dnes všeobecn pouívaný symbol "pi".


Honba za rekordy však pokraovala dále. V roce 1874 uril Shanks "p" na 707 míst, ale pouze 527 jich bylo správných. Rekord vytvoil Ferguson v roce 1946: 620 míst. Tady další etapa koní - zaíná éra poíta. V srpnu 1997 tch míst bylo u 51 539 600 000 ... 

 

Dušan HerfortKomente
Posledn koment: 14.03.2021  14:48
 Datum
Jmno
Tma
 14.03.  14:48 Von
 14.03.  14:09 Vesuvjana dky
 14.03.  11:24 Marta
 14.03.  10:40 olga jankov
 14.03.  08:32 Evussa
 14.03.  07:30 Jaroslav
 14.03.  07:28 Ivan