Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Patrik,
ztra Oldich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Památky v okolí vrchu Píšková

Tip na výlet


Kolem vrchu Píšková, vysokého pouhých 578,2 m na hladinou moe, se nachází romantická pahorkatina. Hostýnské vrchy tady svou nejvýchodnjší ástí padají do hluboké brázdy Vsetínské Bevy. Tiché lesní cesty, pívtivá zákoutí, studánky - domov lesní zve. V závru 19. století pináleely lesy k velkostatku hrabte Emanuela z erotína.

V míst, kde se íká V Uhliskách, se roku 1895 nasthoval do hájenky íslo popisné 90 hajný František Redl (nar. 1869 v Kašav) se svou enou Marií (nar. 1866 v Bystici p. Hostýnem). Tady na odlouené samot strávili 40 let. Narodilo se jim celkem 16 dtí, dosplosti se však dokalo jen 6.


ivot na lesní samot nebyl ádnou idylkou, jediným bohatstvím rodiny hajného byla chudoba. Tísnn nouzí se František Redl v beznu 1920, spolu s hajným Františkem Jeem z Oznice, odhodlali napsat majiteli velkostatku pokornou ádost o zvýšení píspvku na sluební odv:
„Vysokorodý pane hrab! V nejhlubší oddanosti podepsaní pichází k Vaší Excellenci se snanou prosbou o úpravu sluebního platu...“

Roní sluné Františka Redla v té dob inilo 1440 K. Vypomáhal si hospodástvím na deputátních a pronajatých pozemcích, úroda však sotva staila na obivu rodiny. Hajný tak poníen majitele panství ádal alespo o pispní na nutné poízení „... jednoho obleku a jednoho páru bot, ron polovici úetního obnosu darovati.... Pi nynjších cenách obuvi a odvu nejsme s to druhou polovici z naší úplaty hraditi. Naše ití jest jednom strádání a trudné ivoení.“


Roku 1905 se potkal hajný František Redl v lesnatých kopcích nad Oznicí s profesorem Tomášem G. Masarykem, který na nedaleké abárn v Jarcové trávil letní prázdniny a v lesích kolem vrcholu Píšková chodil na dlouhé procházky. Hajný František Redl mu dlal prvodce, ale také jej v hájence uhostil krajícem erného chleba a hrnkem mléka. Na památku tohoto setkání vysadil František Redl v míst Na vyhlídce lípu a v Sedle Píšková postavil Hubertovu kapliku. Pozdji se zúastnil Masarykova pohbu, to u mu bylo 68 let, do Prahy hajného doprovodila sedmnáctiletá vnuka Zdenka.

V roce 1935 penechal František Redl hájenku synovi a pesthoval se do Kivého, tam zemel r. 1943. Jeho ena Marie zemela o 10 let díve v Oznici. Vnuci hajného podnes ijí peván na Valašsku, ale také v dalších moravských mstech.

Vzhled Redlovy hájenky se ani dnes píliš neliší od té nkdejší.

V sedle Píšková se nachází ješt další památka na T. G. Masaryka. Na travnatém prostranství s okrasnými kei a mladými lipami je zbudován prostý kamenný pomník. Text uvádí: „Prezidentu osvoboditeli dr. T. G. Masarykovi, který zde sedával v roce 1907 - 1912 jako valašský poslanec, vdní obané. 14. 9. 1946. V Poliné.“ Tento prostý pomník zde nechal v roce 1950 vybudovat Místní národní výbor v Poliné ke 100. výroí Masarykova narození. I kdy byly pomníky prvního eskoslovenského prezidenta za komunistického reimu odstraovány, kamenný pomníek na Píškové pekal jak 50. léta tak i období normalizace po roce 1969. V letech násilné kolektivizace k nmu lidé pinášeli písemné prosby o pomoc v tíivé situaci.


