Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mistr Jan Hus,
ztra Bohuslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Nová Evropská komise

 

Barroso pedstavuje svj tým:

Co meme oekávat od nové Komise?

 

Pedseda Evropské komise José Manuel Barroso vybral svj tým pro funkní období do roku 2014. Pi pedstavení nové komise Barroso ekl, e jde o evropský tým pro realizaci evropského programu, od nho oekává, e pijde s erstvými podnty¨k ešení evropských problém.

 

V Barrosov týmu se objevuje tináct nových tváí, k tomu lze piíst šest dalších, které nebyly v jeho první komisi v období 2004 - 2009. Všichni stávající komisai, kteí v novém sloení zstávají, dostanou nová portfolia. To José Manuelu Barrosovi poskytne znaný manévrovací prostor v prvních msících nového funkního období, ne se komisai usadí ve svých nových pozicích.
Po hlasité kampani, cílené na zajištní lepšího pomru mezi mui a enami, zasedne v nové sestav devt en, co je více ne kdy pedtím. Dobe zastoupeni jsou socialisté a liberálové. Ti ze sedmi místopedsed, Catherine Ashtonová, Joaquín Almunia a Maroš Šefovi, reprezentují levici a další dva, Olli Rehn a Siim Kallas, jsou liberálové.
Zmny portfolií a zmny priorit José Barroso provedl v nové sestav Evropské komise nkolik závaných zmn a podailo se mu tím dosáhnout zejmé rovnováhy.
V nové Barrosov komisi chybí zjevn „druhoadá“ kesla, jako byl napíklad post komisae pro mnohojazynost, a kadý nový komisa má odpovídající míru pravomocí i pimené zdroje.

 

Hlavní novinkou je post komisaky pro otázky klimatu – obsadila ho Connie Hedegaardová, konzervativní dánská ministryn, která mla klima a energetiku na starosti v období píprav na Kodaskou konferenci o klimatu. A pomrn mladá, má v dánské politice silné postavení a je povaována za dynamickou a neodbytnou, co je pro tuto „prezovou“ funkci zejm dleité. Ve své vlasti je populární a pi nominaci mla dobrou podporu. Hedegaardová je také loajální vi svému portfoliu: naléhala na omezování spoteby energie - nejen na sniování emisí - i tehdy, kdy to bylo v rozporu s oficiální vládní i stranickou linií.
Zízení této funkce je jasným signálem, e klimatické zmny budou pro komisi velkou prioritou ve všech resortech. I kdy má Hedegaardová dobré pedpoklady a i politické zkušenosti, bude moná potebovat podporu pedsedy komise. A to zejména pi prosazování zelené problematiky u ostatních komisa.

 

Zmn doznávají také další portfolia: Viviane Redingová, která bude komisi pedsedat v Barrosov nepítomnosti, bude odpovídat za oblast spravedlnosti, základních práv a obanství. Lucemburská komisaka obsáhne problematiku diskriminace a rovnosti. Ta pedtím spadala do pravomocí G Zamstnanost, sociální vci a rovné píleitosti, G Komunikace a ásti G Spravedlnost, svoboda a bezpenost. Otázky imigrace budou nov spadat pod švédskou kandidátku Cecilii Malmströmovou, navrenou pro oblast vnitra.

Jedním z významných úkol paní Redingové budou spotebitelské smlouvy a marketingové právo, je pevezme od generálního editelství pro ochranu zdraví a spotebitel. Telekomunikaní spolenosti mají zkušenost s její houevnatou prací na regulaci poplatk za roaming a lze oekávat, e Redingová stejný pístup uplatní i k obecným otázkám spotebitelského práva.

 

Díve rozdlená generální editelství pro ochranu zdraví a spotebitel se nyní opt spojují pod vedením maltského kandidáta Johna Dalliho. Akoli je v zahranií málo známý, na Malt psobil jako ministr financí, v letech 2004-2008 jako ministr zahraniních vcí a od roku 2008 jako ministr sociálních vcí a zdravotnictví.
Navzdory ztrát agendy spotebitelských smluv a marketingového práva získává G Johna Dalliho na dleitosti. V píští komisi pebere od G pro podniky a prmysl agendu léiv a od G pro ivotní prostedí agendu biotechnologií a pesticid. Slouení portfolií zdravotnictví a spotebitel také znamená, e si dva velcí hrái v aparátu komise, toti John Bell a Philippe Brunet, kteí šéfovali kabinetm obou dosavadních komisa, budou hledat nové uplatnní. Pan Brunet je nepochybn kandidátem na jednu z klíových rolí v novém G pro ochranu zdraví a spotebitel, moná v oddlení léiv, které ji díve vedl. Spolu s léivy pechází pod toto G také Evropská agentura pro léiva.

