Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Drahoslava,
ztra Libue,Amlie.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Expertem Evropské komise - 2

 

Nemám píliš jasnou pedstavu o tom, jak slepý k houslím pišel, ale njakým podobným ízením osudu jsem se tak trochu neoekávan koncem roku 1994 stal expertem Evropské komise pro energetiku. Pracoval jsem pro ni dokonce tém ti roky, z toho dobrou polovinu v zahranií, byla to souást více ne dstojného závru mé odborné kariéry. Moná vás budou zajímat mé dojmy z této pro mne mimoádn zajímavé spolupráce a zkušenosti. Konce konc i ST má svj oddíl „Co vím o EU“, mé poznatky mohou ty vaše trochu obohatit. Hovoí o tom, jak se vstup do EU pipravoval, o pomrn velkorysém programu technické a ekonomické pomoci PHARE transformujícím se zemím stední a východní Evropy ve fázi jejich pípravy pechodu do evropských struktur.

 

Jak to doopravdy bylo – projekt „bez finanních problém“

Rozjezd stediska rozhodn nebyl jednoduchý. Nebudu podrobn popisovat všechny strasti našich zaátk, uvedu jen ty nejzákladnjší. Ministerstvo prmyslu a obchodu (MPO) Rumunska, které pro nás podle pokyn a pravidel EK mlo pipravit podmínky pro start programu, kanceláe, nábytek, pímou telefonní linku, nezajistilo ani ty nejzákladnjší podmínky pro naši práci. Pipravilo, vlastn nepipravilo, pouze pidlilo kanceláe, v nich se malovalo a uklízelo naposledy nejspíš tak ped tvr stoletím, na pl rozpadlý kanceláský nábytek s hrubou vrstvou mastné špíny, vhodný tak nanejvýš pro kotelnu, rozpadající se elektroinstalaci…Slabší jedinec na mém míst by se otoil na podpatku, odcestoval a pokal, a pislíbené podmínky budou alespo v základ naplnny. Rozhodl jsem jinak, mj tým, k nelibosti mého rumunského editele pana Barbu zaal pracovat v mém pronajatém byt.

 

Ohromné problémy byly i na eské stran. Mj zamstnavatel, nositel kontraktu s Bruselem dlouho nebyl schopen najít eskou banku, která by byla ochotna poskytnout na pomrn slušné bruselské peníze bankovní záruku, naše firma nevlastnila ádný majetek, ádné nemovitosti, pouze slušné know-how, ale na to se záruka neudluje. A po msících se našlo šalamounské ešení: záruka ano, ale uvolníme vám z útu jen tolik, co jste si u vydlali. Skoro pl roku zstávalo naše potenciáln skvlé vybavení stále na papíe a ve snách, k prvním financím jsme se dostali a nám Brusel zaplatil první fakturu. Abych zajistil alespo základní podmínky chodu našeho stediska, vypjil jsem si 5000,- USD, nezbytné nemalé cestovní náklady nám doasn díky intervenci Jeana Luce doasn kryli pímo z Bruselu (ena se mi smála: to je ten skvle dotovaný projekt bez finanních problém).

 

Být expertem v Rumunsku nebylo ani jinak jednoduché. S rumunským šéfem, panem Barbu jsme si rozhodn nepadli do oka. Asi mu vadilo, e jsem si poínal píliš samostatn a svj postup jsem konzultoval více s Bruselem, Jean-Lucem Delpeuchem, Benem Griepinkem, Peterem Nagyem (setkával jsem se tu s mimoádn vzdlanými, schopnými, lidsky velmi pijatelnými odborníky). Mj rumunský asistent Valy byl sice odborn na výši, práci rumunských expert však dobe charakterizuje: slíbí-li, e pijde zítra v 9, moná se v 11 skuten dostaví, s velkou pravdpodobností ho však uvidíte a pozítí ! To platilo i pro mého asistenta.


 

Naše stedisko po dokonení interiér a vybavení


Nejvíce nám scházelo technické vybavení, o jediný poíta, který nám jakoby zázrakem zapjilo rumunské ministerstvo se pralo pt lidí. Jacek si v krátké dob naštstí dokázal od své mateské firmy opatit slušný note-book, mn ta moje poslala rovn ponkud obnošený, ale pouitelný exemplá. Intenzivn jsme pracovali a u nkolik týdn ped vánocemi byla naformulovaná naše první zpráva o rozjezdu stediska, tzv. Inception report, její pijetí bylo podmínkou úhrady první faktury z Bruselu.