Jin od vrcholu Píšková je pi lesní cest uprosted lesního ticha zavšena na kmenu statného smrku kaplika. Zasklený obrázek svatého Huberta s jelenem pipomíná lovecký výjev. Kaplika se nachází v místech, kde má svj výsostný domov lesní zv.


Dávnou historii tohoto hornatého místa pipomíná mohutná zdná Kaplika na Krplov. Nachází se v nadmoské výšce 515, 6 m. Usazena v lesním porostu udivuje osamlostí tak odlehlého místa, avšak výhled mezi kmeny strom dává tušit, e i zde v minulosti ili lidé. Ostatn to dosvduje také text, umístný v kaplice u obrázku Panny Marie s dátkem v náruí. „Obané kolemjdoucí. Kaplika je památkou našich pedk, kteí zde ili, pracovali a obdlávali pdu, modlívali se k Boí Rodice Marii. V roce 1945 se ada rodin z Krplova odsthovala a osada se zalesuje. Zastavení u kapliky je vzpomínkou na minulost osídlení tchto konin. Zachovejte tuto památku.“


Nedaleko odtud se nachází nevšední pírodní útvar Jarcovská kula. Samostatná, osm metr vysoká skalní vika pedstavuje ojedinlý zpsob vyvtrávání geomorfologických útvar. Skalní útvar je prohlášen za pírodní památku, avšak lezení po nm není nijak omezeno, slouí jako cviná skála i s nkolika fixními body a je na nm popsáno 10 lezeckých cest. Jména nkterých pemoitel jsou vytesána do paty tohoto zajímav lenného skalního útvaru.


A do daleké historie penese návštvníka neobyejný památník v míst zvaném Císaský vrch. V zalesnném prostoru se nachází mezi smrky a buky masivní pískovcový kvádr. Do elní zkosené stny je vytesán záznam: KAISER FRANZ JOSEFSHÖHE 1898, pipomíná pobyt císae Františka Josefa I. pi císaských manévrech. Obyvatelé pasek pinášeli císai oberstvení. V tehdejším ase nebyly svahy Píškové zalesnny a císa mohl pozorovat manévry armády po celé délce údolí a po Bystici pod Hostýnem.


Pomrn novou historií je v míst Na Pasekách nejvtší sesuv v historii bývalého eskoslovenska. Udál se v nadmoské výšce kolem 530 m roku 1965, který byl velmi deštivý. V pd vznikly nejprve jen malé trhliny. K velkému sesuvu došlo a následujícího roku. Stalo se tak v pondlí 25. ervence 1966. Celkem 16 hektar zem se dalo do pohybu. Všechno se odehrálo v poledne. Stromy vydávaly strašné rány, voda stíkala v gejzírech 20 m do výšky. V koneném dsledku se masa zeminy posunula asi o 70 m ní. V horní ásti vznikla asi 120 m dlouhá, znan široká a 20 m hluboká propadlina s oste ukrojenou hranou. Asi 300 let stará lípa se posunula o 70 m ní po svahu. Dm pasekáské usedlosti v tsné blízkosti zstal jakoby zázrakem nepoškozen, pouze elektrické dráty, zakotvené konzolou na chalup, potáhly štít asi o 15 cm, ne se roztrhly. Všechno trvalo jen asi pl hodiny. Dnes u je prrva pirozenou erozí zásti zavalená a hluboká jen asi 8 m. Staletá lípa, kterou sesuv pemístil o 70 m ní, rok chadla, pak se vzpamatovala; lípa má obvod kmenu 3,78 m.


Je v naší vlasti mnoho zajímavých míst, která stojí za návštvu.


Text a foto:Richard Sobotka

Foto:

Masarykv pomník v sedle Píšková
Kaplika na Krplov
Památník TGM U lipky
Redlova hájenka
Jarcovská gula
Císaský vrch

 

* * *
Zobrazit všechny lánky autoraKomente
Posledn koment: 26.05.2017  15:28
 Datum
Jmno
Tma
 26.05.  15:28 Vesuvjana dky
 26.05.  13:29 ferbl
 26.05.  13:28 olga jankov