 

Zatímco G pro ochranu zdraví a spotebitel a John Dalli na dleitosti získali, G pro podnikání a prmysl a do jeho ela jmenovaný italský komisa Antonio Tajani dopadli o poznání he. Krom léiv ztrácí toto G agendu regulace, která pechází do generálního sekretariátu, a koordinaci Transatlantické hospodáské rady, která pechází do G pro obchod. Tato poslední zmna moná ohlašuje sníení vlivu Transatlantické hospodáské rady. Panu Tajanimu me být útchou, e mu bude svena odpovdnost za projekt Galileo a stane se, by a šestým, místopedsedou Evropské komise. Vcelku je tedy nyní G pro podnikání a prmysl tce okleštnou slokou Evropské komise. Jeho dívjší role informaního uzlu pro podniky zajímající se o vliv komise na podnikání v daném oboru je tak moná ta tam.

 

Belgický liberál Karel de Gucht, který krátce psobil jako komisa pro rozvoj, pebírá resort obchodu. To je poté, co byl Herman van Rompuy jmenován pedsedou Evropské rady, další velká výhra pro Belgii a pro liberály, kteí utrpli ztrátu pi rozdlování vrcholných funkcí v EU. Nová agenda se nkdejšímu ministrovi zahraniních vcí Karlu de Guchtovi bude asi zamlouvat více ne jeho dosavadní agenda rozvoje. Ped asem se spekulovalo, e by si pál portfolio energetiky, to však dostal nmecký pravostedový kandidát Günther Oettinger. Nmecku se podailo tuto funkci získat pro uchazee, který doma nebyl nikdy ministrem, a pan Oettinger tak bude na slyšeních Evropského parlamentu jedním z nejsledovanjších kandidát. Nmecký pravý sted má dle všeho za cíl hrát v energetické politice dleitou roli, o em svdí i volba europoslance Herberta Reula pedsedou parlamentního výboru pro prmysl, vdu a energetiku.

 

Energetika bude mít, stejn jako doprava, samostatné generální editelství. Kompetence v oblasti státní podpory, spadající dosud pod spolené G pro energetiku a dopravu, pejdou pod G pro hospodáskou sout, co moná ohlašuje tvrdší reim pro energetické firmy a letecké dopravce. Agendu komisae pro dopravu dostane dosavadní komisa z Estonska Siim Kallas, který si podrí i funkci místopedsedy komise. Jeho dohled nad transparentností pevezme slovenský kandidát na post komisae pro vztahy mezi institucemi a administrativou Maroš Šefovi, který ji lenem komise je. Po ptiletém psobení na postu velvyslance v Bruselu Šefovi pevezme roli Barrosova zákulisního diplomata. Bude zodpovdný za vztahy komise s ostatními institucemi, zejména s Evropským parlamentem a Radou ministr. Bude také dohlíet na výbr zamstnanc evropských institucí. Pi jeho parlamentním slyšení budou velmi sledovány jeho plány v oblasti transparentnosti lobbingu.


Agenda audit a boje proti podvodm pechází z portfolia Siima Kallase na litevského uchazee Algirdase Šemetu a G pro dan a celní unie, audity a boj proti podvodm. Portfolio rozpot a finanních program, je pan Šemeta dosud drel, dostává Polák Janusz Lewandowski, který bude elit parlamentu pi vyjednávání o rozpotu podle nových pravidel, stanovených Lisabonskou smlouvou. Ta zákonodárcm umoují kontrolu nad veškerými výdaji. V tomto ohledu bude tit Lewandowski ze svého ptiletého poslaneckého mandátu v EP.

 

Nizozemská kandidátka Neelie Kroesová se ujímá nového portfolia
digitální agendy a místopedsednictví komise. Stejn jako portfolio editelství pro otázky klimatu má i funkce paní Kroesové velmi prezový charakter, bude však muset zvládat vnitrokomisní politiku, na kterou tolik nenaráela v dosavadní spíše regulaní roli komisaky pro hospodáskou sout.
Dohled nad hospodáskou soutí pebírá španlský socialista Joaquín Almunia, který ml doposud na starosti hospodáské a mnové záleitosti. Po boulivých letech pod vedením Kroesové tak bude mít toto G vyrovnanjšího a uválivjšího komisae formátu Maria Montiho. Také pan Almunia získává funkci místopedsedy komise. Agendu hospodáství a mnových záleitostí pebírá finský kandidát Olli Rehn, od kterého se oekává, e do ní v dob krize pinese svj píslovený klid a jistotu.