 

Zákon schválnosti je nkdy nemilosrdný, snad týden ped Vánocemi Jackovi vyhoel poíta. Malikost, ekl si a za nkolik málo dn se mi pochlubil zcela novým, který pronajal za pijatelný poplatek od njaké rumunské firmy. Netušil, e si pronajal i njaký mimoádn úinný virus, ten se njakou chvíli ješt skrýval, potom se jeho stroj zcela poloil. Doufal jsem, e tu ivotn dleitou zprávu zachráním já, archivoval jsem ji v uceleném tvaru. Nezachránil, jeho virus jsem rovn koupil a mj poíta bhem nkolika dalších dn rovn totáln havaroval.

 

Míval jsem docela dobrou pam a text naší asi 60stránkové zprávy jsem ml v podstat uloený ve své pamti. K mému potšení po návratu z Vánoc m ekal opravený poíta, zcela prázdný, i kdy s ponkud málo uitenou francouzskou verzí Windows a Wordu. Nicmén bhem nkolika dn jsem dokázal zprávu nov napsat a pipravit k pedání.

 

Nepíjemnosti chodí obvykle ve trojicích. Její strukturu jsem ml pedem schválenou v Bruselu, pedpokládal jsem proto, e ji mj rumunský editel bez problém pijme. Mýlil jsem se, shodil ji ze stolu, prý neodpovídala jeho pedstavám. Naše první faktura byla ohroena. Nevzdal jsem to, zvedl telefon, Jean Luc byl rozumnjší: pošli nám co jste pipravili a první fakturu vám proplatíme. Pro pana Barbu jsme sice museli vyrobit zprávu novou (obsahovala pesn toté v jiném poadí a s jiným slovosledem), ale naše financování konen po dlouhých msících zaalo fungovat.


Fungujeme

Pes mizené podmínky prvních msíc jsme však byli schopni pln zabezpeit oekávání a pevzít péi o celý nadnárodní energetický program PHARE, o projekty, které ji byly v chodu, o pípravu formulace, výbrová ízení a rozjezd nových, roním nákladem na 13 milion ECU (pedchdce EURO). V rámci této mise jsem pendloval mezi Bukureští, Bruselem a Prahou, mezi msty, kde sídlili naši západní partnei (Hannover, Víde, resp. Baden, Paí,…) a mezi sídly národních komisí PHARE zemí, o které jsem pevzal péi, Prahou, Bratislavou, Budapeští (kolegové se starali o další zem, Nikolaj s Valym o Balkán, Jacek o Balt), po mezinárodních konferencích, v jejich rámci jsem pednášel v Bruselu, Jai (kouzelném msteku na severu Rumunska), Badenu (v pvabných rakouských lázních), Budapešti. Byla to spousta leteckých cest, mé záznamy hovoí o 80 000 kilometrech, které jsem za 1 ½ roku letecky absolvoval. Prbn konen probíhalo vybavování našeho stediska.

 

Jak byly desítky našich projekt zameny? Jejich výet by zabral nkolik stran, uveme alespo tolik, e jejich strategickým cílem byla ekonomicky silná, navzájem propojená, úinná a ekologicky pijatelná energetika ve spoleném evropském energetickém prostoru. K cílovým prostedkm patily transevropské energetické sít, efektivní alokace zdroj a investiních prostedk, vyváené tarify, energetické úspory, racionální intenzita konené spoteby energie a ochrana ivotního prostedí a konen píprava odborník, schopných úinn akceptovat podmínky, které je ekaly v rámci EU. Na financováni konkrétních investiních akci, jejich formulace a výbr byl mj. výsledkem projekt našeho programu, se podílely mezinárodní finanní instituce spolu se zdroji program PHARE.

 

Svj post, v této chvíli ji vetn jedinen vybaveného stediska (nábytek, poítae, kanceláské stroje, sluební auto) jsem zaátkem 1996 pedal svému nástupci, Pepíkovi V. Sám jsem ješt další rok našemu PCU asistoval jako tzv. krátkodobý expert.