Bývalý komisa a souasný francouzský poslanec EP Michel Barnier dostává prestiní portfolio vnitního trhu a slueb a k tomu i dohled nad finanními slubami. Zejména pro sektor britských finanních slueb je však dleité, e se generálním editelem tohoto G stává Jonathan Bull, britský úedník s mnoholetými zkušenostmi z komise. Lobbing Francie byl úspšný také na dalším poli – Rumun Dacian Ciolos získal portfolio zemdlství a rozvoje venkova. Vi zmnám ve spolené zemdlské politice bude pravdpodobn odolnjší ne souasná komisaka Mariann Fischer Boelová.


ecké barvy bude po Stavrosovi Dimasovi v EK hájit komisaka pro námoní záleitosti a rybolov Maria Damanakiová. Slovinec Janez Potonik bude mít na starosti ivotní prostedí. Potonik získal Barrosovu dvru po pti letech ízení agendy vdy a výzkumu.
Potonikovy kompetence však budou uší, ne ml minulý komisa Stavros Dimas. ást jeho portfolia toti pevzala G pro otázky klimatu a pro ochranu zdraví a spotebitel. Agenda civilní ochrany navíc pechází pod G pro humanitární pomoc. Toho se ujme Bulharka Rumiana eleva, nov navrená komisaka pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a ešení krizí. eleva bude úzce spolupracovat s Andrisem Piebalgsem, komisaem pro rozvoj a dosavadním komisaem pro energetiku. Dosavadní agendu J. Potonika pevezme Máire Geoghegan-Quinnová, bývalá irská ministryn a souasná lenka Evropského úetního dvora, která se stává designovanou komisakou pro výzkum a inovace.


Jiný len dosavadní komise, Kypan Androulla Vassiliou, opouští zdravotnictví, aby pevzal peskupené portfolio školství, kultury, mnohojazynosti a mládee, v nm G pro školství a kulturu získává navíc novou agendu médií, která díve spadala pod G pro informaní spolenost. Maarský kandidát László Andor pak pebírá agendu zamstnanosti, sociálních vcí a inkluze a rakouský kandidát Johannes Hahn bude mít na starosti regionální politiku, jedno z mála portfolií, jejich nápl zstala nezmnna.

 

eský kandidát Štefan Füle bude zodpovdný za rozšiování a evropskou politiku sousedství. Vzhledem k plánovanému rozšíení EU o nové leny na Balkán posiluje tato pozice tradiní zájem Prahy o tento region. Füle bude mít ve svém portfoliu i agendu „východního partnerství“ EU, které je zameno na Ukrajinu, Blorusko, Moldávii, Arménii, Ázerbájdán a Gruzii, co byla jedna z priorit eského pedsednictví EU.

 

Poslední komisakou bude Catherine Ashtonová z Velké Británie, která byla jmenována vysokou pedstavitelkou EU pro zahraniní vci a bezpenostní politiku. Ashtonová se stane první místopedsedkyní komise a zárove bude odpovídat za vnjší vztahy.

 

Další kroky:
11.-19. ledna: slyšení v parlamentu
26. ledna: parlamentní hlasování o nové komisi
1. února: bude-li schválena, ujímá se komise úadu

 

Tomáš Jelínek, Donath-Burson-Marsteller
tomas.jelinek@bm.com  www.dbm.cz


Nové sloení komise
* José Manuel Barroso (Portugalsko) – pedseda
* Catherine Ashtonová (Spojené království) – vnjší
vztahy a vysoká pedstavitelka pro zahraniní vci
a bezpenostní politiku (místopedsedkyn)
* Viviane Redingová (Lucembursko) – spravedlnost,
základní práva a obanství (místopedsedkyn)
* Joaquín Almunia (Španlsko) – hospodáská
sout (místopedseda)
* Siim Kallas (Estonsko) – doprava (místopedseda)
* Neelie Kroesová (Nizozemsko) – digitální agenda
(místopedsedkyn)
* Antonio Tajani (Itálie) – podnikání a prmysl
(místopedseda)
* Maroš Šefovi (Slovensko) – vztahy mezi
institucemi a administrativa (místopedseda)
László Andor (Maarsko) – zamstnanost, sociální
vci a inkluze
Michel Barnier (Francie) – vnitní trh a sluby
Dacian Ciolos (Rumunsko) – zemdlství a rozvoj
venkova
John Dalli (Malta) – ochrana zdraví a spotebitel
Maria Damanakiová (ecko) – námoní záleitosti
a rybolov
Štefan Füle (esko) – rozšiování a evropská politika
sousedství
Máire Geoghegan-Quinnová (Irsko) – výzkum
a inovace
* Karel de Gucht (Belgie) – obchod
Johannes Hahn (Rakousko) – regionální politika
Connie Hedegaardová (Dánsko) – otázky klimatu
Janusz Lewandowski (Polsko) – rozpoet a finanní
programy
Cecilia Malmströmová (Švédsko) – vnitro
Günther Oettinger (Nmecko) – energetika
* Andris Piebalgs (Lotyšsko) – rozvoj
* Janez Potonik (Slovinsko) – ivotní prostedí
* Olli Rehn (Finsko) - hospodáství a mnové záleitostiKomente
 
 Datum
Jmno
Tma