 

 

Louení s PCU – pedávání štafety Pepíkovi V.
(Zleva Jacek, Nikolaj a mj nástupce Pepík, Mirela a Simona, vpedu Marcel, mj idi)

 

 

Závrem

Evropská unie v naší spolenosti stále vyvolává mnoho diskusí, Unie ano i ne, Lisabonská smlouva ano i ne, o bruselské byrokracii a další. Po návratu z mise se m známí ptali na mé dojmy ze spolupráce s Bruselem (to jsme se ke vstupu do EU teprve pipravovali). Pokusil jsem se o pímr: otázkou je zda chcete jezdit v pohodlném Volkswagen Passat nebo se spokojíte se Škodou 120. Passat je neporovnateln rychlejší, výkonnjší, pohodlnjší, ale pochopiteln draší a náronjší a zapomete, e byste ho mohli opravovat jako kutil v domácí díln. A bruselská byrokracie? Nemyslím, e je o tolik vtší jako eská, má jednu velkou výhodu: kdy ji pochopíte a akceptujete tak funguje. Na rozdíl od té naši.


Dodatek

Nedá mi, abych se alespo formou dodatku nezmínil o dvou zajímavých mstech, které se naas staly mým druhým domovem, Bukurešti a Bruselu.

 

Bukureš je pes mnohé výhrady k Balkánu msto zajímavé, je výrazn ovlivnno francouzskou kulturou, ne nadarmo se mu íká Malá Paí. Mete se tu setkat se zajímavou starou architekturou, k tm nejzajímavjším snad patí pravoslavný chrám Stavropoelos, skvost sakrální architektury, radnice, nebo triumfální oblouk, inspirovaný paíským Arc de Triomphe.


 

Palác republiky


Nová megalomanská architektura diktátora Ceausesca, Palatul Parlamentului, a pipojená nová hlavní tída a velkolepé námstí si zaslouí pozornost minimáln jako zajímavý dokument jedné pekonané éry; dnes slouí parlamentu nové republiky. Centrum msta je ponkud pesycené, ale metropole disponuje pomrn slušnou dopravní infrastrukturou, vetn dobe fungujícího metra. Píjemným doplkem msta jsou pímstské parky se skanzenem lidové architektury.

 

Brusel, dnešní „hlavní msto Evropy“ m samozejm upoutal daleko více. Nový pívlastek si msto zaslouilo tím, e zde sídlí dv hlavní evropské instituce – Evropská komise a Rada Evropské unie. V Bruselu zasedají také výbory Evropského parlamentu (sídlo EP je však ve Štrasburku). K nejpozoruhodnjším ástem msta patí jeho historické jádro, Velké námstí - Grande-Place (nizozemsky Grote Markt). Mnozí (mj. Victor Hugo) jej povaují za jedno z nejpvabnjších námstí na svt. Jeho dominantou je gotická radnice z 15. století s 96 m vysokou ví, na které je umístna socha svatého Michaela, patrona Bruselu. Nememe opomenout, e tento patron Bruselu má ve mst svj velkolepý chrám. Osobn jsem se rád procházel blízkými kivolakými tzv. racími ulikami Vismarkt s nesmírn bohatou a vizuáln poutavou nabídkou plod moe a ryb. Tísní se tu jedna restaurace vedle druhé. Pozornost si samozejm zaslouí i Královský palác.

 

 

Zajímavým, dobe známým a pro turisty neopomenutelným symbolem msta a je Manneken Pis, soška urajícího chlapeka) ze 17. století. Manneken Pis neustále pevlékají, me se pochlubit 800 obleky, které jsou umístny v mstském muzeu. Je mén známo, e od roku 1987 má svj protjšek - rající holiku - Jaenneke Pis.


 

Manneken Pis

Pro turisty je mimoádn zajímavým cílem Atomium a piléhající Minievropa, soubor asi 300 nejznámjší evropských staveb. Kolem nich zní poutavá hudba, jsou to asto hymny hlavních mst jednotlivých evropských zemí, len EU. Musíme dodat, e belgická okoláda, bruselská krajka, sklo, diamanty - to vše k Bruselu patí stejn neodmysliteln, jako tamní skvlá kuchyn.

Poznámka: obrázky jsou vesms pefotografovány z diapozitiv

Imrich Lencz

 

Další lánky autora:

Zpívá celá rodina

Piknik na behu Bajkalu

Bajkal, buchty a moji pitomci

Dva basisté v base

Bajkalské etudy

Stípky z vojenského ivota

Internet, web a senioi 

eka mého ivota

Sbohem pane profesore

Drobnstky z dtství

Expertem Evropské komise - 1Komente
Posledn koment: 13.10.2009  20:27
 Datum
Jmno
Tma
 13.10.  20:27 imraL Jrovi a MIrkovi
 13.10.  15:55 Mirek
 13.10.  08:59 Ivo